Beta Laktam Antibiyotikler

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

-LAKTAM ANTİBİYOTİKLER (=-LAKTİNLER):

 -LAKTAM ANTİBİYOTİKLER (=  -LAKTİNLER) Yrd.Doç.Dr. Turhan DOST

PowerPoint Presentation:

PENİSİLİNLER SEFALOSPORİNLER KARBAPENEMLER MONOBAKTAMLAR

PowerPoint Presentation:

PENİSİLİNLER Penisilium notatum ve Penisilium chrysogenum’dan elde edilirler -laktam halkası ve tiazolidin (=6-aminopenisilanik asid; 6-APA) içerirler -laktam halkasının çeşitli yerlerden kırılması sonucu PENİSİLOİK ASİD oluşur Pen G , V , O, X, P alt tipleri vardır Bakterisid Düşük MBK (Pen G) Selektivite En selektif ve güçlü olan Pen G’dir ve mikroorganizmalara spesifiktir

PowerPoint Presentation:

ETKİ MEKANİZMASI

PowerPoint Presentation:

“Bakteride hücre duvarı sentezinin inhibisyonu” PBP-I ve III’e bağlanarak; a) transpeptidaz inhibisyonu: mürein sentezinde rol oynar b) litik enzimlerin aktivasyonu: otolizin ler ve mürein hidrolaz ların disinhibisyonu *Bakterisid etki gösterirler ETKİ MEKANİZMASI

PowerPoint Presentation:

DİRENÇ geçirgenliğin bozulması PBP’e afinitenin azalması  -laktamaz salgılanması Çeşitli  -laktam antibiyotiklerin  -laktamazları indükleme güçleri DÜŞÜK ORTA YÜKSEK Piperasilin Karbenisilin Sefoksitin Sefsulodin Sefotaksim Sefomandol Sefuroksim Seftazidim Moksalaktam İmipenem Klavulanik asid

PowerPoint Presentation:

Oral biyoyararlanımları tam değildir Asidik bileşiklerdir, intratekal uygulanmamalıdırlar Proteinlere orta derecede bağlanırlar (% 20-60). Ampisilin/Amoksisilin en az (% 20) İzoksazolil penisilinler yüksek oranda bağlanırlar (% 90-96) Vücut sıvı ve dokularına serbest [beyin, BOS, göz, eklem hariç] dağılırlar. Meninkslerin iltihabi durumunda geçirgenlik arttığından BOS’a terapötik konsantrasyonda geçerler. Büyük oranda böbreklerden glomerüler filtrasyon ve tübüler sekresyonla atılırlar. Probenesid penisilinlerin tübüler sekresyonunu azaltır. Penisilinlerin eliminasyon yarılanma ömürleri [t 1/2 ] 1 saat kadardır. En kısa etkili penisilin: Metisilin En uzun etkili penisilin: Mezlosilin, Tikarsilin * Nafsilin, oksasilin ve penisilin V yarı yarıya karaciğerde metabolize edilirler. Safra içinde en fazla atılan Nafsilin’ dir. FARMAKOKİNETİK

PowerPoint Presentation:

Penisilin G (benzilpenisilin) “kristalize penisilin” Depo türevleri prokain penisilin G takviyeli prokain penisilin G klemizol penisilin G benzatin penisilin G (absorbsiyonu yavaş, uzun etkili,”3-4 hafta”) Oral penisilinler penisilin V (fenoksimetilpenisilin) fenetisilin propisilin azidosilin 1) Benzilpenisilinler, Depo türevleri ve Oral penisilinler Pen G, Na + ya da K + tuzu şeklinde kullanılır, yarı ömrü kısadır Pen G ve depo pen: Mide asidinden etkilenir (sadece parenteral kullanım) Depo şekiller sadece i.m. verilir, yarı ömürleri uzundur  -laktamaza dayanıksızdırlar, Gr (-) m.o.’lara genelde etkisizdirler

PowerPoint Presentation:

2) Penisilinaza (  -laktamaza ) dayanıklı penisilinler İzoksazolil penisilinler, plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanırlar Bakterisid etkinlikleri düşüktür Metisilin; en güçlü, en dirençli. Mide asidinden etkilenir (parenteral) Nafsilin; safraya en fazla geçen penisilin İzoksazolil penisilinler oksasilin kloksasilin dikloksasilin Flukloksasilin oral Spektrumları: Gr (+) ve Gr (-) koklar (Staf. Aureus, Staf. epidermidis) Gr (+) basiller (Bacillus. antracis, Clostridium’lar, Actinomyces’ler) Neisseria (gonorhea, meningitidis) Bacteroides Gr (-) anaerob basiller, Treponema pallidium Enterokoklar üzerine sadece Pen G güçlü etki gösterir

PowerPoint Presentation:

3) Aminopenisilinler (Genişçe spektrumlu) Ampisilin Amoksisilin Ampisilin esterleri Pivampisilin Bakampisilin Talampisilin Amoksisilin Ampisilin Absorbsiyon ve dağılımı iyi (% 90) Absorbsiyonu daha az (% 40) Vücut sıvılarına dağılımı iyi Diyare yapma oranı fazla Diyare daha az Feçeste uzun süre kalma Bakterisid etkinliği fazla (Shigella dizanteria’da etkin) Direnç gelişimi daha az Makulopapüler döküntü (İnf. Mononükleoz, KLL, allopurinol kull.) Spektrumları: Öncekilere ek olarak H. İnfluenza, Salmonella, Shigella, E. Coli, Proteus mirabilis…

PowerPoint Presentation:

4) Antipsödomonal (Geniş spektrumlu) penisilinler Karboksipenisilinler Karbenisilin (parenteral) Karindasilin (oral) Karfesilin Tikarsilin (parenteral) Asilüreidopenisilinler Azlosilin Mezlosilin Piperasilin Karboksipenisilinler; aşırı Na + tutarlar (Kalp yetm, böbrek yetm. risk) hipokalemi yaparlar platelet agregasyonunu inhibe ederek, kanamaya neden olabilirler Asilüreidopenisilinler; Pseudomonas üzerine daha etkilidirler hipokalemi yaparlar, ancak Na + tutmazlar trombositleri etkilemezler

PowerPoint Presentation:

Spektrumları: Özellikle Pseudomonas aeroginosa’ya etkilidirler. Ayrıca, indol (+) Proteuslar Bacteroides fragilis, Serratia türleri Enterobacter Karboksipenisilinler ve Asilüreidopenisilinler lipofilik olup, Gr (-) bakterilerin porusları içinden daha kolay geçerler

PowerPoint Presentation:

5) Amidinopenisilinler Mesilinam (amdinosilin), PBP-II’ye bağlanır Temosilin, PBP-I ve III’e bağlanır 6)  –laktamaz inhibitörleri Klavulanik asid Sulbaktam (BOS’a daha fazla geçer, stabildir) Tazobaktam İrreversibl etki yaparlar, antibakteriyel etkileri yoktur. Klavulanik asid + Amoksisilin Klavulanik asid + Tikarsilin Sulbaktam + Ampisilin Sulbaktam + Sefoperazon Tazobaktam + Piperasilin

PowerPoint Presentation:

ENDİKASYONLARI ÜSYE (tonsillit, sinüzit, difteri, epiglottit) ASYE Kulak Enfeksiyonları Cilt ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları (piyoderma, erizipel, selülit) SSS Enfeksiyonları (abse, menenjit: enfeksiyonda geçiş artar) İnfektif Endokardit Barsak ve Safra Yolu Enfeksiyonları Üriner Enfeksiyonlar Seksüel Geçişli Enfeksiyonlar Kemik ve Eklem Enfeksiyonları Actinomyces Antrax Tetanoz Vincent Angini Leptospirozis ARA’da profilaktik olarak

PowerPoint Presentation:

YAN ETKİLERİ Alerji : %1-10 (%3-5); önceden kullananlarda  %10 En sık Tip I Akut anaflaksi 1.5-4/10000 (ölüm %10) Çapraz alerji (% 10 sefalosporinler ile) Etkileyen durumlar: veriliş yolu (oral<i.v.<i.m.) daha önce penisilin kullanılmış olması dozun yüksekliği, sürenin uzunluğu hastanın alerjik olması Konvulsiyon, ensefalopati Platelet agregasyonu inhibisyonu (karbenisilin, tikarsilin) Hipokalemi, hipernatremi, konj. kalp yet. (Na + tuzu şeklindekiler, öz. karbenisilin, tikarsilin) Hiperkalemi, kalp boz. (K + tuzu şeklindekiler) Reversibl interstisyel nefrit (metisilin)

PowerPoint Presentation:

K.İ. depresyonu, granulositopeni (metisilin ve izoksazolil penisilinler, öz. çocuklarda) i.m. enjeksiyon yerinde ağrı; i.v. enjeksiyonda flebit, tomboflebit Diyare (öz. ampisilin), bulantı, kusma, süperinfeksiyonlar, K vit. eksikliği, psödomembranöz enterokolit Hepatit (karbenisilin, oksasilin, nafsilin) Aminoglikozidlerle geçimsizlik (öz, antipsödomonal pensilinler) YAN ETKİLERİ

PowerPoint Presentation:

SEFALOSPORİNLER Cephalosporium acremonium adlı mantardan Cephalosporin-C elde edilir -laktam halkası ve penisilinaza daha dayanıklı olan dihidrotiazin (=7-aminosefalosporanik asid; 7-ASA) halkası içerirler Çoğu aside dayanıksız veya absorbsiyonları iyi olmadığından oral kullanılmazlar (lipidde düşük çözünürlük) Bakterisid “Öldürü oranı” penisilinlerden düşüktür Kan-beyin engelini normalde aşamazlar, ancak kemiğe iyi geçerler Büyük oranda Böbreklerden glomeruler filtrasyon ve tubuler sekresyonla atılırlar

PowerPoint Presentation:

“Bakteride hücre duvarı sentezinin inhibisyonu” a) transpeptidaz inhibisyonu: mürein sentezinde rol oynar b) litik enzimlerin aktivasyonu: otolizin ler ve mürein hidrolaz ların disinhibisyonu Özellikle Staf. aureus’un salgıladığı -laktamaza dirençli olduklarından Stafilokok ve Gonokok enfeksiyonlarında tercih edilirler *Bakterisid etki gösterirler ETKİ MEKANİZMASI

PowerPoint Presentation:

DİRENÇ Bakteri hücre membran permeabilitesinin azalması Sitoplazmik membranda yer alan PBP’in afinitesinin azalması Gr (-) bakterilerde tanımlanmış pompa sistemleri (dışa atım; eflux)  -laktamaz salgılanması (sefalosporinaz)

PowerPoint Presentation:

SINIFLANDIRMA 1. KUŞAK SEFALOSPORİNLER ORAL PARENTERAL Sefaleksin Sefaloglisin Sefadroksil Sefalotin Sefazolin Sefasetril Sefapirin Sefradin (oral+parenteral) SPEKTRUM: Dar spektrum Gr (+) ve Gr (-) koklar; Staf. aureus, Strep. (pyogenes, pneumonia) Az sayıda Gr (-) aerob basil; E. coli, Klebsiella, Proteus mirabilis Neisseria (gonorhea, meningitidis) Kuşaklar arttıkça Gr (+) bakteriler üzerine etkinlik azalır, Gr (-)’lere etkinlik artar

PowerPoint Presentation:

2. KUŞAK SEFALOSPORİNLER ORAL PARENTERAL Sefaklor Seftibuten Sefadroksil Sefprozil Sefditoren Lorakarbef Sefamandol Sefoksitin Sefotetan Sefonisid Sefmetazol Sefotiam Sefuroksim, Sefetamet (oral+parenteral) SINIFLANDIRMA SPEKTRUM: -laktamaza daha dayanıklı olduklarından spektrumları daha geniştir Kuşaktakilere ek olarak ; H. influenza, Enterobacter, Neisseria, Anaeroblar B. fragilis’e en etkin -laktam antibiyotik sefoksitin ’dir

PowerPoint Presentation:

3. KUŞAK SEFALOSPORİNLER Antipsödomonal (pe) Diğerleri (pe) Sefoperazon Seftazidim Sefsulodin Sefotaksim Seftizoksim Seftriakson Sefodizim Moksalaktam (Latamoksef) Sefmenoksim Sefiksim, Sefprozil, Sefpodoksim proksetil (oral) SINIFLANDIRMA SPEKTRUM: -laktamaza en dayanıklı SS grubudur Öncekilere ek olarak ; Esas olarak P. aeroginosa gibi Gr (-) basillere etkilidirler Gr (+)’lere etkinlikleri daha az, Gr (-)’lere daha fazladır -laktamazları belirgin olarak indüklerler

PowerPoint Presentation:

4. KUŞAK SEFALOSPORİNLER Sefepim (parenteral) SINIFLANDIRMA SPEKTRUM: -laktamazlara çok dayanıklıdırlar 2. Kuşaktan farklı olarak Gr (+) etkinlikleri artmıştır BOS’a geçişleri iyidir, menenjit tedavisinde kullanılabilirler

PowerPoint Presentation:

EN’LER Sefadroksil: oral en uzun etkili sefalosporin Sefaleksin: en fazla kullanılan oral SS (1.kuşak) Sefazolin: en uzun etkili 1. kuşak SS, cerrahi profilakside ilk tercih Sefoksitin: Bacteroides fragilis’e en etkin -laktam, Batın içi ve Pelvik enfeksiyonlarda ilk tercih Sefalotin: en fazla nefrotoksik Seftazidim: Pseudomonas’a en etkili SS Sefoperazon: Safraya en fazla geçen SS Sefsulodin: En dar spektrumlu 3. Kuşak SS Seftriakson: Yarı ömrü en uzun olan SS, en sık diyare yapan SS, Safra kesesinde çökelti yapar (Psödolitiyazis; safra çamuru) Sefotaksim, Moksalaktam: SSS ve BOS’a en fazla geçen SS Sefepim: -laktamaza en dayanıklı SS Sefalotin: i.v. flebit, i.m. ağrı ve steril abse Sefaloridin: akut tubuler nekroz yapar Sefuroksim: Kan-Beyin engelini aşar, H. influenza menenjiti ve sepsis…

PowerPoint Presentation:

ENDİKASYONLARI Penisilinlerle aynı endikasyonlarda ve duyarlı bakterilerin neden oldukları enfeksiyonlarda kullanılırlar ÜSYE (tonsillit, sinüzit, difteri, epiglottit) ASYE Kulak Enfeksiyonları Cilt ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları (piyoderma, erizipel, selülit) Gr (-) basillerin oluşturduğu yaşamı tehdit eden enfeksiyonlar Barsak ve Safra Yolu Enfeksiyonları Üriner Enfeksiyonlar Jinekolojik enfeksiyonlar Kemik ve Eklem Enfeksiyonları Cerrahi girişim öncesinde profilaktik olarak (sefazolin) Gonore, Tifo, H. influenza enfeksiyonları

PowerPoint Presentation:

YAN ETKİLERİ Alerji : % 5, penisilinlerle çapraz alerji (% 10) Bulantı, kusma, diyare (öz, seftriakson, sefaloglisin) Böbrek bozukluğu (sefaloridin, seftriakson, seftazidim) i.m. steril abse, ağrı, lokal infiltrasyon; i.v. flebit (öz, sefalotin) Superenfeksiyonlar (Cl. difficile, psödomembranöz enterokolit) Barsak florası bozukluğu nedeniyle K-vit. eksikliği: Protorombin zamanını uzatır 3-metiltiotetrazol yan zincirine sahip olanlar (moksalaktam, sefotetan, sefamandol, sefomenoksim, sefmetazol v.s.) ek olarak K-vit. metabolizmasına da karışır moksalaktam trombosit disfonksiyonu (kanama) yapar 3-metiltiotetrazol yan zincirine sahip olanlar disülfiram-benzeri reaksiyona neden olurlar Aminoglikozidlerle kimyasal olarak geçimsiz olduklarından aynı solüsyon içinde verilmemelidirler

PowerPoint Presentation:

KARBAPENEMLER PBP (Penisilin Bağlayan Protein) I ve II’ye daha yüksek afiniteyle bağlanırlar En geniş spektrumlu -laktam antibiyotiklerdir -laktamazlara aşırı dayanıklıdırlar Parenteral kullanılırlar Bütün -laktamlar gibi metisiline-dirençli Stafilokoklara etkisizdirler Bu grupta bulunan ilaçlar; İmipenem Meropenem Ertapenem Feropenem Panipenem

PowerPoint Presentation:

İMİPENEM MEROPENEM Streptomyces cattleya Böbrekte proksimal tubulus hücrelerinde dehidropeptidaz-I enzimi tarafından inaktive edildiğinden bu enzimin inhibitörü olan silastatin ile kombine edilerek kullanılır Yan Etki: az (  % 2) konvülsiyonlar, flebit, döküntü, bulantı, kusma, diyare, süperenfeksiyonlar İmipenem’e üstünlükleri; nöbetlere neden olmaz silastatin ile birlikte kullanılmasına gerek yoktur Karbapenemler, Febril nötropenik hastalarda İntraabdominal enfeksiyonlarda Bakteriyel menenjitlerde tercih edilirler

PowerPoint Presentation:

ERTAPENEM FEROPENEM PANİPENEM Sadece Japonya’da kullanılır, İmipenem benzeridir (parenteral) Oldukça uzun bir yarılanma ömrüne sahiptir (4-5 saat), bu nedenle tek doz parenteral kullanılır (1 g/gün, i.v.) Serum proteinlerine yüksek oranda bağlanır (% 92) Esas olarak glomerüler filtrasyonla atılır (% 92’si aktif ilaç olarak atılır) Gr (+) etkinliği artırılmıştır. Kazanılmış pnömoni, kompikasyonlu üriner enfeksiyon, komplikasyonlu, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları, pelvik ve diğer intraabdominal enfeksiyonlarda kullanılır Ön-ilaçtır Oral yoldan kullanılır Etki spektrumu Ertapenem’e benzer, ancak enterik Gr (-)’lere etkisi zayıftır

PowerPoint Presentation:

MONOBAKTAMLAR AZTREONAM  -laktamazlara ileri derecede dayanıklıdır PBP-III’lere sıkı bağlanırlar Diğer betalaktam antibiyotiklerle çapraz alerji ilişkisi yok (Seftazidim hariç) -laktam antibiyotikler içinde en dar spektruma sahip H. influenza, Enterobactericeae, Neisseria, Pseudomonas aeroginosa Renal yolla atılır Yan Etki; cilt döküntüsü, bulantı-kusma, diyare, i.v. uygulamada lokal reaksiyon ve flebit, süperenfeksiyonlar

authorStream Live Help