Analisis Unsur-Unsur Carpon - Basa Sunda

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ANALISIS UNSUR-UNSUR INTRISIK CARPON “HATE AWEWE” KARANGAN : DADI MARGANA:

ANALISIS UNSUR-UNSUR INTRISIK CARPON “HATE AWEWE” KARANGAN : DADI MARGANA Ku DinnaDwirahma F Dinayanti F NaufalSyahrial H Rully N IX - E

HATE AWEWE:

HATE AWEWE Garwa anu oge sarua darehdeh tandana miconggah .“ Barade angkat ka mana atuh , ieu teh ….?” Kuring nembalan panggerona,disusul tepus ku pananya basa-basi .“ Ngahaja we jalan-jalan , Pa Guru ! kaleresan gening nuju sae dintena ” Bu Ida ngilumairan .“Naha murangkalih henteu aya anu ngiring ?” Pamajikan ngilu nembrong.Encan oge Pa Rosadi jeung Bu Ida nembalan pananya pamajikan , kaburu kaganggumanten ku dua budak anu lumpat bari pating irihil suka seuri silih sirig .“ Geuraheun Ibu ! sakitu budak piindung wungkul , teu kalis ngaringkang , sakalieunka buruan ge teu weleh ngikintil ” Bu Rosadi anu nembal teh.Sajungna pa Rosadi sarimbit amitan . Ceg deui kana hanca bacaeun . Kareret pamajikan ngojengkang ka jero imah .

Analisis:

Analisis Tema : Hate Awewe Pelaku : - utama : Ibu Neni (Bageur) Pa Rosadi (Bageur) - Panambah : Ibu Ida (Bageur)

PowerPoint Presentation:

3. Latar / setting : tempat : 1. di bumi 2. di jalan : waktu : siang, wengi. : suasana : sedih. 4. Galur : maju 5. Amanat : urang ulah gampang putus asa. 6. Sudut Pandang : orang pertama (abdi).

PowerPoint Presentation:

6 . Ga lur Awal Carita Suspend Klimaks Anti Klimaks Akhir a . Awal Carita : Garwa anu oge sarua darehdeh tandana miconggah .“ Barade angkat ka mana atuh , ieu teh ….?” ……………………….. teu kalis ngaringkang , sakalieunka buruan ge teu weleh ngikintil ” Bu Rosadi anu nembal teh.Sajungna pa Rosadi sarimbit amitan . Ceg deui kana hanca bacaeun . Kareret pamajikan ngojengkang ka jero imah .

PowerPoint Presentation:

b . Suspend : Teu kungsi lila manehna norojol deui bari nanggeuygelas dieusi cikopi karesep kuring . …………………………………………… ! Harita ogeteu dipalire , diantepkeun we. Keur barang mimiti mah nyarita kitu . Sok gancang dilelemu , bari diyakinkeun yen sok sanajan teu diparengkeun boga turunan , tapi pikeun diri kuringmah rumah tangga jeung manehna ngarasa bagja bae . Jeung saenyana kuring mah nyaritakitu teh . c . Klimaks : Rido,teu katumpangan geuneuk maleukmeuk . Tong boroning diwayuh sanajan bade dikeser oge , Neni ……………………………. Ashar bisi kaburu ahir manten !” Henteu kudu dititah ngadua maraneh , sabari ka jero imah . Saditinggalkeunana ku nu jadi pamajikan . Pikiran jadi galideur , dirobeda kulamunan teu pararuguh . Dadakuna mikiran obrolan bieu , naha nyaan ………………………… katempo dua urang awewekeur leumpang bareng , sanggeus deukeut jadi sidik kanu duaan teh , anu kaos beureum mahsi Cucu , anu hiji deui mah teuing saha henteu apal .

PowerPoint Presentation:

c . Anti Klimaks : Paingan Ti kajauhan oge si Cucu mahsura-seuri . Kungsi ka ajar basa keur di SDna , ngan teu kungsi boga ijasah kaburu ayaanu narikan kawin , tapi teu lila rumah tanggana . ………………………………………………… tukangeun .“ Kitu we nya bongoh ti pamajikan teh , dasar lalaki mata karanjang ! teu kaopninggal imbit badag mani moho , poho kana sagala rupa !” Neni nengtrewelang bari nulak cangkeng . d . Akhir : Kareret beungeutna kuraweud haseum.Kuring ngan ukur melengek ! Teu kaharti ku pikiran anu jadi pamajikan . Karek maling reret ge geus sakitu werana , komo lamun kuring tulus nyandung . Beu ….. Kiamattea meureun !

authorStream Live Help