3-öksürüklü hastaya yaklaşım

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

3-öksürüklü hastaya yaklaşım

Comments

Presentation Transcript

Öksürüklü Hastaya Yaklaşım:

Öksürüklü Hastaya Yaklaşım Doç.Dr. Fisun Karadağ

PowerPoint Presentation:

Öksürük, mukus gibi aşırı sekresyonların ve inhale edilen partikül ve yabancı cisimlerin üst ve alt hava yollarından temizlenmesi için koruyucu refleks ve doğal savunma mekanizmasıdır. Tüm yaş gruplarında en sık doktora başvuru nedenidir.

PowerPoint Presentation:

Öksürük refleksinde 4 aşama: başlangıç inspiryum ve duraklama; valsalva manevrası ile birlikte göğüs duvarı, abdominal duvar diyafragma kaslarında güçlü kasılmalar; vokal kordların açılması ile ekspiratuvar patlama; post-tussive uzun inspirasyon.

PowerPoint Presentation:

Öksürük refleksinin 5 komponenti vardır: öksürük reseptörleri, afferent sinirler, öksürük merkezi, efferent sinirler, effektör kaslar.

Öksürük reseptörleri::

Öksürük reseptörleri: Üst solunum yolları Trakeobronşial ağaç: yavaş adapte olan reseptörler (stretch reseptörler), hızlı adapte olan reseptörler ("irritant" reseptörler), pulmoner C fiber veya J-tipi reseptörler, bronşial C fiber reseptörleri. Diğer: diyafragma, dış kulak yolu, perikard, timpanik membran, özofagus, midede bulunur.

PowerPoint Presentation:

Afferent sinirler: vagus, glossopharyngeal, frenik sinir, trigeminal, superior laringeal Efferent sinirler: vagus, frenik, rekürren laringeal, periferal Effektör kaslar: diyafragma, glottis, göğüs, abdominal duvar

Akut Öksürük: < 3 hafta :

Akut Öksürük: < 3 hafta En sık neden viral ÜSYE Bakteriyel inf.: sinüzit, farenjit, bronşit, pnömoni Allerjik rinit Astma atakları İrritan maruziyeti KKY, pulmoner emboli, aspirasyon

Kronik öksürük: > 8 hafta :

Kronik öksürük: > 8 hafta Kronik öksürüğün en sık nedenleri: sigara ve diğer çevresel irritanlar postnasal akıntı astma ("cough-variant" astma dahil) gastroesophageal reflü (GÖR) kronik bronşit havayolu aşırı duyarlılığı/postinfeksiyöz öksürük (viral veya atipik infeksiyon sonrası) İlaçlar: ACE (angiotensin-converting enzyme inhibitörleri, beta-blokerler)

PowerPoint Presentation:

Daha az görülen fakat önemli kronik öksürük nedenleri: konjestif kalp yetmezliği akciğer veya özofagus kanseri larinks hastalıkları interstisyel akciğer hastalıkları bronşektazi tüberküloz yabancı cisim mesleki irritanlar

Öksürüğün komplikasyonları: :

Öksürüğün komplikasyonları: Kusma, özefagus perforasyonu, dalak rüptürü, inguinal herni Senkop, baş dönmesi, baş ağrısı Kalp ritm bozuklukları, arteriyal hipotansiyon Pnömotoraks, pulmoner interstisyel amfizem, pnömomediastinum, subkutan amfizem, bronş rüptürü Kosta kırıkları, kas yırtılmaları, vertebral kompresyon kırıkları Stres inkontinans, ses kısıklığı, operasyon yerinde açılma Yaşam kalitesinde azalma

Kronik öksürükte sistematik tanısal yaklaşım:

Kronik öksürükte sistematik tanısal yaklaşım

Anamnez alırken sorabileceğimiz bazı anahtar sorular: :

Anamnez alırken sorabileceğimiz bazı anahtar sorular: Öksürüğünüzü nasıl tanımlarsınız? Öksürükle birlikte balgam var mı? Balgamınızı tarif eder misiniz? Balgamınızda kan var mı? Balgamınızın miktarı ne kadar? Öksürüğe eşlik eden başka bir bulgu var mı? Göğüs ağrısı, ateş, terleme, titreme var mı? Hırıltı var mı? Daha önce hiç hırıltı veya saman nezlesi atağı geçirdiniz mi? Ailenizde astımı olan kişi var mı? Kilo kaybınız oldu mu? Ailede tüberkülozlu ya da devamlı öksürüğü olan kişi var mı? Sigara içiyor musunuz? İçiyorsanız ne kadar? Dumana maruz kalıyor musunuz? Ne tür bir işte çalışıyorsunuz? Hiç asbest tozuna maruz kaldınız mı? Evde kuş besler misiniz? Yabancı cisim ihtimali söz konusu olabilir mi? Ayaklarınızda şişlik oluyor mu?

PowerPoint Presentation:

Fizik Muayene Solunum paterni ve hızı Yardımcı solunum kaslarının kullanılması Akciğerler: wheezing, ronküsler, raller, matite vb KBB: timpanik membranlar üzerindeki kıllar, nazal mukozal ödem/polipler, orofaringeal sekresyonlar, sinüs duyarlılığı Boyun: kitle veya guatr Röntgen İncelemesi PA ve lateral akciğer grafisi Paranazal sinüs grafisi Toraks BT

PowerPoint Presentation:

Laboratuvar İncelemesi Eozinofili, IgE Kollajen vasküler hastalıklar, sarkoidoz, infeksiyonlarla ilgili spesifik testler Solunum Fonksiyon Testleri Spirometri, akciğer volümleri Bronkoprovokasyon testi Fiberoptik Bronkoskopi

Kronik öksürüklü hastaya yaklaşım :

Kronik öksürüklü hastaya yaklaşım A. Sigara öyküsü, ACE kullanımı açısından sorgulanır, olumlu yanıt alınırsa ve akciğer grafisi normal ise bu etkenler kesilerek 4 hafta beklenebilir. B. Akciğer grafisi normal, irritanlara maruz kalma varsa irritanlardan uzaklaştırılması gerekir. İleri tetkik için dört hafta beklenir.

PowerPoint Presentation:

C. Akciğer grafisi normal ise postnazal akıntı, astım ve gastroözefagiyal reflüden (GÖR) oluşan patojenik triadın her biri ayrı ayrı değerlendirilir: Postnazal akıntı: Sinüs grafisi, gerekirse sinüs tomografisi, allerji testleri Astım: Solunum fonksiyon testleri, PEF izlemi, reverzibilite testi, gerekiyorsa bronş provokasyon testi GÖR: 24 saatlik özefagus pH izlemi

PowerPoint Presentation:

D. Patojenik triad araştırması ile kronik öksürük sebebi bulunamadığında diğer sık görülmeyen nedenler araştırılır. Bunun için; balgam incelemesi, bronkoskopi, toraks YRBT ve diğer testler yapılır. Postnazal akıntı, astım, GÖR tedavisine rağmen öksürük devam ediyorsa balgam sitolojisi, bronkoskopi, YRBT, baryumlu özefagus grafisi ve kardiyak incelemeler yapılarak uygun tedavi verilir.

PowerPoint Presentation:

E. Akciğer grafisinde patolojik görünüm varsa balgam sitolojisi, bronkoskopi, YRBT, baryumlu özefagus grafisi ve kardiyak incelemeler yapılarak uygun tedavi verilir. F. Öksürük devam ediyorsa psikojenik ya da alışkanlık (habitüel) öksürük olabilir.

Öksürük tedavisi: :

Öksürük tedavisi: A. Altta yatan spesifik sebebe göre tedavi: Astım: Bronkodilatörler ve inhaler kortikosteroidler Postnazal akıntı, allerjik rinit: Topikal nazal steroidler, antihistaminikler, gerekiyorsa antibiyotik GÖR: Proton pompa inhibitörü ya da H2-histamin antagonisti ACE inhibitörüne bağlı öksürük: İlaç kesilir, alternatif ilaçlar seçilir (anjiotensin reseptör antagonisti gibi) Kronik bronşit: Sigara kesilir Bronşektazi: Postüral drenaj, infeksiyonların tedavisi

PowerPoint Presentation:

B. Semptomatik tedavi Akut öksürük: Nonspesifik antitüssif tedavi (dekstrometorfan, difenhidramin vb) Gece israrlı öksürük: Opiyoidler (kodein, morfin) Terminal tedavi edilemeyen hastalıklara bağlı öksürük: Opiyoidler, lokal anestezi

authorStream Live Help