Πτυχές

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Πτυχές:

Πτυχές Αλέξανδρος Χατζηπέτρος users.auth.gr/ac

Τι είναι οι πτυχές;:

2 Τι είναι οι πτυχές; Πτυχές είναι δομές που προκαλούν την «κύρτωση» των αρχικών μορφών των γεωλογικών σχηματισμών. Σχηματίζονται από συμπίεση. Σχετίζονται με ορογένεση. 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Σχηματισμός μίας πτυχής:

3 Σχηματισμός μίας πτυχής Συμπίεση Συμπίεση Συμπίεση Αρχικό επίπεδο 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Πτυχωσιγενής παραμόρφωση:

4 Πτυχωσιγενής παραμόρφωση Η κάμψη των πετρωμάτων ονομάζεται πτύχωση. Μονοκλινές: η απλούστερη πτυχή. Τα στρώματα κλίνουν προς μία κατεύθυνση. Αντίκλινο: το άνω μέρος της πτυχής που έχει το σχήμα «αψίδας». Σύγκλινο: το κάτω μέρος της πτυχής που έχει σχήμα «κοιλώματος». Τα σύγκλινα και τα αντίκλινα συνήθως εμφανίζονται σε ζεύγη. 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Αντίκλινα και σύγκλινα:

5 Αντίκλινα και σύγκλινα Αντίκλινο Σύγκλινο Πτέρυγες Πυρήνας Πυρήνας 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Slide 6:

6 Αντίκλινο Σύγκλινο Αντίκλινο 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Slide 7:

7 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Η δομή των πτυχών (1):

8 Η δομή των πτυχών (1) Οι πλευρές μίας πτυχής ονομάζονται πτέρυγες. Η γραμμή που ενώνει τα σημεία μέγιστης κάμψης μεταξύ δύο πτερύγων ονομάζεται άξονας της πτυχής ( b- άξονας). Μία πτυχή με βυθιζόμενο b- άξονα ονομάζεται βυθιζόμενη πτυχή. Η γωνία μεταξύ του b- άξονα και το οριζόντιο επίπεδο ονομάζεται κλίση της πτυχής. Το επίπεδο που ενώνει τους b- άξονες σε ένα σύγκλινο ή ένα αντίκλινο ονομάζεται αξονικό επίπεδο. 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Slide 9:

9 Οριζόντιο επίπεδο Αξονικό επίπεδο Άξονας αντικλίνου Άξονας συγκλίνου Πτέρυγα Πτέρυγα Άξονας πτυχής Κλίση 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

b-άξονας και αξονικό επίπεδο:

10 b- άξονας και αξονικό επίπεδο b -άξονας Αξονικό επίπεδο Ο b- άξονας (ή άξονας πτυχής) είναι η γραμμή που συνδέει τα σημεία των ισχυρότερων κάμψεων των στρωμάτων της πτυχής. Το αξονικό επίπεδο (ή αξονική επιφάνεια) είναι το νοητό επίπεδο που ορίζεται από τους b- άξονες των επάλληλων στρωμάτων μίας πτυχής. 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

b-άξονας και αξονικό επίπεδο:

11 b- άξονας και αξονικό επίπεδο b- άξονας Αξονικό επίπεδο 1 Αξονικό επίπεδο 2 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Άλλα στοιχεία πτυχής:

12 Άλλα στοιχεία πτυχής 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Οι πτυχές στο δίκτυο Schmidt:

13 Οι πτυχές στο δίκτυο Schmidt Προβολή των δύο πτερύγων μίας πτυχής στο δίκτυο Schmidt. Η τομή των δύο πτερύγων ταυτίζεται με τον άξονα b. Άξονας b 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Στοιχεία συμμετρίας πτυχής:

14 Στοιχεία συμμετρίας πτυχής Μία πτυχή περιγράφεται με βάση ένα τρισορθογώνιο σύστημα αξόνων, οι οποίοι είναι οι a, b και c: Ο άξονας b συνδέει τα σημεία μέγιστης κάμψης της πτυχής. Ο άξονας c είναι η διχοτόμος της μικρότερης γωνίας. Ο άξονας a είναι κάθετος στους άλλους δύο. b c a 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Slide 15:

15 Με πόλο τον άξονα b, φέρουμε τον αντίστοιχο μέγιστο κύκλο, που ονομάζεται π-κύκλος. Ο π-κύκλος περιλαμβάνει τους άξονες a και c. Στη διχοτόμο της μικρότερης γωνίας ανοίγματος βρίσκεται ο άξονας c. 90 ο από τον άξονα c , επάνω στον π-κύκλο, βρίσκεται ο άξονας a. b c a π-κύκλος 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Slide 16:

16 Ο b-c μέγιστος κύκλος περιλαμβάνει τους άξονες b και c, και συμπίπτει με το αξονικό επίπεδο. Ο a-c μέγιστος κύκλος περιλαμβάνει τους άξονες a και c , και συμπίπτει με τον π-κύκλο. Ο a-b μέγιστος κύκλος περιλαμβάνει τους άξονες a και b. b c a π-κύκλος b-c κύκλος (αξονικό επίπεδο) a-b κύκλος a-c κύκλος 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Φορά πτυχής:

17 Φορά πτυχής Δ Α Αξονικό επίπεδο Διεύθυνση κίνησης Η φορά της πτυχής είναι αντίθετη από τη διεύθυνση κλίσης του αξονικού επιπέδου, επομένως στο παράδειγμά μας η φορά είναι προς τα Α 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Slide 18:

18 Η διεύθυνση κλίσης του αξονικού επιπέδου, δείχνει τη διεύθυνση από όπου προήλθε η μέγιστη κίνηση, επομένως η φορά της πτυχής είναι αντίθετη από αυτή. Στην πτυχή του παραδείγματός μας, η φορά της πτυχής είναι προς τα ΒΔ. b c a αξονικό επίπεδο διεύθυνση κλίσης αξονικού επιπέδου φορά της πτυχής 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Ταξινόμηση των πτυχών:

19 Ταξινόμηση των πτυχών Οι πτυχές μπορούν να ταξινομηθούν σε πολλές κατηγορίες, ανάλογα με τα κριτήρια ταξινόμησης. Οι πιο συνηθισμένες ταξινομήσεις είναι ανάλογα με: Τη θέση του αξονικού επιπέδου και τη φορά τους. Τη γωνία ανοίγματος των πτερύγων. Την ακτίνα καμπυλότητας της πτύχωσης. 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Η δομή των πτυχών (2):

20 Η δομή των πτυχών (2) Σε μία ορθή (συμμετρική) πτυχή οι δύο πτέρυγες κλίνουν προς αντιδιαμετρικές διευθύνσεις με ίση γωνία σε σχέση με το αξονικό επίπεδο. Σε μία κεκλιμένη (ασύμμετρη) πτυχή οι δύο πτέρυγες κλίνουν προς αντιδιαμετρικές διευθύνσεις με διαφορετική γωνία σε σχέση με το αξονικό επίπεδο. Σε μία ανεστραμμένη πτυχή οι δύο πτέρυγες κλίνουν προς την ίδια διεύθυνση . Σε μία ισοκλινή πτυχή οι δύο πτέρυγες είναι παράλληλες μεταξύ τους. 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Slide 21:

21 Ορθή (συμμετρική) Οι δύο πτέρυγες κλίνουν με την ίδια γωνία. Ισοκλινής Οι δύο πτέρυγες είναι παράλληλες μεταξύ τους, ανεξάρτητα με τον κλίση του αξονικού επιπέδου. 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Ορθές πτυχές:

22 Ορθές πτυχές Οι πτέρυγες κλίνουν αντίρροπα. Αξονικό επίπεδο κατακόρυφο. 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Ορθές πτυχές:

23 Ορθές πτυχές Κεκλιμένος b- άξονας Οριζόντιος b- άξονας Οι πτέρυγες κλίνουν αντίρροπα. Αξονικό επίπεδο κατακόρυφο. 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Κεκλιμένες πτυχές:

24 Κεκλιμένες πτυχές Οι πτέρυγες κλίνουν αντίρροπα. Αξονικό επίπεδο υπό γωνία. 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Κεκλιμένες πτυχές:

25 Κεκλιμένες πτυχές Κεκλιμένος b- άξονας Οριζόντιος b- άξονας Οι πτέρυγες κλίνουν αντίρροπα. Αξονικό επίπεδο υπό γωνία. 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Ανεστραμμένες πτυχές:

26 Ανεστραμμένες πτυχές Οι πτέρυγες κλίνουν ομόρροπα. Αξονικό επίπεδο υπό γωνία. 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Ανεστραμμένες πτυχές:

27 Ανεστραμμένες πτυχές Κεκλιμένος b- άξονας Οριζόντιος b- άξονας Οι πτέρυγες κλίνουν ομόρροπα. Αξονικό επίπεδο υπό γωνία. 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Η δομή των πτυχών (3):

28 Η δομή των πτυχών (3) Με την αύξηση της συμπίεσης, η ανεστραμμένη πτυχή μπορεί να γίνει κατακείμενη, στην οποία και οι δύο πτέρυγες είναι οριζόντιες. Τέτοιου είδους πτυχές είναι κοινές σε οροσειρές που προήλθαν από σύγκρουση λιθοσφαιρικών πλακών (Ιμαλάια, Άλπεις). Τα αντίκλινα δεν συμπίπτουν απαραίτητα με ράχες, ούτε τα σύγκλινα με κοιλάδες. 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Slide 29:

29 Κεκλιμένη πτυχή Η μία πτέρυγα κλίνει με μεγαλύτερη γωνία από ότι η άλλη. Ανεστραμμένη Τα πετρώματα στη μία πτέρυγα έχουν περιστραφεί πέρα από την κατακόρυφο. Και οι δύο πτέρυγες κλίνουν προς την ίδια διεύθυνση με διαφορετικές γωνίες. Κανονική πτέρυγα (μικρή κλίση) Ανεστραμμένη πτέρυγα (μεγάλη κλίση) Κατακείμενη πτυχή Το αξονικό επίπεδο είναι οριζόντιο ή υπο-οριζόντιο. Τα στρώματα στην κάτω πτέρυγα των αντικλίνων και στην άνω πτέρυγα των συγκλίνων είναι ανεστραμμένα. Κανονικά στρώματα Ανεστραμμένα στρώματα 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Κατακείμενες πτυχές:

30 Κατακείμενες πτυχές Οι πτέρυγες κλίνουν αντίρροπα. Αξονικό επίπεδο οριζόντιο. 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Κατακείμενες πτυχές:

31 Κατακείμενες πτυχές Οριζόντιος b- άξονας Οι πτέρυγες κλίνουν αντίρροπα. Αξονικό επίπεδο οριζόντιο. 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Καταδυόμενες πτυχές:

32 Καταδυόμενες πτυχές Οι πτέρυγες κλίνουν ομόρροπα. Αξονικό επίπεδο υπό γωνία, κάτω από το οριζόντιο επίπεδο. 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Ταξινόμηση ως προς τη γωνία ανοίγματος:

33 Ταξινόμηση ως προς τη γωνία ανοίγματος Ανοικτές (γωνία ανοίγματος ô > 45 ο ). Κλειστές (γωνία ανοίγματος 20 ο < ô <45 ο ). Ισοκλινείς (γωνία ανοίγματος ô <20 ο ). Οι πτέρυγες τείνουν να γίνουν παράλληλες. ô 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Ταξινόμηση ως προς την καμπυλότητα:

34 Ταξινόμηση ως προς την καμπυλότητα Αποστρογγυλεμένες. Χαρακτηρίζονται από μεγάλη ακτίνα καμπυλότητας. Τύπου knick. Πολύ μικρή ακτίνα καμπυλότητας, με εντελώς οξύληκτα πυθμαία και κορυφαία τμήματα. Γωνιώδεις. Ενδιάμεσος τύπος. Αποστρογγυλεμένη Τύπου knick 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Slide 35:

35 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Slide 36:

36 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Slide 37:

37 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Slide 38:

38 Δορυφορική εικόνα πυρήνων μεγα-αντικλίνων στα όρη Ζάγκρος του Ιράν. 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Slide 39:

39 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Slide 40:

40 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Slide 41:

41 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Slide 42:

42 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

Slide 43:

43 5:36 πμ chatzipetros.weebly.com

authorStream Live Help