16-plevra hastalıkları

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

16-plevra hastalıkları

Comments

Presentation Transcript

PLEVRA HASTALIKLARI:

PLEVRA HASTALIKLARI Doç.Dr.Fisun Karadağ ADÜ Tıp Fak. Göğüs Hast.

PowerPoint Presentation:

Plöreziler Ampiyem Pnömotoraks Plevranın neoplastik hastalıkları

Plevral effüzyon (plörezi):

Plevral effüzyon (plörezi) Plevra mezotel hücrelerinden oluşur, iki tabakadır: visseral ve paryetal. Görevi akciğerlerle göğüs duvarı arasında sürtünmeyi azaltmak. Normalde plevral boşlukta 5-15 ml sıvı bulunur, artması: plörezi.

Oluşum mekanizmaları:

Oluşum mekanizmaları 1.Mikro dolaşımda hidrostatik basınç artımı (örn. Konjestif kalp yetmezliği) 2.Mikro dolaşımda onkotik basınç azalması (örn. Hipoalbüminemi) 3.Plevral boşlukta basıncın azalması (örn. Tüm akciğer kollapsı-atelektazi)

PowerPoint Presentation:

4.Mikro dolaşımda geçirgenliğin artması (örn. Pnömoni) 5.Parietal plevrada lenfatik drenajın bozulması (örn. Malign hastalıklar) 6.Periton boşluğundan sıvının plevral boşluğa geçişi (örn. Asit)

Plörezide semptom ve bulgular:

Plörezide semptom ve bulgular Plöretik göğüs ağrısı, batıcı nitelikte, inspirasyonda ve öksürükle artıyor. Nefes darlığı, öksürük Bulgular: plevral frotman göğüs ekspansiyonunun azalması perküzyonda matite torasik vibrasyonda azalma solunum seslerinin azalması veya alınamaması trakeanın karşı tarafa itilmesi

Plörezide tanısal tetkikler:

Plörezide tanısal tetkikler Tanısal torasentezle sıvı alınması, görünümü, kokusu Sıvının biyokimyasal (transüda-eksüda ayrımı), mikrobiyolojik, patolojik incelemesi Plevra iğne biyopsisi Radyolojik görüntüleme yöntemleri Torakoskopik veya açık plevra biyopsisi

Plevral sıvının görünümü (renk, bulanıklık, vizkosite):

Plevral sıvının görünümü (renk, bulanıklık, vizkosite) Ser ö z Hemorajik S üt P ü y

Plevral sıvının kokusu ve görünümü:

Plevral sıvının kokusu ve görünümü Pütrid koku İdrar kokusu Saman sarısı, fibrin Hemorajik görünümde Süt görünümünde Bulanık/püy Besin artıkları Safralı Ançüez sos görünümü Anaerobik ampiyem Ürinotoraks Tüberküloz Travma, malignite, akciğer enfarktı Şilotoraks/psödoşilo-toraks Ampiyem Özefagus rüptürü Bilier fistül Amebik abse rüptürü

PowerPoint Presentation:

Hemorajik sıvı: (eritrosit >100.000 mm3) Hemotoraks: Efüzyon hct/kan hct>0.5 Ürinotoraks: plevral sıvı/serum kreatinin>1: Üriner sistem obstrüksiyonu (kokusu idrar gibi).

Hemorajik plevral efüzyon nedenleri: :

Hemorajik plevral efüzyon nedenleri: Malignite (metastaz, mezotelyoma) Pulmoner emboli+enfarkt Travma Tüberküloz Benign asbest plörezi si Post-kardiyak injury sendromu

Polimorfonükleer lökosit: :

Polimorfonükleer lökosit: Eşlik eden parankimal lezyon var ise : Parapnömonik efüzyon Pulmoner emboli+enfarkt Bronş karsinomu Eşlik eden parankimal lezyon yok ise : Pulmoner emboli Viral infeksiyon Tüberkülozun erken evresi (%10) Benign asbest plörezisi

Lenfosit: :

Lenfosit: Tüberküloz Malignite Lenfoma Sarkoidoz Romatoid hastalık Mantar hastalıkları Şilotoraks

Eozinofilik efüzyon (>%10 eoz.): :

Eozinofilik efüzyon ( >%10 eoz.): Plevra boşluğunda hava/kan bulunmas ı İ nfeksiyonlar Pulmoner emboli-enfarkt İlaca bağlı plörezi ler Benign asbest pl örezisi Otoimmün hastalıklar Eozinofilik akciğer hastalıkları

Light kriterleri:

Light kriterleri transüda eksüda Plevra protein < 3 gr/dl > 3 gr/dl Plevra/serum protein < 0.5 > 0.5 Plevra LDH < 200 U/l > 200 U/l LDH plevra /serum < 0.6 > 0.6 *Sensitivite %100, spesifite %72.

Diğer ayırım kriterleri::

Diğer ayırım kriterleri: Eksüdada serum albümin-plevral sıvı alb. gradienti <1.2 g/dl (diüretik kullanan KKY olgularında kullanılmalı) Eksüdada serum kolesterol >60 mg/dl veya P/S>0.3 Eksüdada plevral sıvı/serum bilirubin >0.6

PowerPoint Presentation:

Düşük PH ve glikoz: Romatoid artrit , ampiyem, malignite, tbc LDH>1000 IU/L: Komplike parapnömonik efüzyon, romatoid plörezi Amilaz yüksekliği: Pankreatit, özefagus rüptürü, malignite Adenozin deaminaz (ADA) yüksekliği: >50 Ü/L ise % 90 tüberküloz ANA >1/160, sıvı/serum >1: lupus plöriti RA’de plevra sıvısında romatoid faktör (+)

PowerPoint Presentation:

Plevral sıvının bakteri ve tbc yönünden incelenmesi-kültürü Sitoloji: Malign efüzyonların %33-72’sinde sıvıda tümör hücresi görülür. Tümör belirteçleri: Adenoca’da CEA, mezotelyomada hyalüronik asit

PowerPoint Presentation:

Tipik radyolojik görünüm: Alt zonda, konkavlığı yukarı bakan kavis (Damoiseua hattı) yapan, diyafragma ve kalp kenarını silen homojen dansite artışı.

Görüntüleme yöntemleri:

Görüntüleme yöntemleri Sıvı 150-200 ml’den fazla olduğunda yan ve PA grafide kostofrenik sinüs küntleşir. Lateral dekübit grafilerle daha iyi görüntülenir. Toraks USG >15-50 ml sıvıyı gösterebilir. Toraks BT: Altta yatan hastalık araştırmasında, loküle ampiyem, plevra kalınlaşması-kalsifikasyonu görüntülemede.

PowerPoint Presentation:

Plevra iğne biyopsisi: Özellikle tüberküloz ve neoplazi düşünülen eksüda larda yapılır. Malignitede %71, tüberkülozda %84 (+). Tekrarlanan torasentez ve iğne biyopsileri ile tanıya gidilemezse torakoskopik veya açık plevra biyopsisi yapılabilir.

Transüdatif plöreziler-etyoloji::

Transüdatif plöreziler-etyoloji: Konjestif kalp yetmezliği (>%70) Nefrotik sendrom Siroz Asit Dializ Pulmoner emboli VCS obstrüksiyonu Miksödem

Eksüdatif plöreziler-etyoloji::

Eksüdatif plöreziler-etyoloji: A) Pulmoner enfeksiyonlar (parapnömonik, tüberküloz, mantar, parazit, viral) B) Neoplastik hastalıklar (metastaz ve primer) C) Pulmoner emboli D) Gastrointestinal nedenler (pankreas hast, batında abse,cerrahi,özefagus perforasyonu)

PowerPoint Presentation:

E) Travma (hemotoraks, şilotoraks) F) Kollajen doku hastalıkları (RA, SLE) G) İlaçlar (nitrofurantoin, dantrolene, metysergide, bromokriptin, amiodarone, vb) H) Diğer: Asbestozis, şilotoraks, Dressler send, Meigs send, sarkoidozis, perikardiyal hast., üremi, radyoterapi

PowerPoint Presentation:

Plevral efüzyonların >% 90’ı: Konjestif kalp yetmezliği Pnömoni Malignite Pulmoner emboli’ye bağlıdır.

Transüda-tedavi:

Transüda-tedavi Altta yatan hastalığa ait semptomlar eşlik eder. Sağda daha sık, sıklıkla bilateral Tanı klinik bulgular ve torasentezle Altta yatan hastalığın tedavisi ile geriler.

Eksüda-tedavi:

Eksüda-tedavi Altta yatan hastalığın tedavisi (pnömoni, tüberküloz, tümör, vs) Torasentezle sıvıyı boşaltma Tüp torakostomi ile kapalı plevra drenajı (ampiyem, hemotoraks, malign plörezi) Plöredezis (malign plörezi) Cerrahi (dekortikasyon): Hemotoraks ve ampiyemde gerekebilir.

PowerPoint Presentation:

Şilotoraks (lenf sıvısının duktus torasikus’tan plevra boşluğuna sızması): trigliserid > 110 mg/dl. %50’si tümöre (lenfoma, mide ca), %25’i travmaya bağlı. Tedavisi: Tüp drenajı, total parenteral beslenme, cerrahi. Pseudoşilotoraks: TG <50 mg/dl, kolesterol >200 mg/dl ve kolesterol kristalleri var

Parapnömonik plörezi ve ampiyem:

Parapnömonik plörezi ve ampiyem Parapnömonik efüzyon: Akciğerde inflamasyon (pnömoni, bronşektazi, abse) ile birlikte plevra boşluğunda steril eksüda. Ampiyem: Plevra boşluğunda püy bulunması veya eksüdada Gram boyaması ile mikroorganizma gösterilmesi. Sıklıkla Pnömokok, H.influenza, Stafilokok ve Pseudomonas enfeksiyonlarında.

Klinik bulgular ve tedavi:

Klinik bulgular ve tedavi Pnömoni ve plörezinin klinik bulguları. Ampiyemde torasentezle kötü kokulu püy alınır. Etkili antibiyotik tedavi Ampiyemde kapalı plevra drenajı endikedir. Nadiren cerrahi tedavi (açık drenaj veya dekortikasyon) gerekir.

PNÖMOTORAKS:

PNÖMOTORAKS Plevra boşluğunda hava toplanması (hava atmosferden veya akciğerden gelir). Atmosferik P-plevral P: 760-5=755 mmHg, plevral kapiller basınç bundan 40-50 mmHg düşük.

Sınıflama::

Sınıflama: Primer spontan Sekonder spontan Travmatik (ve iatrojenik) Katamenial

Etyoloji:

Etyoloji Primer: apikal blebler (ince uzun-astenik kişilerde sık) Sekonder: KOAH, astım, pnömoni, tbc, kistik fibrozis, İPF, sarkoidozis, infeksiyonlar, neoplaziler, radyasyon Travmatik: açık ve kapalı göğüs yaralanması, barotravma İatrojenik: torasentez, plevra ve akciğer biyopsisi, barotravma, kateterizasyon

Klinik bulgular:

Klinik bulgular Göğüs ağrısı (ani başlangıçlı, plöretik), nefes darlığı (%95), kuru öksürük. Sekonder pnx’da semptomlar daha ağır. Parsiyel pnx’da fizik bakı olağan. Bulgular: taşipne, taşikardi o taraf solunuma az katılır solunum sesleri azalır veya alınamaz perküzyonda hiperrezonans vokal fremitus az veya yok.

PowerPoint Presentation:

Hamman bulgusu: Hasta soluna yatınca mediastendeki havanın kalp atımları ile dalgalanmasıyla çıtırtı sesi duyulması. Tansiyon pnx ’da taşikardi (>140/dk), hipotansiyon, siyanoz, trakeal deviasyon. Acil müdahale (iğne veya toraks tüpüyle havanın boşaltılması) gerekir. A.kan gazında sıklıkla hipoksemi, hipokapni, solunumsal alkaloz vardır.

Radyoloji:

Radyoloji PA akciğer grafisinde periferde visseral plevranın parietal plevradan pulmoner damarların izlenemediği hava görünümü ile ayrıldığı, santralde kollabe akciğere ait dansite artışı izlenir. Pnx küçükse ekspiriyum grafisinde ve lateral dekübit grafide daha iyi görülür.

Pnx radyoloji:

Pnx radyoloji

Tedavi:

Tedavi Pnx’ın büyüklüğüne, klinik bulgulara göre. Primer spontan pnx: Pnx parsiyel (<%20) ve hastanın solunum sıkıntısı yoksa izlenir, nazal O2 verilebilir. Pnx daha fazla ise torasentezle hava boşaltılması denenebilir. Tüp torakostomi yapılır. Sekonder pnx: Kapalı plevra drenajı (tüp torakostomi) endikasyonu var.

PowerPoint Presentation:

Spontan pnx’da nüks oranı % 30. Plöredezis: Plevral boşluğa irritan, kimyasal ajan (tetracycline, talk) verilerek parietal ve visseral plevranın yapıştırılması. Nükslerde ve yüksek riskli hastalarda. Başarı şansı %75-85. Torakoskopi-torakotomi

Neoplastik plevral efüzyonlar:

Neoplastik plevral efüzyonlar Plörezilerin % 25’inde neden malignitedir. En sık adenokanserler, özellikle meme ve akciğer kökenli olanlar, lenfomalar. %10’unda primer tümör bulunamaz. %90’ı eksüda, genellikle hemorajik Tedavi: Sitostatik tedavi, terapötik torasentez, kontrol altına alınamazsa kapalı plevra drenajı ve plöredezis.

Plevranın primer tümörleri:

Plevranın primer tümörleri Mezotelyoma: Plevranın en sık primer malign tümörü. Mezotel yüzeylerden (plevra, periton, perikard), % 80 plevradan köken alır. Tek taraflıdır. 50-70 yaşlarında sıktır. Lokalize (nadir, genellikle benign) ve diffüz formları vardır.

PowerPoint Presentation:

En belirgin nedeni mesleksel (crocidolite tipi) veya çevresel asbest maruziyetidir. Asbest ısı ve ses yalıtımı, otomobil, gemi ve inşaat sanayinde kullanılır. Asbest işçilerinde mezotelyoma oranı %5-7. Maruziyetten 20-40 yıl sonra ortaya çıkıyor. Çevresel maruziyet Türkiye’de Diyarbakır, Nevşehir, Sivas’ta sık. “Beyaz toprak” ev badanasında kullanılır. Niğde yöresinde erionite maruziyetine bağlı mezotelyoma sık görülüyor.

Tanı ve tedavi:

Tanı ve tedavi Semptomları şiddetli göğüs ağrısı, dispne, öksürük. Radyoloji: Plörezi, plevra kalınlaşması, plevral plak ve kalsifikasyonlar, volüm kaybı Toraks BT, torasentez, iğne biyopsisi Sıklıkla torakoskopi veya açık biyopsi Plöredez, kemoterapi, radyoterapi, cerrahi Tedaviye yanıt ve prognoz kötü

authorStream Live Help