9-akciğerin neoplastik lezyonlarında radyolojik görüntüleme

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

9-akciğerin neoplastik lezyonlarında radyolojik görüntüleme

Comments

Presentation Transcript

Akciğerin Neoplastik Lezyonlarında Radyolojik Görüntüleme:

Akciğerin Neoplastik Lezyonlarında Radyolojik Görüntüleme Prof.Dr.Can Karaman

Radyolojik Görüntüleme:

Radyolojik Görüntüleme AÖ/yan göğüs gr  Rutin İnspiryum/Ekspiryum gr.  Çek-valv tipi obstrüksiyon Floroskopi  Frenik sinir tutulumunun saptanması İskelet sistemi grafileri  Metastaz Kontrastlı özefagus incelemesi  İnvazyon ve primer tümörün lokalizasyonu

Radyolojik Görüntüleme:

Radyolojik Görüntüleme Ultrasonografi  plevral effüzyon, kalınlaşma Doppler ultrasonografi  VKS trombozu Bilgisayarlı Tomografi Konvansiyonel BT  rutin YRBT  lenfanjitis karsinomatoza Spiral BT  periferik tek nodül, büyük hava yolu tümörleri Manyetik Rezonans Görüntüleme  Evreleme

Benign tümörler:

Benign tümörler Bronşial adenom-karsinoid Hamartoma Papilloma

Benign tümörler:

Benign tümörler Santral endobronşial benign tümörler Penetre grafilerde bronş ağacında hava sütununu daraltan dolum defekti şeklinde Sekonder bulgular: atelektazi, pnömoni, amfizem BT’de dolum defekti, lümen daralması Periferik benign tümörler

PowerPoint Presentation:

İnspiryum Ekspiryum Karsinoid Hamartom

Tek pulmoner nodül:

Tek pulmoner nodül Benign 40 yaş  Kadın Semptom Ø 2 cm  Özel bir yerleşim Ø İyi sınırlı düzgün konturlu Kalsifikasyon, santral belirgin Kavitasyon ince duvarlı (4 mm ) Satellit lezyon sık Plevral çekinti progressif değil 2 yılda boyut değişikliği Ø Malign 40 yaş  Erkek Semtom var 2 cm  Üst loplar İyi sınırlanamayan, spiküler, lobule, umblikasyonlu Kalsifikasyon nadir, ekzantrik, hafif Kavitasyon kalın duvarlı (4 mm ) Satellit lezyon nadir Plevral çekilme progressif 2 yılda boyut değişikliği var

PowerPoint Presentation:

Yuvarlak Lobüle SınırlarıØ Hedef Konsantrik Popcorn Korona Kuyruk Rigler noç Plevral tag Radiata işareti Ekzantrik Santral İnce duvarlı kist Kavite kavite

Malign tümörler:

Malign tümörler Skuamöz hücreli Ca Küçük hücreli Ca Yulaf hücreli Ca İntermediet hücreli tip Kombine yulaf hücreli Ca Adenokarsinoma Asiner adeno Ca Papiller adeno Ca Bronşioloalveoler Ca Müküs oluşturan solid Ca Büyük hücreli Ca Adenoskuamöz hücreli Ca Karsinoid Bronş bez Ca Adenoid Kistik Ca Mukoepidermoid Ca Diğer Diğer

Göğüs Grafisi HİLER KİTLE :

Göğüs Grafisi  HİLER KİTLE Bronç Ca intraluminal büyümeden önce peribronşial büyüme gösterir. Hilusta dolgunluk  konkav dış kenarında düzleşme/konveks görünüm  Hiler yapının bozulması, radyoopasite artımı Hiler kitleden akciğere ışınsal uzanımlar Santral yerleşimli olmayan, kalın duvarlı düzensiz kavitasyon Plevral effüzyon: tümöral yayılım, venöz bası Frenik sinir paralizisi

PowerPoint Presentation:

2002 2002 2004 2004

Bronşial daralma veya tıkanma:

Bronşial daralma veya tıkanma Penetre filmlerde lümende daralma ve düzensizlik Distalde sekonder pnömoni veya hava hapsi Sekonder pnömoni: aynı bölgede 6 ay içinde en az 2 kez tekrarlayan pnömoni. BT’de hava bronkogramı içeren konsolidasyon Hava hapsi çek-valv tipindedir.

Atelektazi:

Atelektazi Segmenter, lober yada tüm akciğeri turabilir. Hava bronkogramı genellikle görülmez. BT ve MRG’de atelektazi-tümör ayırımı büyük oranda yapılabilir. Tümörü vaskülaritesi, nekroz oranı, olası pulmoner arter obstrüksiyonu, enfeksiyon eklenmesi ayırımı güçleştirebilir.

Lenfadenomegali:

Lenfadenomegali AÖ göğüs grafisi yetersiz kalabilir. Mediastende genişleme, karinal açıda küntleşme-genişleme, trakea’da bası ve itilme. BT ile her lokalizasyondaki LAM görülebilir, bazen MRG gerekebilir. Çapı 1 cm’nin üzerindeki her lenf nodu patolojik kabul edilir. Çok sayıda LAM birleşerek kitle oluşturur  LAM pakesi

Periferik akciğer nodülü:

Periferik akciğer nodülü 2 cm’den büyük , belirsiz ve düzensiz kenarlı nodüller Çevre parankime ışınsal uzanımlar  lenfanjitis karsinomatoza Kitle kenarında çentiklenme (umbilikasyon) Kavitasyon  skuamöz hücreli Ca. BT’de nodül ve ilişkilerini göstermede üstündür. Plevral ve mediastinal invazyon açısından MRG

Pankoast tümörü:

Pankoast tümörü Yaşlılarda tek taraflı apikal, plevral kalınlaşma kuşku uyandırmalıdır. Tanı ve evrelemede MRG BT’ye üstündür. Toraks duvarına, brakial pleksusa ve vasküler yapılara invazyon MRG ile değerlendirilir.

Pnömoni görünümünde akciğer Ca:

Pnömoni görünümünde akciğer Ca Genellikle bronşioloalveoler Ca’da görülür. Belirsiz sınırlı, segmenter-nonsegmenter konsolidasyon ± hava bronkogramı Bazen yaygın nodüler infiltrasyon yada alveolar infiltrasyon Bazen plevral effüzyon, LAM

Metastatik akciğer lezyonları:

Metastatik akciğer lezyonları Hematojen yayılım (pulmoner arter yoluyla) Lenfojen yayılım (meme, mide, pankreas) Bronkojenik yayılım (üst solunum yolu Ca, parimer kaciğer tm)

Metastazlarda radyolojik bulgular:

Metastazlarda radyolojik bulgular Yuvarlak, keskin konturlu, iyi sınırlı nodül Daha çok periferik yerleşimli Büyüme hızı primere göre daha düşük Kalsifikasyon/ossifikasyon; osteosarkom, kondrosarkom, tedavideki olgularda) Kavitasyon nadir (üst solunum yolu skuamöz hücreli Ca)

Metastazlarda radyolojik bulgular:

Metastazlarda radyolojik bulgular Lenfanjitis karsinomatoza (primer akc., meme, üst abdominal kanserler) Plevral metaztaz (akciğer, meme, GİS) Endobronşial metastaz (böbrek, meme, kolorektal)

Lenfomalarda radyolojik bulgular:

Lenfomalarda radyolojik bulgular Üst mediastende genişleme ve hiler LAM Mediastenden pulmoner parenkime invazyon intrapulmoner LAM’lara bağlı retikülonodüler görünüm Basıya bağlı subsegmental atelektazi, hava bronkogramı Nadiren dev pulmoner nodüller  kavitasyona gidebilir. İnvazyon plevraya ulaşırsa şiloz effüzyon

authorStream Live Help