9Megaloblastik anemiler

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

MEGALOBLASTİK ANEMİLER:

MEGALOBLASTİK ANEMİLER Doç.Dr.Gürhan Kadıköylü

Megalobastik Anemiler Başlıca olarak folat ve B12 vitamini eksikliğidir. Hücre bölünmesi yavaşlamıştır. DNA sentezinin bozulması ile karakterzedir. Hücrelerde turn-over özellikle hemopoietik ve GİS epitel hücrelerinde artmıştır. :

Megalobastik Anemiler Başlıca olarak folat ve B12 vitamini eksikliğidir. Hücre bölünmesi yavaşlamıştır. DNA sentezinin bozulması ile karakterzedir. Hücrelerde turn-over özellikle hemopoietik ve GİS epitel hücrelerinde artmıştır.

PowerPoint Presentation:

Sitoplazma olgunlaştığı halde çekirdek immatürdür. DNA/RNA oranı RNA lehine artmıştır. (NÜKLEOSİTOPLAZMİK DİSSOSİASYON) Megaloblastik hücreler daha dolaşıma çıkmadan Kİ nde yıkılır bu sebeple ineffektif eritropoez söz konusudur. MDS de kendini megaloblastik görünüm izlenebilir

Ptereoilglutamik asit Hayvan ve bitki hücrelerinde sentez edilir. Pişirme ile inaktifleşebilir. Günlük ihtiyaç erkeklerde ve gebe olmayan bayanlarda 400, gebe 600, laktasyon 500, çocuk 300-400 mikrogramdır. :

Ptereoilglutamik asit Hayvan ve bitki hücrelerinde sentez edilir. Pişirme ile inaktifleşebilir. Günlük ihtiyaç erkeklerde ve gebe olmayan bayanlarda 400, gebe 600, laktasyon 500, çocuk 300-400 mikrogramdır. FOLİK ASİT

PowerPoint Presentation:

Yiyeceklerle poliglutamat şeklinde alınır. İ.Barsak mukozasında bulunan konjuge enzim (gamaglutamil karboksi peptidaz=folat konjugaz) lerle monoglutamatlara parçalanır. Plazma folatı başlıca olarak N-5 MTHF’dan oluşur. Hücre içinde N-5 bölgesi kaldırılır. Daha sonra MTH’a dönüşüm oluşur. Bu esnada metil kobalamine gereksinim vardır. Bir sonraki aşama olarak folat polyglutamat şekle döner.

PowerPoint Presentation:

Normalde folat vücut deposu 5-20 mg’dır. Yarısı karaciğerde depolanmış olarak bulunur. Vücutaki görevi karbon havuzu şeklinde hareket etmesidir . Başlıca: Pürin C2 ve C8 karbonları folata bağlı reaksiyon oluşturur Deoksiüridilattan timidilat oluşumunda esas rol oynar

PowerPoint Presentation:

N-5-10 methenil THF veya N-5 formil THF dUMP N-5-10 Methylen THF Timidilat sentaz Glycine Serin Pürinler dTMP DHF THF dTT Methionin Homosistein Dihidrofolatreduktaz Methyl THF Mtx

B-12 Vitamini Kobalt atomu içeren organometalik bir bileşikdir. Vücutta sentez edilemez, dışarıdan alınmak zorundadır. Günlük ihtiyac 2.5 mikrogramdır. Normal diyette 5-30 mikrogram bulunur. :

B - 12 Vitamini Kobalt atomu içeren organometalik bir bileşikdir. Vücutta sentez edilemez, dışarıdan alınmak zorundadır. Günlük ihtiyac 2.5 mikrogramdır. Normal diyette 5-30 mikrogram bulunur.

PowerPoint Presentation:

Gıda ile alındıktan sonra midede R protein ile birleşir (bazı yazarlar bunun ağızda tükrükde başladığını belirtmektedir). R proetin tükrük, süt, gastrik sıvı ve safrada bulunur, fonksiyonu ? Duodenumda cobalamin R protein sindirilir. B12 açığa çıkar ve mide korpus ve fundusundan salgılanan İF ile birleşir. Böylelikle sindirime dirençli bir hal kazanarak distal ileuma geçer. İF salgılanımı mide HCL salgılanımı ile pareleldir.

PowerPoint Presentation:

Cobalamin-İF kompleksi ileumda mukozanın fırçamsı kenarlarında spesifik reseptörlere bağlanarak emilir. İleal mukozada İF yıkılır. B12 serbest kalır ve taşıyıcı protein transkobalami-II bağlanır. Transkobalamin-II ve kobalamin bileşkesi dolaşıma geçer. Kc, kemik ve diğer hücrelerce alınır. 2 mg karaciğerde diğer 2 mg ise vücudun diğer bölgelerinde bulunur. Depo şekli genellikle hidroksimetilkobalamin şeklindedir (Depo 2-5 mg) Plazmada trankobalamin-II den ayrılarak transkobalamin-I e bağlanır

PowerPoint Presentation:

Kobalamin R protein R +Kobalamin İF R protein İF+Kobalamin TC II IF TCII+Kobalamin

Kobalaminin 2 aktif şekli vardır. 1-Metilkobalamin 2-Adenozilkobalamin Metilkobalamin homosisteinin methionine dönmesinde Co faktör olarak görev yapar. Eğer bu metabolizma bozulursa folat metabolizmesı tehlikeye düşer. DNA sentezi yapılamaz. Kobalamin eksikliğinde unkonjuge N-5 MTH metil transferi ile tetrahidrofolata dönemez (Folat tuzak hipotezi). Bu hipotez kobalamin eksikliğinde neden folat eksikliği olduğunu açıklamaktadır. :

Kobalaminin 2 aktif şekli vardır. 1-Metilkobalamin 2-Adenozilkobalamin Metilkobalamin homosisteinin methionine dönmesinde Co faktör olarak görev yapar. Eğer bu metabolizma bozulursa folat metabolizmesı tehlikeye düşer. DNA sentezi yapılamaz. Kobalamin eksikliğinde unkonjuge N-5 MTH metil transferi ile tetrahidrofolata dönemez (Folat tuzak hipotezi). Bu hipotez kobalamin eksikliğinde neden folat eksikliği olduğunu açıklamaktadır.

PowerPoint Presentation:

Adenozilkobalamin metilmalonil CoA’nın suksinil CoA dönmesinde etkilidir . Eksikliğinde propionil CoA artar. Sonuçta farklı yapıda karbon atomları içeren nonfizyolojik yağ asitleri sentez edilir (MALLİPİDLER) . Nörolojik komplikasyonların oluşumundan sorumlu olabilir . Plazma homosistein seviyesi folat ve B12 eksikliğinde yüksek bulunmaktadır. Plazma homosistein seviyesi arteriel ve venöz tromboz risk faktörüdür. Bu durmun tedavi ile değişip değişmediği bilinmemektedir .

Folik Asit Eksikliği 1-Uygunsuz alım: Alkolik, infantlar 2-İhtiyaç artımı: Gebelik İnfantlar Malignite Kronik hemoliz, Hemodializ Kronik eksfoliativ deri lezyonları 3-Malabsorbsiyon: Tropikal sprue Nontropikal spure İlaç:Fenitoin, barbiturat, ethanol 4-Metabolizmanın bozulması: a-İlaç Dihidrofalat reduktaz inhibitörleri Mtx, Primethamin, Triamteren, Pentamidin, Trimetoprim b-Alkol c-DHF gibi nadir konjenital enzim eksiklikleri :

Folik Asit Eksikliği 1- Uygunsuz alım: Alkolik, infantlar 2 -İhtiyaç artımı : Gebelik İnfantlar Malignite Kronik hemoliz, Hemodializ Kronik eksfoliativ deri lezyonları 3-Malabsorbsiyon : Tropikal sprue Nontropikal spure İlaç:Fenitoin, barbiturat, ethanol 4- Metabolizmanın bozulması : a-İlaç Dihidrofalat reduktaz inhibitörleri Mtx, Primethamin, Triamteren, Pentamidin, Trimetoprim b-Alkol c-DHF gibi nadir konjenital enzim eksiklikleri

PowerPoint Presentation:

NADİR SEBEPLERE BAĞLI FOLİK ASİT EKSİKLİĞİ İlaçlar Direkt DNA sentezini azaltanlar: Pürin analogları (6-TG, Azotiopürin, 6-MP), antiviral) Hidroksiüre ve prokarbazin Folat antagonitleri:Pentamidin, trimetoprim, triamteren, primethamin. Herediter : Orotik asidüri Lecyh-Nyan Transkobalamin-IIeksikliği Refrakte r:Di Guglielmo (Eritrolösemi) Anemi olmadan akut megaloblastik değişiklik :Nitröz oksid

Folik asit eksikliği Özellikle malnutrisyonulularda anemi semptomlar Diare Keliosis Glossitis :

Folik asit eksikliği Özellikle malnutrisyonulularda anemi semptomlar Diare Keliosis Glossitis

B 12 Vitamini Eksikliği Anemiye ait semptomlar Trombositopeniye bağlı semptomlar Pansitopeni Deri rengi GIS belirtileri-İştah azalması, kilo azalması Nörolojik belirtiler: Demiyelinizasyon, aksonal dejenerasyon ve nöronal ölüm. Periferik sinir, spinal kord ve beyin tutabilir. M.spinalis posterior ve lateral kolumnalar demylinizasyona uğrayabilir. Romberg + olabilir. Klinikte parestezi, güç kaybı oluşabilir. Mental bozukluklar psikoza dek değişebilir. Refleklslar azalmış olabilir. Nörolojik belirtiler anemi olmadan da olabilir. :

B 12 Vitamini Eksikliği Anemiye ait semptomlar Trombositopeniye bağlı semptomlar Pansitopeni Deri rengi GIS belirtileri-İştah azalması, kilo azalması Nörolojik belirtiler: Demiyelinizasyon, aksonal dejenerasyon ve nöronal ölüm. Periferik sinir, spinal kord ve beyin tutabilir. M.spinalis posterior ve lateral kolumnalar demylinizasyona uğrayabilir. Romberg + olabilir. Klinikte parestezi, güç kaybı oluşabilir. Mental bozukluklar psikoza dek değişebilir. Refleklslar azalmış olabilir. Nörolojik belirtiler anemi olmadan da olabilir.

B 12 Vitamini Eksikliği :

B 12 Vitamini Eksikliği Pernisiyöz anemi , Postgastrektomi, B12 vitamin malabsorbsiyonu (yaşlılarda) Nütrisyonel (vegetarian) İntestinal organizmalar (Diphyllobothrium latum, füstül, afferent Loop gibi bakteriel overgrowth) Pankreas yetersizliği Zollinger Ellison sendromu (asit R protein inhibisyonu) Reseptör eksikliği (TC-I, II) İlaçlar (omeprazoli metformin, kolestiramin, kolşisin, neomisin) NO

PERNİSİYÖZ ANEMİ:

PERNİSİYÖZ ANEMİ > 40 yaş 25/100.000 Sıklıkla > 60 yaş üzeri ortaya çıkar %30 aile öyküsü %30 Graves, %11 Hashimato, %8 vitiligo, Addison, hipoparatiroidi, myastania gravis, ovarial yetersizlik, Tip-1 Diabetes mellitus, hipogamaglobul,nemi le birliktelik var

PowerPoint Presentation:

Oto-immun hastalık Atrofik A tipi gastrit Diğer otoimmun hastalıklarla birliktelik IF ‘e karşı 2 tip otoantikor Steroide yanıt vermiş %90 anti-pariyetal hücre antikoru (+) %60 anti-intrensek Faktör antikoru (+) Gastrik mukoza atrofisine bağlı İF salgılanamamakta

PowerPoint Presentation:

Makrositoz, makroovalositoz Anizopoikilositoz Howell-Jolly cisimleri, Bazofilik noktalanma Cabot halkası Periferik yaymada normoblastlar Nötrofillerde hipersegmentasyon (%5 5 loblu ve 1 adet ≥6 lob) Pansitopeni LDH yükselir İndirek bilirubin artar Retikülosit sayısı ise normaldir

PowerPoint Presentation:

Eritroid hiperplazi Hipersellülerite Nükleositoplazmik uyumsuzluk Megaloblastik değişiklikler (eritroid ve miyeloid) Eritroid seride displastik değişiklikler (MDS dikkat) Miyeloid seride matürasyon duraklaması (dev formlar, hipersegmentasyon)

Tanı T.kan Periferik kan Eritrosit indeksleri Kİ Serum metilmalonik ve homosistenin düzeyi----B12 eksikliğinde artmış Serum B12 vitamini ( < 200 pg/ml) ve folat düzeyi ( < 2 ng/ml) Eritrosit folat düzeyi (< 150 ng/ml) Schilling testi :

Tanı T.kan Periferik kan Eritrosit indeksleri Kİ Serum metilmalonik ve homosistenin düzeyi----B12 eksikliğinde artmış Serum B12 vitamini ( < 200 pg/ml) ve folat düzeyi ( < 2 ng/ml) Eritrosit folat düzeyi (< 150 ng/ml) Schilling testi

PowerPoint Presentation:

5 mg / gün folik asit 2 ay B12---------1 00 mikro gr am (ömür boyu) Retikulositoz 5-7.günlerde

authorStream Live Help