Salmonella İnfeksiyonları

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Salmonella İnfeksiyonları

Comments

Presentation Transcript

Salmonella İnfeksiyonları:

Salmonella İnfeksiyonları

SINIFLAMA:

SINIFLAMA DNA benzerlikleri nedeniyle Salmonella chloreasuis olarak tek grupta toplanırlar. 7 subgrubu vardır, fakat insanda patojen olan grup I dir. Bu grupta; Salmonella cholerasuis (grup I) serotip Chloraesuis Salmonella cholerasuis (grup I) serotip Typhi

ÖZELLİKLERİ :

ÖZELLİKLERİ Görünüm ve boyanma 2-5 mm boyunda, 0,7-1,5 mm eninde çomakcık şeklinde Gram(-) negatif Kirpikleri ile hareketli Kapsülsüz S paratyphi A hariç hepsinin fimbriaları vardır.

PowerPoint Presentation:

Üreme ve biyokimyasal özellikleri Bir çok besiyerde kolayca ürerler Aerob ve fakültatif anaerobdur En iyi 37 0 C de ürerler fakat üreme sınırları oldukça geniştir (20-40 0 C) pH 7.2 ortamda üremeyi severler Laktoza etki etmezler S.typhi ve S.gallinirum dışındakiler glikoz, mannit ve maltozu hem asit hem gaz yaparak parçalar (bu ikisi yalnız asit yaparlar).

PowerPoint Presentation:

Genellikle H 2 S yaparlar İndol (-) Vogus Preskour (-) Metil Red (+) Sitratlı besiyerlerinde ürerler Üreyi parçalamazlar KCN (potasyum siyanürlü) besiyerlerde üremezler ONPG (orthonitro phenyl galakto pyranoside) deneyi olumsuzdur

PowerPoint Presentation:

Direnç ve duyarlılık Isıya dirençsiz olup 55 0 C de 20 dk da ölürler Kuruluğa dayanamazlar Soğuğa çok dirençlidirler Liyofize durumda yıllarca kalabilirler Antiseptiklerle doğrudan temas ettiklerinde hemen ölürler

PowerPoint Presentation:

Besiyerleri 1-Ayırıcı ve seçici EMB (Eozin Metilen Mavisi) ENDO Mc Conkey ( %0004 brilliant yeşil ile E. coli gibi enterik bakterilerin üremesi azaltılarak, seçiciliği arttırılır) 2-Çoğaltıcı Tetrahiyonatlı buyyon Selenit F

PowerPoint Presentation:

Antijenik yapıları O somatik antijen Tüm tiplerde bulunur Hücre çeperindeki dış tabakasının polisakkarit bölümüdür. (endotoksin) Isı , alkol ve asite dirençli formole duyarlıdır. Ig M yapısında antikor gelişir Salmonella dışı bakterilerde de bulunur ( E.coli, citobacter, shigella, proteus )

PowerPoint Presentation:

H Kirpik antijen Protein yapısındadır 60 0 C nin üzerinde inaktive olur Alkol, asit, proteolitik enzimlere duyarlı, Formole dirençlidir Çoğunlukla IgM yapısında antikorlar gelişir.

PowerPoint Presentation:

Yüzeyel Antijenler: 1 -Vi Antijeni: En önemli yüzey antijeni olup O antijeninin en dışında onu çevreleyen glikolipid yapısında bir antijendir. Bütün salmonellalarda bulunmaz. S.Typhinin bazı türlerinde ve organizmadan yeni ayrılan bakterilerde bulunur. Bakteriyi fagositozdan korur. (Peroksidaz rezistansı, immun antiserum ve kompleman aktivasyonuna direnç geliştirerek) Vi antijeni bulunduran salmonellalar anti O serumlarıyla aglütinasyon vermezler. Ancak 60 0 C de 1 saat ısıtıldıktan sonra Anti O ile reaksiyon verirler Vi antijeni içeren bakteriler daha virülandır.

PowerPoint Presentation:

2 -M Antijeni: S.Paratyphy B (Schottmülleri) ve mukoid koloni oluşturan diğer salmonellaların kültürleri oda ısısında birkaç gün bekletildiğinde oluşan, polisakkarid yapısında ve Vi antijeni gibi Anti O ya karşı aglütinasyonu önleyen bir antijendir.

EPİDEMİYOLOJİ :

Fekal oral bulaşır Dünyanın heryerinde bulunur Bulaşta en önemli kaynak hayvanlar ve p ortör insanlardır ( i nfeksiyon geçirenlerin %3 ü portör) Başlıca kaynaklar: İnsan ve hayvan dışkısıyla kontamine olmuş sular Hasta hayvanların ürünlerine direkt veya işlenme sırasında dolaylı yoldan bulaşma ( Hasta hayvana ait yumurtalar çoğu kez bakterilerle i nfektedir) EPİDEMİYOLOJİ

PowerPoint Presentation:

Et ve etle yapılan ürünler: Etler ya hasta hayvanlardaki bakterilerin dokularda kalması ya da ürün haline getirilirken bulaşması ile olur. Bulaşmış etlerin az pişirilerek yenmesi sonucu salmonella gıda zehirlenmeleri oluşur. Deniz ve tatlı su kabukluları ile bulaşma bu hayvanların yaşadıkları suyun mikroplu olması nedeniyle olur.

PATOGENEZ :

PATOGENEZ 1-Alınan bakteri miktarı: Sağlıklı kişilerde enfeksiyon oluşturmada önemli bir faktördür. Tiplere göre virulans S.typhi 10 5 S. newport 10 5 S. pullorum için 10 10 bakteri i nfeksiyon oluşturur .

PowerPoint Presentation:

2-Gatrointestinal sistem faktörü: Oral yolla alınımından sonra hedef organa ulaşıncaya kadar birçok fizyolojik bariyrlerle karşılaşır. Bunlar: M i de asidi: Ph 1.5 in altında yaşayamazlar Ph 4 te ise kolay yaşarlar ve aside tolerans geliştirme özellikleri vardır. Sindirim enzimleri: Pankreatik enzimler, safra tuzları ve Paneth hücrelerinden salınan katyonik antimikrobiyal peptidler (defensin bakteri membran permeabilitesini arttırırlar) ve Ig A salmonellalar için ikinci bir bariyerdir

PowerPoint Presentation:

Enterosit ve M (mikrofold) hücrelerle ilişkisi: M hücreleri Salmonellalar için hedef hücre olduğu düşünülmektedir. M hücreler Peyer plaklarının üzerini örtmektedir. Bir hücre cepi seklinde olup burada makrofaj ve lenfositlerden yoğundur. Salmonella ile temas sonucu hızla barsak hücrelerinin uyarılması ile nonfagositik hücrelerde uyarılarak bakteriyi içine alır. Bu yola bakteriyel endositozis denir ve bakterinin mukoza geçişinde önemli bir mekanizmadır.

PowerPoint Presentation:

Payer plaklarına geçiş: İntestinal epitelial bariyeri geçen bakteri Payer plaklarına ulaşarak makrofaj ve lenfositler tarafından fagosite edilir. Bunun sonucunda Payer plaklarında büyüme ve daha sonra nekroz gelişir (karın ağrısı ve pseudoappendicitis nedeni) 3- Fagosit içinde Yaşamını sürdürme: Bu özelliği Tifoid ateş ve bakterinin barsaktan sistemik dolaşıma katılmasında çok önemlidir. Yayılım ductus thoracicus yoluyla olmaktadır.

PowerPoint Presentation:

4-Bakteriyel faktörler: Salmonellaların kromozomlarında mevcut olan genler bakterinin epitele endositozunu uyaran ve fagositoza karşı direnci oluşturan proteinlerin sentezini düzenlerler. Bu proteinler: PhoP/phoQ: Asit fosfataz sentezini, makrofaj içinde yaşamını sürdürmeye yarayan, katyoni antimikrobiyal protein ve asidik Ph a direnci sağlayan proten sentezini düzenlerler Crp/cya: Katabolik aktivteyi ve adenilat siklaz yoluyla oluşan yüzey protein sentezini sağlarlar. Tifonun patogenezinde çok önemlidirler. OmpR: Protein gen transkripsyonunu düzenler. KatF: Katalaz üretimini düzenler. LPS Lipid A komponentlerindendir, bakterinin en önemli virulan yapılarındandır.

PowerPoint Presentation:

5-Konak faktörü: Hücresel immüniteyle ilgili olanlar AİDS Transplantasyon Lenfoproliferatif hastalıklar Fagositik fonksiyon Hemoglobinopatiler Kronik granulomatoz hastalıklar ; Bartonellozis Sıtma Histoplazmoz is Schistozomiazis

PowerPoint Presentation:

Yaş Yeni doğan Yaşlılar Mide asidi Antiasit kullanımı Aklorhidri Barsak florası Antibiyotik kullanımı Barsak cerrahi rezeksiyonu GİS bariyerinin bozulması İnflamatuar barsak sendromları Maliniteler

İMMÜNİTE:

İMMÜNİTE S. typhi enfeksiyonlarına karşı oluşan immün yanıt hem hücresel hemde hümoral immünitedir. Hastalıktan hemen sonra immün yanıt gelişmektedir ve ikinci defa tifo ateşine çok nadiren rastlanır.

OLUŞTURDUĞU HASTALIKLAR :

OLUŞTURDUĞU HASTALIKLAR 1-Enterokolit: En sık görülen klinik form İ nfekte gıda veya suyun alımından 6-12 saat içinde ortaya çıkar İ lk kusma ve bulantı başlar ve birkaç saatte geçer Miyalji ve başağrısı gibi nonspesifik yakınmalar Daha sonra hafif seyirliden fulminanta kadar değişen di y are Briçok vakada dışkı sulu ve fazla miktarda veya tenesmusla birlikte az miktarda ve çok kanlı (dizanterik) olabilir. Titremeyle 38-39 0 C yükselen ateş Abdominal kramp (vakaların 2/3 ünde) Barsak haraketlerinde artma ve abdominal hassasiyet.

PowerPoint Presentation:

Birçok vakada ateş 2 günden az sürer. Di y are 7 günden az devam etmesine rağmen gastrointestinal semptomlar birkaç hafta devam edebilir. Salmonella ile olan akut intestinal infeksiyonlarda kolon tutulumu daha fazla olmaktadır. Kolon mukozasında hiperemi ve peteşi görülür, ciddi vakalarda mukoza ülserasyonlarıda mevcuttur. Elektrolit ve sıvı kaybı hipovolemik şok yaratacak kadar fazla olabilir Seyrek olarak kolonun toksik dilatasyonu görülebilir. Enfeksiyon çocuklarda, aclorhydrialı, gastrektomili, gastrostomili ve sickle cell anemili hastalarda daha ciddi seyreder. Transient bakteriemi erişkinlerde %5 den daha az, 3 yaşın altındaki çocuklarda %8-16 oranında görülebilmektedir.

PowerPoint Presentation:

Ayırıcı tanı: 1- İ nfeksiyon hastalıkları Viral gastroenteritler, Shigella S . aureus E nterotoxigenic E. c oli Campylobacter fetus Vibrio parahemolyticus Yersinia enteroclitica Vibrio cholera gibi

PowerPoint Presentation:

2 - Non- i nfeksiyöz hastalıklar İnflamatuar ba r sak hastalıkları Granülomatöz barsak hastalıklar

PowerPoint Presentation:

Tanı Dışkının mikroskobik incelemesinde dışkıda az miktarda PMN ve eritrosit görülür. Dışkı kültürü ile bakterinin izolasyonu Kan kültürü genellikle negatiftir Serolojinin bir değeri yoktur

PowerPoint Presentation:

2-Enterik Ateş Klasik olarak S. t yphi, S. p aratyphi A, B (Schottmulleri) ve C (Hirschfeldii) ile oluşan klinik sendromdur. S.typhi ile oluşana Tifoid ateş , diğerleriyle oluşanada Paratifoid ateş adı verilir Her ikisinde de klinik görünüm temelde benzerdir fakat paratifoid formda tablo daha hafiftir.

PowerPoint Presentation:

Klinik İnkübasyon süresi genelde 10-14 gündür İnkübasyon süresi alınan organizma miktarıyla alakalıdır Baş, eklem, kas ağrıları, halsizlik, öksürük, kulak çınlaması gibi nonspesifik semptomlar sıklıkla vardır. Ateş genelde 39-40 0 C ve nabızla arasındaki korolasyon bozularak diskordans gelişmiştir. Hastaların %50 sinde üst batında lokalize 2-4 mm çapında eritematöz makülpapüler basmakla solan taç rosealar mevcuttur.

PowerPoint Presentation:

Servikal LAP ler bulunabilir. Akciğerlerde dinlemekle yaş raller bulunabilir. Batın hassas, distandü, perilstaltizm artmış % 25-50 vakada hepatomegali, % 40-60 vakada splenomegali bulunur. %10 vakada leta r jiden komaya kadar giden bilinç kayıpları mevcuttur. Antimikrobial kemoterapi uygulanmamış vakalarda komplikasyon oluşmazsa 3-4 haftada semptom ve bulgularda yavaş bir azalma ile seyreden rezolüsyon safhasına girer.

PowerPoint Presentation:

Hastalığın 2-3 cü haftasında devamlı ateş sık görülür ve lizis ile yavaşça düşer, Başağrısı, konfüzyon, solunum sistemi bulguları, abdominal ağrı ve distansiyon yavaş yavaş azalır ve nabızla ateş arasındaki diskordans ortadan kalkar. Komplikasyonların çoğu rezolüsyon dönemi olan 3-4 üncü haftalarda olur. Tedavi komlikasyonları ve klinik süreci azaltır.

PowerPoint Presentation:

LABRATUVAR BULGULAR Lab o ratuvar bulgular hastalığın safhalarıyla birlikte seyreder. Anemi çok erken safhada başlar ve tedavi edilmeyen vakalarda 3 cü haftanın sonunda en düşük seviyeye ulaşır. Hastalığın ilk 7-10 gününde transient lokositoz olabilir daha sonra lökopeni gelişir ve 3 haftanın sonunda en düşük seviyeye ulaşır. Vakaların %50 sinde trombositopeni ve hipofibrinojenemi bulunur ve bu azalmalar DİC ’ e zemin hazırlar.

PowerPoint Presentation:

Akut dönemde karaciğer enzimleri artabilir. Nadiren sarılık oluşabilir ve bu durumlarda karaciğer parankiminde salmonella antijenine rastlanır ki buna tifoid hepatit adı verilir. Komplikasyon gelişmemiş vakalarda serum üre, kreatin inde değişiklik olmaz. Vi antijeni+Ig A+Kompleman birleşerek Glomerülonefrit oluşabilir ve ağır proteinürilerle birlikte seyreder.

PowerPoint Presentation:

TANI Kesin tanı organizmanın kandan izolasyonudur. Ateşli dönemin ilk 2 haftasında bakteri kanda izole edilebilir Organizmanın dışkıda ve idrarda izolasyonu kesin olmamakla birlikte tanıya götürücü bir bulgudur. 2 haftadan sonra tesbit edilir Serolojik markerlar tanıda yardımcıdır fakat hastalığın başlangıç döneminde genellikle negatiftir (1. haftada O, 2 haftadan sonra H antijeni pozitifleşir)

PowerPoint Presentation:

Diğer Gram negatif basillerin infeksiyonlarında da kros reaksiyon nedeniyle nonspesifik yükselme olacağından yanıltıcı olabilir. Serolojik olarak O antijeninin pozitifliği değerlidir. H antijeni nonspesifik bir marker olduğundan yüksekliği tek başına bir anlam taşımaz. Aglütinasyon deneylerinde 1 hafta süreyle titrasyonun 4 katı (2 tüp) artışı tanıda çok yardımcıdır S. typhi lipopolisakkaridine karşı oluşan IgM antikorların ELISA yöntemiyle tayini daha kesin bir tanı yöntemidir

PowerPoint Presentation:

Komplikasyonları Toksemi sonucu gelişenler Myokardit Hepatit Kemik iliği harabiyeti Gastrointestinal lezyonlar sonucu gelişenler. Hemoraji Perforasyon Uzamış ağır hastalık sonucu gelişenler Suppuratif parotitis Dekübit Pnömoni

PowerPoint Presentation:

Tifo basilinin gelişme persistansına bağlı olanlar relaps menenjit endokardit osteomyelit ve artrit kronik taşıyıcılık Tedaviye bağlı olanlar kemik iliği supresyonu hipersensitivite reaksiyonları toksik kriz

PowerPoint Presentation:

3. Bakteriyemi: Enterokolit veya enterik ateş oluşturmaksızın ateş ve bakteriyemiyle seyreder. İnsanda en sık bakteriyemi oluşturan S. typhimurium ‘ dur . S. cholerasuis invasiv olup mortalitesi yüksektir. Kliniği gün veya haftalarca süren hektik ateşle karakterizedir. Organizma kandan izole edilir fakat dışkıdan izole edilmez. %10 vakada lokalize süpüratif infeksiyon gelişir

PowerPoint Presentation:

4. Lokal infeksiyonlar : Pleuro pulmoner hastalıklar: Pnömoni veya ampiyem sık rastlanır. Genellikle altında diabetes mellitus, malinite, KVS hastalıkları, pulmoner hastalık bulunur. Yaşlılarda daha sık rastlanır. Mortalite yüksektir. Menenjit: Erişkinde nadir neonatallerde sık görülür bir komplikasyon. Kliniği diğer bakteriyel menejitler gibi olup klinik süre uzundur ve relapslarla seyereder. Akut nörolojik komplikasyonlar sıktır (subdural ampiyem, cerebral abseler ve ventrikülitler, akut veya kronik hidrosefali).

PowerPoint Presentation:

Endokardit ve Perikardit : Çok nadirdir. Çoğunda altında yatan romatizmal kapak hastalığı, ventriküler anevrizma, kapak protezi, kalsifiye aort stenozu gibi hastalıklar mevcuttur. Mortalite çok yüksektir. Arterit : Genellikle büyük arterlede lokalize olur. Arterosklerotik aort anevrizması en sık tutulan vasküler alandır. Mortalite yüksektir.

PowerPoint Presentation:

Osteomyelit ve Artrit : Orak hücreli anemi, hemoglobinopatiler, SLE hemotolojik neoplazmlar, immun suprese tedavi alanlar, kemik ameliyatı geçirenler ve trauma geçirenlerde sık rastlanır. Hematojen yayılım sonrası gelişir. Oluşturduğu diğer bir artrit, reaktif artrittir. HLA-B27 antijenine sahip olan kişilerde daha sık rastlanır. Ensık diz (%66), ayak bilek (%57) ve el bileği (%32) ini % 8 oranında da birden fazla eklem tutulumu vardır. % 25 vakada Reither sendromunun (artrit + konjunktivit + üretrit) tüm triadı görülebilir. Anti inflamatuvar tedaviye cevap verir.

PowerPoint Presentation:

Abdominl i nfeksiyonlar: Genellikle splenik ve hepatik abseler şeklinde görülmekle birlikte biliyer sistemde de sıklıkla enfeksiyon oluşturmaktadırlar. Nadiren rastlanır Sıklıkla altında yatan bir anatomik patoloji (taş, kr. Kolanjit, kapsül lezyonu vs) mevcuttur.

PowerPoint Presentation:

5- Kronik Taşıyıcılar : 1 seneden fazla dışkısında Salmonella çıkan sahıslara denir. Asemptomatiktir. Yaşlılarda daha sık rastlanır. S. typhi enfeksiyonlarından sonra bu oran %1-4 arasındadır. Özellikle safra taşı ve ya diğer bir bilier sistemin anatomik bozukluklarında sık görülür

PowerPoint Presentation:

KORUNMA VE DENETİM A- Genel korunma kuralları : Fekal-oral bulaşmayı önlemelidir. Bunun için : Hastalar ayrılmalı, Bilgili eğitilmiş kimselerce bakılmalı, Dışkı ve diğer çıkartıları dezenfekte edilmeden kanalizasyona verilmemeli, Yiyecek ve içecekler sıkı denetlenmeli, İçme suları denetlenmeli ve klorlanmalı Besin maddeleriyle uğraşanlar kesinlikle denetim altında tutulmalı ve tadvisi yapılmalı, Tedaviye dirençli vakalarda besin maddeleriyle uğraşmaları engellenmelidir.

PowerPoint Presentation:

B- Aktif bağışıklıkla korunma : Halen fenolle inaktive edilmiş tifo ve paratifo aşıları endemik bölgelere seyahat edenlere veya bu bölgede yaşıyanlara uygulanmaktadır. Aşının yanetkilerinin fazla olması nedeniyle 6 aydan küçük ve 40 yaşından büyüklere uygulanmaz. Salgınlar zamanında yarım doz yapmak kaydıyla 2 yaştan küçük 6 aydan büyük çocuklarada uygulanabilir.

PowerPoint Presentation:

Aşı programı : Başlangıç subkutan olarak 0.25 ml ve dört hafta sonra 2. Enjeksiyon yapılmalıdır. 3 yılda bir doz booster yapılır. Bunun dışında yeni kullanılmaya başlayan Ty21a canlı-atenüe oral aşı özellikle endemik bölgelere seyahat edenlere uygulamalarında başarılı sonuçlar alınmış. Komplikasyonları daha azdır.

TEDAVİ:

TEDAVİ Genel prensipleri Salmonellarla oluşan klinik formların tipi antimikrobi k tedavinin seçimini ve süresini etkiler. Enterokolit vakalarında antimikrobiyal tedavi endike değildir. Tifoid ateş ve Bakteriyemide kloramfenikol veya ampisilin hayat kurtarıcıdır. Trimetoprim - sulfamethaksazol ve bazı 3. gen. Sefalosporinler ve kinolonlar tedavide kullanılan belli başlı antibiyotiklerdir.

PowerPoint Presentation:

Enterokolitlerde : Çoğu vaka herhangi bir komplikasyon oluşturmaksızın semptomatik tedaviyle geçer. Tedavide en önemli nokta sıvı ve elektrolit dengesinin düzenlemesidir. Salmonella tedavisinde kullanılan  laktam antibiyotikler, kloramfenikol, tetrasiklin, trimetoprim-sulfametaxazol kullanımı ateş ve diarenin süresini etkilemezken dışkıda bakterinin yokoluş süresinde uzatmaktadır. Sadece s iprofloksasin diarenin süresini kısaltmaktadır. Eğer tablo diğer bir salmonelloza dönüş yapacaksa veya konağın direncinde bozukluk mevcutsa (neonatal, AIDS, sickle cell hb, lenfoma, lösemi) antimikrobial tedaviye geçilmelidir.

PowerPoint Presentation:

Enterik Ateş : Kloramfenikol (50 mg/kg/gün 4 eşit dozda peroral, 2 hafta). Cevap hızlı fakat yan etki ve relaps yüksektir. Alfasilin (100 mg/kg/gün 4 eşit dozda peroral, 2 hafta). Cevap daha yavaş, yan etkileri ve relaps oranı daha az. Trimetoprim-sulfametaksazol alternatif olarak (320-640 mg trimetoprim ve 1600-3200 mg sulfametoxazol olarak günlük doz 2, 2 hafta) kullanılabilir. 3. Generasyon sefalosporinlerden özellikle cefotaxime, ceftriaxone ve Cefaperazone invitro aktivitesi çok güçlü olup kloramfenikol ampisilin ve Trim-sulfamet dirençli vakalarda önerilmiktedir. Nüks oranı yüksek relaps oranı düşüktür. Tedaviye 2 hafta devam edilmelidir.

PowerPoint Presentation:

Kinolonların salmonella sepsislerinde kullanımı üzerinde anlamlı çalışmalar vardır. Özellikle ampicilin, kloramfenikol, trim-sulfametaksazole dirençli vakalarda ciprofloksasin in (1000 mg günde iki eşit doza bölünerek 10-14 gün) çok etkili olduğu gösterilmiştir. Ciddi toksik tablolarda kısa süreli kortikosteroid kullanılabilir (prednizolon 60 mg/gün ile başlayıp 20 mg/gün ile devam edilip 3 günlük tedavi sonrası kesilir, veya dexametazonla başlangıç olarak 3 mg/kg dozda başlayıp 6 saat arayla 1 mg/kg 8 doz). Antipretiklerden mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır.

PowerPoint Presentation:

Bakteriemi ve lokalize infeksiyonlarda Hafif veya damar yapıları tutmamış bakteriyemilerde Ampicilin, 3. jenerasyon sefalosporinler 14 gün süreyle kullanılabilir. Ciddi bakteriyemilerde ve damar yapılarının tutulduğu durumlarda tedavi süresi 6 haftaya kadar uzar Kloramfenikol intravasküler alanlardaki yerleşimlerde kullanılmaz. Lokalize infeksiyonlarda direnaj + antimikrobiyal tedaviye başlanılmalıdır.

PowerPoint Presentation:

Kronik taşıyıcılar: Ampi s ilin (4-5 gr/gün) + probenesid (2 gr/gün) ile 4 eşit doza bölünerek peroral 6 hafta tedavi seçilecek tedavidir. Hastadar safra kesesi hastalığıda beraberinde mevcutsa s iproflo ks a s in (1000 mg/gün 2 eşit dozda 4 hafta) seçılecek antibiyotiktir

authorStream Live Help