Ρήγματα

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Ρήγματα:

Ρήγματα Αλέξανδρος Χατζηπέτρος users.auth.gr/ac

Διαρρήξεις:

2 Διαρρήξεις Τα πετρώματα στο φλοιό είναι εύθραυστα ( brittle) και τέμνονται από διαρρήξεις που ονομάζονται διακλάσεις ή ρήγματα. Διάκλαση: ρηξιγενής τεκτονική ασυνέχεια εκατέρωθεν της οποίας δεν παρατηρούνται μετατοπίσεις. Ρήγμα: ρηξιγενής τεκτονική ασυνέχεια εκατέρωθεν της οποίας παρατηρούνται μετατοπίσεις. 05:36 chatzipetros.weebly.com

Ρήγματα:

3 Ρήγματα Τα περισσότερα ρήγματα είναι κεκλιμένα. Για να περιγραφεί η σχετική θέση των εκατέρωθεν τεμαχών του ρήγματος, χρησιμοποιούνται οι παρακάτω παλιοί όροι των μεταλλωρύχων. Το τέμαχος επάνω από ένα κεκλιμένο ρήγμα ονομάζεται άνω τέμαχος (ανελθόν στα ανάστροφα, κατελθόν στα κανονικά). Το τέμαχος κάτω από ένα κεκλιμένο ρήγμα ονομάζεται κάτω τέμαχος (κατελθόν στα ανάστροφα, ανελθόν στα κανονικά). Αυτοί οι όροι δεν έχουν εφαρμογή σε κατακόρυφα ρήγματα. 05:36 chatzipetros.weebly.com

Το ελλειψοειδές των τάσεων:

4 Το ελλειψοειδές των τάσεων 05:36 chatzipetros.weebly.com

Σχέση αξόνων τάσεων:

5 Σχέση αξόνων τάσεων σ 1 (συμπιεστικός) > σ 2 >σ 3 (εφελκυστικός). σ 1 κατακόρυφος – σ 2 , σ 3 οριζόντιοι  κανονικό ρήγμα. σ 3 κατακόρυφος - σ 1 , σ 2 οριζόντιοι  ανάστροφο ρήγμα. σ 2 κατακόρυφος – σ 1 , σ 3 οριζόντιοι  ρήγμα οριζόντιας μετατόπισης. 05:36 chatzipetros.weebly.com

Ταξινόμηση ρηγμάτων (1):

6 Ταξινόμηση ρηγμάτων (1) Τα ρήγματα ταξινομούνται ανάλογα με: Την κλίση τους. Τη διεύθυνση της σχετικής κίνησης. Διακρίνονται τρεις κύριες κατηγορίες ρηγμάτων: Κανονικά (ή μεταπτωτικά). Ανάστροφα  επωθήσεις και εφιππεύσεις. Οριζόντιας μετατόπισης (ή οριζόντια)  δεξιόστροφα και αριστερόστροφα. Τα περισσότερα ρήγματα είναι ενδιάμεσες μορφές (πλάγια ρήγματα). 05:36 chatzipetros.weebly.com

Slide 7:

7 05:36 chatzipetros.weebly.com

Slide 8:

8 Το αρχικό πέτρωμα πριν διαρραγεί. 05:36 chatzipetros.weebly.com

Slide 9:

9 ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΡΗΓΜΑ Κατακόρυφη κίνηση λόγω εφελκυσμού. Συνήθως μεγάλης κλίσης ρήγμα, στο οποίο το άνω τέμαχος κινήθηκε προς τα κάτω. 05:36 chatzipetros.weebly.com

Ταξινόμηση ρηγμάτων (2):

10 Ταξινόμηση ρηγμάτων (2) Μία καταβύθιση λέγεται τεκτονική λεκάνη (ή τεκτονική τάφρος - graben) αν οριοθετείται από δύο κανονικά ρήγματα. Μία καταβύθιση λέγεται τεκτονική ημιλεκάνη (ή τεκτονική ημιτάφρος - half-graben) αν η μετάπτωση συμβαίνει σε ένα ρήγμα. Ένα ανυψωμένο τέμαχος λέγεται τεκτονικό κέρας (horst) αν οριοθετείται από δύο κανονικά ρήγματα. 05:36 chatzipetros.weebly.com

Slide 11:

11 Τεκτονική λεκάνη Τεκτονική ημιλεκάνη Τεκτονικό κέρας 05:36 chatzipetros.weebly.com

Ταξινόμηση ρηγμάτων (3):

12 Ταξινόμηση ρηγμάτων (3) Τα ανάστροφα ρήγματα δημιουργούνται από συμπιεστικές τάσεις. Η κίνηση στα ανάστροφα ρήγματα είναι τέτοια ώστε το άνω τέμαχος να κινείται προς τα πάνω σε σχέση με το κάτω τέμαχος. Η κίνηση στα ανάστροφα ρήγματα μικραίνει το μήκος και αυξάνει το πάχος του φλοιού. Διαχωρίζονται σε επωθήσεις και εφιππεύσεις. Επώθηση: γωνία κλίσης < 45 ο . Εφίππευση: γωνία κλίσης > 45 ο . ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στην Ελλάδα οι όροι χρησιμοποιούνται και αντίστροφα (π.χ. Πανεπιστήμιο Πατρών). 05:36 chatzipetros.weebly.com

Slide 13:

13 ΑΝΑΣΤΡΟΦΟ ΡΗΓΜΑ Κατακόρυφη κίνηση λόγω συμπίεσης. Μπορεί να είναι μεγάλης ή μικρής κλίσης ρήγμα, στο οποίο το άνω τέμαχος κινήθηκε προς τα πάνω. 05:36 chatzipetros.weebly.com

Slide 14:

14 05:36 chatzipetros.weebly.com

Slide 15:

15 05:36 chatzipetros.weebly.com

Δομές που σχετίζονται με ανάστροφα ρήγματα:

16 Δομές που σχετίζονται με ανάστροφα ρήγματα Οι περισσότερες δομές που σχετίζονται με ανάστροφα ρήγματα συνδέονται με ορογενετικές κινήσεις. Τεκτονικά παράθυρα. Τεκτονικά ράκη. Καλύμματα. Τεκτονικά λέπια. 05:36 chatzipetros.weebly.com

Ταξινόμηση ρηγμάτων (4):

17 Ταξινόμηση ρηγμάτων (4) Τα ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης (ή οριζόντια ρήγματα) είναι αυτά στα οποία η κύρια κίνηση γίνεται οριζόντια, επομένως παράλληλα με την παράταξη του ρήγματος (ρήγματα παράταξης ή ρήγματα διεύθυνσης). Οφείλονται σε διατμητικές τάσεις. Τα πιο γνωστά ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης είναι της Βόρειας Ανατολίας και του Αγίου Ανδρέα. 05:36 chatzipetros.weebly.com

Slide 18:

18 ΡΗΓΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ Οριζόντια κίνηση λόγω διάτμησης. Συνήθως μεγάλης κλίμακας έως κατακόρυφο. Ονομάζεται δεξιόστροφο ή αριστερόστροφο, εάν η σχετική κίνηση των τεμαχών έχει γίνει προς τα δεξιά ή αριστερά αντίστοιχα. Δεν παρατηρείται κατακόρυφη κίνηση. 05:36 chatzipetros.weebly.com

Slide 19:

19 ΡΗΓΜΑ ΠΛΑΓΙΑΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ (ΠΛΑΓΙΟ ΡΗΓΜΑ) Οριζόντια και κατακόρυφη κίνηση. Οι άξονες των τάσεων δεν είναι ούτε κατακόρυφοι ούτε οριζόντιοι. 05:36 chatzipetros.weebly.com

Slide 20:

20 05:36 chatzipetros.weebly.com

Ταξινόμηση ρηγμάτων (5):

21 Ταξινόμηση ρηγμάτων (5) Το σημείο στο οποίο τελειώνει το όριο μίας λιθοσφαιρικής πλάκας και αρχίζει το όριο μίας άλλης ονομάζεται σημείο μετασχηματισμού. Τα ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης που οριοθετούν τις λιθοσφαιρικές πλάκες ονομάζονται ρήγματα μετασχηματισμού. 05:36 chatzipetros.weebly.com

Slide 22:

22 05:36 chatzipetros.weebly.com

Ενδείξεις κινήσεων στα ρήγματα:

23 Ενδείξεις κινήσεων στα ρήγματα Η μετακίνηση μίας μάζας πετρώματος και η τριβή της με μία άλλη μπορεί να λειάνει την επιφάνεια του ρήγματος (κατοπτρική επιφάνεια ή καθρέπτης). Οι γραμμώσεις που σχηματίζονται λόγω της μετακίνησης και της τριβής ονομάζονται γραμμώσεις τεκτονικής ολίσθησης. Πολλές φορές η κίνηση του ρήγματος προκαλεί το θρυμματισμό του πετρώματος που βρίσκεται στην επαφή με αυτό, σχηματίζοντας κατακλασίτη ή τεκτονικό λατυποπαγές. 05:36 chatzipetros.weebly.com

Slide 24:

24 05:36 chatzipetros.weebly.com

Slide 25:

25 05:36 chatzipetros.weebly.com

Slide 26:

26 05:36 chatzipetros.weebly.com

Slide 27:

27 05:36 chatzipetros.weebly.com

Slide 28:

28 05:36 chatzipetros.weebly.com

Slide 29:

29 05:36 chatzipetros.weebly.com

Slide 30:

30 05:36 chatzipetros.weebly.com

Slide 31:

31 05:36 chatzipetros.weebly.com

Slide 32:

32 05:36 chatzipetros.weebly.com

authorStream Live Help