Ngoc Lan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Ngoc Lan o

Slide 4: 

lenguyen 63

Slide 6: 

Ng?c Lan-giòng su?i to vuong ,

Slide 7: 

M?t thu h? d?u ánh vàng.

Slide 9: 

Ng?c Lan - nhành li?u nghiêng nghiêng Tà m?y cánh phong - n?ng thom ngoài song

Slide 10: 

Nét th?m tô bóng chi?u, gi?c xuân yêu ki?u, n?n g?m cô liêu.

Slide 11: 

Gió rung m? su?i bi?c, ý tho phiêu diêu!

Slide 12: 

Ngón to m?m ch? phím ngân trùng, m?ch tuong lai láng.

Slide 13: 

Dáng tiên nga gi?c mo nghê thu?ng l? làng.

Slide 14: 

Ng?c Lan gi?ng u?p men tho, Mát êm làn l?a bóng là

Slide 15: 

Ng?c Lan tr?m ngát thu huong. B? xanh bóng duong phút giây chìm suong.

Slide 18: 

Bông hoa d?i ngàn xua t?i nay. Rung nh?c dó dây cho d?i ng?t ngây,

Slide 19: 

Cho to trùng dàn h? phím loan. Thê luong mây nu?c s?t se cung hàn.

Slide 20: 

Ôi tâm h?n ngh? si chìm trong huong th?m. Nh? phút khuê ly, h?n mê tuy?t hoa ..... Ng?c Lan.

Slide 33: 

Bông hoa d?i ngàn xua t?i nay. Rung nh?c dó dây cho d?i ng?t ngây,

Slide 34: 

Cho to trùng dàn h? phím loan. Thê luong mây nu?c s?t se cung hàn.

Slide 35: 

Ôi tâm h?n ngh? si chìm trong huong th?m. Nh? phút khuê ly, h?n mê tuy?t hoa ..... Ng?c Lan.

Slide 36: 

M? m? trong mây khói, Men n?ng u ?p duyên h?ng h?

Slide 37: 

D?n d?n vuong theo gió, To lòng dâng bao cùng thuong nh?

Slide 38: 

Ngoc Lan o

authorStream Live Help