Akılcı Antibiyotik Kullanımı

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI Yrd.Doç.Dr. Turhan Dost

PowerPoint Presentation:

Antibiyotiğin etkinliği ve seçimi için bilinmesi gereken kavramlar ; *Duyarlılık testlerine göre ilaç seçilmesi (Antibiyogram) *İlacın ampirik olarak seçilmesi -birden fazla bakteri, rezistan suşlar *Serum ilaç düzeyinin ölçülmesi -İlacın terapötik indeksi dar ise (aminoglikozidler) -Hastanın uyuncunun yeterli olmaması -Bireyler arası biyoyararlanım farkının olması -İ.v. tedaviden oral tedaviye geçilmesi -Serumda bakterisid düzeye erişme zorunluluğunun olması -Hastada Karaciğer veya Böbrek bozukluğunun olması -Hastada hemodiyaliz uygulanıyor olması *Öldürü oranı *Serum bakteriyostatik ve bakterisid etkinliğinin (titre) saptanması *Bakterisid etkinin hızı *Postantibiyotik etki (PAE) *Dozlam ve tedavi süresi -Yeterli dozda, uygun aralarla ve yeterli sürede verilmelidir.

PowerPoint Presentation:

Antibiyotik Tedavisinde Başlıca Başarısızlık Nedenleri 1) Yalancı Başarısızlık -Tanı yanlıştır -Hastada ikinci bir hastalık vardır -Tedavi için yeterli süre geçmemiştir -İlacın, enfeksiyon belirtilerini taklit eden yan etkileri vardır -İlacın miadı dolmuştur ya da ikinci bir ilaçla etkileşmiştir 2) Hasta ile İlgili Başarısızlık -Hastada ilacın biyoyararlanımı bozulmuştur -Hastada immün yetmezlik durumlarının bulunması (nötropeni) -Enfeksiyonun protez ya da yabancı cisim çevresinde olması -Enfeksiyonun bulunduğu yerle ilgili obstrüksiyon olması

PowerPoint Presentation:

3) İlaçla İlgili (Farmakolojik) Başarısızlık Durumları -İlacın etki yerine penetrasyonunun azlığı (*) -İlacın enfeksiyonun bulunduğu bölgede inaktivasyonu -İlacın absorbsiyonunu azaltan etkileşmeler 4) Mikroorganizmalarla İlgili Başarısızlık -Çabuk rezistans gelişmesi -Süperenfeksiyon ve flora substitüsyonu -İlaca tolerans gelişmesi -Persistant veya dormant bakterilerle olan enfeksiyonlar

PowerPoint Presentation:

Normal şartlarda BOS içine geçen ilaçlar ; Kloramfenikol Sulfonamidler Rifampisin Minosiklin Ko-trimoksazol Metronidazol Fluorokinolonlar Vidarabin Etambutol Etionamid Pirazinamid Meninkslerin iltihabı durumunda BOS içine geçen ilaçlar ; Ampisilin Penisilin-G Metisilin Amikasin Karbenisilin Tetrasiklin Kanamisin 3.kuşak SS BOS içine yeterli miktarda geçemeyen ilaçlar ; Aminoglikozidlerin çoğu Eritromisin 1. ve 2. kuşak SS BOS içine hiç geçemeyen ilaçlar ; Amfoterisin B Kolistin Polimiksin B Klindamisin Basitrasin

PowerPoint Presentation:

Tedavisi zor enfeksiyonlar : -İmmün yetmezlikli hastalar (Kanser kemoterapisi, radyoterapi, AIDS...) -Sepsis -Multipl rezistan Gr (  ) enfeksiyonlar -Kateter enfeksiyonları -Nazokomiyal enfeksiyonlar (hastane enfeksiyonları)

PowerPoint Presentation:

ELİMİNASYON ORGANLARININ YETMEZLİĞİ I)- Büyük oranda K.C.’den elimine edilen ve böbrek fonksiyon bozukluğunda doz ayarlaması gerekmeyen ilaçlar: -Kloramfenikol -Eritromisinler -Linkomisin, Klindamisin -Rifampisin -Sefalotin, Sefoperazon -Pefloksasin -Tetrasiklinler (Doksisiklin, Minosiklin) -Penisilinlerden (Kloksasilin, Dikloksasilin, Nafsilin) -İzoniazid (hızlı asetilleyicilerde) -Sulfadimidin

PowerPoint Presentation:

II)- Eliminasyonları büyük ölçüde böbreklerden olan, fakat nefrotoksik olmayan veya düşük olan ilaçlar: -Penisilin-G -Amoksisilin -Ampisilin -Linkomisin -İzoniazid (yavaş asetilleyicilerde) -Ofloksasin -Etambutol -Ko-trimoksazol -Karbenisilin -Tikarsilin -Sefazolin -Moksalaktam -Polimiksin-B -Kolistin -Vankomisin -Flusitozin 1.grup 2.grup III)- Eliminasyonları büyük ölçüde böbreklerden olan, fazla nefrotoksik ilaçlar: -Aminoglikozidler (Gentamisin, Kanamisin, Streptomisin) -Tetrasiklin, Oksitetrasiklin -Sefaloridin -Uzun etkili sulfonamidler -Nitrofurantoin -Metenamin -Para-aminosalisilik asid

PowerPoint Presentation:

Belli Başlı Antibiyotiklere Karşı Gelişen Direnç Mekanizmaları 1) İlacın hedefinde olan değişiklikler a-Antibiyotiğin bağlanma bölgesinde değişiklikler sonucu afinitede azalma b-Bakterinin ilaçtan etkilenmeyen farklı bir metabolik yol kullanması 2) Bakterinin sentezlediği enzimler ile antibiyotiğin inaktive edilmesi 3) Bakteri içinde ilaç toplanmasının engellenmesi a-Permeabilite azalması ve antibiyotiğin hücre içine girememesi b-Aktif pompalama ile antibiyotiğin hücre dışına atılması

PowerPoint Presentation:

Akılcı Antibiyotik Kullanım İlkeleri 1) Kişide antibiyotik kullanmayı gerektirecek bir enfeksiyon hastalığı var mıdır? 2) Uygun hastalık örneklerinden (pnömoni için balgam , üriner enf. için idrar ..) mikrobiyolojik inceleme için (kültür, seroloji...) örnek alındı mı? 3) Enfeksiyon etkeni olması muhtemel mikroorganizma hangisidir? 4) Hangi antibiyotik en iyi seçenektir? 5) Kombine antibiyotik kullanımına gerek var mıdır? 6) Göz önünde bulundurulması gereken konakçı faktörleri var mıdır? 7) İlacın en iyi uygulanma (veriliş) yolu hangisidir? 8) İlacın en uygun dozu nedir? 9) Tedavi sırasında, özellikle kültür sonuçlarına göre antimikrobiyal tedavi değişikliğine gerek var mıdır? 10) Tedavinin en uygun süresi ne kadardır, tedavi süresinin uzamasına paralel olarak direnç gelişiminde artış olabilir mi?

authorStream Live Help