10-senkop tanı ve tedavisi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

SENKOP TANI VE TEDAVİSİ:

SENKOP TANI VE TEDAVİSİ HAZIRLAYAN: Uz. Dr. Ceyhun Ceyhan Kardiyoloji A.D. Öğretim Üyesi

TANIM VE ETİYOLOJİ:

TANIM VE ETİYOLOJİ Senkop kendiliğinden geri dönen, kısa süreli geçici bilinç ve postüral tonus kaybıdır. Normal serebral kan akımının % 50 azalması ile senkop oluşur. Refleks olarak oluşan vasomotor düzensizlik Ortostatik hipotansiyon Nörolojik hastalıklar Kardiyak debide azalma

REFLEKS OLARAK OLUŞAN VAZOMOTOR DÜZENSİZLİK:

REFLEKS OLARAK OLUŞAN VAZOMOTOR DÜZENSİZLİK Vazovagal, Sitüsyonel (miksiyon, öksürük, yutkunma, defekasyon) Karotis sinüs senkopu Nöraljiler Yüksek rakım Psikiyatrik hastalıklar Diğer (egzersiz ve bazı ilaçlar)

PATOFİZYOLOJİ-1:

PATOFİZYOLOJİ-1 Aortik arkus, karotis arterler, atriyal ve ventriküler miyokard, mesane, gastrointestinal sistemde bulunan mekanoreseptörler olayı tetiklerler. Reseptörler, ağrı, mekanik uyarı ve ısı ile uyarılırlar. Bezold-Jarish refleksi en çok kabul gören açıklamadır. (Venöz alt eksteremite göllenmesi, ventrikülerin volümünde azalma, inferopost.da mekanoreseptör aktivasyonuna neden olur. Paradoks olarak sempatik aktivite azalırken parasempatik aktivite artar. (Bradikardi, vazodilatasyon veya miksed)

PATOFİZYOLOJİ-2:

PATOFİZYOLOJİ-2 Emosyonel durum, volüm ve pozisyonda olayı kolaylaştırıcı faktörlerdir. Bu uyarılar afferent lifler ile nükleus traktus solitaryusa taşınır ve efferent sinirlerle sonuçda vazodilatasyon ve bradikardi oluşur. Adenozin vazovagal yanıtın endojen mediatörü olarak bilinmektedir. Ayrıca serotonin de senkop patofizyolojisinde önemli mediatördür.

VAZOVAGAL SENKOP:

VAZOVAGAL SENKOP Ani oluşan hipotansiyon ve bradikardi Hastada solukluk, bulantı, terleme, midriasis, bradikardi, hiperventilasyon ve antidiürezis vardır. Genellikle gençlerde ağrı ve korku ile oluşur. Yorgunluk, uzun süreli ayakda kalma, kan aldırma, kan verme, ısı, diş cerrahisi ve göz cerrahisi kolaylaştırıcı faktörlerdir. Önce kalp hızı ve kan basıncı artar, sonra bradikardi ve hipotansiyon gelişir ve sonra tekrar kendiliğinden düzelir.

VAZOVAGAL SENKOP-2:

VAZOVAGAL SENKOP-2 3 tipi vardır; Kardiyoinhibitör tip 3 sn’den uzun asistol (%34-78) Vazodepresör tip sistolik kan basıncında 50 mm Hg veya daha düşme (%5-10) Miks tip bradikardi ve hipotansiyon birliktedir.

SİTÜSYONEL SENKOP:

SİTÜSYONEL SENKOP Hastada miksiyon, defekasyon, yutkunma ve öksürük esnasında veya hemen sonrasında bradikardi ve hipotansiyon gelişir. Yutkunma senkopunda altta yatan özefajiyal bir hastalık (divertikül, diffüz özefajiyal spazm, akalazya) veya kardiyak bir hastalık (akut miyokard infarktüsü, digital ile AER vs.) Öksürük senkopunda hasta sigara ve alkol alan kronik obstruktif akciğer hastasıdır.

KAROTİS SİNÜS SENKOPU:

KAROTİS SİNÜS SENKOPU Prevelansı %5-25, erkekde ve yaşlılarda (<60) sıkdır. Sıkı yaka, traş olmak ve ani başı döndürme kolaylaştırıcı faktörler olabilir. Boyunda lenfadenopati, karotis body tömörleri, tiroid, paratiroid, boyun ve baş tümörleri olayı kolaylaştırır.

NÖRAL GEÇİŞLİ SENKOP:

NÖRAL GEÇİŞLİ SENKOP Aort darlığı Hipertrofik kardiyomiyopati Paroksismal atriyal fibrilasyon Supraventriküler taşikardiler Pacemaker disfonksiyonu Atletlerde egzersizle oluşan senkop İlaçlara bağlı (nitratlar)

ORTOSTATİK HİPOTANSİYON:

ORTOSTATİK HİPOTANSİYON Ortostatik hipotansiyon yatar durumdan oturur duruma geçildiğinde sistolik kan basıncında 20 mm Hg veya daha fazla düşme ile birlikte baş dönmesi, göz kararması, güçsüzlük ve senkop olması durumudur. Yaşla birlikte baroreseptör sensitivitesi ve serebral kan akımında azalma ile aşırı miktarda tuz kaybı ve susama mekanizmasında bozulma olur ve daha fazla görülür.

ORTOSTATİK HİPOTANSİYON SEBEPLERİ:

ORTOSTATİK HİPOTANSİYON SEBEPLERİ PRİMER İdiyopatik ortostatik hipotansiyon Shy-Drager sendromu Parkinson ile birlikte otonomik nöropati SEKONDER Genel medikal hastalıklar (diyabet, amiloidoz, alkolizm) Otoimmün hastalıklar (SLE, RA, Guillain Barre vs) Karsinomatöz otonomik nöropati Metabolik hastalıklar (Vit B12 eksikliği, Fabry, Tangier)

ORTOSTATİK HİPOTANSİYON SEBEPLERİ:

ORTOSTATİK HİPOTANSİYON SEBEPLERİ Herediter sensoriyal nöropatiler Sinir sistemi enfeksiyonları (sifilis, chagas, HIV, botulism) Santral beyin lezyonları (kraniofaringioma, MS) Spinal kord lezyonları Ailesel disotonomi Ailesel hiperbradikininizm Böbrek yetmezliği Yaşlanma Dopamin beta hidroksilaz eksikliği

ORTOSTATİK HİPOTANSİYON SEBEPLERİ:

ORTOSTATİK HİPOTANSİYON SEBEPLERİ İLAÇLAR Selektif nörotoksik ilaçlar; alkolizm Trankilizanlar; fenotiyazinler; barbitüratlar Antidepresanlar; trisiklik, monoaminoksidaz inhibitörleri Vazodilatatörler; prazosin, hidralazin, Ca blokerleri Santral etkili ilaçlar; metil dopa, klonidin Adrenerjik nöron blokerleri; guanetidin Alfa adrenerjik blokerler; fenoksibenzamin, labetolol Ganglion blokerler; heksomekonyum, mekamilamin ACE inhibitörleri

NÖROLOJİK HASTALIKLAR:

NÖROLOJİK HASTALIKLAR Serebrovasküler hastalıklar Migren Geçici iskemik ataklar Epilepsiler Subklavian çalma sendromu

KARDİYAK SENKOP:

KARDİYAK SENKOP OBSTRUKSİYON Aort darlığı, HOKM, mitral darlığı, miksoma Pulmoner darlık, pulmoner hipertansiyon, pulmoner emboli, miksoma POMPA YETMEZLİĞİ AMI, KAH, koroner spazm, tamponat, aortik diseksiyon ARİTMİLER Bradiaritmiler; sinüs nod hastalığı, AV blok, ilaca bağlı, pacamakere bağlı Taşiaritmiler; VT, SVT, Torsades de pointes (Uzun QT)

SENKOP SEBEPLERİNİN DAĞILIMI VE KLİNİK GİDİŞ:

SENKOP SEBEPLERİNİN DAĞILIMI VE KLİNİK GİDİŞ Vazovagal (%1-29) Situsyonel (%1-8) Ortostatik hipotansiyon (%4-12) İlaçlara bağlı (%2-9) Organik kalp hastalıkları (%3-11) Aritmiler (%5-30) Bir yıllık mortalite organik kalp hastalığı olanlarda %18-33 kalp dışı sebeplerde %0-12. Psikiyatrik kökenli olanlarda bir yıllık rekürrens %26-50. Rekürrenslerde %12 yumuşak doku hasarı ve kırık olmasına rağmen mortalite düşüktür.

TANISAL DEĞERLENDİRME:

TANISAL DEĞERLENDİRME Hastanın senkopunun olup olmadığının belirlenmesi Baş dönmesi, vertigo, koma, düşme atakları, epilepsiden ayırd edilmelidir. Senkopta önce bilinç kaybı sonra konvulziyon oluşur(uzun sürende). Epilepside gözler açık, dil ısırılmış, çiğneme hareketleri, konfüzyon, amnezi, kas ağrıları vardır. Epilepside iktal dönemde konfüzyon varken (>5 dk), senkopta yoktur.

TANISAL DEĞERLENDİRME:

TANISAL DEĞERLENDİRME Risk belirlenmesi Hastanın ani ölüm riskinin ve kardiyak senkop olasılığının belirlenmesi Tanısal testlerin selektif olarak kullanılması

Yakınmalar:

Yakınmalar Göz kararması, konuşma zorluğu, konvulziyon, çarpıntı, baş dönmesi, nedensiz düşmeler, bulantı-kusma, göğüs ağrısı nefes darlığı. Vertigo ile ayrım (etrafı ya dakendi dönüyor mu?) İdrar, gaita inkont? Tanık? Aile öyküsü, ani ölüm?

Fizik Bakı :

Fizik Bakı Ortostatik bulgular bakılmalı KVS ya da nörolojik bulgular sorgulanmalı Karotis sinus masajı (monitorize hasta, karotid üfürüm olmayan hst)

Ayırıcı Tanı :

Ayırıcı Tanı Vertigo Epileptik nöbet GİA Narkolepsi Pseudosenkop

TANISAL DEĞERLENDİRME:

TANISAL DEĞERLENDİRME Hikaye ve fizik muayene EKG Kan testleri; hipoglisemi, hipokalsemi, hiponatremi, üremi Karotis sinus masajı

TANISAL DEĞERLENDİRME:

TANISAL DEĞERLENDİRME Ekokardiyografi Holter EKG Upright tilt table testi (Dik Masa Testi) Event rekorder Elektrofizyolojik çalışma Nörolojik testler, psikiyatrik değerlendirme

TEDAVİ:

TEDAVİ Tedavi senkop sebebine göre yapılır. Nöral geçişli senkop da; Beta blokerler, bezold jarish refleksini kırmada etkili. Serotonin re-uptake inhibitörleri parasempatik uyarıyı azaltıklarından yararlı. (sertralin) Atriyoventriküler pacing (DDD-RDR), son çare olarak etkili.

TEDAVİ:

TEDAVİ Ortostatik hipotansiyonda; Yeterince su ve tuz alımı, yatak başının yükseltilmesi, ayağa kalkarken yavaş bir şekilde kalkma, yapan ilaç varsa kesilmesi ve uzun süre ayakda kalmanın engellenmesi. Postbrandiyal hipotansiyonda az ve sık yemek alışkanlığı Fludrokortizon, efedrin ve epinefrin

authorStream Live Help