transplantasyon-tx

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

tx

Comments

Presentation Transcript

Transplantasyon:

Transplantasyon Doç. Dr. Pars Tunçyürek

PowerPoint Presentation:

Bir vericiden (donör) alınan greftin başka bir kişiye (alıcı veya konak) yerleştirilme işlemi

PowerPoint Presentation:

Ortotopik transplantasyon Greftin normal anatomik yerine yerleştirilmesi (Karaciğer, kalp) Heterotopik transplantastasyon Greftin farklı bir yere yerleştirilmesi (böbrek veya pankreas)

PowerPoint Presentation:

Allogreft Aynı türün genetik olarak farklı bireyleri arasında yapılan Tx Xenogreft Farklı türler arasında yapılan Tx Otogreft Aynı bireyin bir yerinden alınan dokunun farklı bir anatomik lokalizasyona Tx İzogreft Eş yumurta ikizleri arasında Tx

İmmunolojik rejeksiyon:

İmmunolojik rejeksiyon Lenfositler en önemli rolü oynar Tx edilen dokunun yüzeyinde bulunan yabancı histocompatibility (doku uygunluk) antijenleri ile ortaya çıkar. En güçlü Tx antijenleri “Major histocompatibility complex (MHC)” adı verilen 6. Kromozomdaki tek bir bölgede bulunur. MHC gen ürünleri  HLA (Human leukocyte antigens) “ilk kez lökositlerde araştırılmıştır.

:

Tx öncesinde HLA ya yönelik antiserumlar kullanılarak serolojik tiplendirme yapılır Fonksiyonel tiplendirme  Mikst lenfosit kültürü

Klinik rejeksiyon sendromları:

Klinik rejeksiyon sendromları Hiperakut Akut Kronik

Hiperakut rejeksiyon:

Hiperakut rejeksiyon İlk dakikalar ve saatler içinde gelişir. Hızlı kompleman aktivasyonu  Hücre lizisi  Greft trombozu Tx öncesi ABO tiplendirmesi ve lenfositotoksik crossmatch yapılmalıdır (Uygun tiplendirme ile %99.5 önlenir)

Akut rejeksiyon:

Akut rejeksiyon T hücreleri sorumludur İlk 6 ay içinde olabilir T hücrelerine yönelik immünsupresyon kullanılmalıdır (yoksa greft kaybı) Tedavi başarısı %95 Tx yapılan organda lenfosit infiltrasyonu ve parankim nekrozu vardır.

Kronik rejeksiyon:

Kronik rejeksiyon Sinsi, yıllar içinde belirginleşir. Akut ile ayırıcı tanısı  Biopsi (az lenfosit infiltrasyonu ve parankim fibrozisi)

Greft versus Host reaksiyonu (GVHR):

Greft versus Host reaksiyonu (GVHR) Donör lenfositlerin hastaya ait antijenleri tanıyarak reaksiyon vermesidir. Akut GVHR: İlk 100 günde olur. Deri döküntüleri ve ishal. Kronik GVHR: 100 günden sonra ortaya çıkar. Skleroderma benzeri tablo En sık allogreft kemik iliği naklinden sonra görülür

İmmünsupresif ilaçlar:

İmmünsupresif ilaçlar Steroidler Azotiopürin Antimetabolit: Karaciğerde 6-merkaptopürin’e dönüşür ve DNA sentezini inhibe eder. Mikofenolat mofetil Pürin antimetaboliti: T/B lenfosit proliferasyonunu önler. Antikor oluşumunu inhibe eder. Siklosporin T hücre kökenli yanıtı baskılar. IL-2 sentezini önler Tacrolimus T Hc aktivasyonunu önler. Siklosporin etkinliğini arttırır (daha yeni ürünler Sirolimus, Everolimus) ALG/ATG Antilenfosit-timosit globulin. Direkt etki ile lenfosit fonksiyonlarını baskılar. OKT3 Monoklonal antikor preparatı. T hc CD3 proteinine bağlanarak sinyal iletimini önler

Böbrek Tx:

Böbrek Tx En sık yapılan solid organ Tx. KBY’nin tercih edilen tedavisidir. KBY nedenleri İnsülin bağımlı diabet Glomerulonefrit Hipertansif nefrosklerozis Diğer Polikistik böbrek hst SLE Obstrüktif üropati ...

Böbrek Tx kontrendikasyonları:

Böbrek Tx kontrendikasyonları Kanser (Squamöz ve bazal hc olanlar hariç) Enfeksiyon (Tbc, fungal, bakteri kökenli) HIV Siroz Kr. Aktif hepatit İlaç bağımlılığı Diğer (göreceli) Orak hc anemi, hiperoksalüri, obesite, ciddi periferik vasküler hst, iskemik kalp hastalığı...

Doku uygunluğu:

Doku uygunluğu Kan grubu ve HLA tiplendirmesi Sınıf I antijenler: HLA-A,B,C Her hc üzerinde bulunur Sınıf II: HLA-DR, DP, DQ Özellikle monosit, makrofaj, B lenfositler ve aktive olmuş T lenfositlerde. Yaşayan akrabadan yapılan Tx  HLA-A,B ve DR tiplendirmesi yeterlidir. HLA uyumu greft sağkalımı ile ilişkilidir.

Böbrek vericileri:

Böbrek vericileri Canlı donörün avantajları Sıcak iskemi zamanı daha kısa Korunma zamanı daha uzun Erken dönemde greft fonksiyonu mükemmel Kısa ve uzun dönem sonuçları iyi. Kadavra donör bekleme zorunluluğu yok (elektif cerrahi) Donörlerde hafif HT, proteinüri, kalan böbreğe travma olasılığı.

Uygun olmayan vericiler:

Uygun olmayan vericiler DM, HT, Kanser Ciddi Kardiopulmoner hastalık >65 y (tartışmalı !) Proteinüri (250 mg/24 hr) Kreatinin klirensinin <80 ml/dk olması Ürolojik anomaliler

İdeal kadavra donörü:

İdeal kadavra donörü Genç Normotansif Minimal sıcak iskemi süresi olan. Kalbi çalışan !?

Kadavra donörler için kontrendikasyonlar:

Kadavra donörler için kontrendikasyonlar Mutlak Göreceli >70 y >60y, < 6 y Böbrek hst Hafif HT Malignite DM Uzun süreli HT HCV (+) Sepsis ATN, uzun soğuk iskemi İlaç alışkanlığı, HIV (+), HBsAg (+), uzun sıcak iskemi süresi Kontrendikasyon sayılabilir

Organ saklanması:

Organ saklanması Collins, UW solüsyonu... Canlı için hızlı perfüzyon ve Tx Uzak mesafeye gidecek organlar perfüzyon+buz

Cerrahi teknik:

Cerrahi teknik

Komplikasyonlar:

Komplikasyonlar Tromboz, idrar kaçağı, kanama, enfeksiyon Lenfosel Ürolojik darlıklar Renal arter stenozu

Komplikasyonlar (uzun dönem):

Komplikasyonlar (uzun dönem) Enfeksiyon Herpes, CMV, EBV... Kardiovasküler hastalık Risk 3-4 kat artar Kanser Hiperparatiroidi Hiperglisemi

authorStream Live Help