üfürümlü çocuğa yaklaşım

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

üfürümlü çocuğa yaklaşım

Comments

Presentation Transcript

ÜFÜRÜMLÜ ÇOCUĞA YAKLAŞIM:

ÜFÜRÜMLÜ ÇOCUĞA YAKLAŞIM Yrd.Doç.Dr.S.Ayvaz Aydoğdu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Pediatrik Kardiyoloji

KALBİN OSKÜLTASYONU:

KALBİN OSKÜLTASYONU Tam sessiz ortamda Yatarken , otururken ve ayakta dinlenmeli Çan ve diyafram tarafı ile Solunum, pozisyon, egzersiz ve Valsalva manevralarının etkileri Kalp siklusunun tümü ve kalp alanlarının tümü sistemli olarak değerlendirilmeli

KALBİN DİNLEME ODAKLARI:

KALBİN DİNLEME ODAKLARI Üfürümlerin en şiddetli duyulduğu alanları tanımlar. Çoğu zaman üfürüm geniş bir alanda duyulabilir.Ancak en güçlü duyulduğu yer odak olarak belirtilir .

PowerPoint Presentation:

SAĞ 2. İKA: Aort stenozu (Valvüler,subvalvüler, supravalvüler) SOL 2. İKA: PS, ASD,PDA,Aort Koark,Aort stenozu SOL 4-5.İKA: VSD, TY, HOKM, TOF,Still üfürümü SOL APEKS(5.İKA-midklaviküler): MY, MVP, HOKM

ÜFÜRÜMLERİN ŞİDDETİ :

ÜFÜRÜMLERİN ŞİDDETİ 1/6 : Çok dikkatle dinlenince duyulabilir 2/6: Hafif, ancak kolayca duyulur 3/6: Orta şiddette üfürüm 4/6: Trill’in eşlik ettiği orta şiddette üfürüm 5/6: Şiddetli üfürüm.Stetoskopun kenarı göğse değince duyulabilir 6/6: Çok şiddetli.Stetoskop göğse değme den duyulabilir

SİSTOLİK ÜFÜRÜMLER:

SİSTOLİK ÜFÜRÜMLER 1-HOLOSİSTOLİK: S1 ile başlar ve aynı şiddette S2’e kadar sürer.(VSD, MY, TY) 2-EJEKSİYON TİPİ: S1’den sonra başlar.(Çoğu masum üfürüm, Aort ve pulmoner stenozlar). Artıp- azalarak sonlanır.

PowerPoint Presentation:

3-ERKEN SİSTOLİK: S1 ile başlar.Sonra azalarak S2’den önce biter.(Küçük müsküler VSD) 4-ORTA-GEÇ SİSTOLİK: Sistolün ortasında başlar, genellikle klikle birliktedir.(MVP’ye bağlı MY)

DİYASTOLİK ÜFÜRÜMLER:

DİYASTOLİK ÜFÜRÜMLER 1-ERKEN DİYASTOLİK: AY, PY 2-MİDDİYASTOLİK: Relatif veya organik MS, TS 3-GEÇ DİYASTOLİK: MS,TS

SÜREKLİ ÜFÜRÜMLER:

SÜREKLİ ÜFÜRÜMLER Hem sistol hem diyastolde aralıksız sürer (PDA,AVM,kollateral ,Venöz hum) OSKÜLTASYON SIRASI: Kalp sesleri—sistolik üfürümler— diyastolik üfürümler

PowerPoint Presentation:

ORGANİK ÜFÜRÜMLER: VSD, mitral yet. Gibi kalpteki organik bir olay sonucu oluşurlar. FONKSIYONEL ÜFÜRÜMLER: Kalp dışı bir olay vardır. Anemi, ateş, egzersiz, anksiyete, hipertiroidi gibi

PowerPoint Presentation:

MASUM ÜFÜRÜMLER: Kalpte veya kalp dışı bir sebeb olmadan gelişen üfürümlerdir . Çocukluk çağında duyulurlar ( % 40-60). Etyopatogenezleri tam aydınlatılmamış zararsız üfürümlerdir. Normal çıkış yollarındaki kan akış hızının hafifçe artmasına veya korda tendinea gibi normal yapıların vibrayonuna rezonansına bağlıdır.

MASUM ÜFÜRÜM TİPLERİ:

MASUM ÜFÜRÜM TİPLERİ STİLL ÜFÜRÜMÜ: En sık görülen masum üfürüm tipidir.En sık 2-6 yaşlarda, ancak bebeklik ve adölesan dönemlerde de görülebilir.Sol Sternum orta-alt kısmı ile apeks arasında en iyi yatarken duyulur.Ayakta iken şiddeti azalır. 1-3/6 şiddetinde.Düşük frekanslı (Çan tarafla daha iyi duyulur) , müzikal bir üfürüm.

PowerPoint Presentation:

PULMONER AKIM ÜFÜRÜMÜ: En sık 8-14 yaşlarda duyulur.1-3/6 şiddetinde. ASD ve PS üfürümü ile karışabilir. S2’deki farklılıklarla, ejeksiyon kliğiyle ayrılabilir. PERİFERAL PULMONER ARTER STENOZ ÜFÜRÜMÜ: Normal yenidoğanlarda sıktır.Genellikle 6 aya kadar geçer.1-2/6 şiddetinde .En iyi aksilla ve sırtta duyulur. Gerçek PA darlığı ile karışabilir.

PowerPoint Presentation:

AORTİK SİSTOLİK ÜFÜRÜM: Büyük çocuk ve adölesanlarda duyulur. Anemi,ateş gibi durumlarda ortaya çıkabilir. Patolojik üfürümlerden ayrımı zordur. SUPRAKLAVİKULER SİSTOLİK ÜFÜRÜM: Her yaşta duyulabilir. En iyi sağ supraklaviküler olmak üzere üst göğüste de daha az olarak işitilebilir. Omuzları hiperekstansiyona getirince azalır veya kaybolur.

PowerPoint Presentation:

VENÖZ HUM: Çocuklardaki en sık sürekli üfürümdür. En sık 3-6 yaşlarda. Sağ supraklaviküler bölgede genellikle daha şiddetlidir . İnfraklaviküler bölgeye de yayılır . Diyastolde daha şiddetlidir. Yatarken duyulmaz veya çok zayıf duyulur. Juguler ven’e hafif kompresyonla veya çocuk başını üfürüm tarafına çevirince hafifler.

PowerPoint Presentation:

MAMMARİAN ARTER ÜFÜRÜMÜ: Nadiren kız adölesanlarda duyulur. Sürekli üfürümdür. Günden güne değişmesi tipiktir. Göğüsler üzerinde duyulur.

PowerPoint Presentation:

İleri tetkiki gereken üfürümler 1-Semptomatik(büyüme geriliği, kalp yetmezliği, efor intoleransı, senkop, siyanoz, göğüs ağrısı) 2-Tele’de anormallik 3-Anormal EKG 4-Diyastolik üfürüm 5-Regürjitan sistolik üfürümler(S1 ile başlar) 6-Geç sistolik üfürümler 7-Venöz hum dışı sürekli üfürümler 8-3/6 şiddetinde veya Trill varlığı 9-Nabızların çok güçlü veya zayıf alınması 10-Anormal kalp sesleri(klikler, gallop, S4, S2’de geniş veya sabit ikileşme, S2’nin sert duyulması) 11-Ayakta artan sistolik üfürüm (HOKM,MVP)

PowerPoint Presentation:

Fonksiyonel olmayan Üfürüm Sistolik Ü Diyastolik veya Sürekli Ü I-II. Derece ve Midsistolik SolSterAlt-Apeks arası dışında >II.derece Holosistolik/erken veya geç sistolik Asemptomatik Başka bulgu yok SolSterAlt-Apeks arasında Kalp hastalığı Bulguları var Ped.Kardiolog EKO ? İleri tetkik gereksiz (Still veya Venöz hum) Venöz hum ?

PowerPoint Presentation:

Fonksiyonel olmayan üfürüm Venöz hum ile Still dışı üfürüm ve/veya Eşlik eden bulgular olması: büyüme geriliği, kalp yetmezliği, efor intoleransı, senkop, siyanoz, göğüs ağrısı Tele, EKG anormalliği Kalpte ek sesler, S1-S2 patolojileri Nabız ve TA anormalliği Ayakta şiddetlenen veya > 2/6 sistolik üfürüm Apeks vuru patolojisi Tipik Venöz hum Tipik Still üfürümü(1-2/6) Eşlik eden bulgu yok İleri tetkik gereksiz Ped.Kardiolog’a sevk

Duyulduğu odağa göre Üfürüm ayırıcı tanısı:

Duyulduğu odağa göre Üfürüm ayırıcı tanısı

Aort odağı-1:

Aort odağı-1 Patoloji Üfürüm Diğer fizik bakı bulgusu Aort kapak darlığı Sistolik ejeksiyon:2-5 Ejeksiyon kliği S2 tek ob Subaortik Stenoz Sistolik ejeksiyon:2-4 Klik yok Membran-AY sıktır Supravalvüler Stenoz Sistolik ejeksiyon:2-3 Klik yok TA sağda>sol ob

Aort odağı-2:

Aort odağı-2 Patoloji Üfürüm Diğer fizik bakı bulgusu AY Diyastolik dekreşendo: 1-4 En iyi sol 3.İKA’ta Artmış nabız basıncı

Pulmoner odak-1:

Pulmoner odak-1 Patoloji Üfürüm Diğer fizik bakı bulgusu Pulmoner kapak darlığı Sistolik ejeksiyon:2-5 Ejeksiyon kliği S2 geniş çift ASD Sistolik ejeksiyon:2-3 S2 geniş ve sabit çift YD’da fizyolojik PA üfürümü Sistolik ejeksiyon:1-2 Sırt ve aksillaya iyi yayılır

Pulmoner odak-2:

Pulmoner odak-2 Patoloji Üfürüm Diğer fizik bakı bulgusu Pulmoner akım üfürümü Sistolik ejeksiyon:2-3 İyi yayılmaz S2 normal PA darlığı Sistolik ejeksiyon:2-3 Sırt ve yanlara yayılır Aort darlığı Sistolik ejeksiyon:2-5 Sol 3.İKA ve apekste de iyi duyulur

Pulmoner odak-3:

Pulmoner odak-3 Patoloji Üfürüm Diğer fizik bakı bulgusu Aort koarktas Sistolik ejeksiyon:1-3 Eniyi sol interskapuler Zayıf veya yok femoral nabız PDA Sürekli:2-4 Sıçrayıcı nabız

Pulmoner odak-4:

Pulmoner odak-4 Patoloji Üfürüm Diğer fizik bakı bulgusu Pulmoner venöz dönüş anomalisi Sistolik ejeksiyon:2-3 Totalde siyanoz S2 geniş çift PY Diyastolik:1-3 Pulmoner hipertansiyon’a eşlik debilir

Triküspit odak-1:

Triküspit odak-1 Patoloji Üfürüm Diğer fizik bakı bulgusu VSD Regürjitan sistolik:2-6 S2 sert olabilir Still üfürümü Sistolik ejeksiyon:1-3 Müzikal HOKM Sistolik ejeksiyon:2-4 Ayakta artar MY ob

Triküspit odak-2:

Triküspit odak-2 Patoloji Üfürüm Diğer fizik bakı bulgusu TY Regürjitan sistolik:2-3 Hepatomegali Pülsatil KC ob Fallot Sistolik ejeksiyon:2-4 Pulmonerde en güçlü ob Tek S2 Siyanoz TS Diyastolik:1-3 Geniş ASD’e bağlı ob

Apeks-1:

Apeks-1 Patoloji Üfürüm Diğer fizik bakı bulgusu MY Regürjitan sistolik:2-4 Sol aksillaya İyi yayılır MVP Orta-geç sistolik:2-4 Midsistolik klik + ayakta artan üfürüm AS Sistolik ejeksiyon En iyi burada ob

Apeks-2:

Apeks-2 Patoloji Üfürüm Diğer fizik bakı bulgusu HOKM MY üfürümü Ayakta artar Still üfürümü Sistolik ejeksiyon:1-3 Müzikal En iyi apekste ob MS Diyastolik:1-3 Geniş VSD-PDA’a bağlı ob

authorStream Live Help