bakteriyemi ve sepsis mikrobiyoloji

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

bakteriyemi ve sepsis mikrobiyolo

Comments

Presentation Transcript

BAKTERİYEMİ VE SEPSİS:

BAKTERİYEMİ VE SEPSİS

PowerPoint Presentation:

İnfeksiyon: Mikroorganizmaların steril konak dokularında bulunması veya invazyonu sonucu gelişen bir inflamatuvar cevaptır . Bakteriyemi: Canlı bakterilerin kan dolaşımında bulunması Sepsis: Mikroorganizmaların ve onların toksinlerinin dolaşımda bulunması sonucu gelişen sistemik hastalık

PowerPoint Presentation:

Ateş : >38 C’nin veya <36 C Kalp atım hızı: 90/ dk  Solunum hızı : 20  PaCO2: <32 mmHg WBC: >12.000 veya <4.000, Lökosit formülü: %10’un üstünde band formunun olması Enaz iki kriterin olması İnfeksiyona sistemik inflamatuar yanıt sendromu: infeksiyoz ajanlar ya da durumlar sonucu

PowerPoint Presentation:

Sepsis ile beraber organ perfüzyon bozukluğu belirtilerinden en az birinin bulunması * Hipoksi * Laktat seviyesinin artması * Oligüri * Mental durumda değişiklik Sepsis sendromu

PowerPoint Presentation:

Sıvı replasmanına karşın perfüzyon bozukluğunun devamı olup hipotansiyon ile birliktedir Septik şok

PowerPoint Presentation:

İnvazyon: Mikrobun infeksiyon sırasında yerleşmiş olduğu yerden vücudun diğer bölümlerine yayılma özelliğidir . Mikroorganizmalar invazyon ile doğrudan dokular arasına yayıl arak lenf yolları veya kan dolaşımı aracılığı ile organizmanın uzak yerlerine ulaşarak hastalık oluştururlar.

PowerPoint Presentation:

Hastalığın şiddeti her zaman mikroorganizmaların invazyon yeteneğine bağlı değildir. Primer toksik hastalık D ifteri (C. d iphtheria) T etanus (C. t etani) girdikleri yerde çoğalma gösterirler, yayılmazlar. Salgıladıkları toksinlerle ağır klinik tablolara yol açarlar. Kolerada Vibrio cholerae barsak boşluğunda kalır ve yayılmaz. Fakat oluşturduğu fizyopatolojik mekanizma ile ağır bir klinik tablo ortaya çıkarırlar.

PowerPoint Presentation:

Bakterilerin kanda bulunması hali bakteriyemidir. Riketsiyaların kana geçişine Riketsiyemi, virüslerin kana geçişine Viremi denir.

Patogenez :

Patogenez D okuda kolonizasyonu ve proliferasyonu İ nflamatuar cevab ı n ş iddetini Kona ğın özellikleri mikroorganizmalar ı n virulans ı belirler. M ikroorganizmalar ı n toksinleri ve enzimleri konakç ı organizman ı n inflamatuar cevaba yol açan bir çok mediatör sal ı nmas ı na neden olur. Bu toksinlerden en önemlisi özellikle gram (-) basillerden sal ı nan ve sepsis ve septik ş oka yol açan olaylar dizisini ba ş latan bir endotoksin : lipid-A ’ d ı r.

PowerPoint Presentation:

Endotoksinler  M akrofaj aktiv asyonu ( endojen sitokinin sal ı n ımı) vasküler tonus de ğ i ş iklikleri endotelyal inflamasyon p ı ht ı la ş ma bozukluklar ı myokardiyal depresyon

sepsiste salınan sitokinler:

sepsiste sal ı nan sitokin ler TNF- a IL-1, IL-6 IL-8 TNF- a ve IL-1 - sistemik inflamatuar yan ı ttan - doku hasar ı ndan sorumludurlar.

Kan Kültürü:

Kan Kültürü İNFEKSİYON ETKENİNİN HIZLI VE DOĞRU ŞEKİLDE SAPTANMASI

Klinisyen:

Klinisyen Öncelikle kan kültürünün gerekli olup olmadığına, Her bir septik epizotda kan kültürü zamanı, kaç tane alınacağı ve ne tip besiyeri kullanılması gerektiğine karar vermelidir. patojen mikroorganizmanın üretilmesi BAŞARI

KAN KÜLTÜRÜ NE ZAMAN ALINMALIDIR?:

KAN KÜLTÜRÜ NE ZAMAN ALINMALIDIR? EN UYGUN ZAMAN ateş ve döküntü ortaya çıkmadan 30-60 dakika öncesidir. Pratikte en uygunu, ateş >38C ise Hemen kültürlerin alınmasıdır.

Dikkat edilecek noktalar:

Dikkat edilecek noktalar Endokardit, septik tromboflebit, mikotik anevrizmalar gibi sürekli bakteriyeminin oluştuğu damar içi infeksiyonlarda zamanlama önemli değildir. Üriner sistem ve solunum sistemi infeksiyonlarında olduğu gibi değişken bakteriyemilerde uzun aralıklı birden fazla set kan kültürü alınarak etkenler yakalanabilir.

PowerPoint Presentation:

Hemodinamik yetersizlik, febril nötropeni ve menenjit gibi olgularda ampirik antibiyotik tedavisi öncesi iki saat içerisinde 2-3 set kan kültürü alınması önerilir. Eğer hasta antibiyotik tedavisi alıyorsa bir sonraki dozdan hemen önce alınmasına dikkat edilmelidir. Değişken bakteriyemi olgularında 15-20 dakika içerisinde 2-3 set kan kültürü alınması gereksiz ve yanlıştır.

PowerPoint Presentation:

Bir ven girişinden alınan kan kaç şişeye inoküle edilirse edilsin tek bir kültür olarak değerlendirilir. Bir kan kültür seti aynı anda iki ven girişiyle alınan kanların iki veya daha fazla şişeye inoküle edilmesiyle oluşur. Bir set genellikle iki aerob şişeden oluşur. Rutin uygulamada anaerob şişe kullanılmaz. Eğer klinik olarak endikasyon varsa bu şişelere ek olarak anaerob, fungal, litik (hücre içi etkenler düşünüldüğünde) şişeler bu sete eklenebilir.

KÜLTÜR SAYISI:

KÜLTÜR SAYISI Bakteriyemi ve fungemi episodlarının kanda saptanmasında 24 saat içerisinde 3 kez ve farklı venlerden kan kültürü yeterli olmaktadır.

Yapılan bir çalışmada etken(ler)in %80’i tek, %88’i iki, %99’u ise üç set şişeyle saptanmıştır. :

Yapılan bir çalışmada etken(ler)in %80’i tek, %88’i iki, %99’u ise üç set şişeyle saptanmıştır.

Weistein ve ark. Colarado Üniversitesi’nde bir çalışmada episodların %91.5’ini tek setle, %99.3’ünü ise iki set şişeyle saptamışlardır. :

Weistein ve ark. Colarado Üniversitesi’nde bir çalışmada episodların %91.5’ini tek setle, %99.3’ünü ise iki set şişeyle saptamışlardır.

İntermittent ve transient bakteriyemileri tek set kan kültürü ile saptama olasılığı %79’dur. :

İntermittent ve transient bakteriyemileri tek set kan kültürü ile saptama olasılığı %79’dur.

İnfektif endokardit ön tanılı hastada:

İnfektif endokardit ön tanılı hastada Akut endokardit Değerlendirmenin ilk bir-iki saati içinde 3 set kültür (farklı venlerden) Subakut endokardit 1. günde Farklı venlerden 3 set kan kültürü alınır. 24 saat sonra hepsi hala negatifse 2 set daha alınır.

PowerPoint Presentation:

Kültür hala negatif ise Klinik mikrobiyoloji laboratuvarı ile bağlantıya geçilip önerilebilecek farklı yöntemler uygulanır (antibiyotik absorbanlı, litik veya anaerob şişe kullanımı gibi). Uygun teknik ve yeterli miktarda kan örneği ile kültür negatif endokardit oranı %5’den azdır. Tüm bu yöntemler izlendiğinde aerobik ya da anaerobik etkenlerle meydana gelen bakteriyemiyi yakalama şansı çok yüksektir.

GENEL KURALLAR:

GENEL KURALLAR Sterilite sağlanmalı Antibiyotik hikayesi bilinmeli Zamanlama iyi yapılmalı Örneği alış tekniği bilinmeli Örnek uygun hacimde alınmalı

KAN ALMA TEKNİĞİ:

KAN ALMA TEKNİĞİ Kol turnikeyle sıkıldıktan sonra Ön kol venlerinden girişim bölgesi önce %70 alkol ile silinir ( 1 dak) Ardından %2 iyot ile silinir ve kurumaya bırakılır ( 2 dak) Kan alınır Son olarak iyot alkol kullanılarak temizlenir

Kanın alınması ve transportu :

Kanın alınması ve transportu 1- Kan örneği; genellikle ön kol venlerinden en az yarım saat arayla ve farklı venlerden 2- K an alınacak bölge temizlendikten sonra bölgeye steril eldiven haricinde dokunulmamalıdı r 3-     BACTEC şişesinin kapağı kan alımından önce çıkarılmamalıdır. Enjektördeki hava çıkarılarak aseptik şartlarda kan şişelere konulmalıdır. 4-     Örnek en kısa sürede laboratuvara yollanıp 35  C’de inkübe edilmelidir. Eğer örneğin transportunda gecikme söz konusuysa şişeler oda ısısında bekletilmelidir. gönderildiğinde aynen kan örneği gibi işlemlenir.

     Özel örnekler a)Steril sıvılar: Steril sıvılar bazen BACTEC şişelerinde laboratuvara yollanmaktadır. Bu durumda örneğin tipi kaydedilip kan örneği gibi işlemlenmelidir. b)Brucella için: Brucella düşünülen hastlardan kan kültürü yollandığında bu istek belirtilmeli kültür şişeleri uzun ekime (3-4 hafta) alınmalıdır. Brucella buyyonu, %10 CO2’li ortamda c)Kemik iliği: Kemik iliği aerop BACTEC şişeşinde Tifo,Bruselloz,Histoplazmoz :

Özel örnekler a) Steril sıvılar : Steril sıvılar bazen BACTEC şişelerinde laboratuvara yollanmaktadır. Bu durumda örneğin tipi kaydedilip kan örneği gibi işlemlenmelidir. b) Brucella için: Brucella düşünülen hastlardan kan kültürü yollandığında bu istek belirtilmeli kültür şişeleri uzun ekime (3-4 hafta) alınmalıdır. Brucella buyyonu, %10 CO2’li ortamda c) Kemik iliği: Kemik iliği aerop BACTEC şişeşinde Tifo,Bruselloz,Histoplazmoz

Alınacak kan miktarı Erişkinlerde 8-10 ml Yenidoğan 0,5-1 ml 1-6 yaş 1-3 ml Örnek alınma zamanı Antibiyotik kullanmadan önce :

Alınacak kan miktarı Erişkinlerde 8-10 ml Yenidoğan 0,5-1 ml 1-6 yaş 1-3 ml Örnek alınma zamanı Antibiyotik kullanmadan önce

Otomatik Kan Kültür Sistemleri:

Otomatik Kan Kültür Sistemleri Bactec:Şişedeki sıvı besiyerinde mikroorganizma metabolizması sonucu oluşan CO2’in spektrofotometrik ölçen sistem BacT/alert:CO2 ölçümünü pH değişikliği şeklinde ölçen diğer bir sistem

Kan kültür şişesi:

Kan kültür şişesi 1-Antikoagulan: Sodyum polyanetol Sulfonat (SPS) İşlevleri: -Antikomplamenter, -Antifagositik, -Aminoglikozidlerin etkilerini inhibe edici özellik 2-Reçine: antibiyotik uzaklaştırıcı 3-Kanın 1/10 oranda konulması: Antimikrobik ve serum inhibitör etkilerini ortadan kaldırıcı

Bi-fazik kültür şişeleri:

Bi-fazik kültür şişeleri Hem sıvı kısım Hem de katı kısım:kolonilerin oluşumu görülür. Avantajı: şişeleri açmadan pasajları yapılıyor

İntravenöz kateter kültürü: Sürekli IV katater uygulananlarda, özellikle immün yetmezlikli hastalarda En sık üreyen bakteriler: Koagülaz negatif stafilokok Corynebacterium Bacillus Mayalar Nadiren Gram negatif basiller :

İntravenöz kateter kültürü: Sürekli IV katater uygulananlarda, özellikle immün yetmezlikli hastalarda En sık üreyen bakteriler: Koagülaz negatif stafilokok Corynebacterium Bacillus Mayalar Nadiren Gram negatif basiller

Yarı Kantitatif Kateter Kültürü:

Yarı Kantitatif Kateter Kültürü 1-Giriş noktasındaki deri ve kateterin dış kısmı önce %70 alkol,sonra %2 iyot ve sonra alkolle silinir. 2-Kataterin 5 cm’lik kısmı kesilir. 3-Kanlı agar besiyeri yüzeyine bırakılıp 4-5 kez yuvarlanır

ADÜ Mikrobiyoloji laboratuvarında yapılan çalışmada:

ADÜ Mikrobiyoloji laboratuvarında yapılan çalışmada

PowerPoint Presentation:

Gram po z iti f izolatlar Microorganism a n % CNS 155 45,32 Staphylococcus aureus 24 7,02 Enterococcus spp 15 4,39 Corynebacterium spp 13 3,80 Alpha-hemolytic streptococci 12 3,51 Streptococcus pneumoniae 4 1,17 Micrococcus spp 3 0,88 Other  -Hemolytic streptococci 4 1,17 Bacillus spp 2 0,58 Streptococcus pyogenes 1 0,29 Listeria monocytogenes 1 0,29 Total 234 68,42

PowerPoint Presentation:

Gram negatif bakteriler Microorganism a n % Escherichia coli 33 9,65 Pseudomonas spp 20 5,85 Enterobacteriaceae spp 11 3,22 Klebsiella spp 7 2,05 Brucella spp 4 1,17 Acinetobacter baumanii 3 0,88 Enterobacter spp 3 0,88 Citrobacter spp 2 0,58 Other Nonfermantative Gram negative rods 2 0,58 Stenetrophomanas maltophilia 2 0,58 Salmonella spp 1 0,29 Chromabacterium spp 1 0,29 Proteus spp 1 0,29 Total 90 26,32

PowerPoint Presentation:

Mantarlar Fungi n % Candida albicans 9 2,63 Candida spp 6 1,75 Candida tropicalis 2 0,58 Candida glabrata 1 0,29 Total 18 5,26

PowerPoint Presentation:

Gün içerisinde alınan örnek sayısı üreme oranları One bottle Two bottle Three or more bottle Total P osit i ves 195 (17.2%) 189 (21.2%) 92 (31.7%) 476 N egatives 933 (82.8%) 699 (78.8%) 198 (58.3%) 1830 Total 1128 888 290 2306

authorStream Live Help