Μεταμορφωμένα πετρώματα

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Μεταμορφωμένα πετρώματα :

Μεταμορφωμένα πετρώματα Αλέξανδρος Χατζηπέτρος users.auth.gr/ac

Τι είναι η μεταμόρφωση; (1):

2 Τι είναι η μεταμόρφωση; (1) Η μεταμόρφωση είναι η αλλαγή στη μορφή που συμβαίνει σε πετρώματα του φλοιού λόγω αλλαγών στην πίεση και τη θερμοκρασία. geophy.weebly.com

Τι είναι η μεταμόρφωση; (2):

3 Τι είναι η μεταμόρφωση; (2) Υπάρχουν έξι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταμόρφωση : Χημική σύσταση. Αλλαγή θερμοκρασίας. Αλλαγή πίεσης. Παρουσία ή απουσία ρευστών. Χρόνος που το πέτρωμα υφίσταται την υψηλή πίεση ή την υψηλή θερμοκρασία. Αν το πέτρωμα απλώς συμπιέστηκε ή επιπλέον περιστράφηκε ή έσπασε κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης. geophy.weebly.com

Χημική σύσταση του πρωτογενούς πετρώματος :

4 Χημική σύσταση του πρωτογενούς πετρώματος Είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που καθορίζει την ορυκτολογική σύσταση του μεταμορφωμένου πετρώματος. Η χημική σύσταση του αρχικού πετρώματος ελέγχει την ορυκτολογία του μεταμορφωμένου. geophy.weebly.com

Θερμοκρασία και πίεση (1):

5 Θερμοκρασία και πίεση (1) Η πηγή θερμότητας είναι η εσωτερική θερμότητα της Γης. Τα πετρώματα θερμαίνονται είτε λόγω ταφής, είτε από γειτονικές πυριγενείς διεισδύσεις. Η ταφή συνοδεύεται με αύξηση της πίεσης λόγω του βάρους των υπερκείμενων πετρωμάτων. Μία πυριγενής διείσδυση μπορεί να είναι ρηχή, άρα χαμηλής πίεσης, ή βαθειά, επομένως υψηλής πίεσης. geophy.weebly.com

Slide 6:

Πίεση Θερμοκρασία Εκταφή Ταφή Πρόδρομη Μεταμόρφωση Μεταμόρφωση Ανάδρομη geophy.weebly.com 6

Θερμοκρασία και πίεση (2):

7 Θερμοκρασία και πίεση (2) Η μεταμόρφωση χαμηλού βαθμού είναι το αποτέλεσμα μεταμορφικών διαδικασιών σε θερμοκρασίες από 100 o C μέχρι 500 o C, και σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Η μεταμόρφωση ψηλού βαθμού είναι το αποτέλεσμα μεταμορφικών διαδικασιών σε υψηλές θερμοκρασίες ( πάνω από 500 o C), και σε υψηλές θερμοκρασίες . geophy.weebly.com

Slide 8:

geophy.weebly.com 8

Slide 9:

9

Τάση:

10 Τάση Η τάση είναι η πίεση που εφαρμόζεται σε ένα στερεό και έχει ως αποτέλεσμα την παραμόρφωσή του και τη δημιουργία νέας υφής. Η ομογενής τάση συμβαίνει όταν η πίεση είναι ίση σε όλες τις κατευθύνσεις. Η διαφορική τάση συμβαίνει όταν η πίεση είναι διαφορετική σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Η υφή εξαρτάται από την αναλογία διαφορικής / ομογενούς τάσης. geophy.weebly.com

Είδη πιέσεων που ασκούνται σε ένα πέτρωμα:

11 Είδη πιέσεων που ασκούνται σε ένα πέτρωμα Λιθοστατική: οφείλεται στο βάρος των υπερκείμενων πετρωμάτων. Πίεση των ρευστών: οφείλεται στα ρευστά που περιέχουν τα πετρώματα. Τεκτονική πίεση: οφείλεται σε τεκτονικά αίτια. geophy.weebly.com

Slide 12:

geophy.weebly.com 12

Slide 13:

Ομογενής τάση Διαφορική τάση 13

Slide 14:

geophy.weebly.com 14

Slide 15:

geophy.weebly.com 15

Ρευστά και μεταμόρφωση (1):

16 Ρευστά και μεταμόρφωση (1) Τα ιζηματογενή πετρώματα έχουν πόρους ανάμεσα στους κόκκους του, τα οποία γεμίζουν από ένα υδαρές υγρό. Το υγρό αυτό : Δεν είναι ποτέ καθαρό νερό. Πάντοτε περιλαμβάνει μικρές ποσότητες διαλυμένων αλάτων και αερίων. Περιέχει ίχνη όλων των ορυκτών του μητρικού πετρώματος. geophy.weebly.com

Ρευστά και μεταμόρφωση (2):

17 Ρευστά και μεταμόρφωση (2) Ένα μέρος του ρευστού στο ιζηματογενές πέτρωμα είναι επιφανειακό νερό που εμπεριέχεται στο πέτρωμα. Ένα μέρος του ρευστού απελευθερώνεται όταν ένυδρα ορυκτά (αυτά που περιέχουν νερό στη σύστασή τους), όπως οι άργιλοι, οι μαρμαρυγίες και οι αμφίβολοι, αποσυντίθενται και χάνουν το νερό τους με την αύξηση της θερμοκρασίας. geophy.weebly.com

Ρευστά και μεταμόρφωση (3):

18 Ρευστά και μεταμόρφωση (3) Όταν αλλάζει η θερμοκρασία και η πίεση σε ένα πέτρωμα που μεταμορφώνεται, τόσο αλλάζει και η σύνθεση του ρευστού. Το ρευστό αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο μεταφοράς. Όταν δεν υπάρχουν ρευστά, οι μεταμορφικές διαδικασίες είναι πολύ αργές. Όταν η πίεση αυξάνει λόγω της ταφής του πετρώματος, και με την πρόοδο της μεταμόρφωσης, το πορώδες μειώνεται και το ρευστό απομακρύνεται από το πέτρωμα. geophy.weebly.com

Ρευστά και μεταμόρφωση (4):

19 Ρευστά και μεταμόρφωση ( 4 ) Κάθε ρευστό που απομακρύνεται λόγω της μεταμόρφωσης θα μεταφέρει μικρά ποσά διαλυμένων ορυκτών. Τα ορυκτά που απομακρύνονται και στερεοποιούνται σε διακλάσεις σχηματίζουν μία φλέβα. Οι μεταμορφικές αλλαγές που συμβαίνουν ενώ αυξάνει η πίεση και η θερμοκρασία (και συνήθως με άφθονα ρευστά) ονομάζονται πρόδρομη (ή προοδευτική) μεταμόρφωση. geophy.weebly.com

Ρευστά και μεταμόρφωση (5):

20 Ρευστά και μεταμόρφωση ( 5 ) Οι μεταμορφικές αλλαγές που συμβαίνουν ενώ η πίεση και η θερμοκρασία μειώνονται (και συνήθως αφού έχει διαφύγει το μεγαλύτερο μέρος των ρευστών) ονομάζεται ανάδρομη μεταμόρφωση. geophy.weebly.com

Ο ρόλος του χρόνου στη μεταμόρφωση:

21 Ο ρόλος του χρόνου στη μεταμόρφωση Τα αδρόκοκκα πετρώματα είναι προϊόντα μακρών μεταμορφικών διαδικασιών (πιθανόν για εκατομμύρια έτη) σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις. Τα λεπτόκοκκα πετρώματα είναι προϊόντα χαμηλότερων θερμοκρασιών, χαμηλότερων πιέσεων ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, μικρών χρόνων αντίδρασης. geophy.weebly.com

Τα κατώτερα και τα ανώτερα όρια της μεταμόρφωσης:

22 Τα κατώτερα και τα ανώτερα όρια της μεταμόρφωσης Στο κατώτερο όριο, η μεταμόρφωση συμβαίνει σε ιζηματογενή και πυριγενή πετρώματα σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από περίπου 100 o C, συνήθως σε πιέσεις εκατοντάδων ατμοσφαιρών, που προκαλούνται από το βάρος μερικών χιλιάδων μέτρων υπερκείμενου πετρώματος. Στο ανώτερο όριο, η μεταμόρφωση σταματά σε θερμοκρασίες που προκαλούν την τήξη του πετρώματος. geophy.weebly.com

Ο ρόλος του νερού στον καθορισμό των ορίων στη μεταμόρφωση:

23 Ο ρόλος του νερού στον καθορισμό των ορίων στη μεταμόρφωση Το περιεχόμενο νερό ελέγχει τη θερμοκρασία στην οποία ξεκινά η μερική τήξη, όπως και την ποσότητα του μάγματος που μπορεί να σχηματιστεί από ένα μεταμορφωμένο πέτρωμα. Όταν υπάρχει λίγο νερό, παρατηρείται περιορισμένη τήξη. Οι μιγματίτες είναι σύνθετα πετρώματα που περιέχουν τόσο πυριγενή χαρακτηριστικά, λόγω τήξης, όσο και μεταμορφικά. geophy.weebly.com

Απόκριση των πετρωμάτων στις αλλαγές πίεσης και θερμοκρασίας:

24 Απόκριση των πετρωμάτων στις αλλαγές πίεσης και θερμοκρασίας Χαμηλού βαθμού μεταμόρφωση: σχισμός. τα νέα φυλλόμορφα ορυκτά δημιουργούν φύλλωση που τείνει να είναι παράλληλη με τα επίπεδα στρώσης του ιζηματογενούς πετρώματος που μεταμορφώνεται. Υψηλότερου βαθμού μεταμόρφωση: σχιστότητα. Σε ενδιάμεσου και υψηλού βαθμού μεταμόρφωση, το μέγεθος των κόκκων αυξάνει. Η φύλλωση σε αδρόκοκκα μεταμορφωμένα πετρώματα ονομάζεται σχιστότητα (η παράλληλη διάταξη αδρών κόκκων των φυλλόμορφων ορυκτών). geophy.weebly.com

Slide 25:

25 geophy.weebly.com

Slide 26:

geophy.weebly.com 26

Μεταμορφικές υφές (1):

27 Μεταμορφικές υφές (1) Σχισμός. Η ιδιότητα του πετρώματος να αποχωρίζεται σε υποπαράλληλα επίπεδα ή (πιο γενικά) οποιαδήποτε φύλλωση στην οποία τα διατεταγμένα φυλλοπυριτικά ορυκτά δεν είναι ορατά μακροσκοπικά. Σχιστότητα. Διάταξη ορυκτών που δημιουργούνται από μεταμορφικές διαδικασίες, ορατά μακροσκοπικά. Γνευσιακή υφή. Διαχωρισμός ορυκτών σε μπάντες λόγω μεταμόρφωσης. Ορθο- : προέρχεται από πυριγενές μητρικό. Παρα- : προέρχεται από ιζηματογενές μητρικό. geophy.weebly.com

Slide 28:

28 Σχιστότητα geophy.weebly.com

Slide 29:

29 Γνευσιακή υφή geophy.weebly.com

Μεταμορφικές υφές (2):

30 Μεταμορφικές υφές (2) Γρανοβλαστική. Ισόμετρη και πολυεδρική ανάπτυξη των κόκκων. Πορφυριτική (πορφυροβλαστική). Μεγάλοι κρύσταλλοι μέσα σε άλλους μικρότερους (τυπικοί πορφυροβλάστες: γρανάτες, σταυρόλιθος). Λεπιδοβλαστική. Οι κρύσταλλοι είναι διατεταγμένοι σε λέπια. Κατακλαστική. Απουσία φύλλωσης και κομμάτια πετρώματος αναμεμιγμένα με κόκκους ορυκτών. geophy.weebly.com

Γρανοβλαστική υφή:

31 Γρανοβλαστική υφή geophy.weebly.com

Πορφυριτική υφή:

32 Πορφυριτική υφή geophy.weebly.com

Αλλαγή παραγένεσης:

33 Αλλαγή παραγένεσης Με την αύξηση της θερμοκρασίας και της πίεσης, μία δεδομένη παραγένεση αλλάζει με τη δημιουργία νέων ορυκτών και την καταστροφή άλλων. Κάθε παραγένεση είναι χαρακτηριστική μίας συγκεκριμένης σύστασης του πετρώματος. geophy.weebly.com

Slide 34:

Διαγένεση Χαμηλού βαθμού Υψηλού βαθμού Αύξηση θερμοκρασίας και πίεσης Έναρξη τήξης Σχιστή άργιλος Αργιλικός σχιστόλιθος Φυλλίτης Σχιστόλιθος, γνεύσιος (ιζηματογενές) (μεταμορφωμένα) Ορυκτά αργίλου Χλωρίτης Μοσχοβίτης Βιοτίτης Γρανάτης Κυανίτης Σιλλιμανίτης Άστριοι Χαλαζίας geophy.weebly.com 34

Μεταμόρφωση αργίλων:

35 Μεταμόρφωση αργίλων Αργιλικός σχιστόλιθος (χαμηλού βαθμού): Το χαμηλού βαθμού μεταμορφικό προϊόν της σχιστής αργίλου. Φυλλίτης (ενδιάμεσου βαθμού): Έντονη φύλλωση (σχιστότητα), μεγαλύτεροι μαρμαρυγίες. Μαρμαρυγιακοί σχιστόλιθοι και γνεύσιοι (υψηλού βαθμού): Οι σχιστόλιθοι είναι αδρόκοκκα πετρώματα με έντονη σχιστότητα. Οι ( παρα -) γνεύσιοι είναι υψηλού βαθμού, αδρόκοκκα πετρώματα που παρουσιάζουν ζώνωση ορυκτών ( γνευσιακή υφή). geophy.weebly.com

Slide 36:

36 Αργιλικός σχιστόλιθος Φυλλίτης geophy.weebly.com

Slide 37:

37 Γρανατούχος μαρμαρυγιακός σχιστόλιθος geophy.weebly.com

Slide 38:

38 Γνεύσιος geophy.weebly.com

Slide 39:

39 Οφθαλμογνεύσιος: περιλαμβάνει οφθαλμοειδείς κρυστάλλους προϋπαρχόντων ορυκτών (κυρίως αστρίων) λόγω διάτμησης. geophy.weebly.com

Slide 40:

Μη μεταμορφωμένα Χαμηλής μεταμόρφωσης Μέσης μεταμόρφωσης Υψηλής μεταμόρφωσης Πέτρωμα Σχιστή άργιλος Αργιλικός σχιστόλιθος Φυλλίτης Μαρμαρυγιακός σχιστόλιθος Γνεύσιος Φύλλωση Καμία Ελαφριά Έντονη. Παρουσιάζεται σχιστότητα Σχιστότητα και ζώνωση Μέγεθος κρυστάλλων μαρμαρυγιών Μικροσκοπικοί Μικροσκοπικοί Μόλις ορατοί Μεγάλοι Τυπική παραγένεση Χαλαζίας, ορυκτά της αργίλου, ασβεστίτης Χαλαζίας, χλωρίτης, μοσχοβίτης, πλαγιόκλαστα Χαλαζίας, μοσχοβίτης, βιοτίτης, γρανάτης, κυανίτης, πλαγιόκλαστα Χαλαζίας, βιοτίτης, γρανάτης, σιλλιμανίτης, πλαγιόκλαστα Αύξηση της μεταμόρφωσης geophy.weebly.com 40

Μεταμόρφωση βασάλτη:

41 Μεταμόρφωση βασάλτη Ο πρασινοσχιστόλιθος έχει έντονη φύλλωση όπως ο φυλλίτης, αλλά επίσης ένα πολύ χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα λόγω της περιεκτικότητας σε χλωρίτη. Αμφιβολίτης και γρανουλίτης . Όταν ο πρασινοσχιστόλιθος μεταμορφώνεται σε συνθήκες ενδιαμέσου βαθμού, ο χλωρίτης αντικαθίσταται από αμφίβολο. Η φύλλωση υπάρχει στους αμφιβολίτες, αλλά δεν είναι έντονη λόγω της απουσίας μαρμαρυγιών και χλωρίτη. Στον υψηλότερο βαθμό μεταμόρφωσης, η αμφίβολος αντικαθίσταται από πυρόξενο και δημιουργούνται γρανουλίτες. geophy.weebly.com

Slide 42:

42 Μη μεταμορφωμένα Χαμηλής μεταμόρφωσης Μέσης μεταμόρφωσης Υψηλής μεταμόρφωσης Πέτρωμα Βασάλτης Πρασινοσχιστόλιθος Αμφιβολίτης Γρανουλίτης Φύλλωση Καμία Εμφανής Μικρή. Όταν υπάρχει, οφείλεται στη διάταξη της αμφιβόλου Μικρή λόγω της απουσίας μαρμαρυγιών Μέγεθος κρυστάλλων μαρμαρυγιών Μόλις ορατοί Μόλις ορατοί Ορατοί Μεγάλοι Τυπική παραγένεση Ολιβίνης, πυρόξενος, πλαγιόκλαστο Χλωρίτης, επίδοτο, πλαγιόκλαστο, ασβεστίτης Αμφίβολος, πλαγιόκλαστο, επίδοτο, χαλαζίας Πυρόγενος, πλαγιόκλαστο, γρανάτης Αύξηση της μεταμόρφωσης +Η 2 Ο geophy.weebly.com

Slide 43:

geophy.weebly.com 43

Μεταμόρφωση ασβεστολίθου:

44 Μεταμόρφωση ασβεστολίθου Το μεταμορφικό παράγωγο του ασβεστόλιθου είναι το μάρμαρο. Αδρόκοκκοι κρύσταλλοι – ζαχαρώδης υφή. Το καθαρό μάρμαρο είναι ολόλευκο. Κόκκοι καθαρού ασβεστίτη. Πολλά μάρμαρα περιέχουν προσμίξεις που έχουν ως αποτέλεσμα διαφορετικά χρώματα. geophy.weebly.com

Μεταμόρφωση ψαμμίτη:

45 Μεταμόρφωση ψαμμίτη Το μεταμορφικό παράγωγο του χαλαζία είναι ο χαλαζίτης. Δημιουργείται από τον ψαμμίτη με το γέμισμα των διακένων με χαλαζιακά διαλύματα και ανακρυστάλλωση όλης της μάζας. geophy.weebly.com

Τύποι μεταμόρφωσης (1):

46 Τύποι μεταμόρφωσης (1) Υπάρχουν τέσσερεις κύριοι τύποι μεταμόρφωσης : Κατακλαστική μεταμόρφωση Δημιουργείται από τη μηχανική παραμόρφωση. Μεταμόρφωση επαφής Δημιουργείται από ανακρυστάλλωση λόγω επαφής με μάγμα. geophy.weebly.com

Slide 47:

geophy.weebly.com 47

Slide 48:

geophy.weebly.com 48

Τύποι μεταμόρφωσης (2):

49 Τύποι μεταμόρφωσης (2) Θαπτική μεταμόρφωση (ενταφιασμού) Δημιουργείται από ανακρυστάλλωση με τη βοήθεια νερού. Περιοχική (ή καθολική ή δυναμοθερμική) μεταμόρφωση Μηχανική παραμόρφωση και χημική ανακρυστάλλωση. geophy.weebly.com

Κατακλαστική μεταμόρφωση:

50 Κατακλαστική μεταμόρφωση Η μηχανική παραμόρφωση ενός πετρώματος μπορεί να γίνει με μόνο ελάχιστη χημική ανακρυστάλλωση. Είναι συνήθως τοπική και φαίνεται στ πυριγενή πετρώματα όταν ένας αδρόκοκκος γρανίτης υφίσταται έντονες διαφορικές τάσεις. Οι κόκκοι επιμηκύνονται και αναπτύσσεται φύλλωση. geophy.weebly.com

Μεταμόρφωση επαφής (1):

51 Μεταμόρφωση επαφής (1) Δημιουργείται όταν θερμό μάγμα διεισδύει σε πετρώματα του φλοιού. Εκτός του μάγματος, παίζουν ρόλο μκαι τα αέρια που απελευθερώνονται από αυτό. Η μηχανική παραμόρφωση είναι ελάχιστη ή εντελώς απούσα. geophy.weebly.com

Slide 52:

Μεταμορφική στεφάνη Χλωρίτης και σερπεντίνης Αμφίβολος και επίδοτο Γρανάτες και πυρόξενοι Κερατίτες Γρανίτης geophy.weebly.com 52

Slide 53:

53 geophy.weebly.com

Μεταμόρφωση επαφής (2):

54 Μεταμόρφωση επαφής (2) Τα πετρώματα που βρίσκονται στην επαφή της διείσδυσης θερμαίνονται και σχηματίζουν μία μεταμορφική στεφάνη. Κερατίτες. Οι στεφάνες μπορεί να είναι παχύτερες από 100 m Skarn. Η μεταμόρφωση που σχετίζεται με πολλά ρευστά και προκαλεί μεγάλη αλλαγή στη σύσταση του πετρώματος ονομάζεται μετασωμάτωση. geophy.weebly.com

Θαπτική μεταμόρφωση (ενταφιασμού):

55 Θαπτική μεταμόρφωση (ενταφιασμού) Όταν τα ιζήματα ταφούν βαθειά μέσα σε μία ιζηματογενή λεκάνη, τότε μπορούν να αναπτυχθούν θερμοκρασίες μερικών εκατοντάδων βαθμών, οπότε δημιουργείται θαπτική μεταμόρφωση. Οι ζεόλιθοι είναι μία ομάδα ορυκτών με δομή πολυμερισμένου χαλαζία που έχουν τα ίδια χημικά συστατικά με τους αστρίους, με την προσθήκη νερού. Με την αύξηση της θερμοκρασίας και της πίεσης, η θαπτική μεταμόρφωση εξελίσσεται σε περιοχική (καθολική). geophy.weebly.com

Περιοχική (καθολική) μεταμόρφωση και λιθοσφαιρικές πλάκες:

56 Περιοχική (καθολική) μεταμόρφωση και λιθοσφαιρικές πλάκες Η περιοχική μεταμόρφωση είναι αποτέλεσμα των ορογενετικών τεκτονικών τάσεων. Προκαλείται από την εφαρμογή διαφορικών τάσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα, την εκτεταμένη μηχανική παραμόρφωση και επιπρόσθετη χημική ανακρυστάλλωση. Η περιοχική μεταμόρφωση δημιουργεί πρασινοσχιστόλιθους, αμφιβολίτες και τα σχετικά πετρώματα. geophy.weebly.com

Slide 57:

Μεταμορφικές ισόβαθμες geophy.weebly.com 57

Slide 58:

58 geophy.weebly.com

Slide 59:

59 geophy.weebly.com

Μεταμορφικές φάσεις:

60 Μεταμορφικές φάσεις Παραγενέσεις που σχηματίζονται από συγκεκριμένες συνθήκες πίεσης θερμοκρασίας: Κερατιτικές Αλβιτοεπιδοτοκερατιτική. Κεροστιλβοκερατιτική. Πυροξενοκερατιτική. Σανιδινική. Πρασινοσχιστολιθική. Αμφιβολιτική. Γρανουλιτική. Εκλογιτική. Ζεολιθική. Πρενιτική – Πουμπελλυιτική. Γλαυκοφανιτική. geophy.weebly.com

Slide 61:

geophy.weebly.com 61

Slide 62:

62

Χαρακτηριστικά μεταμορφικά ορυκτά (δείκτες):

63 Χαρακτηριστικά μεταμορφικά ορυκτά (δείκτες) κυανίτης ανδαλουσίτης σιλλιμανίτης σταυρόλιθος γρανάτης geophy.weebly.com

Μετασωμάτωση :

64 Μετασωμάτωση Η μετασωμάτωση είναι η διαδικασία κατά την οποία η σύνθεση των πετρωμάτων αλλοιώνεται σημαντικά λόγω ανταλλαγής ιόντων με διαλύματα. Τα μετασωματικά ρευστά μπορεί να περιέχουν πολύτιμα μέταλλα και να σχηματίζουν κοιτάσματα. geophy.weebly.com

Slide 65:

65 Γρανουλίτης σε διακλάσεις geophy.weebly.com

Slide 66:

geophy.weebly.com 66

Λιθοσφαιρικές πλάκες και μεταμόρφωση (1):

67 Λιθοσφαιρικές πλάκες και μεταμόρφωση (1) Υπάρχουν πέντε περιπτώσεις όπου η κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών προκαλεί μεταμόρφωση: Θαπτική μεταμόρφωση. Σύγκλιση λιθοσφαιρικών πλακών (γλαυκοφανιτική και εκλογιτική μεταμόρφωση). Περιοχική μεταμόρφωση. Ζώνη όπου αρχίζει η ένυδρη κλασματική τήξη. Μεταμόρφωση επαφής. geophy.weebly.com

Slide 68:

geophy.weebly.com 68

Λιθοσφαιρικές πλάκες και μεταμόρφωση (2):

69 Λιθοσφαιρικές πλάκες και μεταμόρφωση (2) Η θαπτική μεταμόρφωση σήμερα συμβαίνει σε ιζήματα που συσσωρεύονται σε ωκεάνιες τάφρους. Όταν ο ωκεάνιος φλοιός με το ιζηματογενές του κάλυμμα παρασύρεται από μία βυθιζόμενη λιθοσφαιρική πλάκα, η πίεση αυξάνει ταχύτερα από ότι η θερμοκρασία, οδηγώντας έτσι σε μεταμόρφωση υψηλής πίεσης αλλά χαμηλής θερμοκρασίας. geophy.weebly.com

Λιθοσφαιρικές πλάκες και μεταμόρφωση (3):

70 Λιθοσφαιρικές πλάκες και μεταμόρφωση (3) Περιοχική μεταμόρφωση: όταν ο ηπειρωτικός φλοιός αυξάνει σε πάχος λόγω της σύγκλισης και θερμαίνεται από το ανερχόμενο μάγμα, τότε δημιουργούνται πρασινοσχιστολιθικές και αμφιβολιτικές φάσεις μεταμόρφωσης. Αν ο φλοιός είναι αρκετά παχύς, το μάγμα θα δημιουργήσει βαθόλιθο ότι λιώσει περίπου το 10% του φλοιού. Καθώς το γρανιτικό μάγμα που δημιουργήθηκε από την ένυδρη μερική τήξη ανέρχεται, θερμαίνει και μεταμορφώνει τα πετρώματα με τα οποία έρχεται σε επαφή. geophy.weebly.com

Slide 71:

geophy.weebly.com 71

Slide 72:

72 geophy.weebly.com

authorStream Live Help