senkop

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

senkop

Comments

Presentation Transcript

SENKOP:

SENKOP Yrd.Doç.Dr.S.Ayvaz Aydoğdu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Pediatrik Kardioloji

TANIM:

TANIM SENKOP: Geçici bilinç ve kas tonusu kaybı PRESENKOP:Bilinç kaybı olmadan,baş dönmesi,göz kararması + , solma, terleme, zayıf nabız, tansiyon düşmesi. Presenkop’lu hastaya Senkop’lu gibi yaklaşılır.

ETYOLOJİ:

ETYOLOJİ 1-Dolaşımsal nedenler a-Ekstrakardiyak - Vazovagal (Vazodepresör,Nörokardiyojenik )(%50 ) -Ortostatik hipotansiyon(%20) -Venöz dönüş azalması(Artmış intratorasik basınç,hipovolemi) -Serebrovasküler tıkayıcı hastalık

ETYOLOJİ-2:

ETYOLOJİ-2 b-İntrakardiyak nedenler Ağır obstrüksiyonlar(AS,PS,HOKM,PHT) Miyokard disfonksiyonu(Miyokard iskemi veya infraktüsü, Kawasaki hast, koroner arter anomalisi) Aritmiler(Aşırı taşikardi veya bradikardi, Uzun QT Sendromu)

ETYOLOJİ-3:

ETYOLOJİ-3 2-Metabolik nedenler Hipoglisemi Hipoksi 3-Nöropsikiatrik nedenler Epilepsi(%7,5) Beyin tümörü Migren(%5) Histeri Hiperventilasyon sendromu Kafa travması(%5)

VAZOVAGAL SENKOP:

VAZOVAGAL SENKOP KLİNİK :Birkaç saniye-1 dakika kadar süren prodrom dönemi vardır(baş dönmesi, sersemlik, solukluk, çarpıntı, bulantı, terleme, hiperventilasyon Bilinç kaybı 1 dakikadan kısa sürer. Provake ediciler :Anksiyete,korku, ağrı,kan görme veya alınması,açlık,sıcak ve nemli ortam,kalabalık ortamlar,hareketsiz-uzun süreli ayakta durma

PATOFİZYOLOJİ:

PATOFİZYOLOJİ NORMAL : Ayakta iken kan alt extremitelerde göllenir venöz dönüş azalır kalp atım hacmi ve tansiyon düşer + kalpte mekanoreseptörler(C lifleri) az uyarılır beyin sapına az uyarı gider sempatik uyarı artar kalp hızı artar ve vazokonstrüksiyon olur kalp hızlanır + sistolik TA yaklaşık normal + diyastolik basınç artar

PowerPoint Presentation:

DUYARLI KİŞİDE :Azalmış venöz dönüş çok güçlü ventrikül kasılmasına neden olur.Aşırı uyarılan mekanoreseptörlerden çıkan afferent uyarılar beyin sapından sempatik uyarıların azalmasına neden olur.Böylece bradikardi ve hipotansiyon gelişir.Beyin kan akımı azalarak senkop gelişir.

ORTOSTATİK HİPOTANSİYON:

ORTOSTATİK HİPOTANSİYON Ayakta iken tansiyon düşer, nabız hızlanmaz Vazovagal senkoptaki gibi prodrom bulguları yoktur.Yalnız başta sersemlik hissedilir.

KARDİYAK SENKOP:

KARDİYAK SENKOP Yapısal kalp hastalığı veya aritmiye bağlıdır Şunların varlığında kardiyak senkop düşünülmelidir: -Yatarken senkop -Egzersizle gelen senkop -Göğüs ağrısı + senkop -Kalp hastalığı öyküsü -Aile’de ani ölüm olması

PowerPoint Presentation:

OBSTRÜKTİF LEZYONLAR AS, PS, HOKM, Pulmoner hipertansiyon Egzersizle periferik vazodilatasyon olur.Ancak kardiyak debi bunla orantılı artmaz.Beyin kan akımı azalıp Senkop olur. Tanı fizik bakı,Tele,EKG,EKO ile konabilir.

PowerPoint Presentation:

MİYOKARD DİSFONKSİYONU Nadirdir.Koroner arter anomalileri veya Kawasaki hastalığı’ne sekonder koroner patolojilere bağlı olabilir. ARİTMİLER SVT, VT, Hasta sinüs sendromu, Tam AV blok Aritmiler :kalp hastalığı olanlarda(Ebstein hast, MS, L-Transpozisyon, Dilate KMP, HOKM, MVP ) veya uzun QT send, WPW sendromu olanlarda daha çok görülür.

PowerPoint Presentation:

EPİLEPSİ:Prodrom yoktur, 1 dakikadan uzun sürer.Çoğunlukla hastada kasılma vardır.İdrar ve gaita kaçırabilirler.Postiktal konfüzyon olur. HİPOGLİSEMİ:Başlangıç ve sonlanımı tedricidir.Tok karna olmaz.Presenkop belirtileri yatar pozisyonda iken düzelmez.

PowerPoint Presentation:

HİPERVENTİLASYON: Hipokapni sonucu intrakranial vazokonstrüksiyon olur.Çarpıntı, başta sersemlik hissi, karında rahatsızlık olur. Nadiren biliç yitimi görülür Hastaya hiperventilasyon yaptırıldığında benzer bulguların tekrarlaması tanısaldır. HİSTERİ: Mutlaka seyirci önünde olur ve yaralanma eşlik etmez.Uzun sürer (1 saate kadar olabilir) 10 yaştan önce nadirdir .Solunumsal yakınmalar sıktır (boğuluyormuş gibi olma,nefes darlığı).Olayı ayrıntılarıyla, kaygısız bir şekilde anlatırlar.Sekonder kazanç tanımlanmalıdır.

PowerPoint Presentation:

TANISAL YAKLAŞIM ANAMNEZ:En önemlisidir.Çünkü olguların büyük çoğunluğunda senkop anında muayene şansı yoktur ve fizik bakıları normaldir.Şu noktalara dikkat edilir: -Hangi saatte -Aç/tok karna -Egzersizle mi -Eşlik eden bulgular -Hangi pozisyonda -Kalp hast var mı -Aile’de:kalp hast, aritmi, ani ölüm, 30 yaş altında Mİ geçiren, metabolik hastalık, senkop geçiren

PowerPoint Presentation:

FİZİK BAKI:Kardiyovasküler sistem ve nörolojik sistem bakısı çok önemlidir. -TA:Yatarken ve ayakta(5-10 dak sonra).Ayakta iken TA’in sistolik 10-15 mmHg düşmesi patolojiktir(Ortostatik) -Oskültasyon:Darlık üfürümleri, S2 sertliği -Nörolojik:Göz dibi, Romberg, serebellar, derin duyu, DTR, yürüyüş -hiperventilasyon testi ANCAK:Büyük çoğunlukta fizik bakı normaldir.

PowerPoint Presentation:

TETKİKLER:Anamnez ve fizik bakıya göre planlanır.Vazovagal senkop için tipik öykü verenlerde ayrıntılı tetkike gerek yoktur. Ancak EKG rutindir:QT süresine bakılır. Disritmi bulguları, hipertrofi bulguları, WPW sendromu değerlendirilir.

PowerPoint Presentation:

Şu bulgulardan bir veya fazlası varsa ileri tetkik gereklidir : -Egzersizle gelişen senkop -Senkop öncesi göğüs ağrısı olması -Konvülsif hareket,idrar veya gaita inkontinansı olması -Vazovagal senkop’a uymayan öykü (Egzersizle,güçlü gürültü sonucu, aşırı heyecanlanma veya öfke ile olması;prodrom bulgularının olmaması,1 dakikadan uzun sürmesi,sık tekrarlaması)

PowerPoint Presentation:

-Senkop’un 2-3 kereden fazla tekrarlaması -Fizik bakıda kardiyak veya nörolojik patoloji saptanması -Ailede açıklanamamış ölüm olması BAŞLANGIÇ:EKG,Hemogram,serum elektrolit ve kan şekeri,Tele,EEG İLERİ TETKİKLER:EKO,Holter-EKG, Egzersiz testi,Kranial BT,Tilt testi

TEDAVİ:

TEDAVİ VAZOVAGAL:Senkop olunca hemen kaldırılmaz. Uzun süre aç,susuz kalmaması, ayakta uzun süre hareketsiz durmaması söylenir. Sık tekrarlıyorsa:Metoprolol (1,5 mg/kg/G) ORTOSTATİK:Ayağa yavaş kalkma önerilir

authorStream Live Help