12-perikardit

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

12-perikardit

Comments

Presentation Transcript

PERİKARDİTLER:

PERİKARDİTLER Doç. Dr. Tarkan TEKTEN Kasım 2005

PERİKARDIN ANATOMİSİ:

Perikard viseral ve pariyetal komponentlerden oluşur. Viseral perikard epikarda yapışan tek bir mezotel tabakadır ve sert fibröz bir tabaka olan pariyetal perikardla birlikte kalbi sarar . PERİKARDIN ANATOMİSİ

PowerPoint Presentation:

Perikardiyal boşluk bu iki seröz tabaka arasında sınırlıdır ve prikardiyal sıvı olarak 15-50 ml plazma benzeri sıvı içerir. Üst ve alt perikardiyosternal ve diyafragmatik ligamentler goğus kafesi içinde perikardın yer değişimini sınırlar ve vucudun pozisyon değişikliğinin ve solunum etkilerini nötralize eder.

PowerPoint Presentation:

Epikard ve fibrozada bulunan nöroreseptörler sempatik aferentler , gerilemeye duyarlı mekanoreseptörler ve frenik aferentler kardiyak hacim ve gerilimdeki dinamik değişiklikleri algılar.

PowerPoint Presentation:

Sempatik aferentlerle birlikte kemoreseptörler ve mekanoreseptörler,yansıyan perikardiyal ağrıdan sorumlu olabilirler.

PowerPoint Presentation:

Elastin fibriller içeren kompakt kollajen tabakalardan oluşur. Kollajen fiberlerin çokluğu ve oryantasyonu perikardın karakteristik viskoelastik ozelliklerinden sorumludur. Bu özellik perikardın basınç-hacim ilişkisini belirler. HİSTOLOJİ

PERİKARDIN FİZYOLOJİSİ:

PERİKARDIN FİZYOLOJİSİ Perikard yaşam için gerekli değildir. konjenital yokluğu veya cerrahi olarak alınması ters bir duruma yol açmaz.bununla birlikte perikard pek çok önemli fonksiyona hizmet eder: Sürtünmeyi en aza indirir. Enfeksiyonlara karşı mekanik bariyer teşkil eder. Kalbin yer değişimini önler.

PowerPoint Presentation:

Kısa süreli kalp distansiyonunu sınırlar.bu, kan hacminde ani artışla ve kalp boyutunda ani büyümeyle karakterize hastalıklarda görülebilir. Örneğin akut mitral ve triküspit yetersizliği,RV infarktüsü ve Pulmoner emboli

AKUT PERİKARDİT :

AKUT PERİKARDİT Perikardiyumun inflamasyonuna perikardit denir. histopatolojik olarak artmış damarlanma ve polimorfonükller hücre infiltrasyon ile karakterizedir. Perikardite neden olan durum veya etkene bağlı olarak inflamasyonun özellikleri ve klinik seyri değişiklikler gösterir.

PowerPoint Presentation:

KLİNİK SINIFLAMA Akut : Hastanın başvuru anında 6 haftadan daha az sürmüş perikardit Subakut :6 hafta-6 ay arasında sürmüş perikardit Kronik : 6 aydan daha fazla sürmüş olan perikardit

PowerPoint Presentation:

PATOLOJİK SINIFLAMA Fibrinöz (Kuru) Perikarditler Efüzyonlu Perikarditler Hemorajik Pürülan Konstriktif Kazeöz

ETİYOLOJİ:

ETİYOLOJİ İdiyopatik Enfeksiyonlar Bakteriyel,( pnömokok, meningokok, hemophilus influenza) tüberküloz Viral (coxsackie A-B, adenovirus, echovirus, influenza, HIV Fungal ( kandida, histoplazma, aspergillus ), rikettsiyal, mikoplazma, leptospiral, listeriya, parazitik, toksoplazma İlaçlar: Alfa metildopa, Prokainamid, Minoksidil, antikoagulanlar, streptokinaz, amiodaron, 5-FU, siklosporin, siklofosfamid

ETİYOLOJİ:

ETİYOLOJİ Vaskülit ve konnektif doku hastalıkları: RA, ARA, SLE, Skleroderma, Sjögren sendromu, Reiter sendromu, Ankilozan spondilit, Wegener granulomatozu, Giant-cell arteriti, Polimiyozit , Behçet hastalığı, FMF, Churg-Strauss sendromu, Lökoklastik vaskülit…

ETİYOLOJİ:

ETİYOLOJİ Çevre dokulardaki hastalıklar: MI, Pnömoni, Pulmoner emboli, Ampiyem Metabolik sorunlar: Üremik, diyalizle ilişkili, Miksödem, Gut Neoplastik hastalıklar: Primer Mezotelioma, Sarkom, Fibrom, Lipom Sekonder (metastatik veya direkt yayılım) Karsinom ( AC veya meme ), Lenfoma, Karsinoid

ETİYOLOJİ:

ETİYOLOJİ Travma Direkt Perikardiyal perforasyon (penetran yaralanma, özefagial veya gastrik perforasyon) ve kardiyak hasar (kardiyak cerrahi, perkutanöz girişimler) Indirekt Radyasyon, künt göğüs travması MI sonrası İnflamatuvar barsak hastalıkları, Loffler sendromu Stevens-Johnson sendromu, Dev hücreli aortit Hipereosinofiflik sendromlar Akut pankreatit

ETİYOLOJİ :

ETİYOLOJİ Aort disseksiyonu !!!

PowerPoint Presentation:

DRESSLER SENDROMU 1956’da Dressler tarafından tanımlandı MI ve kalp cerrahisi sonrası birkaç gün ve birkaç hafta arasında ortaya çıkar Otoimmün mekanizmalar sorumlu tutulmaktadır Ateş,perikardit ve plöritten oluşan bir sendromdur. Tedavide yüksek doz NSAID kullanılır.

PowerPoint Presentation:

Hastanede yatan hastalarda etiyoloji T =travma U =uremi M =miyokard infarktüsü (akut ve post) medikasyonlar O =others,diğer enfeksiyonlar (bakteriyel,fungal,tbc) R =romatoid artrit, diğer otoimmün olaylar,radyasyon

PowerPoint Presentation:

Klinik Prezantasyon Tipik semptomlar goğus ağrısı ,palpitasyon ve dispnedir. Altta yatan nedene bağlı olarak ateş ve miyalji gibi bulgu ve semptomlar olabilir. Özellikle romatoid artrit yada tüberküloz gibi daha subakut veya kronik durumlarda belirgin semptom olmayabilir Bu hastalarda en sık görulen semptom goğus ağrısıdır.

PowerPoint Presentation:

Ağrı retrosternal bölgede, sol göğüste ,epigastrium veya batında sol üst kadranda lokalize olabilir. Bazen trapezius kası üstüne , sol kola ve boyuna yayılabilir. Derin nefes alma, öksürme,yutma ve sırt üstü yatmayla artar ,oturunca veya öne doğru eğilince azalır . AĞRI ÖZELLİKLERİ

PowerPoint Presentation:

Tipik olarak keskin bir tarzdadır fakat yanma ve baskı şeklinde de olabilir. Saatler ve günler sürebilir. Bazı vakalarda ağrı miyokard iskemisi ağrısından ayırt edilemez. AĞRI ÖZELLİKLERİ

PowerPoint Presentation:

PERİKARDİT İSKEMİ Başlangıç Genellikle ani Kreşendo tarzda Lokalizasyon Substernal veya sol prekordiyal Substernal veya sol prekordiyal Yayılım Kollar , boyun, omuzlar, çene+ trapezus kası Kollar , boyun, omuzlar, çene Niteliği Genellikle keskin veya künt ve baskı hassi şeklinde Genellikle baskı hissi veya yanma şeklinde İnspirasyon Arttırır Değişiklik yok Süresi Sürekli, artıp azalabilir Genellikle 30dk altında Hareket Arttırır Genellikle değişmez Postür Oturmakla ve öne eğilmekle ağrı azalır Değişiklik yok Nitrat Değişiklik yok Genellikle azalır İSKEMİK AĞRI VE PERİKARDİTE BAĞLI AĞRININ FARKLARI

PowerPoint Presentation:

Bazen sistemik belirtileri arasında düşük dereceli ateş ile göğüs ağrısına eşlik edebilen ya da ondan önce ortaya çıkabilen grip benzeri semptomlar bulunmaktadır. Yüksek ateş durumunda öncelikle bakteriyel perikardit düşülümelidir.

PowerPoint Presentation:

Büyük miktardakı effüzyonlar komşu yapılarda kompresyona ve semptomlara neden olabilir: Özefagus Disfaji Vagus Siniri Hıçkırık Akciğer Parankimi Dispne Bronşlar Öksürük

PowerPoint Presentation:

Fizik incelemede perikardiyal frotman duyulması patognomoniktir ancak her zaman duyulmaz. Fibrinöz perikarditlerde veya akut perikarditlerin başlangıç ve bitiş evrelerinde perikard yapraklarının birbirine sürtünmesi sonucu duyulur. Frotman

PowerPoint Presentation:

Effüzyon gelişince sürtünme kaybolduğu için frotman duyulamaz. Frotman her odakta duyulabilir fakat hasta ekspirasyonda soluğunu tutup dik oturur ve öne doğru eğilir bir şekilde iken, sternumun sol orta ile alt kısmı arasında en iyi duyulur Frotman

PowerPoint Presentation:

Perikardiyal sürtünme sesi klasik olarak atriyal sistol, ventriküler sistol (en yüksek ses) ve erken ventriküler diyastole karsılık gelen üç parçadan oluşmaktadır. Hastaların yaklaşık üçte birinde frotman sesi bifazik, %10’unda ise monofaziktir. Frotman

PowerPoint Presentation:

Büyük miktarda effüzyon mevcut ise kalp sesleri genellikle boğuk duyulur. Sol skapula ve omurga arasında perkusyonda matite duyulabilir.(Ewart sıgn)

PowerPoint Presentation:

EKG Akut perikarditli hastaların yaklaşık %90’ında EKG anormallikleri ortaya çıkar. Klasik olarak dört evreden oluşur fakat bu evrelerin tümü ayni hastada görülmeyebilir.

PowerPoint Presentation:

1.evre Tipik olarak goğus ağrısının başlangıcından sonra birkaç saat içinde meydana çıkar Bu evrede AVR ve V1 dışındaki bütün derivasyonlarda konkav şekilde ST elevasyonu ve bazen PR depresyonu izlenir. AVR ve V1’de genelde sadece PR depresyonu görülür. EKG

PowerPoint Presentation:

Akut perikardit: Evre 1 EKG. aVR ve V1de ST elevasyonu. PR segment depresyonu aVR ve V1 dışındaki derivasyonlarda görülüyor.

EKG:

EKG

PowerPoint Presentation:

2.evre genelde 2.haftadan itibaren ortaya çıkar ancak bazen birkaç gün içinde de görülebilir. Erken dönemde STelevasyonu geriler , PR hala deviyedir. Geç dönemde T düzleşmesi ve negatife dönmesi izlenir. 3.evrede Yaygın T negatifliği gelişir. 4.evrede EKG değişiklikleri normale geri döner. Tam düzelme için haftalar yada aylar gerekebilir.

PowerPoint Presentation:

Akut perikarditte q dalgaları görülmez, ST segmentlerinin konkaviteleri yukarı doğrudur Resiprokal ST çökmeleri görülmez PR depresyonu akut perikarditte daha çok görülür. Erken repolarizasyonda QRS’ın bitişi ve J noktası öncesi genelde çentiklidir T amplitüdü erken repolarizasyonda genelde artmış ama akut perikarditte normaldır Perikarditte biriken sıvı miktarına bağlı elektriksel alternans görülebilir Akut perikarditte ve akut MI’de görülen ST segment elevasyonun ayırımı

PowerPoint Presentation:

Radyografi Olguların tamamında tele çekilmelidir. Komplike olmamış akut perikarditte radyografi genellikle normaldır. Telede tüberküloz ,fungal hastalık, pnömoni veya neoplazm gibi altta yatan hastalıklar için ipuçları bulunabilir. 250 ml’nin altındakı effüzyonlar hiç bulgu vermeyebilir.

PowerPoint Presentation:

EKOKARDİYOGRAFİ EKO, effüzyon,tamponad ve perikard kalınlığı gibi konular hakkında fikir verir ve fibrinöz perikarditlerde sıklıkla normaldır.

EKOKARDİYOGRAFİDE EFFÜZYON :

EKOKARDİYOGRAFİDE EFFÜZYON Dar (diastolde < 10 mm) effüzyon Orta derecede ( 10-20 mm). Geniş (>20 mm) Çok geniş : >20 mm + kardiyak kompresyon

HOROWITZ sınıflaması:

HOROWITZ sınıflaması Tip A: Effüzyon yok Tip B: Sistolde epikard perikard ayrılması ( 3-16 ml) Tip C1: sistolik ve diastolik ayrılma (>16 ml) Tip C2: azalmış perikard hareketi Tip D: belirgin ayrışma ve geniş boşluk Tip E: 4 mm den fazla perikard kalınlığı

Eksüdatif Perikardiyal Effüzyon:

Eksüdatif Perikardiyal Effüzyon Dansite > 1015 Effüzyon mayi kolestrolu 45 mg/dl’nin üzerinde Effüzyon protein/serum protein >0.5 veya > 3.0gr/dl protein içeriği Effüzyon LDH/serum LDH >0.6 veya effüzyon LDH seviyesi >200 u/l üzerinde Glikoz seviyesi: eksuda/ transuda 77.9 ± 41.9 vs. 96.1 ± 50.7 mg/dl

Diğer Effüzyonlar:

Diğer Effüzyonlar Transüdatif effüzyon : Tuz ve su retansiyonu olan durumlarda görülür (kalp yetersizliği,siroz,nefrotik sendrom,hamilelik ) Hemorajik effüzyon: Malignite ,MI, travma, aort disseksiyonu, nadiren viral perikarditler Şilöz efüzyon: Duktus torasikus obstruksiyonunda Pürülan: Bakteriyal perikarditte Serosanguinöz : Seröz sıvı ve kan elemanları içerir. RA ve perikardiotomi sonrası görülür.

DİĞER TANI TEKNİKLERİ :

DİĞER TANI TEKNİKLERİ BT MRI Perikardiyosentez Perikardiyoskopi Perikardiyal biyopsi

PowerPoint Presentation:

BT

Kan analizleri:

Kan analizleri Eritrosit sedimantasyon hızı ve beyaz küre sayısı akut perikarditlerde genellikle yükselir. Yaygın epikarditli hastalarda akut AMI düşündüren kardiyak izoenzimler nadiren yükselebilir. CRP LDH Perikardiyosentez sıvısından kültür ve sitoloji,PCR, adenozin deaminaz .

PowerPoint Presentation:

TEDAVİSİ Akut idiyopatik/viral perikardit tedavisi semptomların azaltılması ve komplikasyonların önlenmesine yöneliktir Egzersiz kısıtlaması uygulanır Diğer perikarditlerin tedavisi perikardite neden olan primer hastalığa yöneliktir. Hospitalizasyon her zaman gerekli değildir fakat bazı hastalarda etiyolojiyi belirlemek ve kardiyak tamponad oluşumunu gözlemek için gerekebilir.

PowerPoint Presentation:

Öncesinde sağlıklı olan viral sendromlu, tipik perikardiyal goğus ağrılı ve perikardiyal sürtünme sesi olan genç erişkin hastada geniş değerlendirme genelde gereksizdir. Viral perikarditli vakaların çoğu viral aktiviteden uzun bir süre sonra tanındığı için spesifik etiyolojik tanı ve antiviral tedavı gereksizdir. Viral perikarditle idiyopatik perikarditin ayırımı zor ve pahalıdır ve pratikte önemi çok azdır.

PowerPoint Presentation:

Travma,miyokardit,lupus veya pürülan perikardit daha genç hastalarda Yaşlılarda ise daha çok miyokard infarktusu,tüberküloz ve neoplastik hastalık düşünülmelidir.

PowerPoint Presentation:

Akut perikardit genelde oral nonsteroidal antiinflamatuar ajanlara iyi bir şekilde cevap verir. Aspirin 300-600 mg 4-6 saatte bir veya ibuprofen 300-800 mg 6-8 saate bir GİS koruması unutulmamalı

PowerPoint Presentation:

Kolşisin 0,5mg 2X1 tek başına yada NSAID lere ek olarak düşünülebilir. NSAID leriden daha az yan etkisi mevcut ve rekürrenslerde etkilidir. ( Klas IIa ) Medikal tedaviye dirençli rekürrenslerde perkütan balon perikardiyotomi düşünülebilir (Klass IIb)

Perkütan Balon Perikardiyotomi:

Perkütan Balon Perikardiyotomi

PowerPoint Presentation:

Kortikosteroidler: Sadece genel durumu bozuk veya çok sık rekürrens görülen hastalarda düşünülmeli Önerilen rejim 1 ay boyunca 1-1.5 mg/kg prednisondur Yanıt alınamayan hastalarda azathioprin 75-100mg/gün veya siklofosfamid eklenebiliri Cerrahi perkardiyektomi tıbbi tedaviye yanıt alınamayan hastalarda uygulanır

PowerPoint Presentation:

Akut dönemde antikoagülasyondan sakınılmalıdır Koroner sendromlarda ve miyokard infarktüsünde antikoagülasyon endikasyonları genellikle risklerinden daha ağır basmaktadır Metal protez kapak bulunan hastalar !! Antikoagülasyon alan perikarditli hastalar fizik muayene ve eko ile efüzyon ve tamponad bulguları açısından takip edilmelidir.

Girişimsel tedavi:

Girişimsel tedavi Perkütanöz perikardiyosentez Ekokardiyografi eşliğinde perkütanöz perikardiyosentez Fluoroskopi eşliğinde perkütan perikardiyosentez BT eşliğinde perikardiyosenyez Perkütan balon perikardiyotomi Subksifoid perikardiyal pencere Perikardiyal sklerosis

Perikardiyosentez:

Perikardiyosentez Klas I endikasyonlar: Tamponad gelişmesi 20mm üzerinde effüzyonlar Pürülan veya tbc effüzyon Klas IIa endikasyonlar: 10-20mm effüzyonlarda tanısal amaçlı Malign effüzyon şüphesi Klas IIb endikayonlar: 10mm den küçük effüzyonlarda pürülan neoplastik veya tbc dışında tanısal amaçlı

Kontrendikasyonlar:

Kontrendikasyonlar Aort disseksiyonu ( major) Rölatif Düzeltilemeyen koagülopati Antikoagülan tedavi Trombositopeni (<50.000/mm3) Küçük, loküle posterior effüzyonlar Başka bir yöntemle tanı konulabiliniyorsa

PowerPoint Presentation:

Subxiphoid pericardial window. A short vertical incision is made, centered over the xiphoid process. The tip of the xiphoid is elevated and blunt dissection is used to expose the junction of the pericardium and diaphragm. A small vertical incision is made in the distal aspect of the pericardium.

PROGNOZ:

PROGNOZ Mortalite etiyolojiye göre değişir. Tedavi olmamış pürülan perikarditte %100 Akut idiyopatik/viral perikarditte mortalite pek görülmez Morbidite yine altta yatan etiyoloji ve komplikasyonların gelişimine bağlıdır.

PowerPoint Presentation:

Akut Perikardit Ayırıcı Tanılar Aort Disseksiyonu AKS Özefagus Rüptürü Veya Spazmı Özefajit, Akut Gastrit, Peptik Ülser Plörit Pulmoner Emboli Pnömoni

PowerPoint Presentation:

Akut Perikarditin Komplikasyonları Reküren perikardit Perikardiyal efüzyon Kardiyak tamponad Konstriktif perikardit

PowerPoint Presentation:

Reküren perikardit Başarılı tedavisi sonrası hastaların yaklaşık %30’nda tekrarlayıcı perikardit epizodları ortaya çıkar Sıklıkla idiyopatiktir Kolşisinin tekrarlayıcı semptomların önlenmesinde etkili olduğu gösterilmiştir.

Kardiyak tamponad:

Kardiyak tamponad Atım hacmindeki düşme,sempatik tonusda artış, taşıkardi ve vazokonstriksyona yol açar ve böylece kan basıncının sürdürülmesine neden olur fakat tedavi edilmeyen tamponad,kompensatuar mekanizmaları tükendiği zaman şiddetli hipotansiyon,sinüs bradikardisi, elektromekanik disoasiasyon, kardiyovasküler kollaps ve ölüm ile sonlanır.

Kardiyak tamponad:

Kardiyak tamponad Bazı faktörler tamponadı prespite edebilirler: Siklosporin Antikoagülanlar Trombolitik ilaçlar Yeni kardiyak cerrahi Künt göğüs travması Maligniteler Bağ dokusu hastalıkları Böbrek yetmezliği Sepsis

PowerPoint Presentation:

İnspirasyon sırasında intratorasik ve sağ taraf basıçlardakı azalma, sağ kalbe olan venöz dönüşte bir artışa neden olur fakat tamponadda kalp odacıkların intraperikardiyal sıvı tarafından basınç altında olduğundan sağ ventrikül hacminde artış, interventriküler septumun sola doğru kaymasına ve sol ventrikül ve atım hacmi ve sonuçta kan basıncının düşmesine neden olur.

TAMPONAD BULGULARI:

TAMPONAD BULGULARI Hipotansiyon Juguler venöz dolgunluk Kalp seslerinin derinden gelmesi Dispne-takipne Taşikardi Pulsus paradoksus (inspiryumda > 10mmHg TA düşüşü) BECK TRİADI

Pulsus paradoxus:

Pulsus paradoxus

Ekokardiyografi:

Ekokardiyografi RV serbest duvarında diyastolik kollaps RA kollapsı LA ve çok nadir olarak LV kollapsı “Swinging heart” Paradoks septal hareket İnspiryumla azalmış mitral akım hızları(%25) İnspiryumla artmış triküspit akım hızları (%40)

PowerPoint Presentation:

“MY HEART IS TURNED TO STONE; I STRIKE IT AND IT HURTS MY HAND.” OTHELLO. W. SHAKESPEARE

KONSTRİKTİF PERİKARDİT:

KONSTRİKTİF PERİKARDİT İnflamatuar sürecin son dönemidir Parietal ve viseral perikardiyumda fibrozis, kalsifikasyon ve yapışıklıklar ortaya çıkar. Fonksiyonel olarak kalp diastolik dolumdaki belirgin bir kısıtlanma ile karşılaşır.

ETİYOLOJİ:

ETİYOLOJİ İDİYOPATİK PERİKARDİT %40 CABG SONRASI %30 TÜBERKÜLOZ %10 RADYASYONA BAĞLI %5 KOLLAJEN VASKÜLER HASTALIKLAR %5 DİĞER: %5 -MALİGNİTE -ÜREMİ -FUNGAL -SARKOİDOZ -AMİLOİDOZ -ASBESTOZ

Semptom ve bulgular:

Semptom ve bulgular Sistemik venöz konjesyon hepatomegali , asit,periferik ödem ve kardiyak siroza neden olur Azalmış kardiyak output çabuk yorulma, halsizlik ve kilo kaybına yol açar Kussmaul bulgusu Hastaların yaklasık 1/3 de pulsus paradoksus bulunur. Perikardiyal knock: sol sternum sınırı ve/veya apekste duyulan düşük frekanslı ve erken diyastolik bir sestir Alt ekstremitele ödemi Abdominal şişlik Efor dispnesi Ortopne

Radyoloji:

Radyoloji

Radyoloji:

Radyoloji

PowerPoint Presentation:

Perikardiyal kalsifikasiyon her zaman konstriksiyon demek değildir. Her konstriktif perikarditte kalsifikasiyon yoktur

M-mode EKO bulguları::

M-mode EKO bulguları: Perikardiyal kalınlaşma ve kalsifikasyon Normal LV boyut ve fonksiyona eşlik eden bi atriyal büyüme İnterventriküler septumun erken patolojik dışa ve içe hareketi (dip-plato fenomeni) LV posteriyor duvarda fluttering dalgaları Erken hızlı doluştan sonra LV boyutları artmaz IVC ve hepatik venlerde solunumsal değişim azalmıştır.

2-D EKO bulguları::

2-D EKO bulguları: IVS erken diyastolik dolma esnasında ani yer değiştirmesi. Perikardın hareketsiz ve dens görünümü. Hepatik venler ve IVC’da dilatasiyon. IVC da SEK

Doppler EKO bulguları::

Doppler EKO bulguları: Her iki ventrikülün de doluşunun kısıtlanması (AV kapaklarda >%25 ya da daha yüksek bir artış).

KONSTRİKTİF PERİKARDİT AYIRICI TANISI:

KONSTRİKTİF PERİKARDİT AYIRICI TANISI Restriktif kardiyomiyopati Trikuspid darlığı ve yetmezliği Hipertrofik kardiyomiyopati Sağ atriyal miksoma

PowerPoint Presentation:

RESTRİKTİF KARDİYOMİYOPATİ KONSTRİKTİF PERİKARDİT FİZİK MUAYENE BULGULARI KUSSMAUL İSARETİ +/- APİKAL VURU+++ S3 (İLERİ DÖNEMDE) S4(ERKEN HASTALIKTA) YETMEZLİK ÜFÜRÜMLERİ++ KUSSMAUL İŞARETİ+ APİKAL VURU- PERİKARDİYAL KNOCK+ YETMEZLİK ÜFÜRÜMLERİ- EKG DÜŞÜK VOLTAJ, PSEUDOİNFARKTUS, SOL AKS DEVİYASYONU,AF, İLETİ BOZUKLUKLARI DÜŞÜK VOLTAJ(<%50) Tele KALSİFİKASİYON YOK KALSİFİKASİYON OLABİLİR

PowerPoint Presentation:

Restriktif Kardiyomiyopati Konstriktif Perikardit 2-D EKO Küçük LV kavitesi Biatrial dilatasyon Duvar kalınlıkları artmış olabilir,özellikle amiloidoziste kalınlaşmış interatriyal septum. Kapaklarda kalınlaşma ve granüler görünüm Normal duvar kalınlığı. Perikardiyal kalınlaşma. İnterventriküler septumun ani yer değişimi ile beraber belirgin erken diyastolik doluş

PowerPoint Presentation:

DOPPLER Restriktif Kardiomiyopati Konstriktıf Perikardit Mitral Akımlar MİTRAL E HIZINDA VE IVRZ DE RESPİRATUAR VARYASİYON YOK, E/A ORANI>=2, İNSPİRASYONLA AZALMIŞ E HIZI, UZAMIŞ IVRT. SOLUNUMSAL DEĞİŞİKLİKLER Pulmoner Ven S/D ORANI(0.5), BELİRGİN VE UZAMIŞ AR, D DALGASI SOLUNUMSAL VARİYASYON YOK, . S/D ORANI=1, İNSPİRAYON :AZALMIŞ PULMONER VEN S VE D DALGALARI. SOLUNUMSAL DEĞİŞİKLİKLER Trikuspid Akımı TRİKUSPİD E HIZINDA HAFİF SOLUNUMSAL DEĞİŞİKLER, E/A ORANI>=2, PEAK VELOSİTEDE BELİRGİN SO- LUNUMSAL DEĞİŞİKLİK YOK. İNSPİRASYONDA ARTMIŞ TRİKUSPİD E HIZI VE ARTMIŞ PEAK HIZI. SOLUNUMSAL DEĞİŞİKLİKLER

Konstriktif Perikardit Tedavi:

Konstriktif Perikardit Tedavi Perikardiyektomi

authorStream Live Help