FMF ve Amiloidoz

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Prof Dr Taşkın Şentürk ADÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Romatoloji ve İmmünoloji BD:

Prof Dr Taşkın Şentürk ADÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Romatoloji ve İmmünoloji BD FMF ve AMİLOİDOZ

FMF:

19.03.2012 2 FMF Etiolojisi tam olarak bilinmeyen; tekrarlayan ve kendini sınırlayan ; ateş, peritonit, sinovit ve plörit atakları ile karakterize bir hastalıkdır. FMF en sık Kuzey Afrika ve Irak yahudileri, Ermeni, Türk ve Arap halkında görülür, yani tartışılmaz bir etnik dağılımı vardır. Kalıtım şekli; Otozomal resesif Oto-antikorlar negatifdir. HLA ile ilişkisi yoktur.

FMF’den sorumlu gen:

19.03.2012 3 FMF’den sorumlu gen 16. kromozomun kısa kolu üzerinde saptanmış ve MEFV geni (Marenostrin) adı verilmiş. MEFV geninin ürünü Pyrin denilen bir proteindir. Pyrin; nötrofil aktivasyonu ve proinflamatuar sitokin yapımını inhibe ederek düzenleyici bir rol oynar. MEFV genindeki nokta mutasyonlar sonucu pyrin’in yapısı değişmekte ve fonksiyonları bozulmaktadır. (Örn. Pyrin’in rezidüsündeki methionin yerine valin aa’nin geçmesi (M694V). Ancak tek neden genetik değildir, çevresel faktörler de önemlidir. Örn., FMF’e bağlı amiloidoz sıklığı Ermenistanda yaşayan Ermenilerde %25 iken, ABD’ de yaşayanlarda % 1, Lübnanda yaşayanlarda ise % 4,7’ dir.

Klinik bulgular:

19.03.2012 4 Klinik bulgular Başlangıç yaşı en sık çocukluk ve adölesan çağdır. Klinik semptomların % 60-65’i 10 yaşın altında, % 80-90’ı ise 21 yaş altında başlar. En sık görülme yaşı 5-15 yaşlarıdır. Yaşam boyu ataklar halinde devam eden bir hastalıkdır. Atakların süresi ve sıklığı aynı hastada bile çok değişkendir. Çocukluk çağında artrit ön planda iken, erişkinlerde ise peritonit ve plörit ön plana geçer.

PowerPoint Presentation:

19.03.2012 5 Hastalık başlangıcının 40 yaşından sonra görülmesi nadirdir. Erkek/ kadın oranı 3/2’dir ve olguların % 30-50’ sinde pozitif aile öyküsü mevcuttur. FMF birbirini izleyen jenerasyonlardan çok aynı jenerasyonun birkaç bireyinde ortaya çıkar. Fenotip I; sıklıkla çocukluk veya adölesan çağda başlayan peritonit, sinovit veya plöritin kısa süreli epizodları ile seyreder Fenotip II; Kendini başlıca nefropati ile gösteren AA amiloidoz tablosudur.

Abdominal atak:

19.03.2012 6 Abdominal atak En sık rastlanan atak tipi olup % 90 olguda vardır, bunlarında % 68’ inde ilk bulgudur Ateşle ortaya çıkan kıvrandırıcı tarzda bir ağrıdır. Fizik muayenede distansiyon ve hassasiyet vardır, barsak sesleri azalabilir. Belirti ve bulgular 6-12 saatde geriler ve genellikle 24-72 saat sonra atak geçer. Peritonda hiperemi ve az miktarda PMNL’ den zengin exüdatif sıvı bulunur.

Artrit atağı:

19.03.2012 7 Artrit atağı İkinci sıklıkla görülen atak tipi olup hastaların %75’ inde görülür, hastaların %16’ sında ilk bulgudur. Genellikle ateşi takiben alt ekstremite büyük eklemlerinde akut monoartrit şeklinde başlar. En sık diz ve ayak bileği, daha az sıklıkla omuz, dirsek ve el bileği tutulur. Sinoviyal sıvı steril olup, görünümü bulanık veya pürülan olabilir. Ataklar 3-5 günde genellikle geriler. % 6-10 oranında kronik seyreder, ancak sekel bırakmaz.

Ateş:

19.03.2012 8 Ateş Ağrısız atak olabilir, fakat ateşsiz atak olmaz, Hafif bir ateşden, 40 dereceye kadar ateş olabilir. Ateş viral enfeksiyona, tonsillite veya farenjite bağlanabilir. %2 olguda ataklar yalnızca ateş ile seyreder.

Plevral Atak:

19.03.2012 9 Plevral Atak Hastaların %45’ inde görülür ve %5’ inde ilk bulgu olabilir. Klinikte kendini akut, tek taraflı, nefes alıp vermekle artan batıcı tarzda yan ağrısı ile gösterir. FM’de solunum seslerinde azalma ve frotman duyulabilir. Radyografide, etkilenen tarafda az miktarda sıvı bulunabilir. 48 saat içinde kaybolur ve sekel bırakmaz

Diğer bulgular:

19.03.2012 10 Diğer bulgular Erizipel benzeri eritem Akut orşit; 12-24 saat sonra atak geriler, Myalji Splenomegali Hepatomegali İnfertilite %30 Gebelikte fetal kayıplar; % 25 Amiloidoz: FMF’de gelişen amiloidoz sistemiktir, fakat ilk olarak böbrekler etkilenir.

Laboratuar Bulguları:

19.03.2012 11 Laboratuar Bulguları FMF’e spesifik bir test yoktur Sedim > 40 mm/ saat Lökositoz >10.000 CRP artışı > 6mg/dl Plazma Fibrinojen düzeyinde artış > 400 Serum amiloid-A artışı >1000 Ü

TANI; Tel-Hashomer Kriterleri:

19.03.2012 12 TANI; Tel-Hashomer Kriterleri Major Bulgular ; 1-) Peritonit, plörit veya sinovitin eşlik ettiği tekrarlayan ateşli epizodlar, 2-) Diğer nedenlere bağlı olmayan AA tipi amiloidoz 3-) Devamlı kolşisin tedavisine anlamlı yanıt Minör Kriterler ; a-) Tekrarlayan ateşli ataklar b-) Erizipel benzeri eritem c-) Birinci derece akrabalarda FMF öyküsü Tanı; 2 major veya 1 major + 2 minör Olası tanı; 1 major + 1 minör

Tedavi:

19.03.2012 13 Tedavi Tek ilacı kolşisindir. Kolşisin atakların sıklığını ve süresini azaltır. Ayrıca amiloid nefropatisi ve böbrek yetmezliği insidansını azaltır, yaşam süresini uzatır. FMF tanısı konulan her hastaya Kolşisin başlanmalı ve cevabı ne olursa olsun devam edilmelidir. Çünkü amiloid gelişimini durdurur. Dozu 1-2 mg/gün En sık yan etkisi bulantı ve diyaredir. Eklem bulguları için analjezik ve NSAİ ilaçlar kullanılır. Steroid etkisizdir. Amiloid sonucu renal yetmezlik gelişenlerde hemodializ ve ranal transplantasyon

AMİLOİDOZİS:

19.03.2012 14 AMİLOİDOZİS

Amiloidozis:

19.03.2012 15 Amiloidozis Protein yapısında, amorf ve eozinofilik bir madde olan amiloid maddesinin ekstrasellüler olarak dokularda birikmesi sonucu organ disfonksiyonlarına yol açan bir hastalıktır. Amiloid ışık mikroskobisinde homojen amorf bir madde olarak görünür, elektron mikroskopta ise fibriler bir yapı gösterir. Hematoksilen-eozin ile pembe boyanır, kongo kırmızısı ile polarize ışık mikroskobunda yeşil refle verir.

Sınıflandırma:

19.03.2012 16 Sınıflandırma 1) Primer amiloidoz 2) Multipl myeloma ile birlikte görülen amiloidoz 3) Sekonder veya reaktif amiloidozlar ; kr . enfeksiyonlar, kr . inflamatuar hastalıklar 4) Heredofamilyal amiloidoz ; FMF’e eşlik eden amiloid 5) Lokal amiloidoz ; izole organ tutulumu 6) Serebral amiloidoz ; Alzheimer hast , Down send .da görülür. 7) Endokrin sistem amiloidozu ; özellikle erişkin tip DM’da pankreasta görülür.

Amiloid proteinleri:

19.03.2012 17 Amiloid proteinleri Çeşitli amiloid proteinlerinin serumda öncül proteinleri vardır; AL (primer veya MM’a eşlik eden) amiloidozda Ig hafif zincirleri birikir. AL protein her zaman Ig hafif zincirinin değişken bölgesini içerir. AA (sekonder) amiloidozda SAA veya apoSAA birikir. Heredofamilyer ve diğer bir çok amiloidozda transthyretin (prealbümin) veya diğer bazı proteinler birikir.

Klinik bulgular:

19.03.2012 18 Klinik bulgular Renal tutulum hafiften ağıra değişir, genelde irreversibldir. Hepatomegali, splenomegali GİS semptomları sıktır (Obstruksiyon, ülserasyon, malabsorbsiyon, hemoraji, protein kaybı ve diyare). Tedaviye dirençli kalp yetmezliği Cilt tutulumuna bağlı bal mumu şeklinde lezyonlar, papül, plak veya nodüller olabilir. Nörolojik tutuluma bağlı periferik nöropati, postural hipotansiyon, terleme yetersizliği, ses kısıklığı ve sfinkter tutulumu görülebilir. AC’de bronş ve alveollerde diffüz tutulum olabilir. Hematolojik olarak hipofibrinojenemi, artmış fibrinolizis ve pıhtılaşma faktörlerinin selektif eksiklikleri olabilir.

PowerPoint Presentation:

19.03.2012 19 Makroglossi Submandibuler dokuda birikim Omuzda sinovial dokuda birikim TANI; Biopsi ile konur. Rektal biyopsi Cilt altı yağ aspirasyon biyopsisi Cilt biyopsisi Tutulan organ biyopsisi

Tedavi :

19.03.2012 20 Tedavi Primer hastalığın erken tanı ve tedavisi önemlidir. Amiloidoz hemen daima ölümle sonuçlanır, tanı konulduktan sonra ortalama yaşam süresi 14 aydır. Amiloidozda en önemli ölüm nedeni böbrek yetmezliği, ikinci sırada ise aritmilere bağlı ani ölümdür. Amiloidin herhangi bir tipi için spesifik bir tedavi yoktur. Sekonder amiloidozda altta yatan hastalığın tedavisi, amiloidozun ilerlemesini belirgin bir şekilde yavaşlatır. Kolşisin, FMF’e bağlı amiloid oluşumunu engellemede etkilidir ve amiloid depolanmasını inhibe eder. Ancak FMF dışında primer ve sekonder amiloidde kolşisinin yararlı olduğu kanıtlanmamıştır. Kollojen doku hastalıklarına bağlı amiloidin tedavisinde sitotoksik ajanlar faydalı olabilir.

PROGNOZ:

19.03.2012 21 PROGNOZ Amiloidoz hemen daima ölümle sonuçlanır Major ölüm nedeni; Kalp hastalığı ve böbrek yetmezliğidir. Primer Amiloidozda yaşam süresi tanı konulduktan sonra ortalama 14 aydır MM’a eşlik eden amiloidozda bu süre 5 aya kadar azalır Primer Amiloidozda 5 yıllık yaşam süresi; % 20 MM’eşlik eden Amiloidozda ise % 0 dır

authorStream Live Help