mekanik

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

İNTESTİNAL OBSTRÜKSİYONLAR:

İNTESTİNAL OBSTRÜKSİYONLAR Dr. Hedef ÖZGÜN Genel Cerrahi AD

PowerPoint Presentation:

İLEUS Bağırsak içeriğinin herhangi bir nedenle sindirim sisteminde proksimalden distale doğru akışının bozulması

PowerPoint Presentation:

SINIFLAMA İleuslar ince barsak tipi ve kalın barsak tipi olarak adlandırılabilir. Günümüzde ileuslar; mekanik ve amekanik (adinamik) olarak 2 alt sınıfa ayrılmaktadır.

PowerPoint Presentation:

A- Mekanik İleuslar: Bu ileus tipinde pasajın distale doğru geçişini engelleyen bir patoloji (safra taşı, tümör, brid, trikobezoar …vs.) söz konusudur. Eğer hızlı tedavi edilmezlerse mekanik ileuslar ölüme yol açabilirler.

PowerPoint Presentation:

a- Mekanik İleus Tipleri: Basit Obstrüksiyon Strangülasyon Kapalı Loop Tipi Obstrüksiyon İntussisepsiyon Perforan Obstrüksiyon

PowerPoint Presentation:

Basit Obstrüksiyon: Bu tip ileusta mekanik tıkanıklık barsakların kanlanmasını bozmaz. İnce veya kalın barsağın mekanik tıkanması, tıkanma proksimalinde hava, gıda, GİS salgıları ve safradan oluşan bir birikime neden olmaktadır. Bu birikim barsakların gerilmesine yol açmaktadır.

PowerPoint Presentation:

Tıkanma proksimalinde lümeniçi basıncın 20 cm H 2 O’nun üzerine çıkması emilimin durmasına yol açar, ancak lümene sıvı ve elektrolit sekresyonu devam eder. Bu durum hipovolemiyle sonuçlanır.

PowerPoint Presentation:

Strangulasyon Bu obstrüksiyon tipinde etkilenen barsak segmentinin kan dolaşımı önemli derecede etkilenmiştir. Volvulusta olduğu gibi, intestinal damarların kendi üzerine katlanması veya kan akımının bant veya herni ağzı tarafından bozulması  iskemi

PowerPoint Presentation:

Kapalı Loop Tipi Obstrüksiyon Bağırsak iki uçtan tıkanmıştır. Hem proksimale hem de distale doğru gaz-sıvı hareketi kısıtlanmıştır.

PowerPoint Presentation:

İntussisepsiyon (İnvajinasyon) Bir barsak segmentinin kendi mezenteri ile birlikte distaldeki barsak içerisine girmesi olarak tariflenebilir. Daha çok ileumun sağ kolon içine girmesi şeklinde görülür. İnvajinasyona uğrayan barsak segmentinde venöz dönüş bozulur. Ödem ve distansiyon gelişir.

PowerPoint Presentation:

İnvajinasyon çoğunlukla bebeklerle görülür. Olguların çoğunda bir neden saptanamazken, erişkinlerin önemli bir kısmında bir neden vardır. Jejunoileal ve jejunojejunal invajinasyonların ¼’ü kanserlerle ilişkilidir. Ancak kolokolik ve ileokolik invajinasyonların 2/3’ü kanserlerle, 1/3’ü selim bir lezyonla bağlantılıdır.

PowerPoint Presentation:

Perforan Obstrüksiyon Aşırı distansiyon nedeniyle tıkanma proksimalindeki barsak segmenti perfore olur. Kolon tıkanmaları sonucu perforasyon en sık çekumda görülür.

PowerPoint Presentation:

b- Mekanik İleus Nedenleri: Lümen Tıkanması: Mekonyum İnvajinasyon Parazitler Safra Taşları Gaita Taşları Triko ve Fitobezoarlar

PowerPoint Presentation:

Barsak Lezyonları: Atrezi, stenoz Anal Malformasyonlar Duplikasyonlar Meckel Divertikülü Travmatik Lezyonlar

PowerPoint Presentation:

Enflamatuar Hastalıklar Rejional Enterit Divertikülit Akut Apendisit Kronik Ülseratif Kolit Barsak Dışı Nedenler Postop. yapışıklıklar ve bandlar Herniler Dıştan bası yapan kitleler

PowerPoint Presentation:

Volvulus Çeşitli Neoplazmlar Endometriozise Bağlı Striktürler Radyasyona Bağlı Striktürler

PowerPoint Presentation:

Barsak Tıkanmalarının Yaş Gruplarına Göre Nedenleri Yenidoğan ve Çocuklar Konjenital Anomaliler ve Rotasyonlar İnvajinasyon Volvulus Fıtık Boğulması Yabancı Cisim Yutulması Mekonyum Tıkacı

PowerPoint Presentation:

Erişkinler Bridler Fıtık Boğulması Tümörler Crohn Hastalığı

PowerPoint Presentation:

İleri Yaş: Bridler Fıtık Boğulması Malign Tümörler Divertikül Fekalom

PowerPoint Presentation:

c- Fizyopatoloji İntestinal obstrüksiyonlarda tıkanma proksimalinde biriken sıvı ve gaz miktarı arttıkça barsak lümeni şişer ve kan damarları gerilir. Bu kanlanma bozulmasının ilk aşamasıdır. Olay devam ettikçe bu kan akımının bozulması barsak duvarında iskemiye yol açar.

PowerPoint Presentation:

Barsak duvarını besleyen damarlar mezoperiton içinde seyreder. Volvulus veya hernilerde olduğu gibi bu damarların sıkışıp kalması hemen iskemi ve strangulasyona yol açar.

PowerPoint Presentation:

Basit mekanik ince barsak tipi ileusta karşılaşılan en önemli olay barsak lümeninde sıvı birikmesi sonucu oluşan sıvı-elektrolit kaybı ve hipovolemidir. Ayrıca ileuslu hastalarda olan kusmalar da su ve elektrolit kaybına katkıda bulunur.

PowerPoint Presentation:

İnce barsağın proksimal kısmında meydana gelen tıkanmalar, distaldekilere nazaran daha az gerginliğe yol açar. Ancak proksimal tipte kusma sonucu oluşan elektrolit kaybı daha fazladır ve daha ciddi asit-baz denge bozukluğuna yol açar.

PowerPoint Presentation:

Hastalarda su kaybına bağlı olarak oligüri, azotemi ve hemokonsantrasyon vardır. Olay ilerledikçe taşikardi, kalp atım hacminin azalması ve CVP düşmesi gibi hipovolemik şok belirtileri ortaya çıkar. Ayrıca cilt kuruluğu, göz kürelerinin çökmesi, aşırı susama hissi ve distansiyon nedeniyle yüzeyel solunum dikkati çeker.

PowerPoint Presentation:

d- Klinik Belirtiler İleus tablosuyla acil servise başvuran bir hastada erken erken ve doğru tanı, başarılı bir sonuç elde etmenin ilk ve en önemli şartıdır. Hastada karın ağrısı, kusma ve gaz-gayta çıkararama gibi şikayetler vardır. Ağrı kramp şeklinde olup, proksimal tıkanmalarda 3-5 dakikada, distal tıkanmalarda 5-10 dakikada bir ortaya çıkar.

PowerPoint Presentation:

Ağrının lokalizasyonu proksimal ve distal tıkanmalara göre farklılıklar gösterir. Proksimal tıkanıklıklarda daha çok epigastriumdadır. Proksimal ileuslarda kusma ön planda iken, distal ileuslarda distansiyon daha ön plandadır.

PowerPoint Presentation:

e- Muayene Bulguları İleuslu hastada ayrıntılı ve titiz bir fizik muayene doğru tanıyı koymada son derece önemlidir. Hasta sırtüstü yatar pozisyonunda muayene edilmelidir. İnspeksiyon Karında distansiyon araştırılmalıdır. İleusa neden olan bir fıtık bakıyla hemen farkedilir.

PowerPoint Presentation:

Gerginliğin karnın belirli bir bölgesine yerleşmiş olması, tıkanmanın sindirim kanalının hangi bölgesinde olduğu hakkında bize bilgi verebilir. Örneğin sigmoid kolon tümörlerine bağlı ileuslarda distansiyon karnın orta ve sağ tarafında daha belirgindir. İnspeksiyonda dikkat edilmesi gereken bir nokta da karın duvarında insizyon skarının olup olmadığıdır.

PowerPoint Presentation:

Oskültasyon Barsak seslerinin belirli bir bölgede artmış olması ve tınlayıcı nitelik göstermesi mekanik tıkanmanın en önemli oskültasyon bulgusudur. Barsak seslerinin çok seyrek duyulması yada hiç duyulmaması paralitik ileus için tipik bir bulgu olabileceği gibi peritonitin de belirtisi olabilir. Yine fıtık kesesi üzerinde barsak seslerinin alınması herni içersinde barsak segmentinim bulunduğunu gösterir.

PowerPoint Presentation:

Perküsyon Tıkanmanın tipi ne olursa olsun genellikle hipertimpanizm alınır. Perküsyonda karaciğer matitesinin bulunmaması perforasyona işaret edebilir. Perküsyonla ağrı uyanması peritonit lehine değerlendirilmelidir.

PowerPoint Presentation:

Palpasyon Palpasyonla hassasiyet, rebound ve defans aranmalıdır. İleusa bir kitle neden olmuşsa bu palpe edilebilir. Rektal Tuşe Bütün cerrahi hastalarına yapılmalıdır. İleusta rektumun boş olduğu saptanabildiği gibi, ileusa neden olabilen anorektal kitleri de saptamamıza yardımcı olur.

PowerPoint Presentation:

f- Radyoloji Temel prensip olarak radyolojiyle teşhis konmamalı, konulan teşhis doğrulanmalıdır. İleus tanısını destekleyen radyolojik görünümler: ADBG’de hava-sıvı seviyelerinin görülmesi Kolonoskopi ile lümeni tıkayan Tm., fekoloid ve diğer lezyonların görülmesi USG ile ileusa neden olabilecek patolojilerin saptanması (dıştan bası, herni içeriği)

PowerPoint Presentation:

g- Laboratuvar İleus tablosuyla gelen bir hastada Na, K, üre, kreatinin değerleri çalışılmalıdır. Unutulmamalıdır ki; İleus=Sıvı-Elektrolit Bozukluğu Yine uygulanan tedavinin etkinlik derecesinin belirlenmesi ve doku iskemisinin erken dönemde saptanması için hematokrit, lökosit ve serum elektrolitleri belirli aralıklarla ölçülmelidir.

PowerPoint Presentation:

Beyaz küre sayısının 15.000 /mm3 üzerine çıkması ve lokosit formülünde sola kayma barsak iskemisi belirtisidir. Hematokrit ve hemoglobin değerlerinin yükselmesi sıvı açığının veya kusmalara bağlı hemokonsantrasyonunun en önemli bulgusudur.

PowerPoint Presentation:

h- Ayırıcı Tanı İleusun ayırıcı tanısında akılda tutulması gereken hastalıklar: Akut Pankreatit Akut Appendisit Peptik ülser perforasyonu Mezenterik İskemi Jinekolojik patolojiler (Over kist rüptürü…vs) Safra kesesi patolojileri Renal Kolikler

PowerPoint Presentation:

Yukarda sıralanan hastalıkların ortak özellikleri akut karın tablosuna yol açmalarıdır. Ayrıntılı bir anamnez ve dikkatli bir fizik muayene ile tanıya gitmek doğru teşhis koymada son derece kiymetlidir.

PowerPoint Presentation:

i- Tedavi İntestinal obstrüksiyonlarda tedavi genellikle cerrahidir. Tıkanmanın erken dönemde olduğu ve hayati organ fonksiyonlarının normal olduğu hastalar tanı konur konmaz cerrahiye alınmalıdır. Ancak ileri yaştaki ve klinik bulguların birkaç günden beri devam ettiği hastalarda nabız, kan basıncı, saatlik idrar çıkışı ve CVP değerleri normale döndükten ve sıvı-elektrolit bozukluğu tedavi edildikten sonra cerrahi girişim yapılmalıdır.

PowerPoint Presentation:

Strangülasyon şüphesi olan hastalar derhal cerrahiye alınmalıdır. Ameliyat öncesi tüm hastalara proflaktik olarak antibiyotik verilmelidir. (Özellikle C. perfiringens ve B. fragilis’e karşı)

PowerPoint Presentation:

İleusla gelen hastaya ilk yapılması gereken nazogastrik sonda ile intestinal aspirasyon uygulamaktır. NG mevcut olan gerginliği azalttığı gibi ameliyat esnasında mide-barsak içeriğinin akciğerlere kaçmasını (Aspirasyon Pnömonisi) önler.

PowerPoint Presentation:

Barsak tıkanmasının cerrahi tedavisinde çeşitli yöntemlere başvurulabilir. Herniye bağlı tıkanmalarda fıtık içeriği batına reddedilir, bridler nedeniyle oluşan tıkanmalarda bridektomi yapılır, yine tümöre bağlı oluşan tıkanmalarda radikal veya palyatif cerrahi işlemler uygulanır.

PowerPoint Presentation:

Ameliyat esnasında mümkün olduğunca barsaklar korunmalı, ancak canlılığını yitirmiş, peristaltizmi olmayan ve iskemik değişikliklerin görüldüğü barsak segmentleri rezeke edilmelidir. Kısa barsak sendromundan korunmak için böyle bir barsak segmentinin bırakılması, mükerrer ameliyatlara davetiye çıkararak mortalite ve morbitite artışına katkıda bulunur.

PowerPoint Presentation:

B- Paralitik İleus Mekanik bir tıkanıklık olmaksızın, peristaltizm yetersizliği yada yokluğu sonucu oluşan ileus tablosudur. ADBG’inde hem ince barsak tipi hem de kalın barsak tipi hava-sıvı seviyeleri görülür.

PowerPoint Presentation:

a- Paralitik İleus nedenleri Peritonit Retroperitoneal Abse, Hemoraji Omur Kırıkları Sepsis Geniş Yanıklar Travmalar Adrenerjik Hiperaktivite Hipokalemi, Hiponatremi

PowerPoint Presentation:

Paralitik ileus daha çok karın ameliyatlarından sonra ortaya çıkar.Ve 2-3 gün içinde düzelir. Postop gaz-gaita çıkışının daha da uzaması durumunda, erken yapışıklık gibi mekanik tıkanma ve intraabdominal abse araştırılmalıdır.

PowerPoint Presentation:

b- Paralitik İleus Tedavisi NG aspirasyon ve IV sıvı-elektrolit tedavisi başlanmalıdır. Mekanik tıkanıklık ekarte edildikten sonra hastaya prostigmin gibi parasempatomimetik ilaçlar verilebilir.

authorStream Live Help