Nötropeniler ve febril nötropeniler

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

NÖTROPENİ ve FEBRİL NÖTROPENİLER:

NÖTROPENİ ve FEBRİL NÖTROPENİLER Doç.Dr.Gürhan Kadıköylü

PowerPoint Presentation:

Nötrofil sayısının < 1500/mm 3 Hafif nötropeni = 1000-1500/ mm 3 Orta nötropeni = 500-1000/ mm 3 Ağır nötropeni < 500/ mm 3 Çok ağır nötropeni <200/ mm 3 Bu ayırım infeksiyon riski için önemlidir.

PowerPoint Presentation:

Nötrofil sayısı<500/mm 3 enfeksiyon olasılığı yüksektir. Nötrofil sayısı<100 /mm 3 olduğunda enfeksiyon riski 4-10 kat artar. Nötropeni süresi ile enfeksiyonun ortaya çıkması arasında lineer bir korelasyon vardır (7-10 gün). Hospitalizasyon (nozokomiyal) ve flora ilişkisi vardır. Kemoterapinin oluşturabileceği mukozitis. Klinik belirti olmayabilir.

KLİNİK BULGULAR:

Sıklıkla oral kavite ve ağız içinde ülserle beraber olan müköz membranlar, faringeal inflamasyon ve periodontitis sıkdır. Deri ikinci sıklıkta hastalığa yakalanan bölgedir. Rash, ülserasyon, abse ve kötü yara iyileşmesi belirtilerini içerir. Perirektal ve genital bölgeler tekrarlayan enfeksiyonlariçin konakdır. Lokal enfeksiyonun klasik bulgusu olan tumor ve calor (ısı artışı) nötropenik hastalarda nadiren oluşur. Ağır, akciğerlerin ve GIS in sistemik enfeksiyonları yanında sepsisler ölümcül seyredebilir. KLİNİK BULGULAR

PowerPoint Presentation:

İzole nötropeni viral veya parazitik enfeksiyonlara zemin hazırlamaz. Vücutta ortaya çıkan patojenlein ana kaynağı endojen bakteriyel floradır. Deride S.aureus ve barsakda gram negatif bakteriler başlıcalarıdır. Uzamış nötropenilerde özellikle multıipl antibiotik kullananlarda, kataterli hastalarda uzun süreli hastanede yatanlarda diğer nadir bakteriler, nozokomial organizmalar ve mantarlar başlıca ajanlardır.

PowerPoint Presentation:

AYIRICI TANI Kongenital –akkiz Benign ve ağır seyirli Psödonötropen i Teknik problem, kan beklemesi Nötrofil havuzunda asimetrik dağılım

PowerPoint Presentation:

AKKİZ NÖTROPENİLER 1.İnfeksiyonlar: Bakteriel, Viral, Protozoal, riketsial, Fungal 2-İlaç ve kimyasal maddeler Analjezik: Aminoprin, Fenilbutazon, İndometasin, Aspirin, Mesalazin, Kinin Antipsikotik :Fenotiazin,Klozipin, Diazepam, İmipramin Desipramin, Meprobomat, haloperidol Antikonvulzan: Valp, Fenitoin, Mesantoin, Ethosüksmid Antitroid: Propiltioürasil, methimazol KVS: Prokainamid, Kaptopril, Propranolol, Hidralazin Metildopa,Propafenanon, Antihistaminikle r:H2 reseptör blokerleri, Mianserin Antibiotik :P,C, S, Vanc, CH, Gentam, Clind, Doksisiklin, R, INH, Ciprf Co-trim, Antiviral Diğer :Allopürinol, Kolşisin,,Flutamid, Tamoxifen, metoclorpropamide, İVİG, Thiazid, spinolaKton, ethanol

PowerPoint Presentation:

3-Nutrisyonal: Kaşeksi, B 12 – folat eksikliği, Bakır eksikliği 4-İmmun nötropeni :İzoimmun, Kronik immun, T-gamma lenfositoz 5-Felty 6-Kompleman aktivasyonunun rol oynadığı Dializ, bypass, ekstrakorporal membran oksijenasyonu, Anaflaktoid şok 7-Splenik sekestrasyon

PowerPoint Presentation:

KONJENİTAL veya KRONİK NÖTROPENİLER A-NÖTROFİL YAPIM AZLIĞI 1-Ağır konjenital =Kostmann 2-Retikuler disgenezis 3-Nötropeni ve ekzokrin pankreas yetmezliği (swachman-diamond) 4-Nötropeni ve immunglobulin yetmezliği 5-Neutropeni ve bozulmuş hücresel immünite 6-Neutropeni ve mental retardasyon 7-X e bağlı kardiyoiskelet bozukluğu ile beraber 8-Myelokathexis 9-Konj nötropeni-disgranulopoez 10-Neonatal nötropeni maternal hipertansiyon 11-Kr hipoplastik İlaç, siklik İdiopatik 12-Akut hipoplastik: İlaç-infeksiyon 13-Kronik idiopatik: Benign-semptomatik B-AKSELERE NÖTROFİL YIKIMI 1-Alloimmun 2-Otoimmun: İdiopatik, ilaç, Felty, SLE, Diğer otoimmun hastalıklar, Pür white cell 3-Nötrofil dağılımında bozukluk:psödonötropeni

Nötropeni ve immun yetmezlik:

Nötropeni ve immun yetmezlik X e bağlı agamaglobulinemi Xe bağlı hiper-IgM sendromu Kartilaj hair hipoplazi Diamond-Blackfand Gracelli sendromu Chediak Higashi Myelokatheksis: O.dominant Hipersegmentasyon, piknotik nükleus,sitoplazmik vakuol Nötropeni ve diğer immun yetmezlikler

Siklik Nötropeni:

Otozomal dominant veya sporadik Genellikle her 21 günde bir tekrarlar Gençlerde sık Nötropeni 3-6 gün sürer Beraberinde eritroid seri ve trombositlerle de azalma olabilir. Siklik Nötropeni

PowerPoint Presentation:

Nötropenilerin en sık nedeni enfeksiyonlardır 2. Sıklıkda ilaçlar gelir. 1-Hapten formasyonu (P, aminoprin, antitroid) 2-immun kompleks oluşumu (kinidin) 3-Myeloid öncü hcreleri etkileyerek (sulfasalazin)

PowerPoint Presentation:

P erioral ve perirektal alan Ü st ve alt solunum sistemi D eri İ ntravasküler kateter yerleri K emik iliği biyopsi sahaları G öz dibi Tı rnak etrafındaki dokular Diş etleri Karın muayenesi Santral sinir sistemi

PowerPoint Presentation:

Test Endikasyon BK sayma 2 kez/hafta--------Siklik nötropeni ve monitarizasyon Kİ aspirasyonu ----------İntrensek Ki defektleri, myelokathek, Siklik nötropenide promyelosit stagede arrest, Fungal enfeksiyonların morfolojik gösterilmesi , Megaloblastik çehre Antinötrofil antikoru---------Otoimmun, izoimmun nötropeni İmmun sistem değerlendirmesi--Hücresel veya immun cevabı denetleme HIV testi Metabolik testler ----------Bakır, B 12 ve folat düzeyleri Radiogram ----------Fenotipik anormallikler için Sitogenetik çalışmalar------Barth sendromu Kromozom frajilite ----------Fankoni sendromu Pankreas ekzokrin yetmezliği=Scwahman Diamond sendromu Kİ kültürü--------------------CFU-GM yapımı

FEBRİL NÖTROPENİ:

FEBRİL NÖTROPENİ MUTLAK NÖTROFİL SAYISI <500/mm 3 >38.3 0 C 1 KEZ veya >38 0 C 1 SAATTEN UZUN SÜREN ATEŞ ya da MUTLAK NÖTROFİL SAYISI 500-1000/mm 3 ve <500/mm 3 bekleniyor >38.3 0 C 1 KEZ veya >38 0 C 1 SAATTEN UZUN SÜREN ATEŞ

Ateş anında düşük risk gurubunu skorlama indeksi (2002 kılavuz):

Ateş anında düşük risk gurubunu skorlama indeksi (2002 kılavuz) Özellik Skor Hastalık dağılımı (1 ADET) Semptom yok 5 Hafif semptom 5 Orta derecede semptom 3 Hipotansiyon yok 5 KOAH yok 4 Solid tm veya fungal enf yok 4 Dehidratasyon yok 3 Ayaktan hastada ateş 3 Yaş<60 2 Düşük risk gurubu: Skor>21

Nötropenik hastalarda febril atakların en sık bakteriyel sebepleri:

Nötropenik hastalarda febril atakların en sık bakteriyel sebepleri Gram pozitif kok ve basil Stafilokok Koagulaz pozitif (S . aureus ) Koagulaz negatif(S. ep idemis ) Streptokok S . pneumonia S . pyogenes S . viridans grubu Enterococcus fecalis Corynobacterium türleri Gram negatif basil ve kok E . Coli Klebsiella türleri P . auregenosa Aneorobik kok ve basil

KLİNİK DEĞERLENDİRİLME:

KLİNİK DEĞERLENDİRİLME Anamnez Fizik muayene Laboratuar

Laboratuar :

Laboratuar T am kan sayımı K araciğer ve renal testler O ksijen saturasyonu İ drar analizi Kültür: Kan, kateter ve diğer enfeksiyon odağı Bakteri ve mantar için ayrı Diyare varlığında dışkıda C.difficile toksini , Salmonella, Shigella, Camphylobacter, Yersinia Akciğer radyogramı C-reaktif protein (CRP) düzeyinin 200 mg/l ELISA (Aspergilloz) PCR legionella, klamidya,mikoplazma, virüsler

TEDAVİDE ANA İLKELER (1):

TEDAVİ DE ANA İLKELER (1) R isk değerlendirilmesi Ka teterle ilgili bakteriyemi P olimikrobial enfeksiyon oranı S istemik fungal enfeksiyonlar dan özellikle kandida ve aspergilozis hatırlanmalı

TEDAVİDE ANA İLKELER (2):

TEDAVİ DE ANA İLKELER (2) Zaman Tam doz Kullanılım şekli S pektrum Yan etki ( E . coli ve B . fragilis tedavisi nde hipoprotrombinemi) S inerji zm Atılım şeklil M aliyet

PowerPoint Presentation:

Monoterapi uygulanacak hastalar için algoritma Meropenem veya Piperacillin-Tazobactam veya Ticarcillin-Clavunilic veya Sefepim 3-5. gün ateş Var Yok Etken saptandı Etken saptanmadı Tedaviye devam Uygun tedavi Aminoglikozid ekle

PowerPoint Presentation:

Meropenem veya Piperacillin-Tazobactam veya Ticarcillin-Clavunilic asit veya Sefepim+ aminoglikozid Var 3-5. gün ateş Yok Etken saptandı Etken saptanmadı Tedaviye devam Uygun tedavi Glikopeptit Ateş var 3.gün ateş Ateş Yok Amfoterisin Tedaviye devam

Başlangıç döneminden itibaren Glikopeptit kullanıma şartları :

Başlangıç döneminden itibaren Glikopeptit kullanıma şartları Ciddi kateter enfeksiyonunun varlığı Penisilin ve sefalosporine dirençli pnomokok veya metisilin dirençli stafilokok aureus varlığı Kültürde veya duyarlılık testinde son identifikasyon öncesi gram pozitif bakteri varlığı Hipotansiyon veya kardiyovaskuler instabilite varlığı

Aşağıdaki şartlarda hastalardaki kateterin çıkarılması düşünülmelidir:

Aşağıdaki şartlarda hastalardaki kateterin çıkarılması düşünülmelidir Tünel enfeksiyonu olan S aureus ve koagulaz negatif stafilokok aureus varlığı Periportal enfeksiyon Septik emboli Hipotansiyon

Antimikrobiyal tedavi süresi :

Antimikrobiyal tedavi süresi N ötrofil>500/mm 3 5 gün süreyle afebril ise antibiyotik tedavisi kesilir. H ematolojik iyileşme olana dek antibiyotik kullanılımı ? N ötrofil sayısı<500 mm 3 , ağız ve gastrointestinal sistemde müköz membrana ait lezyonlar varsa ve hasta stabil değilse antibiyotik tedavisinin dev am edilmelidir.

Antifungal tedavi :

Antifungal tedavi 5-7.günde hasta febril ise Kanıtlanmış fungal etken var ise Olası BT’de fungal enfeksiyon

authorStream Live Help