KNCT cua nguoi CBH

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Chuyªn ®Ò Kü n¨ng, ph­¬ng ph¸p c«ng t¸c cña ng­êi c¸n bé Héi PNCS:

Chuyªn ®Ò Kü n¨ng, ph­¬ng ph¸p c«ng t¸c cña ng­êi c¸n bé Héi PNCS Chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn + Kh¸i niÖm vÒ ®oµn thÓ + Tæ chøc phô n÷, yªu cÇu ®èi víi c¸n bé phô n÷ + Mét sè kü n¨ng cÇn thiÕt cña c¸n bé HPN

Slide 2:

A. Kh¸i niÖm vÒ ®oµn thÓ 1. §oµn thÓ lµ g× - Lµ tæ chøc chÝnh trÞ, x· héi d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng (Kh¸c víi mét sè tæ chøc kh¸c kh«ng ph¶i lµ tæ chøc chÝnh trÞ) - Gåm nh÷ng ng­êi cïng chung mét ®iÒu kiÖn, së thÝch. Cã tinh thÇn tù nguyÖn (Vµo tæ chøc CD, PN ph¶i viÕt ®¬n) - ChÊp hµnh quy ®Þnh (§iÒu lÖ) cña ®oµn thÓ ®ã - C¸ch thøc ho¹t ®éng (Tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, thuyÕt phôc, nªu g­¬ng) 2. C¸n bé ®oµn thÓ lµ g× - Lµ ng­êi trong tæ chøc ®ã - §­îc QuÇn chóng bÇu chän - Cã c¸c ®iÒu kiÖn ®¸p øng (Tr×nh ®é, n¨ng lùc, kü n¨ng th©n thiÖn, nhiÖt t×nh, tr¸ch nhiÖm) - Lu«n v× mäi ng­êi

Slide 3:

C¸n bé ®oµn thÓ -D©n bÇu - Thùc hiÖn theo §/LÖ, NQ - V/®éng, T/ phôc,nªu g­¬ng - Gi¸o dôc C¸n bé chÝnh trÞ - §­îc bæ nhiÖm - Thùc hiÖn theo Chøc tr¸ch, nhiÖm vô - MÖnh lÖnh - ChÊp hµnh vµ T/ hiÖn

Slide 4:

B. Tæ chøc phô n÷, yªu cÇu ®èi víi c¸n bé phô n÷ Tæ chøc PN lµ mét ®oµn thÓ, yªu cÇu ®èi víi c¸n bé Héi còng nh­ ®èi víi c¸n bé ®oµn thÓ, nh­ng cã mét sè nÐt ®Æc tr­ng vÒ giíi, nªn yªu cÇu tæ chøc PN cã tÝnh ®Æc thï h¬n 1. §Æc ®iÓm cña tæ chøc phô n÷ vµ héi viªn phô n÷ - Giíi tÝnh (Riªng tæ chøc PN ) - NhÑ nhµng, e dÌ, tÕ nhÞ (VD nh©n sù bÇu vµo BCH HPN cßn nãng h¬n c¶ BÇu ë §¹i héi §¶ng) - BËn rén v× thiªn chøc (viÖc n­íc, viÖc nhµ) - CÇn sù ®éng viªn, chia sÎ

Slide 5:

2. Yªu cÇu ®èi víi c¸n bé phô n÷ - N¾m, hiÓu râ hoµn c¶nh cña Héi viªn - CÇn chia sÎ cô thÓ, thùc tÕ - S©u s¸t, t©m lý - BiÕt cïng c­êi vµ cïng khãc

Slide 6:

1. Cã mét cÆp vî chång cïng lµm trong mét nhµ m¸y th­êng xuyªn m©u thuÉn ®¸nh chöi nhau, nhµ m¸y giao cho ®/c CTH lµm c«ng t¸c hoµ gi¶i - B­íc ®Çu tiªn chÞ Êy t×m hiÓu nguyªn nh©n g©y m©u thuÉn 2 VC * Nghe chÞ vî nãi vÒ chång . Chång em lµ ng­êi ®éc ¸c, gia tr­ëng, ng­êi em th× nh­ con c¸ m¾m, anh Êy th× khoÎ nh­ l·o n«ng chi ®iÒn, nÕu kh«ng ®¸p øng ®­îc anh Êy vÒ sinh lý anh Êy ®¸nh ®Ëp råi cã lóc cßn do¹ ®èt nhµ. * Nghe «ng chång kÓ vÒ vî . Vî em lµ ng­êi phô n÷ hçn l¸o, nãi n¨ng tôc tÜu, v« v¨n ho¸, nhiÒu khi tøc lªn cßn cho em ¨n ®ñ thø ®Æc s¶n... - B­íc thø hai chÞ Êy lµm c«ng t¸c hoµ gi¶i, khi gÆp vî chÞ Êy truyÒn ®¹t nguyªn v¨n c©u nãi cña chång, gÆp chång chÞ Êy truyÒn ®¹t nguyªn v¨n c©u nãi cña vî anh Êy. Sau ®ît hoµ gi¶i hai vî chång l¹i ®¸nh nhau mét trËn to. H«m sau chÞ HV Êy ®Õn c¬ quan chÞ nãi r»ng tõ lÇn sau cÊm chÞ kh«ng ®­îc can thiÖp vµo c«ng viÖc gia ®×nh nhµ t«i n÷a.

Slide 7:

2. Còng m©u thuÉn cña 2 vî chång trÎ chuÈn bÞ ®­a nhau ra toµ. Còng nh­ chÞ CT tr­íc b­íc ®Çu tiªn t×m hiÓu nguyªn nh©n cña sù viÖc - ¤ng chång tè c¸o vî: Ngoa ngo¾t, kh«ng biÕt quan t©m tíi chång con, ®i lµm g× mµ ®i tèi ngµy, nh×n ®µn «ng th× m¾t hau h¸u. - ChÞ vî tè c¸o chång: Lµ ng­êi vò phu , hay ®¸nh ®¹p vî, hay ghen bãng ghen giã, hÔ ngåi sau xe cña bÊt cø ng­êi ®µn «ng nµo tèi h«m Êy bÞ tra hái nh­ tra téi ph¹m ChÞ CT Êy biÕt nguyªn nh©n m©u thuÉn tõ sù ghen tu«ng tõ phÝa ng­êi chång.ChÞ Êy kh«ng truyÒn ®¹t TT l¹i nh­ chÞ CT tr­íc GÆp chång cña chÞ HV. chÞ CT cã nãi c«ng viÖc cña vî em lµ phôc vô chuyÖn ®i sím vÒ muén lµ b×nh th­êng, vî em ®Ñp nh­ thÕ ®Õn chÞ cßn thÝch nh×n, ®µn «ng hä thÝch vî em còng lµ chuyÖn b×nh th­êng, em ph¶i thÊy ®ã lµ ®iÒu h·nh diÖn

Slide 8:

GÆp chÞ HV chÞ Êy l¹i nãi Chång em lµ ng­êi tèt, chØ hay ghen cho nªn em ph¶i h¹n chÕ c¸c mèi quan hÖ víi nh÷ng ng­êi ®µn «ng, nãi n¨ng víi chång ph¶i chó ý, nh×n ®øa con g¸i cña em ®Ñp nh­ tranh thÕ kia nÕu nã lín nªn mµ kh«ng cã c¶ bè vµ mÑ nã sÏ khæ nh­ thÕ nµo Sau nhiÒu lÇn khuyªn gi¶i, c¶ hai vî chång ®· hiÓu ra vÊn ®Ò, rót l¹i ®¬n ly h«n hiÖn nay chÞ Êy ®· sinh thªm ®­îc ®øa con trai, nh÷ng ngµy lÔ tÕt vî chång chÞ HV ®Òu ®Õn nhµ chÞ CT vµ coi nh­ ©n nh©n cña gia ®×nh Còng lµ c¸ch hoµ gi¶i nh­ng ph­¬ng ph¸p hoµ gi¶i cña 2 chÞ CT kh¸c nhau , hiÖu qu¶ còng kh¸c nhau, nhiÒu khi nhiÖt t×nh ch­a ®ñ mµ ph¶i cã c¶ ph­¬ng ph¸p n÷a. NhiÒu Héi viªn cã nh÷ng viÖc kh«ng t©m sù víi ai, kÓ c¶ chång con vµ nh÷ng ng­êi th©n, nh­ng chi Êy l¹i t©m sù ®­îc víi chÞ CTH, v× chÞ Êy c¶m thÊy tin t­ëng, c¶m thÊy cã thÓ chia sÎ vµ t×m ®­îc mét lêi khuyªn

Slide 9:

C. Mét sè kü n¨ng cÇn thiÕt cña ng­­êi c¸n bé héi - Kü n¨ng lËp kÕ ho¹ch - Kü n¨ng viÕt b¸o c¸o - Kü n¨ng Tuyªn truyÒn miÖng - Kü n¨ng giao tiÕp

Slide 10:

I. Kü n¨ng lËp kÕ ho¹ch Kh¸i niÖm: LËp KÕ ho¹ch lµ ho¹t ®éng cña HPNCS bao gåm nh÷ng viÖc lµm cô thÓ nh»m thùc hiÖn môc tiªu, nghÞ quyÕt cña §¹i héi ®Ò ra Cã nhiÒu lo¹i kÕ ho¹ch: Cã thÓ lµ kÕ ho¹ch dµi ngµy, ng¾n ngµy hoÆc kÕ ho¹ch cho tõng c«ng viÖc cô thÓ. LËp kÕ ho¹ch lµ qu¸ tr×nh chuÈn bÞ thùc hiÖn mét ho¹t ®éng, sÏ tiÕn hµnh nh­ thÕ nµo ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra b»ng biÖn ph¸p tèt nhÊt?

Slide 11:

1. LËp kÕ ho¹ch lµ nh÷ng viÖc lµm cô thÓ nªn LKH lµ mét qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh - Mong muèn thùc hiÖn c¸i g×? - SÏ lµm g×? vµ lµm nh­ thÕ nµo ®Ó ®¹t ®­îc mong muèn ®ã? - Lµm khi nµo? Thêi gian trong bao nhiªu l©u? - Ai sÏ lµm? Nguån lùc cÇn cã g×? - Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt viÖc ®ã cã ®¹t ®ù¬c kÕt qu¶ hay kh«ng ?

Slide 12:

2. Yªu cÇu cña viÖc lËp kÕ ho¹ch - Dùa vµo kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh - CÇn cã sù ®Þnh h­íng cho c¸c ho¹t ®éng ®Ó ®¹t ®ù¬c môc tiªu VD: KÕ ho¹ch xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi d©n muèn ng­êi d©n tho¸t nghÌo tõ nu«i bß s÷a, ng­êi ta nhËp gièng bß s÷a ë n­íc ngoµi víi gi¸ rÊt cao, v× ë n­íc ngoµi víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu cho s÷a nhiÒu nh­ng khi vÒ nu«i ë VN ,®iÒu kiÖn khÝ hËu kh«ng phï hîp bß th× gÇy ,s÷a th× kh«ng cã, cu«Ý cïng ng­êi d©n ph¶i chÞu hËu qu¶ vay vèn ng©n hµng kh«ng cã kh¶ n¨ng chi tr¶. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n ®ã lµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh kh«ng tèt nªn ®Þnh h­íng còng sai lÖch ,

Slide 13:

2. Yªu cÇu cña viÖc lËp kÕ ho¹ch (TiÕp) - Cã nguån lùc: Nguån lùc cã nguån lùc bªn trong (Nguån lùc mµ chóng ta cã) Nguån lùc bªn ngoµi (Sù hç trî bªn ngoµi) L­u ý: Nguån lùc bao gåm + Nguån nh©n lùc: Lµ nh÷ng ng­êi tham gia lËp kÕ ho¹ch, ng­êi thùc hiÖn kÕ ho¹ch, ng­êi thô h­ëng kÕ ho¹ch. + Kinh phÝ thùc hiÖn +VËt t­, m¸y mãc, nhµ cöa +Ph­¬ng tiÖn ®i l¹i Mét kÕ ho¹ch cã hiÖu qu¶ lµ ph¶i thu hót ®­îc mäi ng­êi cïng tham gia tõ kh©u x©y dùng ®Õn kh©u thùc hiÖn kÕ ho¹ch

Slide 14:

3. C¸ch lËp kÕ ho¹ch - §Çu tiªn lµ thu thËp th«ng tin vµ ph©n tÝch t×nh h×nh; - X¸c ®Þnh môc tiªu; - X¸c ®Þnh néi dung ho¹t ®éng; - X¸c ®Þnh thêi gian vµ nguån lùc; - KiÓm tra vµ ®¸nh gi¸; VD: X©y dùng kÕ ho¹ch gi¶m tû lÖ gia t¨ng d©n sè cña QC.

Slide 15:

a/ Thu thËp th«ng tin vµ ph©n tÝch t×nh h×nh -Xem hiÖn tr¹ng t¨ng d©n sè cña Qu©n chñng nh­ thÕ nµo tõ c¸c nguån tin tõ Qu©n Y, Ban PNQC, chñ tr­¬ng cña QC, t×nh h×nh chung cña QC, nh÷ng vÊn ®Ò næi cém nh­ t×nh tr¹ng träng nam, khinh n÷ cßn diÔn ra nhiÒu kh«ng? Cã ®iÒu kiÖn ph¶i thèng kª xem hiÖn nay trong Qu©n chñng cã bao nhiªu tr­êng hîp sinh 2 con g¸i nh­ng l¹i muèn sinh thªm con trai... - Xem hiÖn nay Qu©n chñng ®ang thùc hiÖn H­íng dÉn 450/HD-UB cña UBDS KHHG§ QC ngµy 11/7/2001. ChØ thÞ 06/CT-PKKQ ngµy 18/02/2004 vÒ viÖc tiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c DS gia ®×nh vµ TE trong QC cã tèt kh«ng? - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña QC trong viÖc thùc hiÖn?

Slide 16:

b/ X¸c ®Þnh môc tiªu Xem cÇn ph¶i thay ®æi nh­ thÕ nµo ®èi víi nh÷ng tr­êng hîp nuèn sinh thªm con thø 3, ®Ó ®Ò ra chØ tiªu cô thÓ. VD: Cßn rÊt nhiÒu tr­êng hîp "kh¸t" con trai, do nhiÒu yÕu tè t¸c ®éng nh­: gia ®×nh, hä m¹c, b¶n th©n mµ ®Ò ra chØ tiªu. VD: Mét tr­êng hîp lµ CBCD lªn BPN nhê Ban t­ vÊn cho mét viÖc hiÖn nay em ®· cã 2 con g¸i nh­ng gia ®×nh chång vµ chång em cø b¾t ph¶i ®Î thªm ®øa con trai ®· xem thÇy bãi vµ nÕu sinh n¨m nay nhÊt ®Þnh lµ con trai. NÕu sinh thªm con th× gia ®×nh yªn Êm, nÕu kh«ng sinh anh Êy sÏ kiÕm ë ngoµi vµ sÏ ld Nªó chØ tiªu qu¸ cao, còng cÇn ph¶i xem xÐt sau ®ã míi ®Æt ra môc tiªu cô thÓ cÇn vËn ®éng nh­ thÕ nµo? bao nhiªu ®èi t­îng tham gia ®Ó vËn ®éng.

Slide 17:

c/ X¸c ®Þnh c¸c néi dung ho¹t ®éng Lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn ChØ thÞ 06 cña Qu©n chñng, c­¬ng quyÕt xö lý c¸c tr­êng hîp vi ph¹m theo H­íng dÉn 450/HD-UB cña UBDS KHHG§ QC ngµy 11/7/2001. 3 môc tiªu DS lµ mét trong nh÷ng tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc (xÐt Qu©n hµm, n©ng l­¬ng, bæ nhiÖm...) ... MT 1: Kh«ng sinh con tr­íc 22t víi n÷, 24t víi nam MT 2: Kh«ng sinh con dµy d­íi 3 n¨m, PN sinh con sau 30t cã thÓ 2 n¨m MT 3: Kh«ng sinh con thø 3 trë lªn

Slide 18:

VD: Xö ph¹t ®¬n vÞ tËp thÓ cã ng­êi sinh con thø 3, h¹ møc thi ®ua trong n¨m, c¾t danh hiÖu giÊy khen, b»ng khen. NÕu ®¬n vÞ cã ng­êi sinh con thø 3 trë lªn nhiÒu n¨m ph¶i xem xÐt tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc §¶ng vµ chØ huy ®¬n vÞ. (VD:L÷ 26; BTM) - Xö ph¹t c¸ nh©n: Vi ph¹m MT 1, 2 kh«ng xÐt KT trong c¶ n¨m, lµ §¶ng viªn ®Ó møc 2. Vi ph¹m MT 3 xÐt kû luËt c¶ vÒ §¶ng vµ chÝnh quyÒn, kh«ng xÐt qu©n hµm, lªn l­¬ng. C­¬ng quyÕt xö lý c¸c tr­êng hîp vi ph¹m theo h­íng dÉn, lµ C§, PN, §V ®Ó møc trung b×nh.

Slide 19:

Tuy QC ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p cøng r¾n, nh­ng nhiÒu n¬i t×nh tr¹ng sinh con thø 3 vÉn nhiÒu. PL DS ngµy 9/1/2003 ..Mçi cÆp vî chång cã quyÒn quyÕt ®Þnh sè con ...QC n¨m 2004 cã 11 ng­êi sinh con thø 3 trë lªn, trong ®ã cã 7 ng­êi lµ cÊp t¸ trë lªn trong khi ®ã n¨m 2003 chØ cã 4 tr­êng hîp. N¨m 2008 QC l¹i cã 13 tr­êng hîp, trong ®ã cã 9 ®/c tõ cÊp t¸ trë lªn, cã ®/c lµ Phã CNCT, cã ®/c lµ Tr­ëng phßng. Ngµy D©n sè n¨m nay nhiÒu ®¬n vÞ ®· tæ chøc tèt viÖc tuyªn truyÒn thùc hiÖn KHHG§ b»ng h×nh thøc s©n khÊu ho¸ nh­ f361; L÷ ®oµn 26 ; CHC.

Slide 20:

d/ X¸c ®Þnh thêi gian vµ nguån lùc - Khi nµo kÕ ho¹ch ®­îc thùc hiÖn? Thêi gian bao nhiªu l©u? 1 hoÆc 2 n¨m. - Cã thuËn lîi, khã kh¨n g× trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. ®Æc biÖt c¸c ®èi t­îng sinh 2 con g¸i nh­ng vÉn muèn ®Î thªm con trai? Nguån lùc: Nguån lùc bªn trong, bªn ngoµi - CÇn c¬ quan ®oµn thÓ nµo phèi hîp víi nhau ®Ó thùc hiÖn (Qu©n y, Tæ chøc PN, C«ng ®oµn, §oµn thanh niªn vµ chÝnh quyÒn...)? - CÇn bao nhiªu kinh phÝ? - CÇn cã ph­¬ng tiÖn g×?

Slide 21:

e/ KiÓm tra ®¸nh gi¸ - KiÓm tra: tiÕn hµnh trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch; - §¸nh gi¸: tiÕn hµnh khi ®· thùc hiÖn xong kÕ ho¹ch, xem tû lÖ gia t¨ng d©n sè cña QC cã gi¶m so víi nh÷ng n¨m tr­íc ®©y kh«ng? CÇn rót kinh nghiÖm g× cho nh÷ng kÕ ho¹ch tiÕp theo; - MÉu KH tËp huÊn CTPN - MÉu KH mÝt tinh 20/10

Slide 22:

II. Kü n¨ng viÕt b¸o c¸o B¸o c¸o lµ mét lo¹i v¨n b¶n, tr×nh bµy t×nh h×nh, kÕt qu¶ c«ng viÖc ®ang ®­îc tiÕn hµnh hoÆc sau khi hoµn thµnh víi mét ®èi t­îng nhÊt ®Þnh. a/ C¸c lo¹i b¸o c¸o trong hÖ thèng Héi: cã 3 lo¹i + B¸o c¸o ®Þnh kú: Gåm b¸o c¸o th¸ng, BC quý, BC 6 th¸ng vµ b¸o c¸o n¨m vÒ t×nh h×nh triÓn khai vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña Héi PNCS. + B¸o c¸o chuyªn ®Ò: lµ b¸o c¸o nhËn ®Þnh ®¸nh gi¸ s©u mét chuyªn ®Ò, mét chñ ®Ò nhÊt ®Þnh. VD: b¸o c¸o cuéc vËn ®éng häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh, b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng ngµy 8/3; 20/10; th¸ng hµnh ®éng v× trÎ em...... + B¸o c¸o nhanh: VD- Khi Héi PNCS cã mét vÊn ®Ò g× cÇn ph¶i b¸o c¸o chØ cÇn ng¾n gän néi dung cña  sù viÖc...

Slide 23:

b/ Yªu cÇu cña b¸o c¸o - Bè côc : chÆt chÏ, hîp lý, râ rµng, m¹ch l¹c. - Néi dung : Ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ t×nh h×nh, diÔn biÕn vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng. Th«ng tin trong b¸o c¸o ph¶i ®¶m b¶o tÝnh trung thùc, chÝnh x¸c kÞp thêi vµ ph¶i ®¶m b¶o tÝnh thêi gian. - Ng«n ng÷: Sö dông c¸c c©u, tõ, ng÷ ph¸p chÝnh x¸c, dÔ hiÓu. C¸c sè liÖu ph¶i ®­îc cËp nhËt th­êng xuyªn, cã so s¸nh ®Ó minh ho¹ vµ ®¸nh gi¸. VD: Khi b¸o c¸o t×nh tr¹ng sinh con thø 3 cña QC cÇn cã sù so s¸nh n¨m tr­íc - n¨m sau. - Kh«ng viÕt t¾t tªn, nÕu côm tõ dµi nh¾c ®i nh¾c l¹i nhiÒu lÇn viÕt t¾t cho ng¾n gän th× cÇn viÕt ®Çy ®ñ sau ®ã míi viÕt t¾t VD: Ban v× sù tiÕn bé cña phô n÷ (Ban VSTBCPN). VD....

Slide 24:

c/ Thu thËp th«ng tin §Ó viÕt b¸o c¸o ng­êi viÕt ph¶i n¾m ®­îc c¸c th«ng tin liªn quan trùc tiÕp hoÆc t¸c ®éng ¶nh h­ëng ®Õn néi dung b¸o c¸o. Ng­êi viÕt b¸o c¸o cã thÓ thu thËp th«ng tin tõ nhiÒu c¸ch: - Th«ng qua b¸o c¸o ph¶n ¸nh cña Chi héi hoÆc Tæ phô n÷ t¹i cuéc häp vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô cña Héi vµ phong trµo phô n÷; - Th«ng qua c¸c buæi häp giao ban; - Th«ng qua thùc tÕ sinh ho¹t víi héi viªn vµ l¾ng nghe ý kiÕn cña héi viªn; - B¸o c¸o cña cÊp uû, ngµnh; NÕu c¸c kªnh ®Òu ph¶n ¸nh cïng mét chiÒu th× coi ®ã lµ th«ng tin phæ biÕn. Ng­êi viÕt th«ng tin ph¶i cã sæ theo dâi t×nh h×nh, kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña Héi trong n¨m, ®ång thêi dÔ cã sè liÖu ®Ó so s¸nh (th¸ng nµy-th¸ng tr­íc; n¨m nµy- n¨m tr­íc)

Slide 25:

Th«ng tin lµ sè liÖu th× cã thÓ kÎ b¶ng C¸ch viÕt b¸o c¸o ®· cã quy ®inh b»ng v¨n b¶n göi vÒ c¸c ®¬n vÞ VD: BC th¸ng VD: BC Quý VD: BC 6 th¸ng, BC n¨m

Slide 26:

Mêi c¸c ®ång chÝ nghØ Ýt phót

Slide 27:

III. Kü n¨ng Tuyªn truyÒn miÖng - Ng­êi c¸n bé Héi lµ ng­êi lµm c«ng t¸c d©n vËn chÝnh v× vËy mµ rÊt cÇn ®Õn kü n¨ng nãi. Nãi lµ h×nh thøc tuyªn truyÒn miÖng ®Ó gi¶i thÝch, thuyÕt phôc mäi ng­êi hiÓu, t¸n thµnh, ñng hé, lµm theo. VD : nh­ tuyªn truyÒn ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng ®Õn Héi viªn, tuyªn truyÒn vÒ luËt B§G, LuËt PCBLTG§... - HiÖn nay c¸c h×nh thøc th«ng tin tuyªn truyÒn sö dông m¹nh mÏ c¸c thµnh tùu khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i (B¸o nãi, b¸o viÕt b¸o h×nh, b¸o ®iÖn tö...) nh­ng tuyªn truyÒn miÖng vÉn gi÷ nguyªn tÇm quan träng cña nã, ®Æc biÖt lµ víi c¸c héi viªn phô n÷ trong Qu©n ®éi. C¸c ®iÒu kiÖn vµo m¹ng Internet cËp nhËt th«ng tin cã h¹n. Lªnin ®· kh¼ng ®Þnh ’’HiÖn nay còng nh­ trong t­¬ng lai, kh«ng cã g× thay thÕ ®­îc c«ng t¸c tuyªn truyÒn miÖng’’.

Slide 28:

- §Ó tuyªn truyÒn miÖng ®¹t hiÖu qu¶ ng­êi c¸n bé Héi ph¶i lu«n cã ’’ãc nghÜ, m¾t tr«ng, tai nghe, ch©n ®i, miÖng nãi, tay lµm ’’. ThÓ hiÖn t¸c phong gÇn gòi g¾n bã víi héi viªn. - BiÕt diÔn ®¹t râ rµng nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n cÇn truyÒn ®¹t vµ biÕt thu thËp th«ng tin tõ phÝa Héi viªn (®Ó cã th«ng tin 2 chiÒu). §iÒu nµy ®ßi hái ng­êi c¸n bé Héi ph¶i kh«ng ngõng rÌn luyÖn n©ng cao kü n¨ng tuyªn truyÒn miÖng hay gäi lµ kü n¨ng nãi (Cïng mét vÊn ®Ò cã ng­êi nãi c¶ Héi tr­êng im thin thÝt, nh­ng còng cïng vÊn ®Ò Êy ng­êi kh¸c nãi mäi ng­êi l¹i kh«ng muèn nghe…)

Slide 29:

- §Ó n©ng cao kü n¨ng tuyªn truyÒn ng­êi c¸n bé héi tr­íc hÕt ph¶i: + X¸c ®Þnh ®óng môc ®Ých yªu cÇu cña bµi nãi. + X¸c ®Þnh ®­îc néi dung vÊn ®Ò cÇn nãi. + Nh÷ng ®iÒu nªn tr¸nh khi tr×nh bµy nãi:

Slide 30:

1. §Ó x¸c ®Þnh ®óng môc ®Ých, yªu cÇu cña bµi nãi ng­êi c¸n bé Héi cÇn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. - Nãi cho ai? - Nãi ®Ó lµm g×? - Nãi c¸i g×? - Nãi nh­ thÕ nµo?

Slide 31:

Nãi cho ai ? §iÒu nµy rÊt quan träng v× mçi ®èi t­îng cã nhu cÇu th«ng tin kh¸c nhau. V× vËy mµ ph¶i hiÓu râ ®èi t­îng mµ m×nh nãi (Lµ c¸n bé C«ng ®oµn, C¸n bé ®oµn thanh niªn, TrÝ thøc hay N«ng d©n, ng­êi ®ã ë vïng miÒn nµo). NghÜa lµ ®èi t­îng cña ng­êi nãi lµ ai? Nãi ®Ó lµm g×? Cã nghÜa lµ môc ®Ých buæi nãi chuyÖn ®ã lµ g×? cung cÊp th«ng tin n©ng cao kiÕn thøc hay ®Ó phôc vô mét chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch nµo ®ã... VD: buæi tËp huÊn vÒ c¸ch thøc tuyªn truyÒn miÖng cña t«i h«m nay nh»m môc ®Ých gióp c¸c ®/c lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn ë c¬ së.

Slide 32:

2. X¸c ®Þnh ®­îc néi dung vÊn ®Ò cÇn nãi NghÜa lµ nãi c¸i g×? §©y lµ vÊn ®Ò cèt lâi t¹o nªn sù thµnh c«ng cña bµi nãi. NÕu ng­êi nãi n¾m v÷ng vÊn ®Ò sÏ gióp hä tù tin trong qu¸ tr×nh diÔn ®¹t. VD: Khi nãi vÒ NghÞ quyÕt 11 cña Bé ChÝnh trÞ vÒ c«ng t¸c phô n÷ thêi kú ®Èy m¹nh CNH, H§H ®Êt n­íc, c¸c ®/c ph¶i n¾m ch¾c ®­îc Néi dung cña NghÞ quyÕt ®Ó tuyªn truyÒn hay tuyªn truyÒn vÒ phßng chèng b¹o lùc trong gia ®×nh ®©y lµ mét luËt rÊt míi cã hiÖu lùc tõ th¸ng 7/2008, c¸c ®/c còng ph¶i hiÓu ®­îc néi dung chÝnh cña luËt mµ tuyªn truyÒn cho ®èi t­îng phô n÷. Nh÷ng g× liªn quan ®Õn chÞ em cÇn nhÊn m¹nh.

Slide 33:

- Muèn cã sù thµnh c«ng trong bµi nãi ng­êi nãi ph¶i tÝch luü vèn kiÕn thøc, thu thËp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ vÊn ®Ò cÇn nãi, biÕn kiÕn thu thËp ®­îc thµnh kiÕn thøc cña b¶n th©n m×nh. VD: Nãi vÒ luËt b×nh ®¼ng giíi. Ngoµi c¸c ®iÒu kho¶n trong LuËt quy ®Þnh, c¸c ®/c cÇn nhÊn m¹nh ®iÓm míi ®ã lµ: NÕu PN cã con d­íi 36 th¸ng tuæi ®i häc hoÆc tËp huÊn sÏ ®­îc ®em con theo. Tr­íc ®©y con èm chØ mÑ ®­îc nghØ, nh­ng trong luËt nµy qui ®Þnh: con èm mÑ nghØ, nh­ng nÕu con vÉn cßn èm ng­êi bè vÉn cã thÓ nghØ tiÕp ®Ó ch¨m sãc con c¸i. LuËt cßn t¹o ®iÒu kiÖn cho lao ®éng nam nghØ h­ëng nguyªn l­¬ng vµ phô cÊp khi vî sinh con.

Slide 34:

Ph¶i cã sù liªn hÖ víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi Mét sè n­íc Thñ t­íng cßn nghØ ®Ó ch¨m sãc vî ®Î theo tiªu chuÈn, hä còng rÊt chó ý ®Õn gia ®×nh. Khi tuyªn truyÒn ph¶i cã sù so s¸nh. VD: Khi tuyªn truyÒn vÒ LuËt b×nh ®¼ng giíi. NAUY lµ n­íc thùc hiÖn luËt b×nh ®¼ng giíi tèt nhÊt: - Cã Bé gia ®×nh vµ b×nh ®¼ng giíi. VÒ chÕ ®é nghØ h­u nam vµ n÷ nh­ nhau ®Òu nghØ ë tuæi 67. - ChÕ ®é nghØ thai s¶n: ng­êi mÑ nghØ 42 tuÇn (10 th¸ng) h­ëng 100% l­¬ng. Bè ®­îc nghØ 4 tuÇn theo chÕ ®é cña ng­êi cha. ë VN chÕ ®é thai s¶n còng ®ang ®­îc nghiªn cøu thªm, nªn ch¨ng cã thÓ cho c¸c bµ mÑ nghØ 6 th¸ng sinh con! Muèn thµnh c«ng trong bµi nãi ng­êi nãi ph¶i biÕt c¸ch sµng läc c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn vÊn ®Ò cÇn nãi,

Slide 35:

Nãi nh­ thÕ nµo? Ngoµi x¸c ®Þnh néi dung bµi nãi, th× c¸ch nãi nh­ thÕ nµo còng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè kh«ng kÐm phÇn quan träng ®Ó gióp ng­êi nghe tiÕp thu dÔ dµng. Ng­êi nãi nªn cã ®Ò c­¬ng gåm 3 phÇn chÝnh: PhÇn më ®Çu: Nãi cho ng­êi nghe biÕt ®iÒu cÇn nãi, hay cßn gäi lµ chñ ®Ò bµi nãi. PhÇn th©n bµi: Nªu c¸c vÊn ®Ò chÝnh cÇn nãi. PhÇn kÕt luËn: Tãm t¾t nh÷ng ý chÝnh cña bµi nãi.

Slide 36:

- Bµi nãi ph¶i hÕt søc ng¾n gän, ®ñ ý, kÕt hîp gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn; - Khi nãi ©m l­îng ®ñ to, râ rµng ®Ó mäi ng­êi cã thÓ nghe ®ù¬c. Khi nãi nªn sö dông c¸c sè liÖu, chuyÖn vui, ng­êi nãi cã thÓ sö dông tranh ¶nh ®Ó minh ho¹. - Khi tuyªn truyÒn cÇn quan s¸t th¸i ®é ng­êi nghe? Trªn c¬ së ®ã cã sù ®iÒu chØnh vÒ néi dung vµ ph­¬ng ph¸p truyÒn ®¹t cho phï hîp VD:

Slide 37:

3. Nh÷ng ®iÒu nªn tr¸nh khi tr×nh bµy nãi + Kh«ng nªn c­êng ®iÖu qu¸ sù thËt. + Kh«ng dïng nh÷ng tõ ng÷ khã hiÓu, ng«n ng÷ ph¶i chuÈn mùc, phæ th«ng, ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c VD: ®/c Bé tr­ëng... + Tr¸nh ¨n mÆc cÇu kú kh«ng phï hîp víi sè ®«ng ng­êi nghe. + Tr¸nh giäng nãi ®Òu ®Òu dÔ g©y buån ngñ. §ã lµ toµn bé néi dung t«i muèn chuyÓn t¶i tíi c¸c ®ång chÝ kü n¨ng khi tuyªn truyÒn tíi héi viªn, mong c¸c ®ång chÝ vËn dông cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ ®Ó c«ng t¸c tuyªn truyÒn miÖng ®­îc tèt h¬n.

Slide 38:

VI. Kü n¨ng Giao tiÕp § èi víi ng­êi c¸n bé ®oµn thÓ, c¸ch giao tiÕp còng lµ mét trong nh÷ng nh©n tè ®i ®Õn sù thµnh c«ng trong c«ng viÖc, mµ giao tiÕp kh«ng ph¶i ai còng biÕt, chóng ta còng cÇn ph¶i häc. Cã ®/c CT Héi lªn tr×nh bµy kÕ ho¹ch ho¹t ®éng víi giäng nãi nhÑ nhµng, tr×nh bµy l­u lo¸t, ®­îc Thñ tr­ëng ñng hé.... nh­ng còng cã ®/c ch­a biÕt c¸ch ®Æt vÊn ®Ò, chän thêi ®iÓm kh«ng ®óng lóc, "SÕp" kh«ng ñng hé. VD:...... Nh­ phÇn trªn chóng ta ®· trao ®æi , ng­êi c¸n bé ®oµn thÓ lµ ng­êi ®­îc QuÇn chóng bÇu chän ngoµi c¸c ®iÒu kiÖn: Tr×nh ®é, n¨ng lùc, nhiÖt t×nh, tr¸ch nhiÖm, còng cÇn ph¶i cã kh¶ n¨ng giao tiÕp tèt ®èi víi cÊp trªn vµ ®èi víi Héi viªn.

Slide 39:

Khi b¸o c¸o víi Thñ tr­ëng vÒ mét kÕ ho¹ch ho¹t ®éng nµo ®ã. Ng­êi c¸n bé Héi ph¶i n¾m ch¾c ®­îc néi dung kÕ ho¹ch, b¸o c¸o ph¶i l­u lo¸t, n¾m ch¾c ®­îc c«ng viÖc (§ßi hái kÕ ho¹ch ph¶i thËt cô thÓ, chi tiÕt). Mét sè t×nh huèng "SÕp" hái l¹i mµ ng­êi c¸n bé Héi ch­a n¾m ch¾c, ta cã thÓ kÐo dµi thêi gian: 1. C¸ch tr¶ lêi c©u hái khã

Slide 40:

Xin lçi "SÕp"! t«i ch­a nghe râ…xin "SÕp" nh¾c l¹i, trong qu¸ t×nh "SÕp" nh¾c l¹i ta cã thÓ nghÜ c¸ch tr¶ lêi; §¸nh trèng l¶ng: §­a ra vÊn ®Ò g× ®ã, ®Ó ®ñ thêi gian suy nghÜ; Hái l¹i "SÕp". VD: Theo ý cña "SÕp" thÕ nµo? Theo "SÕp" nh­ vËy cã ®­îc kh«ng?.... Chän thêi ®iÓm ®Ó b¸o c¸o. Kh«ng nªn b¸o c¸o lóc s¾p hÕt giê, lóc chuÈn bÞ thÓ thao.... Khi BC ph¶i biÕt c¸ch ph¶n biÖn, l¸i ý "SÕp" theo kÕ ho¹ch ®· dù kiÕn...

Slide 41:

2. NghÖ thuËt b¾t tay Trong c«ng viÖc. §ãn tiÕp kh¸ch B¾t tay lµ mét c¸ch chµo hái x· giao, th«ng th­êng, ng­êi ta b¾t tay khi gÆp mÆt hoÆc tõ gi·. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i ai còng lµm ®éng t¸c nµy ®óng c¸ch. Nh­ng c¸c ®/c thö xem m×nh ®· lµm ®óng hay ch­a? + Nh÷ng tr­êng hîp b¾t tay tr­íc: - Khi ®ãn kh¸ch chñ nhµ ph¶i gi¬ tay tr­íc; - Khi cã ng­êi chñ ®éng giíi thiÖu ph¶i gi¬ tay tr­íc; - Khi b¾t tay víi phô n÷, ph¶i gi¬ tr­íc; + Th¸i ®é b¾t tay: Khi b¾t tay ph¶i thÓ hiÖn sù ch©n thµnh cña m×nh.

Slide 42:

+ C¸ch b¾t tay: - N¾m võa ph¶i, nÕu b¾t chÆt qu¸ thÓ hiÖn sù bÊt nh· (nh­ng còng phô thuéc vµo mèi quan hÖ cña mçi ng­êi) - Ng­êi ch­a quen mµ b¾t tay chÆt thÓ hiÖn sù mÊt lÞch sù - B¾t tay kh«ng khóm nóm, ng­êi h¬i ng¶ vÒ phÝa tr­íc, m¾t nh×n vµ c­êi víi ®èi ph­¬ng, lµm kh¸ch vui vÎ. - Tr¸nh b¾t tay nh×n h­íng kh¸c mÆt khã ®¨m ®¨m, ®eo g¨ng tay khi b¾t tay, mét tay ®Ó trong tói quÇn.... - N¬i ®«ng ®óc chØ cÇn b¾t tay ng­êi ®¹i diÖn.

Slide 43:

ë mét sè n¬i ng­êi ta kh«ng chµo nhau b»ng c¸ch siÕt chÆt tay. Nh÷ng n­íc ®¹o håi nam giíi kh«ng b¾t tay phô n÷, cã nh÷ng n­íc 2 ng­êi gÆp nhau chØ cói ®Çu chµo, 2 tay ch¾p tr­íc ngùc (Th¸i Lan). Cói khom ng­êi (NhËt). H«n x· giao vµo tr¸n (Nam Mü). §Æc biÖt h¬n ë mét sè quèc gia nh­ New Zealand ng­êi d©n chµo nhau b»ng c¸ch cä mòi vµo nhau.

Slide 44:

3. Kü n¨ng giíi thiÖu Khi giao tiÕp chóng ta ph¶i giíi thiÖu. Khi giíi thiÖu cÇn nãi râ ng­êi ®­îc giíi thiÖu vÒ chøc vô, thÕ m¹nh nµo ®ã cña hä, ®Ó t¹o ®­îc mèi thiÖn c¶m cña mäi ng­êi ®èi víi hä trong c«ng viÖc. VD: VÒ ph©n c«ng c«ng t¸c trong TT Côc HËu cÇn ph©n c«ng ®/c NguyÔn TÊt L­îng Côc phã chÞu tr¸ch nhiÖm phô tr¸ch t¸c T­ t­ëng, V¨n ho¸, d©n vËn, Cs¸ch vµ c«ng t¸c QuÇn chóng.... - Lµ Tr­ëng Ban VSTBCCPN, võa lµ Chñ tÞch Uû Ban DSGD vµ trÎ em cña QC

Slide 45:

- Nguyªn t¾c giíi thiÖu: Trong c«ng t¸c: Ng­êi cã chøc vô nhá giíi thiÖu víi ng­êi cã chøc vô lín tr­íc. Trong tiÕp xóc x· giao: ng­êi trÎ tuæi ph¶i giíi thiÖu tr­íc, ng­êi cao tuæi giíi thiÖu sau. - Ng­êi ®µn «ng ph¶i giíi thiÖu tr­íc, ng­êi PN giíi thiÖu sau. - Tr¸nh giíi thiÖu s©u vÒ ®êi t­ ng­êi kh¸c.

Slide 46:

T ôi đã trình bày xong chuyên đề phương pháp Kỹ năng công tác của người cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở. Trong chuyên đề này tôi đã đi sâu phần kỹ năng công tác Hội. Sau chuyên đề này tôi cũng mong rằng các đồng chí làm công tác Hội, dựa vào điều kiện thực tế của đơn vị để tổ chức các hoạt động phù hợp các hoạt động có hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh, toàn diện

Slide 47:

Chóc c¸c ®ång chÝ khoÎ, h¹nh phóc! §¹t kÕt qu¶ tèt trong ®ît tËp huÊn! Xin c¶m ¬n!

authorStream Live Help