Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Μία παρουσίαση που αναλύει τα βασικά ζητήματα και τις ενότητες που θα πρέπει να καλύπτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μαθήματος στις γεωλογικές επιστήμες.

Comments

Presentation Transcript

Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας:

Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας Αλέξανδρος Χατζηπέτρος users.auth.gr/ac

Αντικείμενα:

Αντικείμενα Ειδική Διδακτική Σχέδια μαθημάτων Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 2 05:21:53

Ειδική διδακτική 1:

Ειδική διδακτική 1 Με την ειδική διδακτική οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατά το σχεδιασμό μιας διδασκαλίας «επί χάρτου» εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, πέραν της δασκαλοκεντρικής. Η ειδική διδακτική αναφέρεται ειδικότερα σε ζητήματα των γνωστικών αντικειμένων της Γεωλογίας-Γεωγραφίας [γενικοί σκοποί και ειδικοί στόχοι του μαθήματος (με βάση τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών και τις Οδηγίες διδασκαλίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), μέθοδοι, πορεία και μορφές διδασκαλίας, διδακτικές ενέργειες, χρήση εποπτικών και άλλων διδακτικών μέσων, τρόποι και τεχνικές αξιολόγησης των μαθητών] . Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 3 05:21:53

Ειδική διδακτική 2:

Ειδική διδακτική 2 Στους υποψηφίους εκπαιδευτικούς μπορεί να δοθεί μία διδακτική δραστηριότητα σχετική με το μάθημα (ή τα μαθήματα) της ειδικότητάς τους και τους ζητείται: να παρουσιάσουν ένα αναλυτικό σχέδιο στο οποίο να εκθέτουν τη μέθοδο και τον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησής της και να αιτιολογήσουν με βάση τις παιδαγωγικές τους γνώσεις την άποψή τους. Μπορεί ακόμη να τους δίδεται ένα συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος και να τους ζητείται να το σχολιάσουν ή να απαντήσουν σε ερωτήσεις που τυχόν αναφέρονται σ’ αυτό . Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 4 05:21:53

Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος Γεωλογία-Γεωγραφία:

Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος Γεωλογία-Γεωγραφία Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της Γεωλογίας-Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο είναι να αποκτήσουν οι μαθητές τις βασικές γνώσεις αυτού του γνωστικού αντικειμένου και να εξοικειωθούν με μεθόδους που συμβάλλουν στην κατανόηση της δομής του χώρου και διευκολύνουν την ερμηνεία των αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων που αναπτύσσονται μεταξύ του ανθρώπου και του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, επιδιώκεται η αποδοχή/υιοθέτηση πανανθρώπινων αξιών και η διαμόρφωση θετικών στάσεων τόσο απέναντι στο άμεσο περιβάλλον τους όσο και απέναντι των άλλων λαών του πλανήτη (ΦΕΚ τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 304/13-03-03). Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 5 05:21:53

Γενικοί στόχοι της διδασκαλίας του μαθήματος Γεωλογία-Γεωγραφία:

Γενικοί στόχοι της διδασκαλίας του μαθήματος Γεωλογία-Γεωγραφία Να ερμηνεύουν φαινόμενα και διαδικασίες που ξεφεύγουν από την άμεση παρατήρηση και συχνά απαιτούν αυξημένη ικανότητα αφηρημένης σκέψης και συνδυασμού δεδομένων (π.χ. για τη μελέτη των γεωλογικών φαινομένων). Να χρησιμοποιούν με σχετική ευχέρεια ορισμένες απλές, αλλά εξειδικευμένες μεθόδους μελέτης δεδομένων που συνδέονται με τη Γεωλογία και τη Γεωγραφία (π.χ. αξιοποίηση χαρτών, γραφημάτων και άλλων πληροφοριών, συνεργασία για την υλοποίηση σχεδίων εργασίας κτλ.). Να αξιολογούν και να αξιοποιούν τα αποτελέσματα των παρατηρήσεών τους, ώστε να προτείνουν λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα. Να αναπτύσσουν τις απαραίτητες διαθέσεις και στάσεις που θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν ομαλά και δημιουργικά στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον τους (ΦΕΚ τεύχος Β΄ αρ. φύλλου 304/13-03-03). Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 6 05:21:53

Γενικό σχέδιο διδασκαλίας:

Γενικό σχέδιο διδασκαλίας Στόχοι Για πιο λόγο θέλω να το μάθουν οι μαθητές μου; Περιεχόμενο Τι θέλω να μάθουν οι μαθητές μου; Μεθόδευση Με ποιον τρόπο θα το διδάξω; Αξιολόγηση Πώς θα ελέγξω αν το έμαθαν, πώς θα το βελτιώσω; Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 7 05:21:53

Αναλυτικός σχεδιασμός μαθήματος:

Αναλυτικός σχεδιασμός μαθήματος 1. Τίτλος μαθήματος. 2. Τάξη. 3. Διάρκεια. 4. Προαπαιτούμενες γνώσεις. 5. Ανάλυση των δυσκολιών της έννοιας. 6. Πιθανές λανθασμένες αντιλήψεις των μαθητών. 7. Καθορισμός στόχων. 8. Μεθόδευση διδασκαλίας. α. Δραστηριότητες. β. Πορεία διδασκαλίας. γ. Οργάνωση σχολικής τάξης. δ. Μέσα διδασκαλίας – εποπτικό υλικό. ε. Χρονοδιάγραμμα. 9. Εφαρμογή – Αξιολόγηση. 10. Ανατροφοδότηση. 11. Εργασία για το σπίτι. Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 8 05:21:53

Ανάλυση των επιμέρους στοιχείων του σχεδιασμού:

Ανάλυση των επιμέρους στοιχείων του σχεδιασμού Θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε τα στοιχεία που αποτελούν το γενικό σχεδιασμό των μαθημάτων. Πρόβλημα: πρόκειται για ιδιαίτερα προβληματική επιστήμη όσον αφορά τη διδακτική της, γιατί αφορά ένα τεράστιο εύρος φαινομένων και είναι περιγραφική . Δεν υπάρχει μία γενικώς αποδεκτή μεθοδολογία διδακτικής των γεωεπιστημών . Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 9 05:21:53

Slide 10:

Κάντε το μάθημά σας εντυπωσιακό! WOW factor! Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 10 05:21:53

1. Τίτλος μαθήματος:

1. Τίτλος μαθήματος Περιγράφει γενικά το αντικείμενο της διδασκαλίας, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα. Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 11 05:21:53

2. Τάξη:

2. Τάξη Παίζει σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση του μαθήματος. Οι διαφορετικές τάξεις παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές στην πνευματική και διανοητική ωριμότητα. Το μάθημα θα πρέπει να διαμορφώνεται ανάλογα με τις δυνατότητες της εκάστοτε τάξης σε συνδυασμό πάντα με τη διδακτέα ύλη. Προς το παρόν, η διδασκαλία περιορίζεται σε μαθητές της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου. Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 12 05:21:53

3. Διάρκεια:

3. Διάρκεια Λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια του μαθήματος. Με διαφορετικό τρόπο σχεδιάζεται ένα μάθημα 1 διδακτικής ώρας από ότι ένα 2 διδακτικών ωρών. Για θεματικές ενότητες που απαιτούν περισσότερες ώρες διδασκαλίας, γίνεται ανάλογος προγραμματισμός. Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 13 05:21:53

4. Προαπαιτούμενες γνώσεις:

4. Προαπαιτούμενες γνώσεις Καθορίζονται οι γνώσεις που είναι απαραίτητο να διαθέτει ο μαθητής προκειμένου να κατανοήσει το θέμα του μαθήματος. Δεν είναι δυνατόν π.χ. να γίνει κατανοητή η δημιουργία των σεισμών, εάν προηγουμένως δεν είναι γνωστή η λειτουργία των ρηγμάτων. Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 14 05:21:53

5. Ανάλυση των δυσκολιών της έννοιας:

5. Ανάλυση των δυσκολιών της έννοιας Στοχεύει στην αποφυγή δημιουργίας εμποδίων στο σύστημα αντιλήψεων του μαθητή, αλλά και στην αντιμετώπιση υπαρχόντων. Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 15 05:21:53

6. Πιθανές λανθασμένες αντιλήψεις:

6. Πιθανές λανθασμένες αντιλήψεις Πολλές φορές στη Γεωλογία και στη Γεωγραφία οι μαθητές είναι πιθανό να έχουν προϋπάρχουσες λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά με συγκεκριμένα θέματα από κακή πληροφόρηση ή παρανόηση, όπως π.χ. «το ηφαίστειο του Χορτιάτη», ή «οι κυνηγοί δεινοσαύρων». Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 16 05:21:53

Slide 17:

17 05:21:53

7. Καθορισμός στόχων:

7. Καθορισμός στόχων Εντοπίζουμε εξειδικευμένους γεωλογικούς – γεωγραφικούς στόχους οι οποίοι προκύπτουν από το συγκεκριμένο περιεχόμενο μάθησης (ειδικοί στόχοι, συνολικά και κατά δραστηριότητα). Κάνουμε αναφορά στο γενικότερο γεωλογικό – γεωγραφικό αντικείμενο στο οποίο εντάσσεται το διδακτέο θέμα (γενικοί στόχοι). Αναφορά σε θέματα όπως στάση των μαθητών απέναντι στη γεωλογία, τεκμηρίωση της χρησιμότητας της γεωλογίας κλπ (συναισθηματικοί στόχοι). Τέλος, στους στόχους εντάσσεται και η πρόβλεψη πιθανών λαθών των μαθητών και ο σχεδιασμός αντιμετώπισής τους. Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 18 05:21:53

Στοχοθέτηση:

Στοχοθέτηση Στόχοι του γνωστικού τομέα. Ο μαθητής να επιλέγει, να παρατηρεί, να ταξινομεί, να διακρίνει, να εξηγεί κλπ. Στόχοι του συναισθηματικού τομέα. Ο μαθητής να υποστηρίζει, να αποδέχεται, να αμφισβητεί, να διερωτάται κλπ. Στόχοι του ψυχοκινητικού τομέα. Ο μαθητής να συνεργάζεται, να οργανώνει, να εργάζεται ομαδικά, να συνθέτει κλπ. 05:21:53 Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 19

8. Μεθόδευση διδασκαλίας:

8. Μεθόδευση διδασκαλίας Η μεθόδευση στηρίζεται στη λογική ότι η Γεωλογία είναι κατά βάση περιγραφική επιστήμη και όχι ποσοτική. Η μεθόδευση της διδασκαλίας θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε η λογική του «παρουσιάζω – εξηγώ» να περιοριστεί και να αντικατασταθεί από τη λογική «παρέχω παραστάσεις και βασικές γνώσεις έτσι ώστε ο μαθητής με προσωπική εργασία και επαγωγικούς συλλογισμούς να ανακαλύψει τη νέα γνώση». Αυτό γίνεται μέσω δραστηριοτήτων (εργασίες ατομικές και συλλογικές, επισκέψεις χώρων ενδιαφέροντος, κλπ). Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 20 05:21:53

Διαφορές παλαιού – νέου τύπου μαθήματος:

Διαφορές παλαιού – νέου τύπου μαθήματος Παλαιού τύπου Οι στόχοι είναι ενδομαθητικού τύπου (π.χ. να προσλάβει γεωγραφικές γνώσεις για τα νησιά του νοτίου Αιγαίου). Νέου τύπου Οι στόχοι έχουν και εξωμαθητικά χαρακτηριστικά (π.χ. να καταλάβει ότι οι περσινές του διακοπές στη Σαντορίνη ήταν ουσιαστικά διαμονή επάνω σε ένα ενεργό ηφαίστειο). Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 21 05:21:53

Το ηφαίστειο…:

Το ηφαίστειο… …και το «ηφαίστειο» της Σαντορίνης! Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 22 Το… «ηφαίστειο »! 05:21:53

Η μαύρη άμμος:

Η μαύρη άμμος Περίσσα Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 23 05:21:53

Η κόκκινη παραλία:

Η κόκκινη παραλία Ακρωτήρι, Σαντορίνη Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 24 05:21:53

Υπόσκαφες οικίες:

Υπόσκαφες οικίες Οία, Σαντορίνη Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 25 05:21:53

Σύγκριση τύπων μαθήματος:

Σύγκριση τύπων μαθήματος Παλαιού τύπου Στη μεθόδευση, κυριαρχεί η παρουσίαση της θεωρίας και η διδασκαλία της ύλης. Ο διδάσκων παρουσιάζει και εξηγεί, ρωτώντας το μαθητή (μαιευτική ). Ο μαθητής παθητικός, ακούει και μαθαίνει. Ο διδάσκων πηγή γνώσης. Νέου τύπου Το βάρος πέφτει στην κατανόηση των εννοιών μέσω δραστηριοτήτων. Ο διδάσκων οργανώνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εργαστεί και θα ανακαλύψει ο μαθητής. Ο μαθητής δραστηριοποιείται και ανακαλύπτει. Ο διδάσκων τον βοηθάει και τον υποστηρίζει. Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 26 05:21:53

Διδακτικά εργαλεία:

Διδακτικά εργαλεία Εννοιολογικός χάρτης Δραματικό παιχνίδι Μοντέλα Καταιγισμός ιδεών Ομαδική συζήτηση και διάλογος Επιχειρηματολογία Ερωτηματολόγια / συνεντεύξεις Παιχνίδι ρόλων Ανάλυση αξιών Πείραμα Χρήση νέων τεχνολογιών Εκπαιδευτικές εκδρομές Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 27 05:21:53

8α. Δραστηριότητες:

8α. Δραστηριότητες Οι υποστηρικτικές δραστηριότητες αν και δεν είναι τόσο πολλές όπως π.χ. τα προβλήματα των Μαθηματικών ή οι ασκήσεις της Χημείας, είναι σημαντικές για την κατανόηση του αντικειμένου της Γεωλογίας – Γεωγραφίας. Σχεδιάζοντας κάθε δραστηριότητα σημειώνουμε πιο στόχο εξυπηρετεί . Στη συνέχεια συνδυάζουμε τους αρχικούς στόχους που θέσαμε με τους στόχους που προέκυψαν από τις δραστηριότητες και διαμορφώνουμε τους τελικούς στόχους του μαθήματος. Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 28 05:21:53

Slide 29:

Επαφή με την πραγματικότητα. Προβληματισμοί που απαιτούν επαγωγική σκέψη. Υπακούουν σε συγκεκριμένους στόχους. Έχουν κατά το δυνατό εφαρμοσμένο και διαθεματικό χαρακτήρα. Καλύπτουν το εννοιολογικό πεδίο. Προβλέπουν στο βαθμό του εφικτού λαθεμένες συμπεριφορές των μαθητών και τις αντιμετωπίζουν. Οι επισκέψεις σε χώρους ενδιαφέροντος υποστηρίζουν τα ήδη διδαχθέντα αντικείμενα. Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 29 05:21:53

8β. Πορεία διδασκαλίας:

8β. Πορεία διδασκαλίας Η πορεία διδασκαλίας ακολουθεί μία γραμμική σχέση στην αίθουσα σύμφωνα με την παρακάτω σειρά: Παρουσίαση και ανάλυση του θέματος στην τάξη. Παρουσίαση και ανάλυση των δραστηριοτήτων. Επίλυση των δραστηριοτήτων από τους μαθητές. Συζήτηση των αποτελεσμάτων, εξαγωγή συμπερασμάτων, αναγωγή σε γνωστά παραδείγματα. Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 30 05:21:53

8γ. Οργάνωση σχολικής τάξης:

8γ. Οργάνωση σχολικής τάξης Ανάλογα με το θέμα και τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθήματος, μπορεί να είναι: Μετωπική. Ομαδική (ομοιογενείς – ετερογενείς). Εξατομικευμένη (Η/Υ). Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 31 05:21:53

Slide 32:

32 05:21:53

Slide 33:

Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 33 05:21:53

Προσοχή στον έλεγχο της τάξης!:

Προσοχή στον έλεγχο της τάξης! Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 34 05:21:53

8δ. Μέσα διδασκαλίας – εποπτικό υλικό:

8δ. Μέσα διδασκαλίας – εποπτικό υλικό Κλασικά μέσα (πίνακας κλπ). Σύστημα Η/Υ – προβολέα. Χάρτες. Υλικό επίδειξης κατά περίπτωση (π.χ. πετρώματα, απολιθώματα, κλπ). Χρήση νέων τεχνολογιών. Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 35 05:21:53

8ε. Χρονοδιάγραμμα:

8ε. Χρονοδιάγραμμα Σχεδιάζεται εκ των υστέρων με βάση τις δραστηριότητες, την πορεία διδασκαλίας και την αξιολόγηση, σε συνάρτηση με το διαθέσιμο χρόνο. Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 36 05:21:53

Παράδειγμα – η έννοια του χρόνου στη Γεωλογία:

Παράδειγμα – η έννοια του χρόνου στη Γεωλογία Η κατανόηση της έννοιας του γεωλογικού χρόνου είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους ενήλικες, πόσο μάλλον για παιδιά ηλικίας 12-14 ετών. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται άλλοι τρόποι για να γίνει η κατανόηση των τεράστιων χρονικών περιόδων που απαιτούνται για της γεωλογικές διεργασίες. Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 37 05:21:53

Το κοσμικό ημερολόγιο:

Το κοσμικό ημερολόγιο Carl Sagan 1934-1996 38 05:21:53

Το κοσμικό ημερολόγιο:

Το κοσμικό ημερολόγιο Θεωρούμε ότι όλη η ιστορία του σύμπαντος διαρκεί ένα έτος. Όλες οι χρονολογήσεις ανάγονται σε διαφορετικές ημερομηνίες του έτους αυτού. Γίνεται αναγωγή γνωστών ημερομηνιών και γεγονότων. Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 39 05:21:53

Slide 40:

1 Ιανουαρίου Η Μεγάλη Έκρηξη Μάρτιος Δημιουργία του Γαλαξία μας Αύγουστος Δημιουργία του ηλιακού μας συστήματος Σεπτέμβριος Οι πρώτοι μονοκύτταροι οργανισμοί Νοέμβριος Οι πρώτοι πολυκύτταροι οργανισμοί Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 40 05:21:54

Δεκέμβριος:

Δεκέμβριος 15 Δεκεμβρίου: η «έκρηξη του Καμβρίου». Νέες μορφές ζωής εμφανίζονται. 17 Δεκεμβρίου: τα πρώτα σπονδυλωτά. 18 Δεκεμβρίου: τα πρώτα χερσαία φυτά. 20 Δεκεμβρίου: τα πρώτα τετράποδα. 21 Δεκεμβρίου: ανάπτυξη πολλών ειδών εντόμων. Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 41 05:21:54

Τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου:

Τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου 24 Δεκεμβρίου: εμφανίζονται οι πρώτοι δεινόσαυροι. 25 Δεκεμβρίου: εμφανίζονται οι πρώτοι πρόγονοι των θηλαστικών. 27 Δεκεμβρίου: τα πρώτα πτηνά. 29 Δεκεμβρίου: εξαφανίζονται οι δεινόσαυροι. Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 42 05:21:54

Τελευταία ημέρα του Δεκεμβρίου:

Τελευταία ημέρα του Δεκεμβρίου 10:15 πμ: εμφανίζονται οι πρώτοι πίθηκοι. 9:24 μμ: οι πρώτοι πρόγονοι του ανθρώπου περπατούν όρθιοι. 10:48 μμ: εμφανίζεται ο Homo erectus. 11 :54 μμ: εμφανίζεται ο Homo sapiens. 11 :59:45 μμ: ανακάλυψη της γραφής. 11:59:50 μμ: κτίζονται οι Πυραμίδες. 11:59:59 μμ: ο Κολόμβος ανακαλύπτει την Αμερική. Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 43 05:21:54

Slide 44:

Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 44 05:21:54

Η έννοια του μεγέθους στη Γεωλογία:

Η έννοια του μεγέθους στη Γεωλογία Παρόμοιο πρόβλημα με αυτό του χρόνου, αποτελεί και το πρόβλημα του μεγέθους. Για την κατανόηση της διαφοράς μεγεθών, γίνεται σύγκριση με αναλογίες γνωστών αντικειμένων. Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 45 05:21:54

Παράδειγμα: σχέση μεγέθους και απόστασης Γης - Σελήνης:

Παράδειγμα: σχέση μεγέθους και απόστασης Γης - Σελήνης Η διάμετρος της Γης είναι 12 . 756 km και της Σελήνης 3.474 km. Η απόσταση μεταξύ τους είναι 384.403 km. Βάλτε ένα παιδί να κρατάει ένα αντικείμενο μεγέθους 8 cm (ένα μήλο) και ένα άλλο 2,2 cm (ένα σοκολατάκι ) . Τοποθετείστε τα παιδιά σε απόσταση 2,4 m το ένα από το άλλο. Αυτή είναι η αναλογία μεγεθών και απόστασης Γης – Σελήνης. Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 46 05:21:54

9. Εφαρμογή - αξιολόγηση:

9. Εφαρμογή - αξιολόγηση Κύρια παράμετρος της αξιολόγησης είναι ο έλεγχος του βαθμού επίτευξης των στόχων και η ανατροφοδότηση της διδασκαλίας. Η αξιολόγηση γίνεται με προφορικές ερωτήσεις, ή ερωτήσεις σωστού λάθους ή πολλαπλών επιλογών. Σε επίπεδο πολύωρης (>1 ώρα) θεματικής ενότητας με πρόχειρο διαγώνισμα (άμεση διόρθωση, παράδοση στους μαθητές και ανάλυση λαθών στην τάξη). Στην αξιολόγηση ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων τόσο σε επίπεδο τάξης, όσο και σε ατομικό. Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 47 05:21:54

10. Ανατροφοδότηση:

10. Ανατροφοδότηση Η αξιολόγηση του προηγούμενου βήματος χρησιμοποιείται ως ανατροφοδότηση του καθηγητή και η συμπληρωματική διδασκαλία όπου χρειάζεται, ή στην περίπτωση ατομικών προβλημάτων σε προσωπική υποστήριξη και συμπληρωματικές ερωτήσεις απλής μορφής. Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 48 05:21:54

11. Εργασία για το σπίτι:

11. Εργασία για το σπίτι Για την κατανόηση των διαφόρων θεματικών πεδίων της Γεωλογίας και των αλληλεπιδράσεών τους, είναι πολύ σημαντικό να ανατίθενται εργασίες ατομικές ή ομαδικές με στόχο την εξάσκηση στη συγκέντρωση πληροφοριών, το συνδυασμό των πληροφοριών και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Τα θέματα των εργασιών θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απλούστερα, και να είναι ενδιαφέροντα και «θεαματικά». Εφόσον υπάρχουν τα κατάλληλα εποπτικά μέσα, θα πρέπει να οργανώνονται και παρουσιάσεις από τις ομάδες των παιδιών. Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 49 05:21:54

Εναλλακτικό σχέδιο μαθήματος:

Εναλλακτικό σχέδιο μαθήματος Εισαγωγικό κείμενο Περιγράφουμε γενικά το γνωστικό αντικείμενο και σχεδιάζουμε τον εννοιολογικό χάρτη. Στόχοι – Δραστηριότητες – Μέσα Καθορίζουμε τους στόχους και περιγράφουμε σε κάθε στόχο τις προτεινόμενες δραστηριότητες και τα μέσα που θα απιτηθούν . 05:21:54 Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 50

Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα Θεαματικό και ενδιαφέρον μάθημα. Σχεδιασμός με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα. Έμφαση στις δραστηριότητες (ατομικές και ομαδικές). Χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων. Εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων. 05:21:54 Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 51

Slide 52:

δάσκαλος ή Δάσκαλος; 52 05:21:54 Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας

Slide 53:

Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 53 05:21:54

Σεισμοί – μαθαίνοντας από το παρελθόν, προετοιμάζοντας το μέλλον:

Σεισμοί – μαθαίνοντας από το παρελθόν, προετοιμάζοντας το μέλλον Παράδειγμα σχεδίου μαθήματος Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 54 05:21:54

Σχέδιο μαθήματος 1-4:

Σχέδιο μαθήματος 1-4 1. Τίτλος μαθήματος Σεισμοί - μαθαίνοντας από το παρελθόν, σχεδιάζοντας το μέλλον. 2. Τάξη Β΄ Γυμνασίου. 3. Διάρκεια 2 διδακτικές ώρες. 4. Προαπαιτούμενες γνώσεις Ιστορία της Γης, ρήγματα, σεισμοί. Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 55 05:21:54

Σχέδιο μαθήματος 5-6:

Σχέδιο μαθήματος 5-6 5. Ανάλυση των δυσκολιών. Ορολογία. Έλλειψη γνώσεων για τους ρόλους των διαφόρων επαγγελματιών που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των σεισμών. Άγνοια έννοιας πολιτικής προστασίας . 6. Πιθανές λανθασμένες αντιλήψεις. Μπορούμε να προβλέψουμε τους σεισμούς. Σεισμοί μπορεί να συμβούν οπουδήποτε, οποτεδήποτε. Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 56 05:21:54

Σχέδιο μαθήματος 7-8:

Σχέδιο μαθήματος 7-8 7. Στόχοι Οι μαθητές θα καταλάβουν τα ακόλουθα: τις βασικές αρχές της δημιουργίας των σεισμών. τη σημασία των καλών κατασκευών σε σεισμογενείς ζώνες. τη σημασία της πολιτικής προστασίας. τι μπορούμε να μάθουμε από προηγούμενους σεισμούς και πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τους επόμενους. 8. Εποπτικά μέσα Εφόσον είναι δυνατόν, Η/Υ με σύνδεση στο Διαδίκτυο και προβολέα. Χάρτης της Γης με τις λιθοσφαιρικές πλάκες (1 για κάθε μαθητή). Χάρτης της Γης με τα επίκεντρα των σεισμών (1 για κάθε μαθητή). 05:21:54 Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 57

9. Μεθόδευση διδασκαλίας Ι:

9. Μεθόδευση διδασκαλίας Ι 9.1. Ρωτήστε τους μαθητές ποιους σεισμούς θυμούνται να έχουν ακούσει στις ειδήσεις πρόσφατα. Τι επιπτώσεις είχαν; Τι μπορούμε να διδαχθούμε από αυτούς τους σεισμούς για να προφυλαχθούμε από τους επόμενους; Σύντομη συζήτηση στην τάξη γι αυτές τις ερωτήσεις. 9.2. Εάν κάποιοι από τους μαθητές σας είχαν προσωπική εμπειρία από σεισμούς, ζητήστε τους να περιγράψουν το τι ένοιωσαν, πού βρίσκονταν, ποιες ήταν οι αντιδράσεις τους. 05:21:54 Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 58

9. Μεθόδευση διδασκαλίας ΙΙ:

9. Μεθόδευση διδασκαλίας ΙΙ 9.3. Από τους ιστορικούς σεισμούς, εντοπίστε εκ των προτέρων ένα σημαντικό σεισμό που συνέβη στην περιοχή του σχολείου στο οποίο διδάσκετε. Ενημερώστε τους μαθητές σας για αυτό το σεισμό και πείτε τους ότι στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσουν στους κατοίκους της περιοχής, τους μηχανικούς και τους γεωλόγους στοιχεία που θα πρέπει να γνωρίζουν από σεισμούς σε άλλα μέρη του κόσμου για να προετοιμαστούν καλύτερα για τον επόμενο σεισμό στην περιοχή τους. 9.4. Ενημερώστε τους μαθητές για το ρόλο φορέων όπως ο ΟΑΣΠ και η Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας. 05:21:54 Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 59

9. Μεθόδευση διδασκαλίας ΙΙΙ:

9. Μεθόδευση διδασκαλίας ΙΙΙ 9.5. Θεωρείται ότι οι μαθητές ήδη γνωρίζουν για τα ρήγματα, οπότε συζητείστε τα ακόλουθα θέματα: Γιατί δημιουργούνται οι σεισμοί; Τι γίνεται κάτω από την επιφάνεια της Γης κατά τη διάρκεια ενός σεισμού; Τι γίνεται πάνω στην επιφάνεια της Γης κατά τη διάρκεια ενός σεισμού; Πού γίνονται συνήθως οι σεισμοί; Γιατί γίνονται σεισμοί σε αυτές τις περιοχές; 9.6. Ζητείστε από τους μαθητές να συγκρίνουν το χάρτη με τις λιθοσφαιρικές πλάκες με το χάρτη των επικέντρων; Τι παρατηρούν; Γιατί συμπίπτουν τα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών με τα επίκεντρα των σεισμών; Πού είναι πιθανότερο να σημειωθεί ο επόμενος; 05:21:54 Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 60

9. Μεθόδευση διδασκαλίας IV:

9. Μεθόδευση διδασκαλίας IV 9.7. Γράψτε τα ακόλουθα επαγγέλματα στον πίνακα: γεωλόγος, μηχανικός, πολιτικός. Σε συζήτηση με την τάξη, δώστε τους ορισμούς κάθε επαγγέλματος και συζητήστε τους ρόλους του καθενός στην προστασία και την αποκατάσταση από σεισμούς. Τι είδους πληροφορίες θα πρέπει η κάθε ομάδα επαγγελματιών να έχει ώστε να προετοιμαστούν για τον επόμενο σεισμό; 05:21:54 Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 61

9. Μεθόδευση διδασκαλίας V:

9. Μεθόδευση διδασκαλίας V 9.8. Εφόσον υπάρχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, χωρίστε την τάξη σε μικρές ομάδες των 4 ατόμων και ζητείστε τους να βρουν πληροφορίες σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες (κυρίως ιστοσελίδες εφημερίδων) για προηγούμενους σεισμούς στην Ελλάδα και τον κόσμο (ένας συγκεκριμένος σεισμός σε κάθε ομάδα). Θα πρέπει να απαντήσουν στα ακόλουθα ερωτήματα: Γιατί έγινε σεισμός στη συγκεκριμένη θέση; Είναι η θέση αυτή σε ένα σημαντικό ρήγμα; Πόσο μεγάλος ήταν ο σεισμός; Πόσο ήταν το μέγεθός του; Πώς επηρέασε ο σεισμός τους ανθρώπους τις περιοχής; Υπήρχαν ανθρώπινες απώλειες; Ποια ήταν η ποιότητα των κατασκευών στην περιοχή; Υπήρξαν καταρρεύσεις; Πόσο προετοιμασμένη ήταν η πολιτεία για το συγκεκριμένο σεισμό; Υπήρχαν σχέδια έκτακτης ανάγκης; Ποια ήταν η αντίδραση της πολιτείας στο σεισμό; Τι λένε οι γεωλόγοι ή η μηχανικοί ότι θα πρέπει να γίνει για να προετοιμαστεί η περιοχή για έναν άλλο σεισμό; Λόγω του συχνά περιορισμένου χρόνου και της έλλειψης πρόσβασης στο Διαδίκτυο, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να συγκεντρωθούν με τη μορφή εργασίας στο σπίτι (ενότητα 12) ή να δοθούν από το διδάσκοντα. 05:21:54 Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 62

9. Μεθόδευση διδασκαλίας VI:

9. Μεθόδευση διδασκαλίας VI 9.9. Ζητείστε από τους μαθητές σας να παρουσιάσουν ανά ομάδες τα αποτελέσματα της έρευνάς τους συνοπτικά. 9.10. Τώρα που οι μαθητές έμαθαν στοιχεία για συγκεκριμένους σεισμούς, ρωτείστε τους να σκεφτούν τους τρόπους που οι τρεις ομάδες επαγγελματιών που έχετε γράψει στον πίνακα μπορούν να συνεργαστούν για την αποκατάσταση από ένα σεισμό, ή να προετοιμαστούν για τον επόμενο. Συζητείστε το στην τάξη με οδηγό τις ακόλουθες ερωτήσεις: Ποιος είναι ο ρόλος των γεωλόγων στη μελέτη των σεισμών; Γιατί θα πρέπει οι μηχανικοί να γνωρίζουν για τους σεισμούς; Παίρνουν πάντα υπόψη τους τις προτάσεις των γεωλόγων όταν σχεδιάζουν και κατασκευάζουν κτίρια; Γιατί ή γιατί όχι; Τι ρόλο παίζουν οι πολιτικοί στην προστασία από τους σεισμούς; Βασίζουν πάντα τις αποφάσεις τους στις προτάσεις των γεωλόγων; Πώς θα πρέπει να συνεργάζονται όλες οι ομάδες για την προετοιμασία πριν από το σεισμό ή την αποκατάσταση μετά από αυτόν; Πόσο αποτελεσματικοί ήταν στη συνεργασία τους σε προηγούμενους σεισμούς; 05:21:54 Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 63

9. Μεθόδευση διδασκαλίας VII:

9. Μεθόδευση διδασκαλίας VII 9.11. Γενική συζήτηση. Εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χρόνος, συζητήστε τα ακόλουθα ερωτήματα στην τάξη: Τι θα γινόταν στην περιοχή σας αν οι γεωλόγοι ανακοίνωναν ότι μετά από τις έρευνές τους αναμένεται ένας ισχυρός σεισμός στα επόμενα 20 χρόνια. Πώς πιστεύετε ότι θα αντιδράσουν η πολιτεία και οι πολίτες; Πόσο σημαντικό είναι να αναπτυχθούν καινούρια υλικά και τεχνικές για την κατασκευή ασφαλών κτιρίων; Τι θα γινόταν αν αυτό απαιτεί μεγάλα ποσά χρημάτων; Είναι σημαντικό να μελετώνται οι ιστορικοί σεισμοί για να μάθουμε πώς να διαχειριζόμαστε νέους; Πώς μας βοηθάει η μελέτη των ιστορικών σεισμών; Υποθέστε ότι συμβαίνουν σεισμοί σε διάφορα μέρη της Γης . Με βάση τις γνώσεις σας για την πολιτική και οικονομική κατάσταση, τα υλικά κατασκευής και άλλους παράγοντες, πώς θα επηρεαστούν οι διαφορετικές περιοχές; Γιατί; Γιατί, παρά το ότι μεγάλο μέρος της Ελλάδας διατρέχεται από ενεργά ρήγματα, συνεχίζεται η δόμηση στις περιοχές αυτές; Κατά τη γνώμη σας, τι θα πρέπει να διδαχθεί το κοινό για τους σεισμούς; Συζητείστε για αυτά που έχουν διδαχθεί και αξιολογήστε αν έμαθαν αρκετά από το σχολείο και από τα ΜΜΕ. 05:21:54 Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 64

9. Μεθόδευση διδασκαλίας VIII:

9. Μεθόδευση διδασκαλίας VIII Χρονοδιάγραμμα 05:21:54 Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 65 Δραστηριότητα Χρόνος Δραστηριότητα Χρόνος 9.1 5΄ 9.8 15΄ 9.2 5΄ 9.9 15΄ 9.3 5΄ 9.10 5΄ 9.4 5΄ 9.11 10΄ 9.5 5΄ Αξιολόγηση: 5΄ 9.6 10΄ 9.7 5΄ Σύνολο: 90΄

Σχέδιο διδασκαλίας 10-11:

Σχέδιο διδασκαλίας 10-11 10. Εφαρμογή – αξιολόγηση Αξιολογήστε την απόδοση των μαθητών με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Συμμετείχε ο μαθητής στις συζητήσεις; Μίλησε το ίδιο με τους υπόλοιπους που συμμετείχαν; Στην περίπτωση της ομαδικής έρευνας, ακολούθησαν οι μαθητές τις οδηγίες; Απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις; Εάν οι ομάδες παρουσίασαν τα αποτελέσματά τους, ήταν αυτά λογικά και συνεκτικά; 11. Ανατροφοδότηση Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης διορθώστε τις ελλείψεις και προχωρήστε σε διευκρινήσεις. 05:21:54 Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 66

Σχέδιο διδασκαλίας 12:

Σχέδιο διδασκαλίας 12 12. Εργασία για το σπίτι. Το συγκεκριμένο θέμα προσφέρεται ιδιαίτερα για ανάθεση εργασιών στο σπίτι. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν: Πληροφορίες για συγκεκριμένους γνωστούς σεισμούς της περιοχής. Αίτια δημιουργίας σεισμών και συγκεκριμένες περιοχές γένεσης σεισμών. Καταστροφές από σεισμούς. 05:21:54 Οργάνωση και διεξαγωγή διδασκαλίας 67

authorStream Live Help