Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση:

Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Θρασύβουλος Τσιάτσος Λέκτορας, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ tsiatsos@csd.auth.gr

Ροή Παρουσίασης:

Ροή Παρουσίασης Ευέλικτη Μάθηση Χρήση Εικονικών Μαθησιακών Περιβαλλόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση Υπηρεσίες Συνεργασίας – Επικοινωνίας

Ευέλικτη Μάθηση: Τι εννοούμε;:

Ευέλικτη Μάθηση: Τι εννοούμε; « Ευελιξία» ( flexibility ): πολλαπλότητα στους τρόπους εκπαίδευσης/μάθησης και δυνατότητα επιλογής/προσαρμογής στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Σε ένα ευέλικτο περιβάλλον εκπαίδευσης προσφέρονται στους εκπαιδευόμενους πολλαπλές δυνατότητες και εμπειρίες μάθησης είτε συμπληρωματικά είτε εναλλακτικά. Ευέλικτη Μάθηση : Οι αποφάσεις που αφορούν σημαντικά θέματα της εκπαίδευσης δεν λαμβάνονται προκαταβολικά από τον διδάσκοντα ή το εκπαιδευτικό ίδρυμα Στον εκπαιδευόμενο προσφέρεται μια πλειάδα επιλογών για να αποφασίσει ο ίδιος για τα θέματα αυτά

Χαρακτηριστικά ενός περιβάλλοντος ευέλικτης μάθησης (1/2):

Χαρακτηριστικά ενός περιβάλλοντος ευέλικτης μάθησης (1/2) Μαθητοκεντρική φιλοσοφία σχεδίασης Αναγνώριση της ποικιλομορφίας των μαθησιακών προτύπων (στυλ μάθησης) και των αναγκών των εκπαιδευόμενων Χρήση ποικιλίας μαθησιακών πηγών και μέσων Σύγκλιση των μεθόδων της ανοικτής και από απόστασης εκπαίδευσης και των μέσων και στρατηγικών της παραδοσιακής διδασκαλίας

Χαρακτηριστικά ενός περιβάλλοντος ευέλικτης μάθησης (2/2):

Χαρακτηριστικά ενός περιβάλλοντος ευέλικτης μάθησης (2/2) Έμφαση σε έναν περισσότερο ενεργό και συμμετοχικό τρόπο μάθησης που τονίζει την αξία της συνεργατικής μάθησης Καλλιέργεια συνηθειών και δεξιοτήτων για τη δια βίου μάθηση (life long learning) στους μαθητές αλλά και στους διδάσκοντες Τεχνολογική υποστήριξη με υιοθέτηση διαδικτυακών (συνήθως) περιβαλλόντων μάθησης

Ευέλικτη μάθηση… ένας ορισμός:

Ευέλικτη μάθηση… ένας ορισμός …κάθε μορφή οργάνωσης της εκπαίδευσης που εστιάζει στο να προσφέρει πολλαπλότητα τρόπων μάθησης, οι οποίοι λειτουργούν συμπληρωματικά ή εναλλακτικά, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη δυνατή προσαρμογή της μαθησιακής εμπειρίας στις ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων.

Επίπεδα Ευέλικτης Μάθησης:

Επίπεδα Ευέλικτης Μάθησης Επίπεδα: Οργανωτική Γνωσιακή Τεχνολογική Ευελιξία Τεχνολογική Ευελιξία : Η δυνατότητά μας να κάνουμε χρήση τεχνολογικής υποδομής που υποστηρίζει την ευέλικτη και αποδοτική διαχείριση ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων ( learning objects ) την ευέλικτη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία

Χρήση Εικονικών Μαθησιακών Περιβαλλόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση:

Χρήση Εικονικών Μαθησιακών Περιβαλλόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση Virtual Learning Environments (VLEs)

Οι 3 διαστάσεις ενός VLE:

Οι 3 διαστάσεις ενός VLE Ιδρυματική : Ολοκλήρωση/ενσωμάτωση με συστήματα και διεργασίες που προϋπάρχουν στο ίδρυμα (π.χ. καρτέλες φοιτητών) Ακαδημαϊκή : Δημιουργία μαθημάτων, υποστήριξη γνωστικών αντικειμένων και παιδαγωγικών προσεγγίσεων Μαθησιακή : ευχρηστία, προστιθέμενη αξία, αξιοπιστία

Βασικές ομάδες λειτουργιών VLE:

Βασικές ομάδες λειτουργιών VLE Παράδοση περιεχομένου : εύκολο upload και διαχείριση υλικού σε διάφορα formats Ασύγχρονη συζήτηση : Fora (συνήθως) με δυνατότητα επισύναψης αρχείων Ο nline αξιολόγηση : ερωτηματολόγια με διαφόρους τύπους ερωτήσεων Student tracking : παρακολούθηση της προόδου των μαθητών Σύγχρονη συζήτηση : chat, shared whiteboard, τηλεδιάσκεψη, 3D συνεργατικά περιβάλλοντα Εργαλεία μαθητών : ημερολόγιο, προσωπικός χώρος επισύναψης αρχείων, εργαλείο σημειώσεων, e-mail

Στην Ελλάδα:

Στην Ελλάδα Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ( http://www.eap.gr/ ) Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος ( http://www.ihu.edu.gr/ )

Στην Ελλάδα – Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση:

Στην Ελλάδα – Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση Η πλειοψηφία των Ιδρυμάτων έχουν υιοθετήσει… Σύστημα διαχείρισης μάθησης/μαθημάτων Blackboard , http://www.blackboard.com/ Moodle , http://moodle.org/ Open eClass , http://www.openeclass.org/ (η πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet)

Στην Ελλάδα – Τηλεδιάσκεψη :

Στην Ελλάδα – Τηλεδιάσκεψη Κέντρο Υποστήριξης η-Μάθησης και Πολυμέσων –ΚΥΜΑ ( http://mc.gunet.gr/ ) του GUNET : παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών για την υποστήριξη της η-μάθησης και την παραγωγή πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού Πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης – υποστήριξης εικονικών τάξεων Οι εικονικές τάξεις του ΕΑΠ: http://meeting.eap.gr Web conferencing του ΑΠΘ: http://webconf.auth.gr/

Στην Ελλάδα – Δίκτυο αιθουσών τηλεκπαίδευσης :

Στην Ελλάδα – Δίκτυο αιθουσών τηλεκπαίδευσης http://mc.gunet.gr/universities/025.htm

Διεθνώς:

Διεθνώς Παρατηρείται μεγάλη ποικιλία στον βαθμό εφαρμογής στην προσέγγιση που ακολουθείται στην υιοθέτηση η-μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διεθνώς:

Διεθνώς Υπάρχουν Ιδρύματα που: δεν προσφέρουν (ή προσφέρουν ελάχιστες) υπηρεσίες η-μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχουν ξεκινήσει πρόσφατα την παροχή υπηρεσιών η-μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια την παροχή υπηρεσιών η-μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τώρα σκοπεύουν να την επεκτείνουν ή ήδη έχουν αρχίσει να την επεκτείνουν

Καλές πρακτικές διεθνώς :

Καλές πρακτικές διεθνώς Το σύνολο των ιδρυμάτων στην Βρετανία θεωρεί πως τα VLEs διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στην αποτελεσματική υποστήριξη η-μάθησης. 1 η καλή πρακτική ( University of Ulster ) : Καθιέρωση εικονικής πανεπιστημιούπολης ( virtual campus ) ως όχημα για την παροχή online εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 2 η καλή πρακτική ( Sheffield Hallam University ) : Η χρήση VLE, τόσο ως παιδαγωγικό εργαλείο όσο και σαν μέσο επικοινωνίας για την υποστήριξη μικτής μάθησης. 3 η καλή πρακτική ( University of Northumbria at Newcastle ) : Χρήση ΤΠΕ και ιδιαίτερα ενός VLE για την υποστήριξη ευέλικτης μάθησης.

Υπηρεσίες Συνεργασίας - Επικοινωνίας:

Υπηρεσίες Συνεργασίας - Επικοινωνίας

Υπηρεσίες Επικοινωνίας – Συνεργασίας:

Υπηρεσίες Επικοινωνίας – Συνεργασίας Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( E-mail ) Ομάδες Συζήτησης ( Discussion Groups ) Συνομιλία με κείμενο ( Chat ) Λευκοπίνακας ( Whiteboard ) Διαμοίραση Οθόνης ( Screen Sharing) Εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης ( web 2.0 ) Blogs, Wikis … Τηλεδιάσκεψη (Teleconference) Ηχοδιάσκεψη ( Audioconference) , Εικονοδιάσκεψη ( Videoconference) Συνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα

Ποια υπηρεσία;:

Ποια υπηρεσία; Η σωστή επιλογή υπηρεσίας για επικοινωνία και συνεργασία προϋποθέτει: Γνώση των δυνατοτήτων της υπηρεσίας Σωστή χρήση και εκπαιδευτική αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών

Ταξινόμηση με βάση τον χώρο και το χρόνο των αλληλεπιδράσεων:

Ταξινόμηση με βάση τον χώρο και το χρόνο των αλληλεπιδράσεων

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( e-mail) Χρήση : Ένας προς έναν & Ένας προς Πολλούς Αμεσότητα : Μέσο επίπεδο Μορφές : Text-Mail, Desktop Voice-Mail, Video-Mail, Multimedia Mail Ρόλος : Αμφίδρομη ασύγχρονη υπηρεσία επικοινωνίας Μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο κανάλι επικοινωνίας μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων. Η χρήση του email συμπληρωματικά βοηθά στη βελτίωση συνολικά μιας τάξης Κατάλληλη χρήση του email καθιστά τον διδάσκοντα περισσότερο προσβάσιμο ( “ ώρες γραφείου ” )

Οφέλη – Προβλήματα σχετικά με το e-mail:

Οφέλη – Προβλήματα σχετικά με το e - mail Οφέλη Χρόνος για διαμόρφωση αποκρίσεων Διαχείριση & Συντονισμός εργασιών - Υποστηρικτικές δραστηριότητες «Ανωνυμία» Βελτίωση ηλεκτρονικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων Προβλήματα Διαθέσιμος χρόνος για επικοινωνία Απώλεια των μη λεκτικών στοιχείων Υποδείξεις χρήσης Γράψτε ένα σαφές και με νόημα θέμα Γράφετε σύντομα μηνύματα Αποφύγετε τα κεφαλαία

Ομάδα συζήτησης (Discussion Group):

Ομάδα συζήτησης (Discussion Group) Περιβάλλον για οργανωμένη ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας Η σχετική …βαβέλ E-mail list Mailing list Bulletin board News server Newsgroup Net news Forum Discussion group List server Blogging Τέσσερις βασικές μορφές E-mail lists Newsgroup Forum (Fora) Blogs

E-mail list:

E-mail list Λίστα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Χρήση Κάθε χρήστης στέλνει στην διεύθυνση της λίστας το μήνυμά του και από κει προωθείται σε όλους τους συνδρομητές Οφέλη – Προβλήματα Δεν απαιτείται εκμάθηση κάποιου νέου περιβάλλοντος – όλη η επικοινωνία γίνεται με e-mail Αν τα μηνύματα είναι πολλά «γεμίζει» η ηλεκτρονική θυρίδα

Slide 28:

https://lists.auth.gr

Newsgroups:

Newsgroups Κάθε χρήστης στέλνει μηνύματα σχετικά με το αντικείμενο συζήτησης του newsgroup. Διαβάζει κανείς τα διαθέσιμα μηνύματα όποτε συνδέεται στο newsgroup.

Forum:

Forum Ένα discussion group μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα σε έναν εκπαιδευτικό ιστό ώστε να χρησιμοποιείται χωρίς ανάγκη ξεχωριστού προγράμματος newsreader

Ενσωμάτωση Forum σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα:

Ενσωμάτωση Forum σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα Σύνδεση προς εξωτερικό Forum Πρόσβαση σε άμεση πληροφόρηση για θέματα που εξελίσσονται γρήγορα Επικοινωνία με ειδικούς & επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο ίδιο αντικείμενο Έρευνα και συλλογή πληροφοριών Ενσωματωμένο Forum Οι συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι μπορούν να: …επικοινωνούν για οτιδήποτε σχετικό με την εκπαίδευσή τους …συζητούν θέματα του μαθήματος

Blogs (Ιστολόγια): Τι είναι ένα blog (1/2);:

Blogs (Ιστολόγια): Τι είναι ένα blog (1/2); Ένα blog είναι ένα on line περιοδικό, στο οποίο μπορώ εύκολα και γρήγορα: να γράψω και να παρουσιάσω τις ιδέες μου, να αναρτήσω φωτογραφίες, βίντεο, διαγράμματα, μουσική, να επικοινωνήσω, ανταλλάσσοντας ιδέες τους επισκέπτες μου. Το blog αποτελεί «προσωπικό» χώρο, με την έννοια ότι η αισθητική του, το περιεχόμενό του και οι αρχές λειτουργίες του, καθορίζονται από μένα. 32

Blogs (Ιστολόγια): Τι είναι ένα blog (2/2);:

Blogs (Ιστολόγια): Τι είναι ένα blog (2/2); Στο blog , ο ιδιοκτήτης του καθορίζει αν όλοι οι επισκέπτες θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχόλια ή αν θα χρειάζεται πρώτα να του στείλουν το mail τους. Επίσης στη δική του δικαιοδοσία είναι αν τα σχόλια των επισκεπτών θα περνούν από την έγκρισή του, πριν την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο ή θα αναρτώνται άμεσα. Τα σχόλια των επισκεπτών καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά και μπορούν να αφορούν είτε δικές του καταχωρήσεις, είτε σχόλια άλλων επισκεπτών. 33

Χρήση του blog :

Χρήση του blog Η μεγάλη επιτυχία του blog έγκειται στην αλληλεπιδραστική φύση τους στο ότι με την πάροδο του χρόνου μπορεί να επιτευχθεί διαπροσωπική επικοινωνία ανάμεσα στον ιδιοκτήτη του και τους αναγνώστες-επισκέπτες του. Γενικά τα blogs ως προς την παρουσίαση του υλικού μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο βασικές ομάδες: Journal: Προσωπικά ημερολόγια με απόψεις, κριτικές και συζητήσεις διαφόρων θεμάτων Filter: Φιλτραρισμένη πληροφορία σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα

Χρήση του blog στην εκπαίδευση: Γιατί?:

Χρήση του blog στην εκπαίδευση: Γιατί? παρέχουν στους μαθητές υψηλό επίπεδο αυτονομίας στην μάθηση (και ταυτόχρονα την) ευκαιρία για μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με άλλους μαθητές. προωθεί την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου, καθώς και διαδικτυακών δεξιοτήτων

Χρήση του blog στην εκπαίδευση: Πώς?:

Χρήση του blog στην εκπαίδευση: Πώς? Πίνακας Ανακοινώσεων Ανάρτηση οδηγιών Βήμα προβληματισμού και διάλογου Χώρος συνεργασίας Δημοσίευση εργασιών

Wiki:

Wiki Τύπος ιστοτόπου που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί τις σελίδες του. Με άλλα λόγια είναι λογισμικό διαδικτύου που υποστηρίζει την συνεργατική σύνθεση και οργάνωση / δόμηση κειμένου πάνω σε ένα ή περισσότερα θέματα. Πού βασίζεται η λειτουργία του Στην ανοικτή συμμετοχή Την εθελοντική προσπάθεια Την δυνατότητα παρέμβασης Παράδειγμα: http://www.wikipedia.org

Χρήση του wiki στην εκπαίδευση :

Χρήση του wiki στην εκπαίδευση η συνεργατική δημιουργία αναφορών και εργασιών από τους μαθητές σε συνθήκες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης . μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα πλαίσια της σχολικής τάξης για την δημιουργία συνθετικών εργασιών και την υποβοήθηση του κλίματος συνεργασίας ανάμεσα στους μαθητές.

Οφέλη από τη χρήση του wiki στην εκπαίδευση (1/2):

Οφέλη από τη χρήση του wiki στην εκπαίδευση (1/2) Μαθητές – χρήστες (16-17 ετών) του wiki εκτιμούν πως η χρήση του τους βοήθησε να αυξήσουν το βαθμό συγκέντρωσης τους στη διάρκεια του μαθήματος, να δουλέψουν περισσότερο αλλά και συμμετέχουν πιο ενεργά. Φαίνεται ότι οι μαθητές γίνονται πιο παραγωγικοί, αφού οι πηγές ιδεών και πληροφοριών αυξάνονται. γίνονται πιο δημιουργικοί γιατί μπαίνουν στη διαδικασία να σκεφτούν εναλλακτικά και κριτικά. μαθαίνουν να αξιολογούν και να αξιολογούνται.

Οφέλη από τη χρήση του wiki στην εκπαίδευση (2/2):

Οφέλη από τη χρήση του wiki στην εκπαίδευση (2/2) η διανομή του συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού είναι εύκολη και γρήγορη καθώς το εκπαιδευτικό υλικό αναρτάται στο wiki η διόρθωση των εργασιών δεν γίνεται πια στο χαρτί αλλά απ' ευθείας στην ψηφιακή έκδοση του wiki, όπου το υλικό είναι πάντα αναρτημένο. υλικό από προηγούμενες χρονιές μπορεί να είναι πάντα διαθέσιμο και ταξινομημένο χρονολογικά στο wiki, δίνοντας έτσι δυνατότητα για επιπλέον αξιοποίηση τo wiki τονώνει το συναίσθημα τόσο, της μικρής ομάδας (τάξης) όσο και μιας μεγαλύτερης κοινότητας (των διαδοχικών ετών μαθητών)

Chat (συνομιλία με κείμενο):

Chat ( συνομιλία με κείμενο) Επικοινωνία πολλών συμμετεχόντων σε πραγματικό χρόνο με σύντομα (σχετικά) γραπτά μηνύματα Text-conferencing όλοι βλέπουν όλα τα μηνύματα Το περιβάλλον chat μπορεί να υλοποιείται εκτός browser ή σε μια ιστοσελίδα.

Χρήση Chat:

Χρήση Chat Χρησιμοποιήστε chat για… Συνεδρίες ερωτήσεων - απαντήσεων σε πραγματικό χρόνο Συνεδρίες brainstorming Συναντήσεις ομάδων εργασίας μεταξύ των εκπαιδευόμενων Όχι για διαλέξεις – μαθήματα Σε μια συνεδρία παρουσίασης (π.χ. με λευκοπίνακα) για να θέτουν ερωτήσεις όσοι παρακολουθούν

Οφέλη & Προβλήματα- του chat:

Οφέλη & Προβλήματα- του chat Το chat αποδίδει καλά σε κάποιες συνθήκες και όχι σε άλλες Λάβετε υπόψη ότι: Είναι σχεδόν άμεσο Προσφέρει απόκριση σχεδόν αμέσως Λειτουργεί καλά για μια μικρή ομάδα Από 3 – 7 άτομα Απαιτεί ικανότητες πληκτρολόγησης Μοιάζει να μην είναι δημοφιλές σε μαθήματα Τηλεκατάρτισης

Πλεονεκτήματα του D.G. σε σχέση με email-list & chat…:

Πλεονεκτήματα του D.G. σε σχέση με email-list & chat… Το Chat … Εξελίσσεται γρήγορα & μπορούν να συμμετάσχουν λίγα σχετικά άτομα Ανταλλαγή σύντομων αποσπασματικών ιδεών Το e-mail list … Στερείται συνέχειας και οργάνωσης Το Discussion Group με «νήματα» συζήτησης ( threads) … … προσφέρει χρόνο για σύνθεση ερωτήσεων και απαντήσεων …δημιουργεί διαφορετικά νήματα για διαφορετικά θέματα …επιτρέπει τη διαχείριση συζητήσεων ανάμεσα σε εκατοντάδες συμμετεχόντων

Από την πλευρά των χρηστών…:

Από την πλευρά των χρηστών… Αισθάνονται ότι συμμετέχοντας στο D.G…. …γράφουν περισσότερο οργανωμένα και σκέφτονται για τα κείμενα που στέλνουν στο D.G. Επιθυμούν τη συνέχεια του D.G. …και μετά τη λήξη του μαθήματος ( course) Αισθάνονται πως επικοινωνούν καλύτερα με τον εκπαιδευτή (όπως και στις «ζωντανές» τάξεις) Μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση 13% συμμετεχόντων δηλώνει πως μάλλον δεν θα απαντούσε στις ερωτήσεις του εκπαιδευτή αν βρίσκονταν σε κανονική τάξη

Λευκοπίνακας:

Λευκοπίνακας Είναι μια διαμοιραζόμενη περιοχή σχεδίασης Οι συμμετέχοντες μπορούν να έχουν το δικαίωμα για να σχεδιάσουν κάτι Όλοι βλέπουν αυτά που σχεδιάζει ο καθένας Προσφέρει το αντίστοιχο του παραδοσιακού μαυροπίνακα σε ένα περιβάλλον Τηλεκατάρτισης

Χρήση του Λευκοπίνακα:

Χρήση του Λευκοπίνακα Παρουσίαση «οπτικοποιημένου» υλικού Πχ. σχεδίαση ιδεών που δεν μπορούν να εκφραστούν με λέξεις Σημαντικό για κάθε τομέα που η πληροφόρηση και παρουσίαση της γνώσης συνδυάζει γραφικά και κείμενο, πχ. όπως μηχανική Τι μπορεί να παρουσιαστεί: Οθόνες εφαρμογών Οπτικά χαρακτηριστικά , Πχ. χρώμα, διάταξη, σχήμα Οργάνωση τμημάτων ενός συστήματος Πχ. διάγραμμα ροής, οργανόγραμμα Σύμβολα που οι συμμετέχοντες πρέπει να μάθουν να διακρίνουν οπτικά

Αποτελεσματική χρήση Λευκοπίνακα:

Αποτελεσματική χρήση Λευκοπίνακα Ετοιμάστε σχέδια και clip-art που θα χρειαστείτε σχετικά με… …αντικείμενα & σύμβολα που θα παρουσιάσετε / συζητήσετε Καθορίστε χρωματικούς κώδικες Κάθε συμμετέχων να έχει το δικό του χρώμα στη σχεδίαση Καθορίστε κανόνες καλής συμπεριφοράς Περιμένετε τη σειρά σας Μην κριτικάρετε τις σχεδιαστικές ικανότητες των άλλων Συνοψίστε στο τέλος τα σημαντικότερα σημεία Αφήστε στον πίνακα μόνον τα σημαντικότερα σημεία Κάθε συμμετέχων αποθηκεύει το δικό του αντίγραφο

Διαμοίραση Οθόνης (Screen Sharing):

Διαμοίραση Οθόνης ( Screen Sharing) Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν το τι συμβαίνει στην οθόνη υπολογιστή του εκπαιδευτή Ο εκπαιδευτής μπορεί να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη διαδικασία Πχ. Τρόπος λειτουργίας ενός λογισμικού Προσφέρεται η δυνατότητα να περάσει ο εκπαιδευτής τον έλεγχο της οθόνης σε κάποιον από τους συμμετέχοντες

Αξιοποίηση της Διαμοίρασης Οθόνης:

Αξιοποίηση της Διαμοίρασης Οθόνης Παρουσίαση λογισμικού και εκπαίδευση στον τρόπο χρήσης του Παρουσίαση δεδομένων από εφαρμογές που δεν είναι διαθέσιμες στους συμμετέχοντες Παρουσίαση εικόνων που δεν μπορούν να επικολληθούν ( paste) σε ένα λευκοπίνακα Δυνατότητα να επιδείξουν οι συμμετέχοντες την ικανότητά τους σε ότι τους έχει παρουσιάσει ο εκπαιδευτής

Ηχοδιάσκεψη:

Ηχοδιάσκεψη Audio-Conference

Ηχοδιάσκεψη (audioconference):

Ηχοδιάσκεψη ( audioconference) Voice-conferencing ή net-phone Χρήση: Όταν πρέπει να μιλήσει ο εκπαιδευτής στους εκπαιδευόμενους και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τηλέφωνο. Πότε; Η συζήτηση είναι σύνθετη και το chat θα απαιτούσε πληκτρολόγηση Τα συναισθήματα είναι σημαντικά (μεταδίδονται από τον τόνο φωνής) Ο ήχος είναι σημαντικός (π.χ. για μετάδοση ηχητικών ντοκουμέντων) Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ικανοποιητικές δεξιότητες πληκτρολόγησης

Πλεον- & Μειον- Ηχοδιάσκεψης:

Πλεον- & Μειον- Ηχοδιάσκεψης Πλεονεκτήματα Φυσική επικοινωνία με προφορικό λόγο, αντί για γραφή με πληκτρολόγιο Συγκριτικά φτηνή τεχνολογία, εύκολη στη διαχείριση και στην συντήρηση Είναι ακόμα περισσότερο αποτελεσματική όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα μέσα όπως έντυπο (εκτύπωση), video και διαδραστικές εφαρμογές υπολογιστή Μειονεκτήματα Μπορεί να γίνει απρόσωπη γιατί αποκλείει εκφράσεις του προσώπου όπως χαμόγελο, συνοφρύωση αλλά και του σώματος όπως κίνηση των χεριών και των ωμών. Θέτει περιορισμούς στον τύπο του περιεχομένου που μπορεί να διανεμηθεί μόνο με τον προφορικό λόγο. Η συζήτηση μπορεί να μην διατηρείται απόρρητη Εξωτερικοί θόρυβοι μπορεί να προκαλούν ενόχληση

Αποτελεσματική χρήση audioconference:

Αποτελεσματική χρήση audioconference Η αποτελεσματική χρήση του audioconference προκύπτει από συνδυασμό καλής προετοιμασίας και τεχνικής: Μειώστε τους θορύβους του περιβάλλοντος Μιλάτε αργά και κατανοητά Όχι όπως έχετε συνηθίσει στο τηλέφωνο: η ποιότητα του audioconference είναι χαμηλότερη από αυτή του τηλεφώνου

Εικονοδιάσκεψη:

Εικονοδιάσκεψη Video-Conference

Εικονοδιάσκεψη (Videoconference):

Εικονοδιάσκεψη ( Videoconference) Μονόδρομη ( 1-way) Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν έστω και χαμηλής ανάλυσης εικόνα από τη δράση του εκπαιδευτή Αμφίδρομη (2-way) Και ο εκπαιδευτής μπορεί να δει εικόνα των συμμετεχόντων

Συστήματα εικονοδιάσκεψης :

Συστήματα εικονοδιάσκεψης (1) Οργανωμένα στούντιο με ειδική αίθουσα Χώρος για πολλούς συμμετέχοντες, κάμερες, μικροφωνικές εγκαταστάσεις, ειδικός φωτισμός, σύστημα μεταφοράς σχεδίων και εγγράφων, κ.λπ. Επικοινωνιακό μέσο: γραμμές υψηλών ταχυτήτων επίγειες ή δορυφορικές (2) Τηλεδιάσκεψη ομάδας Συστήματα/εξυπηρετητές εικονοδιάσκεψης Μέσω ειδικών τερματικών συσκευών (εικονοτηλέφωνα) ή μέσω προσωπικών υπολογιστών με κάμερα, μικρόφωνο και ηχεία (3) Τηλεδιάσκεψη σημείου προς σημείο Συστήματα βασισμένα στον προσωπικό υπολογιστή Μέσω ειδικών τερματικών συσκευών (εικονοτηλέφωνα) ή μέσω προσωπικών υπολογιστών με κάμερα, μικρόφωνο και ηχεία

Slide 62:

http://webconf.auth.gr/bigbluebutton/demo/csd_demo.jsp

Περιπτώσεις εφαρμογής εικονοδιάσκεψης:

Περιπτώσεις εφαρμογής εικονοδιάσκεψης ομαδικές συνεργασίες εξ αποστάσεως συνεντεύξεις από απόσταση δημιουργία εικονικών συνεδριάσεων (virtual) για εκπαίδευση αλληλεπιδραστικές συζητήσεις μεταξύ μαθητών και μαθητών με τον καθηγητή γενικά οι επικοινωνίες κοινωνικού περιεχομένου

Πλεον- & Μειον- Εικονοδιάσκεψης:

Πλεον- & Μειον- Εικονοδιάσκεψης Πλεονεκτήματα Πολύ πιο φυσική επικοινωνία Μειονεκτήματα Ακριβός εξοπλισμός Προβλήματα καθυστέρησης στη μετάδοση Αποσυγχρονισμός εικόνας – ήχου

Προετοιμασία της εικονοδιάσκεψης:

Προετοιμασία της εικονοδιάσκεψης Απαιτητική: Για κάθε 1 ώρα  πολλαπλάσιες ώρες προετοιμασίας Σύντομες συνεδρίες / παρεμβάσεις Όχι περισσότερο από 5 λεπτά συνεχούς ομιλίας σε ένα πρόσωπο Όχι συνεδρίες μεγαλύτερες από 1-2 ώρες Σύνδεση με λίγους (π.χ. 5-6 το πολύ) απομακρυσμένους σταθμούς (σε αμφίδρομη εικονοδιάσκεψη)

Τηλετάξεις:

Τηλετάξεις Αίθουσες εξοπλισμένες με μηχανήματα για τηλεδιάσκεψη μέσω δικτύου υπολογιστών Οι μαθητές συνήθως παρακολουθούν μέσα από οθόνες το μάθημα που διδάσκει κάποιος καθηγητής ο οποίος βρίσκεται σε μακρινή περιοχή Τα μηχανήματα έχουν δυνατότητες αμφίδρομης επικοινωνίας μαθητή - καθηγητή ή μαθητή με άλλο μαθητή

Συνεργατικό εικονικό περιβάλλον (collaborative virtual environment) :

Συνεργατικό εικονικό περιβάλλον ( collaborative virtual environment) Είναι ένας παραγόμενος από ηλεκτρονικό υπολογιστή εικονικός χώρος ή και ένα σύνολο τέτοιων χώρων όπου οι χρήστες αναπαρίστανται (ενσαρκώνονται) από μια γραφική αναπαράσταση (avatar), έχουν την δυνατότητα να συναντώνται και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, με τα αντικείμενα του εικονικού χώρου αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις με ευφυείς πράκτορες (intelligent agents). Στοχεύουν στην παροχή συνεργασίας από απόσταση με αποτελεσματικό τρόπο, συνδυάζοντας τόσο την αναπαράσταση των συμμετεχόντων όσο και των ενεργειών τους σε έναν κοινό και διαμοιραζόμενο χώρο αναπαράστασης

Συμπεράσματα :

Συμπεράσματα Τα VLEs , αν αξιοποιηθούν σωστά, μπορούν να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία και να αποτελέσουν χώρο για καινοτομία Η υιοθέτηση των VLE με την ουσιαστική έννοια του όρου στην Ελλάδα προϋποθέτει την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου Διεθνώς έχουν προκύψει καλές πρακτικές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν οδηγό σε αντίστοιχες προσπάθειες

Ερωτήσεις;:

Ερωτήσεις; E-mail: tsiatsos@csd.auth.gr Web: http://users.auth.gr/~tsiatsos/

authorStream Live Help