Hipotansiyondan%20Septik%20%C5%9Eoka%20Prof.Dr.Ahmet%20CO%C5%9EAR

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Sunusu:

Hipotansiyondan Septik Şoka Prof. Dr . Ahmet COŞAR Anestezi ve Y.Bakım GATA ANKARA 2016

PowerPoint Sunusu:

ŞOK ? Dokuların gereksindiği oksijenin sunulamadığı bunun sonucu doku hipoksisi geliştiği dolaşımsal yetmezliktir

PowerPoint Sunusu:

Klasifikasyonu S = Septi k / distributi f ( Vazodilatatör ) Septik/ Nörojenik / Anaflaktik H = H i povolemi k O = Obstr üktif PE/Tansiyon PTX / Tamponad C = K ardi y o jenik K = Kombinasyonlar

PowerPoint Sunusu:

Hipotansiyonda Arka plandakiler 1. Kalp Atım Hızı 2 . Vol ü m Durumu 3 . K ardi y a k Performan s 4 . S i stemi k Vas k ul e r Re z i stans

PowerPoint Sunusu:

1. KAH>170/ dak .(Taşikardi) ↓ Diastolik dolum ↓ Kontraktilite İskemi /Aritmi ↓ Atım hacmi 2. KAH<50/ dak .( Bradikardi ) ↓ C .O. HİPOTANSİYON

PowerPoint Sunusu:

Volüm Durumu ↓ Volum ↓ Atımhacmi ↓ Kardiak Output Hipotansiyon Klinik (turgor – tonus v.b .) IVC /Sol vent.hacmi (US) Kanama: AAA/ Abd . pelvik sıvı(US), Hb

PowerPoint Sunusu:

PRELOAD STROK VOLUM ? virtual fluid challenge ! Spontan solunum Aritmi Düşük TV Düşük komplians GÜVENİLİR SIVI YÖNETİM PREDİKTÖRÜ Ne zaman START STOP Pasif Bacak Yükseltme (PLR)

PowerPoint Sunusu:

P. Marik and R. Bellomo British Journal of Anaesthesia , 116 (3): 339–49 (2016)

PowerPoint Sunusu:

Kardiyak Performans ↓ Kardiyak kontraktilite ↓ Atım hacmi ↓ C.O. Hipotansiyon FM EKG TTE Kardiyojenik şok: Dekompanse kalp yet. / AMI / AMR / AAR İnotrop ± vazopressör

PowerPoint Sunusu:

SVR OAB = C.Q. X SVR ↓ SVR Hipotansiyon Vazodilatatör şok ( Sepsik / Anaflaktik / Nörojenik )

PowerPoint Sunusu:

Yatakbaşı Ayırıcı Tanı 4 soru cevaplandırılmalıdır

PowerPoint Sunusu:

C.O. Yüksek /Normal mi Düşük mü ? Soru 1

PowerPoint Sunusu:

Damar yatağı dolu mu boş mu ? Soru 2

PowerPoint Sunusu:

Akciğerler Temiz mi? Soru 3

PowerPoint Sunusu:

Hangisi ile Örtüşmüyor ? Bu durumda genellikle SEPTİK ŞOK düşünülmeli Vazodilatasyona bağlı hipovolemi Septik kardiyomiyopatiye bağlı Kardiyojenik Komponentler Özellikle EKO Septik şok tanısı : ELİMİNASYON Soru 4

PowerPoint Sunusu:

Belirteçler 1. Hipotansiyon SAB< 90 mmHg OAB< 65 mmHg SAB >40mmHg Ne özgül nede duyarlı En sık karşılaşılan bulgu Mutlak değil

PowerPoint Sunusu:

Belirteçler 2 . Klinik bulgular Kötü organ perfüzyonu ve işlevi Bilinç değişiklikleri Oligürü Geçikmiş kapiller dolma Siyanotik benekli cilt

PowerPoint Sunusu:

Belirteçler 3 . Laboratuar Bulguları L a k tat > 4.0 mmol /L SvO 2 :Anormal (%65-70 dışında) Cv -a Co2 farkı >6.0 mmol /L Patognomik değil destekleyiciler Tanı: Tek bir bulgu değil KOMBİNASYONLARI + KONKORDANSLARI ( Hikaye + Klinik+Lab+Altta yatan neden+ organ disfonksiyonu )

PowerPoint Sunusu:

Laktat Anaerob metabolizmanın değil adrenerjik deşarjın göstergesi Artmış laktat oksijen azlığı laktat hastalığın ciddiyeti iken FAKAT azalma iyileşme Normal < 2mmol/l 4 mmol /l > yüksek ölüm riski Laktik asidoz Epinefrin hipermet . laktat

PowerPoint Sunusu:

Temel karekteristiği ; tanınması özel dikkat isteyen ,eğer erken tanınıp tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilen , infeksiyon orijinli ,organ disfonksiyonuna yol açan konağın anormal cevabıdır. Patojenler ve konağa özgül unsurların(yandaş hastalık,genetik,yaş,cinsiyet,ırk v.b .) şekillendirdiği bir sendrom İnfeksiyona yanıtın konağın kendinde yaşamını tehdit edecek düzeyde hasara neden olan durum Sepsis

PowerPoint Sunusu:

İnfeksiyon Occult organ disfonksiyonu ? Organ disfonksiyonu Occult infeksiyon ? İnfeksiyon + Konağa özgül etmenler + Organ disfonksiyonu + Zamana bağımlı Sepsis

PowerPoint Sunusu:

“ Except on few occasions , the patient appears to die from the body’s response to infection rather than from it ” Sir William Osler

PowerPoint Sunusu:

Sepsis ? SIRS: Systemic İnflamatory Response Syndrome ( Sistemik yangısal yanıt sendromu) >2 SIRS kriteri + Bilinen yada şüphenilen infeksiyon Sepsis : Septik SIRS = infeksiyon kaynaklı SIRS Tanımlama ihtiyaca cevap vermemekte ve yeni tanımlama yapılmıştır.

PowerPoint Sunusu:

Two or more of: Temperature >38°C or <36°C Heart rate >90/min Respiratory rate >20/min or Paco2 <32 mm Hg (4.3 kPa ) White blood cell count >12 000/mm3 or <4000/mm3 or >10% immature bands SIRS ( Systemic Inflammatory Response Syndrome)

PowerPoint Sunusu:

Mervyn Singer , MD, FRCP1; Clifford S. Deutschman , MD, MS2; Christopher Warren Seymour , MD, MSc3; Manu Shankar-Hari , MSc , MD, FFICM4; Djillali Annane , MD, PhD5; Michael Bauer , MD6; Rinaldo Bellomo , MD7; Gordon R. Bernard, MD8; Jean-Daniel Chiche , MD, PhD9; Craig M. Coopersmith , MD10; Richard S. Hotchkiss , MD11; Mitchell M. Levy , MD12; John C. Marshall, MD13; Greg S. Martin, MD, MSc14; Steven M. Opal, MD12; Gordon D. Rubenfeld , MD, MS15,16; Tom van der Poll , MD, PhD17; Jean-Louis Vincent, MD, PhD18; Derek C. Angus , MD, MPH19,20 JAMA . 2016;315(8):801-810. doi:10.1001/jama.2016.0287 The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3)

PowerPoint Sunusu:

Respiratory rate ≥ 22/ min Altered mentation Systolic blood pressure ≤100 mm Hg qSOFA ( Quick SOFA) Criteria

PowerPoint Sunusu:

Önemli olan adaptif ve koruyucu bir cevabın ne zaman maladaptif ve organ fonksiyonu bozucu bir karaktere dönüştüğünü YANİ inflamasyonun ne zaman malign karekter kazandığını belirlemek SIRS klinisyene hala devam etmekte olan bir enfeksiyonun izlenmesinde rehberlik edebilir Ciddi sepsis artık yok Septik şokun parametreleri: hipotansiyon ve laktat düzeyi ( sepsis patobiyolojisinin karekteristikleri olan sellüler ve metabolik bozukluklarının indikatörleri olarak)

PowerPoint Sunusu:

Biyobelirteçler CRP Prokalsitonin Bakteriyel 1,3-beta-D-glu k an, mannan, antimannan Mantar Proinflamatuar sitokinler Gen ekspresyonu

PowerPoint Sunusu:

En Önemli Basamak = Tedavi = Zamana bağımlı Antibiyotik Erken volum Erken Vazopressör Organ desteği HEPSİ AYNI ZAMANDA BAŞLAMALI

PowerPoint Sunusu:

Hedefler OAB>65 mmHg U.O>0.5 ml/kg/dk. SvO2 >%65 Laktat <2mmol/L Pv-Aco2>6mmHg Cv-aCO2/Da-vO2<1

PowerPoint Sunusu:

Septik Şokta Sıvı Tedavisi Hemodinami -odaklı kısıtlı sıvı tedavisi Dinamik parametreler (PPV / SVV) Norepinefrin sıvı ile birlikte ( Preload / PVR / C.O.) Yatak başı TTE İleri sıvı tedavisinde (LVEDV)

PowerPoint Sunusu:

EHYT Rivers ARISE ProCESS ProMISe

PowerPoint Sunusu:

SSCG Hipotansiyon / Laktat >4mmol/l 30ml/kg /3saat kristaloid (salt- water drowning ) Marik ve Bellomo : PLR ve real -time SV monitörizasyonuna (sıvıya yanıt varsa) göre replasman

PowerPoint Sunusu:

Erken tanı (Şok septik şok ELİMİNASYON) Erken antibiyotik Erken hemodinami restorasyonu Erken organ desteği SEPSİK ŞOK = Herşey ERKEN

PowerPoint Sunusu:

Hipotansiyon Şok Etyoloji Hemodinami Perfüzyon Definitif tedavi

authorStream Live Help