gis kongenital enfeksiyos ders

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Gastrointestinal sistem konjenital, enfestasyon ve inflamtuar hastalıklarında Radyolojik Görüntüleme:

Gastrointestinal sistem konjenital, enfestasyon ve inflamtuar hastalıklarında Radyolojik Görüntüleme Dr. Kutsi Köseoğlu ADÜ TIP F RADYOLOJİ AD

KONJENİTAL HASTALIKLAR (PATOLOJİLER):

KONJENİTAL HASTALIKLAR (PATOLOJİLER) Atreziler (özefagustan anüse kadar) Fistüller Yabancı cisim Stenozlar, webler İnvajinasyon Volvulus İnflamatuar hastalıklar (koroziv maddeler dahil)

ÖZEFAGUS ATREZİSİ VE TRAKEA ÖZEFAGEAL FİSTÜL:

ÖZEFAGUS ATREZİSİ VE TRAKEA ÖZEFAGEAL FİSTÜL En sık “C” Özefagus distali trakea ile bağlantılı ise, intestinal gaz distansiyonu Özefagus alt ucu kapalı ise hava yok

DUPLİKASYON KİSTLERİ:

DUPLİKASYON KİSTLERİ Mide İleal

İMPERFORE ANÜS:

İMPERFORE ANÜS

ÖZEFAGUS DİVERTİKÜLLERİ:

ÖZEFAGUS DİVERTİKÜLLERİ Postkrikoid seviyede (Zenker) Pulsiyon tipidir –boynu dar Orta özefagusta Traksiyon tipidir – boynu geniş Distal özefagusta (epifrenik) Pulsiyon tipidir

ÖZEFAGUS DİVERTİKÜLLERİ:

ÖZEFAGUS DİVERTİKÜLLERİ

ÖZOFAJİTLER:

ÖZOFAJİTLER Peptik Akut Kronik Varyantlar; Barret ö, skleroderma, nazogastrik intübasyon İnfeksiyöz Kandidiazis Herpetik Diğer- bakteryal, tbc, fungal, viral Başka nedenler Koroziv Radyasyon Crohn Medikasyona bağlı Dermatolojik Diğer; eozinofilik, Behçet

ÖZOFAJİTLER:

ÖZOFAJİTLER Mukozal yapı değişiklikleri (ülserasyon, kalınlaşan kıvrımlar, nodülarite, skar oluşumu, darlık) Motilite bozuklukları (peristaltizm kaybı vs) Özofajit nedenlerinde benzer bulgular, klinik öykü ile anlamlı

ÖZOFAJİTLER:

ÖZOFAJİTLER Peptik özofajit En çok hiyatus hernisi ile Spazm, bulanık, dalgalı mukozal kıvrımlar İleri evrede mukozal yapı silinir, düzleşir Darlıklar Koroziv özofajit Sol ana bronş çaprazlama yeri ve alt uçta Spazm, mukozal yapı kaybı Darlık

ÖZOFAJİTLER:

ÖZOFAJİTLER Moniliazis Reflü özofajit

DİYAFRAGMA HERNİLERİ :

DİYAFRAGMA HERNİLERİ Hiyatus hernileri Kayıcı (sliding) Paraözefageal (rolling) Kısa özefagus Mikst Konjenital herniler Bochdalek Morgagni Travmatik herniler

DİYAFRAGMA HERNİLERİ:

DİYAFRAGMA HERNİLERİ kayıcı mikst Paraö.

DİYAFRAGMA HERNİLERİ:

DİYAFRAGMA HERNİLERİ

GASTRİTLER:

GASTRİTLER Atrofik gastritte fundus ve büyük kurvaturada rugalar düzleşir, kaybolur Mide uzun-tübüler görünüm alır İnce duvarlı mide ayakta “mantar topu-bomba” görünümü alır Gastrik mukoza hipertrofisinde pililerin çok belirginleşmesi, duvar kalınlaşması, büyük kurvaturada kaba düzensiz görünüm

GASTRİTLER:

GASTRİTLER

PowerPoint Presentation:

Brunner bez hipertrofisi, psödopolip tip dolum defekti “Kaldırım taşı” görünümü

DİVERTİKÜLLER :

DİVERTİKÜLLER Primer patoloji kas değişiklikleri Dar boyunlu keseler (dolum fazlalıkları) şeklinde görülürler Divertikülit, abse gelişebilir

DİVERTİKÜLLER VE POLİPLER:

DİVERTİKÜLLER VE POLİPLER Anfaz görünümde: Divertikülün dış konturu keskin, iç konturu bulanık Polibin iç konturu keskin, dışı bulanık

DİVERTİKÜLLER:

DİVERTİKÜLLER

DİVERTİKÜLİT:

DİVERTİKÜLİT Divertikül varlığı Perikolonik yağa inflamatuar infiltrasyon Kalınlaşmış kolon duvarı (>4mm) İntramural sinüs traktı İnflame kolon ile pelvik abse İnflame kolon ile ekstrapelvik abse Fistül oluşumu

DİVERTİKÜLİT:

DİVERTİKÜLİT

MECKEL DİVERTİKÜLÜ:

MECKEL DİVERTİKÜLÜ İleumun orta veya distal kesiminde intraluminal dolum defekti; inverte olabilir, obstrüksiyon yapabilir, invajinasyona neden olabilir

APANDİSİT:

APANDİSİT Periapendiküler veya periçekal inflamasyon Anormal apendiks Apendikolit Komplikasyonları Flegmon İntraabdominal abse Peritonit bulguları

APANDİSİT:

APANDİSİT

İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIKLARI:

İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIKLARI Crohn Mukozal pililerde kalınlaşma ve silinme Duvarda kalınlşma, rijidite, lümende “kaldırım taşı” görünümü Derin ülserlere bağlı “gül dikeni” görünümü Stenotik bölgeler Komşu organlara fistüller Ülseratif kolit Mukozal ülserasyonlar Fibrozis, striktür Akut toksik dilatasyon dönemi Kolon duvarı “testere dişi” görünümü Baryumun submukoza altına girmesi ile “tren rayı” görünümü Geç dönem “kurşun boru”

İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIKLARI:

İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIKLARI BT’de; barsak duvar kalınlığı Lümen genişliği Çevre mezenterik yağlı planlar Bölgesel lenf nodları Çevre yapıların etkilenmesi? Abse?

İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIKLARI:

İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIKLARI Ülseratif kolit Crohn

İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIKLARI:

İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIKLARI Crohn ÜK Mezenterik lenfadenit

İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIKLARI:

İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIKLARI Radyasyon Enteriti Tbc kolit Amebik kolit

ENFESTASYON:

ENFESTASYON Mukozal yapıda değişiklik; kalınlaşma, nodülarite, distorsiyon, hipersekresyon Motilite değişiklikleri Bazan enfestasyon etkeninin kendisinin görülmesi

ENFESTASYON:

ENFESTASYON Ascariazis; hem çevresinde hem barsağında opak Giardiazis Strongyloidiazis

İNVAJİNASYON (INTUSSUSCEPTION):

İNVAJİNASYON (INTUSSUSCEPTION) Erişkinde nadir; obstrüksiyona neden olur İç içe geçen barsak segmentlerine göre adlandırılır; kolo-kolik genellikle tümöre bağlıdır USG’de “hedef” görünümü

MALABSORBSİYONLAR:

MALABSORBSİYONLAR Dilatasyon; jejunal segmentlerde genişleme Segmentasyon; Hipersekresyon nedeni ile opak madde kolonunda kesintiler Flokülasyon; Hipersekresyon nedeni ile baryum süspansiyonunun parçalanıp benekli görünüm alması Motilite değişiklikleri; Genellikle hipomotilite Mukozal kıvrımlarda yer yer silinme, yer yer kalınlaşma

MALABSORBSİYONLAR:

MALABSORBSİYONLAR Hipolipoproteinemi Nontropical sprue

VASKÜLER NEDENLER:

VASKÜLER NEDENLER ASM, AİM oklüzyonuna bağlı İskemik kolit görünümü Mukozal düzensizlikler Testere dişi, parmak basısı görünümleri

LENFOMA:

LENFOMA Mukozal değişiklikler; (kaba, nodüler, düzensizlikler) İnce barsak segmentlerinde ayrılma +/- İntraluminal kitle +/- Duvar kalınlaşması Lüminal daralma Çevresel veya uzak lenf nodları Nodüler lenfoid hiperplazi ile de karışabilir

GİS PATOLOJİLERİNDE MODALİTELERİMİZİN KULLANIM YERLERİ:

GİS PATOLOJİLERİNDE MODALİTELERİMİZİN KULLANIM YERLERİ US, BT, MRG tümöral olgularda evrelemede Çevre-komşu yapılara uzanım Uzak-yakın metastaz Lenf nodlarındaki durum Preop-postop takipler

authorStream Live Help