Навчання письму як виду мовленнєвої діяльності

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Навчання письму як виду мовленнєвої діяльності:

Навчання письму як виду мовленнєвої діяльності Вчитель вищої кваліфікаційної категорії Амеліна О.М . Методична розробка

Актуальність теми:

Актуальність теми 4 Письмо починають розглядати як резерв у підвищенні ефективності навчання і ноземної мови 1 2 3 5 Більша частина потенціалу мови укладена в писемному мовленні Писемне мовлення служить надійним інструментом мислення, стимулює говоріння, слухання, читання іноземною мовою Письмо виконує допоміжну роль при формуванні при формуванні лексичних та граматичних навичок Кінцева мета оволодіння письмом для випускника успішне виконання завдання з розгорнутою відповіддю у тесті ЗНО.

Коротка характеристика письма та писемного мовлення:

Коротка характеристика письма та писемного мовлення Приватні т а д ілові листи Есе, вірші Графічна Орфогра- ф ічна Письмове висловлювання Система мови Пунктуа- ційна Статті, доповіді Техніка письма ПИСЬМО У вітчизняній методиці вживається в подвійному значенні: Писемне мовлення Елект. послання

Навчаючи писемного мовлення слід сформувати в учнів уміння та навички::

л огічно, послідовно викладати письмове висловлювання будувати мовні моделі відповідно до лексичної , орфографічної й г раматичної нормативності; Навчаючи писемного мовлення слід сформувати в учнів уміння та навички: вживати в письмовому висловлюванні речення, відповідні моделям, що вивчаються; . к ористуватися набором мовних кліше, формул , типових для тієї чи іншої форми письмової комунікації; Завдання навчання писемного мовлення н адавати точність і визначеність висловам;

Досягнення комунікативної компетенції в області писемного мовлення ::

Досягнення комунікативної компетенції в області писемного мовлення :

Завдання вчителя в навчанні письма:

Завдання вчителя в навчанні письма є забезпечення високого рівня грамотності учнів 3 володіння вмінням послідовно та лаконічно передавати думки та джерела 2 вільного володіння мовними засобами та стилями висловлювання 1

У навчанні письма виділяються три етапи::

У навчанні письма виділяються три етапи: Оволодіння каліграфією Оволодіння орфографією із залученням матеріалу, опрацьованого усно Оволодіння писемним мовленням як засобом спілкування І етап ІІ етап ІІІ етап

Етап формування орфографічних навичок:

Етап формування орфографічних навичок групування слів з однаковими звуками використовуються вправи на ідентифікацію та диференціацію списування з різними завданнями (підкреслити букву, буквосполучення, слова з однією і тією ж орфограмою) . звуко–буквений аналіз слова списування за зразком диференціація подібних, але не тотожних букв групування слів на основі протиставлень групування слів із використанням схем написання слів за заданими першими літерами

Етап формування лексико-граматичної правильності письма:

Етап формування лексико-граматичної правильності письма види вправ на запитання– відповіді з частковою зміною мовного матеріалу на трансформацію мовного зразка на підстановку на розширення та скорочення диктанти

Формування дій, що забезпечують виклад мовного матеріалу в письмовій формі навчання:

відповіді на запитання, складання запитань до тексту; резюме до тексту; складання плану до прочитаного тексту; переказ за планом; резюме до тексту; розповідь за придуманим початком (кінцем); Формування дій, що забезпечують виклад мовного матеріалу в письмовій формі навчання Вправи Вправи Вправи

Види творчого письма:

Види творчого письма Творче письмо . Title in here н аписання реферату виконання проектів с кладання діалогів переказ с кладання описів написання творів н аписання віршів ведення записів

Алгоритм написання творчої роботи::

Алгоритм написання творчої роботи:

Згідно Рекомендацій Ради Європи для розвитку уміння творчого викладу думок пропонуються наступні завдання:

Згідно Рекомендацій Ради Європи для розвитку уміння творчого викладу думок пропонуються наступні завдання Незважаючи на вибір підготовчих вправ, їх завданням є стимулювати та мотивувати учнів у процесі акумулювання матеріалів для подальшого н аписання . "clustering ” або " mapping" кубування мозкова атака інтерв’ю груповий твір

В своїй практиці навчання письма використовую:

В своїй практиці навчання письма використовую «Шлях зверху» «Шлях знизу» Необхідною одиницею навчання є текст-зразок як еталон висловлювання В основі навчання – речення, що відображає елементарні висловлювання , з певного набору яких поступово вибудовується цілісний текст

Система вправ з формування навичок написання листів:

Система вправ з формування навичок написання листів для вдосконалення вмінь читання та розуміння текстів листів та ознайомлення з позамовними стандартами написання офіційних та неофіційних листів для формування вмінь побудови текстів листів: учні вчаться створювати вступну та заключну частину листа, його основну частину, користуючись планом і мовленнєвими зразками, типовими для кожного жанру на розвиток умінь побудови текстів листів визначеного жанру: тут передбачається створення учнями текстів власних листів. 1 група 3 група 2 група

Підготовчі вправи до написання твору::

Підготовчі вправи до написання твору: виписування з тексту списування з додатковим завданням на логічний розвиток думок на стиснення тексту Сприяють формуванню вміння виділяти головне та аргументувати свій вибір Головне, щоб учні вміли виділяти в ньому ключову думку та відкидати другорядні деталі Різні вправи лексичного та граматичного характеру -

Техніка привертання уваги читача до есе::

Техніка привертання уваги читача до есе: Техніка написання вступної частини есе з вислову; з риторичного питання; і з звернення до читача; з розповіді цікавого факту або історії.

Техніка робота над основною частиною есе::

Техніка робота над основною частиною есе: Підтвердження думки Text in Підтвердження думки Text in Text in Кожний абзац есе має починатися з речення, що несе його основну думку. N.B. Підтвердження думки

Техніка закінчення есе::

Техніка закінчення есе: Головне, щоб у читача склалося враження про завершене есе . Заключна частина есе цитата або афоризм Мовленнєві кліше

Результативність у ЗНО:

Результативність у ЗНО Семененко Євгенія Воронцова Марина Стопчанський Захар Лещинський Дмитро 11 б 187 б 173 б 162 б Кропітка робота

Дякую за увагу!:

Дякую за увагу ! www.themegallery.com ЗОШ І-ІІІ ст.№3 м. Котовськ Одеська область (04862)2 – 83 - 01

authorStream Live Help