Biyolojik Tedaviler+

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

KANSERDE BİYOLOJİK ve MOLEKÜLER HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER Dr. Sabri Barutca İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı

PowerPoint Presentation:

Biyolojik Tedaviler: Tümör hücresi (örn: sessiz genlerin re-ekspresyonu) veya organizmanın (immünolojik etkiler) aktif yanıtı gerekli... Moleküler Hedefe Yönelik Tedaviler (MHYT): Tümöral antiproliferatif, apoptotik vb. etkiler gelişir... KANSERDE BİYOLOJİK ve MOLEKÜLER HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

Amaç: Hasta – Tümör dengesini hasta lehine çevirmektir... Doz-yanıt eğrisi çan şekillidir : Maksimum Biyolojik Etki “MTD”da ortaya çıkmayabilir... * İstisna: Anti-tümöral etkili biyolojik tedavi ajanları KANSERDE BİYOLOJİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

Kanser gelişmesi “immün sistemin yetersiz kaldığının” işaretidir... KANSERDE BİYOLOJİK TEDAVİLER Antitümöral Etkilerin İmmün Medyatörleri

PowerPoint Presentation:

Kanserde İmmün Sistem Neden Yetersiz ? Tümör hücreleri normal hücrelere çok benzer Tümöral major doku antijenleri downregüle İmmün sisteme etkin antijen sunumu yok Tümöral fibrin kılıf / kabuk Çok sayıda çözünür antijenler salgılanıyor... KANSERDE BİYOLOJİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

Bazı hücre ürünleri hücresel immün yanıtı baskılar (T H 1  T H 2) ve T hücre defekti oluşturur. Kanser tedavileri de immün sistemi baskılar... KANSERDE BİYOLOJİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

Hücresel İmmün Tedaviler 1. Allojenik T Hücre Tedavisi 2. Otolog T Hücre Tedavisi 3. Tümör Aşıları KANSERDE BİYOLOJİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

Allojenik T Hücre Tedavileri (Graft vs. Tümör Etkisi) 1. Allojenik kemik iliği transplantasyonu (KİT) 2. Allojenik KİT’den sonra ilik yenilenmesi / fonksiyon kazanması sonrası saf lenfosit transplantasyonu 3. Myeloablatif olmayan immünsupresif tedaviler (minitransplant) sonrası saf lenfosit transfüzyonları KANSERDE BİYOLOJİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

Allojenik T Hücre Tedavileri Başlıca olumsuz etki : Graft vs. Host Reaksiyonu KANSERDE BİYOLOJİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

Otolog T Hücre Tedavileri Tümör antijenine özgül T hücre geliştirilir ve ex-vivo çoğaltılır (haftalar içinde) Hücrelerin poliklonal uyarıcılarla ex-vivo (anti-CD3, anti-CD28) ve in vivo (IL-2 vb.) uyarılır... KANSERDE BİYOLOJİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

Otolog T Hücre Tedavileri T hücresi ex-vivo ortamda tümörün oluşturduğu immünsupresif etkiden uzaklaşarak daha etkin hale getirilebilir... KANSERDE BİYOLOJİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

Tümör Aşıları Hücre-içi mutant onkogen ürünleri T hücrelerinin hedefidir. İlk temasda tümör hücrelerinin T hücrelerine antijen sunumu (priming) çok zayıf olduğundan T hücreleri bu hedeflere iyi yönlenemiyor. KANSERDE BİYOLOJİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

Tümör Aşıları En iyi “priming” gerçekleştiren (antijen sunan) hücreler “dendritik hücreler”dir. İzole edilen dendritik hücreler tümör hücresi membranı veya antijenleri ile muamele edilerek aşı olarak uygulanabilirler. KANSERDE BİYOLOJİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

Tümör Aşıları G-MCSF gibi aşı adjuvanları ile tümör antijeni içeren cilt bölgelerine dendritik hücreler çağırılabilir

PowerPoint Presentation:

Tümör Aşıları Folliküler lenfomada tümör-özgül T hücreleri ile mikroskopik rezidüel hastalığın tedavisi başarılabilmektedir...

PowerPoint Presentation:

Tümör Aşıları “Adoptif transferde” tümör aşısı allojenik donör iliğine uygulanarak tümöre özgül immün sistem hücre sayısı arttırılmaya çalışılır. Viral kanserlere (servikal kanserde papilloma virus aşısı), lenfoma ve melanomaya karşı aşılar orta derecede başarı göstermiştir. KANSERDE BİYOLOJİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

Antikor Tedavileri Çoğu hastada çeşitli anti-tümör antikorlar belirlenebilir, ancak genelde kanser hücrelerini öldürmede etkin değildir. KANSERDE BİYOLOJİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

Antikor Tedavileri İlk olarak 1980’lerde uygulandı. Ancak, hayvan Ak’ları insanda immün sistemi yeterince uyaramadı ve kendilerine karşı da Ak gelişimi oldu... KANSERDE BİYOLOJİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

Antikor Tedavileri Hibridoma tekniğiyle büyük miktarda tümöre yönelik yüksek afiniteli antikor geliştirilmesi ile Ak tedavileri tekrar güncellik kazanmıştır. Amaç hücre için önem taşıyan etkin bir hedefi vurmaktır, böylece tümörü geriletebilir, kemoterapi ile kombine de kullanılabilirler... KANSERDE BİYOLOJİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

Antikor Tedavileri Klinik kullanımı olan humanize Ak’lar: Rituximab: B hücreli lenfomada CD20 molekülüne karşıdır. KANSERDE BİYOLOJİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

Antikor Tedavileri Klinik kullanımı olan humanize Ak’lar: Trastuzumab: Özellikle meme Ca gibi epitelyal kanserlerin HER2/neu reseptörüne karşıdır. KANSERDE BİYOLOJİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

Antikor Tedavileri Klinik kullanımı olan humanize Ak’lar: CD52 Ak’ları: KLL VEGFR Ak’ları: Bevasizumab = Kolon kanseri KANSERDE BİYOLOJİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

Antikor Tedavileri Ak’lar ilaç, toksin, izotop, fotodinamik ajanlar vb. ile konjuge edilebilir: Lenfomada anti-CD20 Ak + yttrium-90 konjugatı (Zevalin) *Diğer konjugatlarda antijenite, instabilite, tümöre zayıf penetrasyon vb. sorunlar gelişiyor. KANSERDE BİYOLOJİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

Sitokinler İnsanda biyolojik etkili >70 protein/glikoprotein mevcut: IFN- , -, -, IL (-1-29), TNF ailesi (lenfotoksin, TNF-ilişkili apoptozis indükleyen ligand [TRAIL], CD40 ligand vb...), Kemokin ailesi... *Sadece IFN-  ve IL-2 rutin klinik kullanımdadır. KANSERDE BİYOLOJİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

IFN-  Y aklaşık 20 farklı genle kodlanır, biyolojik etkileri aynıdır. Çok sayıda gen ekspresyonunu indükler, protein sentezini inhibe eder, geniş sayıda hücresel işlevde farklı etkilere sahiptir. Anti-tümöral etkinliği in vitro thymidine ile antagonize olur. KANSERDE BİYOLOJİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

IFN-  Mevcut iki rekombinant formu IFN- 2a ve IFN- 2b’dir. Anti-tümöral etkinliği dozla ilişkilidir ve MTD’da en fazla etkilidir (?) ancak genelde küratif değildir... KANSERDE BİYOLOJİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

IFN-  Metastatik Kanser Tedavisi Folliküler lenfoma Hairy cell lösemi Kronik Myelositer Lösemi Malign Melanoma Kaposi Sarkomu *Genelde kısmi yanıt sağlar. KANSERDE BİYOLOJİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

IFN-  Adjuvan Tedavi Evre III melanoma, M.Myeloma, Folliküler Lenfoma KANSERDE BİYOLOJİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

IFN-  Yan etkiler: Ateş, halsizlik, gribal semptomlar, kırıklık, myelosupresyon ve depresyondur. Oto-immün hastalıkları indükleyebilir. KANSERDE BİYOLOJİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

IL-2 İmmün fonksiyonları arttırarak etkinlik gösterir. T ve NK hücre gelişim ve aktivitesini arttırır. KANSERDE BİYOLOJİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

IL-2 Yüksek dozlarda belirli metastatik melanom ve renal hücreli kanser hastalarında tümör regresyonu sağlar (%2-5 CR). KANSERDE BİYOLOJİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

IL-2 Yan etkileri: IV volüm deplesyonu, kapiller sızma sendromu, ARDS, hipotansiyon, ateş, titreme, döküntü ve KCFT & BFT bozukluğu... Yoğun bakım tedavisi gerektirebilse de ilaç kesildikten sonra yan etkiler 3-6 günde geriler ve kaybolur. KANSERDE BİYOLOJİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

GEN TEDAVİLERİ Rutin klinik kullanımı yoktur. Araştırmalar: Viral vektör sistemleri Amaç: Tümörü hedefleyebilen ve kendisi immün sistemden kaçınabilen, güvenli viral vektör sistemleri... KANSERDE BİYOLOJİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

GEN TEDAVİLERİ Viral vektör sistemleri Replike olamayan, ilaç etkinliğini arttıran veya direk kanser gelişimini inhibe eden viruslar... Sadece tümör hücrelerinde replike olabilen viruslar... Tümör hücresinde antijenini presente ederek immün yanıt uyandıran viruslar... KANSERDE BİYOLOJİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

GEN TEDAVİLERİ Diğer gen tedavi stratejileri Tümör hücresinin sağkalmasını sağlayan eksprese genlere karşı terapötik oligonükleotidler... KANSERDE BİYOLOJİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

Kanser hücre biyolojisi daha iyi tanınarak yeni tedavi hedefleri belirlenmiştir Bu tür tedavi ajanlarının gelişimi planlanırken hedef molekülün hücre biyolojisindeki önemi esastır. KANSERDE MOLEKÜLER HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

Patojenik hedefler : Tümör insidans ve yayılımına etkindir Diferansiyasyonla ilişkili hedefler : Origin alınan dokuylu yansıtır. Farmakolojik hedefler : Potansiyal aktif ajanların intratümöral metabolize edilme kapasitesine etkilidir Mikroçevresel hedefler : Kanlanma ve invazyon özellikleri ile ilişkilidir. KANSERDE MOLEKÜLER HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

Bazı MHYT örnekleri; Onkogen ve tümör baskılayıcı gen ürünleri Hücre ölümü yolağı düzenleyicileri, Hücresel ölümsüzlük medyatörleri (telomeraz vb.), Mikroçevre düzenleyici moleküller (proteazlar ve angiogenik faktörler gibi)... KANSERDE MOLEKÜLER HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

Imatinib Mesylate (Gleevec) PDGFR tirozin kinaz inhibitörü görevi gören bir protein kinaz antagonistidir. KML hücrelerinde t(9;22) yi ifade eden bcr-abl kinazı inhibe eder. Bir hematopoietik GF olan kök hücre faktör reseptöründe yer alan kit kinazın da potent bir inhibitörüdür. KANSERDE MOLEKÜLER HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

Imatinib Mesylate (Gleevec) IFN dirençli KML’de güçlü etki ve minimal yan etki Kit ile ilişkili GİS stromal sarkomları ve PDGFR ile ilişkili dermatofibrosarkom protuberans vb. neoplasmlara da etkili KANSERDE MOLEKÜLER HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

Yeni Geliştirilen MHYT; Çeşitli protein kinaz antagonistleri, Ras onkogen fonksiyonuna karşı farnesyltransferase antagonistleri Proteaz inhibitörleri... KANSERDE MOLEKÜLER HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

Tümörün hedefe olan bağımlılığı tedavi etkinliğini belirleyicidir. Çoğu MHYTA’nın tek başına faz II çalışmalarda anti-tümör aktivitesi azdır. MHYTA’nın özellikle birbirleri (farklı gen ürünlerine olan saldırı) ve KT ajanları ile kombine uygulanması araştırmaları sürmektedir. KANSERDE MOLEKÜLER HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

Retinoidler Steroid hormon reseptör ailesinden retinoid reseptörüne bağlanarak “farklılaşma/diferansiyasyon” sağlarlar. Tretinoin: Retinoik asid’in all-trans izomeri Izotretinoin: Retinoik asid’in 13-cis izomeri KANSERDE MOLEKÜLER HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

Retinoidler Bexarotene: Sentetik retinoid X reseptör ligandıdır, kutanöz T hücreli lenfomada aktivite gösterir. KANSERDE MOLEKÜLER HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

Retinoidler Çin’de gerçekleştirilen ampirik tedavilerin başarısı üzerine hedef ve etki mekanizması belirlenmiştir. Lösemiler ve cilt ve serviks gibi bazı squamöz neoplazmlar bazı olgularda retinoidlere iyi yanıt verirler. KANSERDE MOLEKÜLER HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

Tretinoin APL küratif tedavi rejiminin bir parçasıdır. Retinoik asid reseptör alfa ve PML transkripsiyon faktörünü birleştiren t(15;17) ürünü füzyon proteininin yıkımını akselere eder. Akut yan etkiler: pulmoner vasküler granülosit sekestrasyonu ile gelişen pulmoner semptomlar (solunum desteği ve steroid tedavisi gerektirir) KANSERDE MOLEKÜLER HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

Bortezomib (Velcade) hücre proteinlerini yıkan proteozomu inhibe eder. Refrakter myeloma’da etkinlik gösterir. KANSERDE MOLEKÜLER HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER

PowerPoint Presentation:

KANSERDE MOLEKÜLER HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER Gefitinib (Iressa), EGFR antagonistidir, refrakter akciğer kanserlerinde aktivite gösterir.

PowerPoint Presentation:

Hedeflendirilmiş toksinler: Lösemi diferansiyasyon antijenine karşı bir antikor potent bir kovalen bağlı sitotoksini ulaştırabilir (gemtuzumab ozogamisin -anti CD33-)... Bir GF reseptörünün taşıyan hücreye toksin ulaştırabilir (IL-2 + denileukin diftitox) vb... KANSERDE MOLEKÜLER HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER

authorStream Live Help