günübirlik cerrahilerdenestezi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Günübirlik Anestezi:

Günübirlik Anestezi Prof. Dr. Ahmet Coşar

Günübirlik anestezi:

Günübirlik anestezi Cerrahi tedavinin uygulandığı gün evine gönderilmesi planlanan hastalara uygulanan cerrahiye, günübirlik cerrahi tanımı kullanılır. Bu tür cerrahide uygulanan anesteziye de günübirlik anestezi denir.

Günübirlik anestezi:

Daha önceden seçilmiş hastalar için uygun bir küçük cerrahi formu olarak görül ürken , şimdi geniş bir grup elektif cerrahi prosedür için seçilecek tedavi olarak kabul edilmelidir. 2005 yılı itibariyle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki cerrahi vakalarının % 82’si günübirlik cerrahi haline gelmiştir. Günübirlik anestezi

Tek kontrendikasyon: hastane yatışında açık yarar:

Parametreleri: P lanlanan tarihte Y üksek kaliteli bakım T itiz ön değerlendirme ve hazırlık E tkin analjezi sağlama Y an etkilerin minimize edilmesi H ızlı ayılma U ygun bilgilendirme T aburculu k ve sonraki dönemde destek ve izlem Tek kontrendikasyon : hastane yatışında açık yarar

Faydaları:

F aydaları M aliyetin azalması (gece kalıştan kaçınılması) E rken rehabilitasyonu Daha az morbidite ve mortalite Daha az pulmoner komplikasyonlar Hasta memnuniyeti Cerrahiyi bekleyen hasta listelerinin kısalması Daha az enfeksiyon riski Çocuklarda minimal psikolojik travma Daha az preoperatif test ve postoperatif medikasyon

Hasta Seçimi:

Hasta S eçimi Başarının önkoşulu doğru hasta seçimi C errahi, sosyal ve medikal kriterlere göre seçilir. Hangi olgular uygun değil? Vucut boşluklarına uygulanan major cerrahiler Torasik ve abdominal boşluklar M inimal invaziv değilse Devam eden kan kaybı veya sıvı replasmanı gereksinimi ola nlar Oral analjezi klerle ağrısı giderilemeyenler Major organlara kan desteğinde kesinti beklen enler .

Cerrahi Olgu Seçimi:

C errahi Olgu S eçimi Cerrahi prosedürün süresi: Ortalama 90 dk Postoperatif minimal fizyolojik bozukluk Komplikasyonsuz derlenme (ağrı, bulantı, kusma, kan kaybı) Minimal invaziv cerrahi teknikler

Sosyal faktörler:

Sosyal faktörler H astaların seçimi için net kriterler bulunmalıdır. Aynı hastada günübirlik cerrahi endikasyonu merkezdenmerkeze değişebilir Her merkez kendi anestezi departmanı ile bu konuda bir mutabakata varmalıdır Hastanın kendisinin kabul etmesi

Günübirlik anesteziye uygun cerrahi prosedürler-1:

Günübirlik anesteziye uygun cerrahi prosedürler-1 Orşiopeksi Sirkumsizyon İnguinal herni onarımı Meme kitlesinin eksizyonu Anal fissür dilatasyonu ve eksizyonu Hemoroidektomi Laparoskopik kolesistektomi Variköz ven soyma ya da ligasyonu Mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu Dupuytren kontraktürü eksizyonu Karpal tünel dekompresyonu Ganglion eksizyonu Artroskopi Bunyon operasyonları Metal çivi çıkarılması Katarakt eksizyonu Şaşılık düzeltilmesi Miringotomi Tonsillektomi Submuköz rezeksiyon Nazal kırık redüksiyonu Kepçe kulak için operasyon

Günübirlik anesteziye uygun cerrahi prosedürler-2:

Diletasyon ve küretaj / histeroskopi Laparoskopi Gebelik sonlandırılması Laparoskopik herniorafi Torakoskopik sempatektomi Submandibüler bez eksizyonu Meme kanseri geniş eksziyonu ve aksiller temizlik Üretrotomi Mesane boyun insizyonu Lazer prostatektomi Endometriumun transservikal rezeksiyonu Göz kapağı cerrahisi Artroskopik meniskektomi Artroskopik omuz cerrahisi Subkutan mastektomi Rinoplasti Dentoalveolar cerrahi Timpanoplasti Parsiyel tiroidektomi Süperfisiyal parotidektomi Günübirlik anesteziye uygun cerrahi prosedürler-2

Hasta seçimi – Sosyal faktörler:

Hasta seçimi – Sosyal faktörler Girişim sonrasında hastayı evde en az 24 saat takip edebilecek ve sorumluluk alabilecek bir erişkinin bulunması . Hasta ve yakınlarının elinin altında telefon bulunması . Hastanın genel pratisyene ulaşabilecek imkanının bulunması. Hastanın ev durumunun postoperatif ilk geceyi geçirebilmeye uygun olması. Yani ısınma, aydınlanma, banyo, tuvalet ve mutfak gibi unsurların asgari standartlarda olması.

Hasta seçimi – Medikal faktörler:

Hasta seçimi – Medikal faktörler Üst yaş sınırında değil Diğer kontrendikasyonlar yoksa ASA 1 – 3 grubu hastalar Hastanın uygun olup olmadığının preoperatif değerlendirme sırasında kararlaştırılması Hasta ve yakınına planlanan girişimin iyice anlatılmış olması Hastanın psikolojik durumunun uygunluğu

Hasta seçimi – Medikal faktörler:

Hasta seçimi – Medikal faktörler VKİ< 35 olanlar Yandaş hastalığı olmaması varsa( diyabet, astım, hipertansiyon ) kontrol altında olması İyi kontrol ediliyorsa DM kontrendikasyon değil insülin kullanıyorsa operasyon erken (ilk olgu) başlatılmalı

Kontrendikasyonlar:

Kontrendikasyonlar Hafif egzersizde veya istirahatte belirgin dispne Sınırlı aktivitede veya istirahatte anjina 6 ay içinde myokard enfarktüsü Kontrolsüz hipertansiyon (sistolik >170 mm Hg, diastolik > 100 mmHg) Diyalizde renal yetmezlik (fistül oluşumu ve küçük işlemler mümkün olabilir) Ciddi hepatik hastalık

Donanım:

Donanım Genel anestezi uygulama olanağına sahip olmalı Ekipman / ilaç Çocuk hastalar için özel düzenlemeler yapılmalıdır Solunum devresi /ETT/ larengoskop / airway

Anestezi bölümü ve çalışma şekli :

Anestezi bölümü ve çalışma şekli Günübirlik cerrahi anestezisti günübirlik cerrahi konusunda tecrübeli uzman düzeyinde olmalıdır. Anestezi uzmanı uygulamanın her aşamasında yani preoperatif , operatif ve postoperatif tüm aşamalarda yer almalıdır. Çocuk hastalar için pediatrik anestezi eğitimi almış konsültan anestezist bulunmalıdır.

Anestezi bölümü ve çalışma şekli :

Anestezi bölümü ve çalışma şekli Minimal postoperatif morbidite ile kaliteli derlenme ve kısa sürede hastaların taburcu olmayı sağlayan, anestezi teknikleri(inhalasyon, TIVA veya rejyonel) uygulanmalı Yeterli analjezi (anestezi uzmanının tercihine göre değişebilir) ve postoperatif bakımın (yakın hasta takibi, oksijenasyonun düzenlenmesi gibi) sağlandığından emin olunmalıdır.

Günübirlik anestezi için hazırlık:

Günübirlik anestezi için hazırlık Ön değerlendirmeyi takiben cerrahinin tarihi belirlenmeli Tarih yaklaştığında telefonla kısa bir yeniden durum değerlendirmesi gerekir. Hastalara işlem hakkında bilgi verilmeli Nereye gelecekleri, ne getirecekleri, ne kadar bekleyecekleri söylenmeli bilgilendirme ve bekleyiş süresini kısaltma premedikasyon ihtiyacını azaltır.

Hazırlık:

Hazırlık Düzenli kullanılan ilaçlar, açlık, refakatçi gereksinimi konusundaki bilgiler sözlü ve yazılı olarak verilmeli Preoperatif medikasyonun primer endikasyonları anksiyolizis, sedasyon, analjezi, amnezi, postoperatif bulantı ve aspirasyon pnömonisine karşı profilaksidir. Dehidratasyondan kaçınmak için hastalar operasyondan 2 saat öncesine kadar berrak sıvılardan kaçınmamaları için teşvik edilmelidir.

Hazırlık:

Hazırlık Özellikle endişeli hastalarda premedikasyon verilebilir ancak etki etmesi için sınırlı zaman vardır. Dikkatli bilgilendirme ve listenin başına alma daha etkili olabilir. Cerrahiden 30 dakika önce oral analjezi uygulamak işlemin sonunda uygun kan seviyelerini sağlar ve NSAİDlerin rektal , intramuskuler ve intravenöz verilmesinin dezavantajlarını önler.

Modified from White PF: Ambulatory anesthesia and surgery: Past, present, and future.In White PF (ed): Ambulatory Anesthesia and Surgery. London, WB Saunders,1997 Use of Anxiolytic – Sedative Drugs for Outpatient Premedication:

Modified from White PF: Ambulatory anesthesia and surgery : Past , present , and future.In White PF ( ed ): Ambulatory Anesthesia and Surgery . London , WB Saunders,1997 Use of Anxiolytic – Sedative Drugs for Outpatient Premedication DOZ ARALIĞI ETKİ BAŞLANGICI (DK) ÖNEMLİ NOKTALAR BENZODİAZEPİNLER Midazolam 7.5 – 15 mg PO 15 – 30 Geniş ilk pasaj etkisi 5 – 7 mg IM 15 - 30 Suda çözülebilme, nonirritan 1 – 2 mg IV 1 - 53 Hızlı etki başlangıcı, mükemmel amnezi Diazepam 5 – 10 mg PO 45 – 90 Uzun etkili metabolitler Temazepam 15 – 30 mg PO 15 – 40 Midazolamla karşılaştırılabilen aksiyolizis Triazolam 0.125 – 0.25 mg PO 15 – 30 Göze çarpan sedasyon Lorazepam 1 – 2 mg PO 45 - 90 Uzamış amnestik etki ALFA 2 – ADRENERJİK AGONİSTLER Klonidin 0.1 – 0.3 mg PO 45 – 60 Uzamış sedatif etki Dexmedetomidin 50 – 70 mcg IM 20 – 60 Bradikardi ve Hipotansiyon 50 mcg IV 5 - 30 Anestetik ve analjezik ihtiyacını azaltır

Lokal analjezi teknikleri:

Lokal analjezi teknikleri Lokal anestezik infiltrasyonundan sonra pek çok küçük günübirlik operasyon uygulanabilir. Bu teknik, her vakanın günübirlik cerrahiye uygunluğu değerlendirilerek, sirkumsizyon ve inguinal herni onarımı gibi bazı daha belirgin işlemlere de uygulanabilir.

Lokal analjezi teknikleri:

Lokal analjezi teknikleri Ortopedik cerrahide bir grup rejyonel sinir bloğu kullanılabilir. Spinal anestezi *Spinal analjezi inguinal herni onarımı için olduğu kadar bazı Ortopedik, ürolojik ve jinekolojik işlemler için uygun olabilir *Uzamış motor ve sensitif bloğun ayılmayı geciktirmemesi için (5 mg bupivakain +10 mcg fentanilin 3 mL’ ye sulandırılmış) düşük doz tekniği kullanılmalı *Postdural baş ağrısından kaçınmak için önlemler alınmalı İnce gauge, kalem uçlu iğne

Lokal analjezi teknikleri:

Lokal analjezi teknikleri Lokal analjezi postoperatif ağrı gidermeye büyük katkı yapar. Pek çok operasyon için, basit yara infiltrasyonu sinir bloğu kadar etkilidr ve komplikasyonları azaltabilir. Ağrı giderme, yaranın boyuna uygun miktarda %0.5 bupivakain veya levobupivakain ile yapılır.

Lokal analjezi teknikleri:

Lokal analjezi teknikleri Vazokonstriktörler analjezi süresini artırabilir ancak etkileri çok belirgin değildir. Uç arterlerden kan beslenmesi olan bölgelere infiltrasyon yaparken vazokonstriktörler kullanılmamalıdır. Yaygın omuz ve diz cerrahisi sonrası rejyonel sinir blokları yararlıdır. Hasta evine döndüğünde bir kateterden lokal anestezik ajanların sürekli ya da aralıklı verilmesi daha yaygın günübirlik cerrahi operasyonlara izin verebilir.

Sedasyon ve sedoanaljezi:

Sedasyon ve sedoanaljezi Anksiyolitik, sedatif ve analjezik adjuvanlar eklendiğinde lokal veya rejyonel analjezi çok daha makul olabilir. İlaç uygulanmadan önce sözlü rahatlatma ve müzik çalma (hastanın seçtiği) denenmelidir. Nazik bir cerrah da çok önemlidir. Küçük bir doz midazolam (genellikle 1 – 2 mg) uygun anksiyolizis ve başlangıç derecesinde sedasyon oluşturabilir.

Sedoanaljezi:

Sedoanaljezi Gerakirse küçük bolus dozlarında(10 mg) veya düşük dozlu infüzyon (1 – 2 mg/kg/saat) şeklinde propofol. Ağrı öncelikle ilave lokal analjezi ile tedavi edilmelidir, yetersiz kalırsa sistemik ajanlar eklenmeli Kısa etkili opioidlerin küçük dozları genellikle uygun fakat opioid ve benzodiazepin kombinasyonunun neden olduğu solunum depresyonu riski göz önünde bulundurulmalı

Günübirlik genel anestezi:

Günübirlik genel anestezi İndüksiyon Propofol İdame: Propofol Hızlı derlenme /daha az postop bulantı-kusma Desfluran / Sevofluran ( ± nitröz oksit) Düşük kan-gaz çözünürlüğü (Etkilerinin hızlı başlayıp hızlı sonlanması )

Günübirlik genel anestezi:

Günübirlik genel anestezi Günübirlik cerrahi vakalarının önemli bir çoğunluğunda bir laringeal maske basit ve etkili havayolu sağlar ve anestezinin hafif dönemlerinde iyi tolere edilmenin avantajını taşır. Spontan ventilasyon genellikle uygundur ve solunum kalıbı anestezik titrasyonda yardımcı olur ve hareket becerisi ayıklığa karşı korur. Anestezi idamesinde volatil anesteziklerin kullanımı , propofol anestezisi ile kıyaslandığında erken derlenme periyodunda, bulantı ile daha sık ilişkilidir.

Günübirlik genel anestezi:

Günübirlik genel anestezi Sıvı kaybı minimal olsa da yaklaşık 1 L kristalloid ile hidrasyonun uyuşukluk, sersemlik ve postoperatif bulantı ve kusmayı ayılma döneminde ve ertesi gün büyük oranda azalttığı gösterilmiştir. YETERLİ HİDRASYON

Update on ambulatory anesthesia Paul F. White Canadian Journal of Anesthesia / Journal canadien d'anesthésie, 2005, Volume 52, Supplement 1, Page R45:

Update on ambulatory anesthesia Paul F. White Canadian Journal of Anesthesia / Journal canadien d'anesthésie , 2005, Volume 52, Supplement 1, Page R45 SEDASYON EŞLİĞİNDE LOKAL ANESTEZİ SPİNAL ANESTEZİ GENEL ANESTEZİ Hasta sayısı 31 31 31 Yaş 40±9 43±10 41±9 Kilo 83±18 82±16 82±22 Boy 171±11 169±8 172±10 Cinsiyet(E/K) 22/9 21/10 24/7 ASA I/ II/ III 10/18/3 10/16/5 11/15/5 Cerrahi süresi( dk ) 26±14 26±13 26/15 Anestezi süresi( dk ) 40±15 72±17 75±19 ASBÜ kalış süresi( dk ) 0 52±18 44±27 Günübirlik cerrahi merkezi kalış süresi( dk ) 71±17 135±113 120±52 Oral alım zamanı( dk ) 12±5 59±18 60±29 Aldret skorunun 10’ a ulaşma zamanı 0 19±7 30±19 Eve gitmeye hazır olma süresi( dk ) 76±17 193±112 171±58 Hastanede kalış süresi( dk ) 116±21 266±112 247±65

Fast-Tracking After Outpatient Laparoscopy: Reasons for Failure After Propofol, Sevoflurane, and Desflurane Anesthesia Anesthesia & Analgesia July 2001 vol. 93 no. 1 112-115:

Fast-Tracking After Outpatient Laparoscopy : Reasons for Failure After Propofol , Sevoflurane , and Desflurane Anesthesia Anesthesia & Analgesia July 2001 vol . 93 no . 1 112-115 PROPOFOL(N=17) SEVOFLURAN(N=17) DESFLURAN(N=17 ) Yaş 29±7 30±7 31±8 Ağırlık 69±11 70±11 71±13 Total propofol dozu(mg) 687±297 145±120 157±40 Total fentanil dozu( mcg ) 112±58 103±37 132±60 Volatil anestezik (MAC/ SAAT) 1.2±0.7 0.7±0.4 Anestesi süresi( dk ) 80±19 88±45 78±33 Aldrete skorunun 10’ a ulaşma zamanı( dk ) 21±14 13±5 12±6 Uyanma zamanı ( dk ) 8±4 5±3 5±4 Oryantasyon zamanı ( dk ) 13±6 9±4 9±5 Reverse nöromuskuler blokaj n (%) 0(8) 1(6) 2(12) Postoperatif bulantı n (%) 0(0) 1(6) 3(18) Postoperatif kusma n (%) 0(0) 0(0) 1(6) Postopersatif ağrı n (%) 13(77) 11(65) 7(41) Eve gitmeye hazır olma zamanı (dk9 131±48 116±36 114±51

Opioidler:

Opioidler Postoperatif bulantı ve kusma Solunum depresyonu S omnolans NEDENİYLE TERCİH EDİLMEZLER Özelikle uzun etkililer MORFİN kullanılmamalı İsteniyorsa kısa etkili opioidler (remifentanil) Postop analjezi için non-opioid analjezikler TERCİH EDİLMELİ

Opioid kullanımı:

Opioid kullanımı Gerekli durumlarda trakeal entübasyona ve ağrılı cerrahi stimulasa bağlı oluşan otonom cevabı baskılamak için opioid bileşikleri kullanılabilir. Fentanyl ( 1 – 2 mcg/ kg) Alfentanyl ( 15 – 30 mcg/ kg) Sufentanyl ( 0.15 – 0.3 mcg/ kg) Remifentanyl ( 0.5 – 1 mcg/ kg)

Nöromuskuler Blokör Kullanımı:

Genellikle gerektirmez. Gerektirenler: Laparoskopik cerrahi Oftalmolojik (open globe) KBB ameliyatları Pron pozisyonu Mecbur kalındığında kısa etkili bir nöromuskuler blokör Kas ağrıları nedeniyle suksametonyumda sakınılmalıdır. Nöromuskuler Blokör Kullanımı

İlaç Seçimi:

İlaç Seçimi Anestezi seviyesinin cerrahi uyaranın derecesine uygun, dikkatli titrasyonu olasılıkla kullanılan ilaçtan daha önemlidir. Günübirlik cerrahi için genel anestezi, hızlı atılabilen ve ölçülebilen ajanlar kullanılmalıdır. Kullanılan ilaçlar titre edilerek verilmeli Multimodal analjezik tedavi Antiemetik ilaçlarla profilaksi ve tedavi Anestezi idamesinde uygun analjezi, anestezi ve kas gevşemesi kombinasyonu Yeterli düzeyde anestezide minimum yan etki

Günübirlik Anestezide Postoperatif Ağrı Kontrolünde Kullanılan Yöntemler:

Günübirlik Anestezide Postoperatif Ağrı Kontrolünde Kullanılan Yöntemler - ANALJEZİKLER -Nonopioid (parasetamol, NSAİİ) -Opioid - LOKAL ANESTEZİKLER -İnfiltrasyon -Periferik / Santral bloklar -Kateter teknikleri Günübirlik cerrahi sonrasında, multi modal ağrı kontrolü stratejisi, altın standart haline gelmiştir.

POBK - Risk faktörleri:

POBK - Risk faktörleri Hasta ilişkili faktörler Genç yaş Kadın cinsiyet (2-3 kat artış) Menstrüasyon Gebelik Obezite POBK hikayesi Taşıt tutma hikayesi olan Gecikmiş gastrik boşalma Yemek yeme ve uzamış açlık Anestezi ilişkili faktörler Opioid kullanımı Premedikasyon İndüksiyon Antagonist ilaç Gastrik distansiyon Yetersiz hidrasyon Residüel sempatektomi Cerrahi ilişkili faktörler GİS op. Jinekolojik op. Laparoskopik op. KBB op. Göz op. Orşiopeksi

Günübirlik anestezi sonrası POBK tedavisi:

Günübirlik anestezi sonrası POBK tedavisi POBK ‘yı önlemek için multifaktöryel yaklaşım gerekmektedir. POBK yaşayan hasta eve gitmeden önce mutlaka ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir. Yüksek riskli hastalarda lokal anestezik tekniklerin kullanımı, TIVA kullanılarak uygulanan genel anestezi, nitröz oksitten kaçınma, multimodal analjezik terapi, uygun İV sıvılarla hidrasyon uygun yaklaşımdır. Proflaksi ve tedavide multi-modal yaklaşım önerilir. Deksometazon 4 - 8 mg (profilaksi) Metoklopramid 10 mg (profilaksi) Subhipnotik dozda Propofol 10 – 20 mg ( tedavi) 5 HT-3 reseptör blokörleri (Ondansetron 4 – 8 mg) (tedavi)

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

Dikkat edilmesi gereken hususlar Yatarak ve günübirlik cerrahi hastaların operasyon listelerinde karışık olması kaliteli hizmet verilmesini güçleştirir. Özel düzenlemeler yapılmazsa karışık listeler, günübirlik olguların preoperatif değerlendirilememelerine neden olabilir. Aynı gün işlem öncesi anestezist hastayla görüşmeli, yakınlaşma sağlanmalı ve son dakika sorularına cevap verilmelidir. Hastaların sağlık durumları iyi olsa da, çok iyi incelenmiş ve hazırlanmış olsalar da anestezist ile ilk defa ameliyat odasında karşılaşmamalıdırlar. Hastaların havayolu kontrolü ve bilinç durumunun yeterli gözlenebileceği derlenme bölgeleri oluşturulmalıdır.

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

Dikkat edilmesi gereken hususlar Hasta uyanıklığı, hava yolu kontrolü ve kanama sorunu bittikten sonra erken derlenme bölgesinden transfer edilmelidir. Oluşabilecek postoperatif problemler için, derlenme veya servis bölgelerinde anestezist hazır olmalıdır. Derlenme süresince her hasta mutlaka anestezist tarafından izlenmelidir. Sekonder derlenme bölgesinde de hemşireler tarafından yakın takip edilebilmelidirler Her iki bölgede de hasta sayılarına ve ihtiyaçlarına göre hemşirelik hizmeti verilebilmelidir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

Dikkat edilmesi gereken hususlar Derlenme fazında yeterli analjezi ve uyanıklık için açısından her hasta değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmede Aldrete, Ramsey skorlaması, vizuel ağrı skorlaması gibi objektif skorlama sistemleri kullanılmalıdır. Anestezist postoperatif analjezi için gerekli ilaçları yazmalı (anestezist belirleyecektir) ve kullanımları hakkında yeterli bilgi vermelidir. Etkin analjezi protokolleri (bunu da anestezist belirleyecek ve o merkez için özgün hale getirecektir

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

Dikkat edilmesi gereken hususlar Hastanın taburcu edilmesi medikal sorumluluktur. Merkezin hastaların çıkmadan önce geliştireceği özgün yazılı taburcu kriterleri olmalıdır. Periferik sinir blokları veya rejyonel intravenöz anestezi günübirlik cerrahi için çok uygun yöntemlerdir. Hastalar duyusal veya motor blok tamamen geri dönmeden taburcu edilebilir. Ancak hastalara blok süresi açıklanmalı ve tamamen düzelene kadar ne yapacakları yazılı olarak bildirilmelidir. (bloğun tipine ve derecesine göre sakınması gereken durumlar, ne zaman analjezik alacağı)

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

Dikkat edilmesi gereken hususlar Postoperatif kısa süre hafıza kaybı olabileceği için sadece sözel bilgiler verilmemelidir. Eğer postoperatif analjezik önerilirse nasıl, ne zaman ve maksimum güvenli doz yazılı olarak verilmelidir. Hastalara postoperatif komplikasyonlar ile karşılaştıklarında 24 saat ulaşabileceği telefon numarası verilmelidir. Anestezistin sorumluluğu hasta merkezi terk ettikten sonra bitmez, iletişim devam etmelidir. Taburcu olmadan tedaviyi üstlenen cerrah ve anestezist tarafından mutlaka görülmelidir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

Dikkat edilmesi gereken hususlar Günübirlik cerrahide başarını ölçümü, hastanın ikinci veya üçüncü günündeki evde rahat olmasıdır. Yazılı kayıtlar tam olmalıdır. (Preoperatif değerlendirme formu, hasta onam belgesi, anestezi takip formu, postoperatif takip formu ve tedavi tabelası) Hastalar, yakınları ve toplum için özel talimatlar ve bilgilendirmeler bulunmalıdır.

Günübirlik anestezi için ameliyathanedeki standart donanım:

Yeterli sayıda topraklanmış priz bulunmalıdır. Sistoskopi, artroskopi veya doğum odalarında ‘’ıslak alan’’tabelası olmalıdır. Işıklandırma: Akülü yedek ışık kaynağı mevcut olmalıdır. İnhalasyon anestezikleri kullanılıyorsa atık gaz sistemi kuvvetle önerilir. Monitorizasyon: American Soceity of Anesthesiologists’in (ASA) belirlediği temel anestezi monitorizasyonu standartlarına uygun olmalıdır. Solunum monitörleri: Puls oksimetre veya pletismografi, kapnograf, oksijen çözümleyici bulunmayan (O2<%30 ise alarm verir) eski anestezi cihazları kullanılıyorsa gaz çözümleyiciler. Günübirlik anestezi için ameliyathanedeki standart donanım

Günübirlik anestezi için ameliyathanedeki standart donanım:

Kardiyovasküler monitörler: EKG, noninvaziv arteryel kan basıncı ölçümü, periferik nabız palpasyonu, prekordiyal veya özofageal steteskop, cilt rengi, uyanık hastada bilinç durumunu izlemek veya göğüs ağrısını sorgulamak. İnvaziv monitorizasyona nadiren ihtiyaç duyulur. Isıtma blanketleri, sıcak hava dolanımlı örtüler, IV sıvıların ısıtılması, çocuklarda radyan ısıtıcılar kullanılabilir. Anestezide sıklıkla kullanılan ilaçlara ilave olarak aşağıdaki durumlara uygun gerekli ilaçlar da bulundurulmalıdır; Anaflaksi/ Kardiyak aritmiler ve kardiyak arrest/ Akciğer ödemi/Hiperglisemi ve hipoglisemi/ Hipotansiyon Ve hipertansiyon/ Bronkospazm/ Artmış kafa içi basıncı/ Solunum depresyonu/ Uterus atonisi ve koagülopati/ Adrenal disfonksiyon Günübirlik anestezi için ameliyathanedeki standart donanım

Derlenme ve taburcu etme kriterleri:

Derlenme ve taburcu etme kriterleri Tamamen uyanık ve oryante olmalıdır. Bebekler ve mental durumu başlangıçta bozuk olan hastaların, ilk durumlarına dönmeleri beklenmelidir. Vital bulgular stabil ve kabul edilebilir sınırlar içerisinde olmalıdır. Antagonist ilaç (flumazenil, nalokson) verilen hastalarda yeniden sedasyon gelişmeyeceğinden emin olmak için yeterli süre (2 saate kadar) beklenmelidir. Kantitatif sedasyon skorunun kullanılması hastanın taburcu edilebilmesine yardımcı olabilir.

Derlenme ve taburcu etme kriterleri:

Derlenme ve taburcu etme kriterleri Günübirlik hastalar taburcu edilirken, yanlarında sorumlu bir erişkin bulunmalıdır. Hastaya girişim sonrası uygulanması gereken diyet, ilaç ve aktivite ile ilgili (varsa) yazılı bilgi verilmelidir. Cerrahi girişimden makul bir süre sonra hastanın oral gıda alabilmesi. Ağrı, bulantı ve kusmanın hasta evine gönderilene kadar kontrol altına alınabilir düzeyde olması. Hasta evine gönderilirken mobilizasyonuna engel bir durumun olmaması veya yardımcı cihazların mevcut olması (tekerlekli sandalye gibi).

Anestezi sonrası yoğun bakımdan gönderilme kriterleri Modifiye Aldrete Skorlaması:

AKTİVİTE 4 ekstremite 2 2 ekstremite 1 0 ekstremite 0 SOLUNUM Rahat nefes alıp verme ve öksürme 2 Dispne , kısıtlı solunum 1 Apne 0 DOLAŞIM AKB +/- 20 mm Hg anestezi öncesi 2 AKB +/- 20 –50 mm Hg anestezi öncesi 1 AKB +/- 50mm Hg anestezi öncesi 0 UYANIKLIK Uyanık 2 Seslenince uyanıyor 1 Yanıt yok 0 O2 SATÜRASYONU Oda havasında >92% 2 O2 desteğiyle >90% 1 O2 desteğiyle <90% 0 Σ>8 A nestezi sonrası yoğun bakımdan gönderilme kriterleri Modifiye Aldrete Skorlaması

Günübirlik anestezi sonrası, eve gönderme kriterleri; PADS (Modified Postanesthesia Disgharge Scoring) System:

Günübirlik anestezi sonrası, eve gönderme kriterleri; PADS ( Modified Postanesthesia Disgharge Scoring ) System VİTAL BULGULAR ± % 20 preoperatif değerler 2 ± % 20 – 40 preoperatif değerler 1 % 40 preoperatif değerler 0 HAREKET Normal,düzgün yürüyüş 2 Yardımla yürüyebilme 1 Hareket edememe 0 BULANTI/ KUSMA Minimal 2 Orta 1 Ağır 0 AĞRI Minimal 2 Orta 1 Ağır 0 CERRAHİ KANAMA Minimal 2 Orta 1 Ağır 0 Σ>8

Sonuç:

Sonuç Trend gittikçe artan oranda günübirlik anesteziye doğru yönelmekte “küçük anestezi yoktur “ mottosu unutulmamalı Başarılı bir uygulama için perioperatif sürecin (pre-intra-postop) tüm aşamalarına özen gösterilmeli

authorStream Live Help