tâm sự của tôi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

nhật ký

Comments

Presentation Transcript

Råi nh÷ng ®¸m m©y tr¾ng véi vµng ra ®i thay vµo ®ã lµ nh÷ng ®¸m m©y ®en phñ kÝn bÇu trêi, ®em theo nh÷ng c¶m gi¸c ngät ngµo, ªm ¶, vµ kh«ng ai biÕt tõ bao giê vµ ®Õn khi nµo bÇu trêi sÏ trë l¹i Êm ¸p, yªn b×nh nh­ ng­êi ta th­êng mong ®îi.:

Råi nh÷ng ®¸m m©y tr¾ng véi vµng ra ®i thay vµo ®ã lµ nh÷ng ®¸m m©y ®en phñ kÝn bÇu trêi, ®em theo nh÷ng c¶m gi¸c ngät ngµo, ªm ¶, vµ kh«ng ai biÕt tõ bao giê vµ ®Õn khi nµo bÇu trêi sÏ trë l¹i Êm ¸p, yªn b×nh nh­ ng­êi ta th­êng mong ®îi. Mét ngµy ®Ñp trêi, khi nh÷ng ¸ng m©y tr¾ng xuÊt hiÖn, cïng víi nh÷ng tia n¾ng chãi chang, m×nh ®ang c¶m nhËn nã vµ tËn h­ëng nh÷ng g× thiªn nhiªn ban tÆng, cuéc sèng cã v« vµn ®iÒu thó vÞ, nh­ng mçi ng­êi mét c¸ch c¶m nhËn vµ mét gãc ®é c¶m nhËn kh¸c nhau.

:

Mét m×nh ®èi diÖn víi ®Êt trêi,gi­êng nh­ chóng ta lu«n t×m thÊy nh÷ng c¶m gi¸c an toµn, b×nh yªn vµ h¬n hÕt l¹i ®­îc lµ chÝnh m×nh. Tr­íc nay nh÷ng ®iÒu ch­a nãi ra, hay kh«ng thÓ nãi ra th× nay kh«ng cÇn ph¶i dÊu giÕm, mµ nã lÇn l­ît hiÖn vÒ.

Slide 3:

M×nh thËt sù c¶m thÊy h¹nh phóc. §ã lµ ngµy m×nh lªn xe hoa. M×nh thËt h¹nh phóc trong ngµy c­íi

Slide 5:

Cïng víi bao nhiªu dù ®Þnh cho t­¬ng lai...

Slide 6:

Mét n¨m sau: §ã lµ lÇn ®Çu tiªn m×nh ®­îc lµm mÑ, vµ m×nh thËt sù tr©n träng nh÷ng g× m×nh ®· cã... §ã lµ ngµy ®¸ng nhí nhÊt trong cuéc ®êi. Lª tiÕn dòng

Slide 7:

Cuéc sèng cø thÕ tr«i ®i, t­ëng chõng nh­ mäi chuyÖn diÔn ra theo ®óng quü ®¹o cña nã. Råi nh÷ng l¸ bµi xuÊt hiÖn nh­ mét vÞ kh¸ch kh«ng mêi, trªn ®­êng chóng ®i qua gi­êng nh­ tÊt c¶ ®Òu bÞ thiªu trôi. Nh÷ng ngµy th¸ng h¹nh phóc kh«ng cßn ®­îc bao l©u.

Slide 8:

Nh÷ng cuéc c·i v· triÒn miªn, m×nh ®· thËt sù cè g¾ng nh­ng anh Êy kh«ng thÓ håi t©m chuyÓn tÝnh, sau cïng lµ høa hÑn. TÊt c¶ chØ lµ dèi tr¸. Tù nhñ víi lßng r»ng mäi chuyÖn sÏ qua ®i, vµ tÊt c¶ sÏ trë l¹i b×nh th­êng. Vµ h·y cè lªn, cßn n­íc cßn t¸t.

Slide 9:

Khi c« ph¸t hiÖn ra møc ®é nghiªm träng cña sù viÖc th× ®· kh«ng cßn kÞp. TÊt c¶ ®· trë thµnh dÜ v·ng chØ trong mét c¸i chíp m¾t. C¨n nhµ Êm cóng h¹nh phóc khi x­a kh«ng cßn, thay vµo ®ã lµ mÊt m¸t, vµ nh÷ng giät n­íc m¾t.

Slide 10:

QuyÕt ®Þnh chia tay lµ c¸ch tèt nhÊt, vµ kh«ng cã lùa trän trong hoµn c¶nh nµy, nªn c« ®µnh g¹t n­íc m¾t ®Ó ra ®i cïng víi ®øa con nhá. Ngµy ®i c« vÉn cßn ch­a hÕt bµng hoµng, tÊt c¶ nh­ mét giÊc chiªm bao, vµ ®ã thËt sù lµ mét ¸c méng trong cuéc ®êi c«. Nh×n ®øa con cßn nhá bÊt gi¸c n­íc m¾t l¹i trµo ra. Kh«ng ai ®o¸n ®­îc ch÷ ngê, nh­ng nh­ thÕ nµy thËt ......???

Slide 11:

N­íc m¾t c« tõ ®©u ch¶y, c« «n tån gi¶i thÝch.. Mét ®øa trÎ kh«ng thÓ lµm nh÷ng viÖc qu¸ søc, kh«ng thÓ b¾t nã hiÓu nçi ®au lµ g×,... ®«i lóc c« vui vÎ nh­ng ®«i lóc l¹i nh×n con chua xãt. C« th­¬ng con, hiÓu h¬n ai hÕt. Khi mét m×nh, khi ®¬n ®éc ng­êi ta kh«ng tranh luËn ®óng sai. §µn bµ c« ®¬n th­êng nÐp m×nh, h­íng tíi nh÷ng gi¸ trÞ tèt ®Ñp thiªn vÒ thùc tÕ, mong muèn ë cuéc sèng nhiÒu h¬n lµ cÇu toµn ë ng­êi ®µn «ng. H×nh nh­ ®µn bµ nh­ c« cÇn nghÜ m×nh nªn chuÈn bÞ mét hµnh trang, mét m×nh, ®éc lËp, kh«ng phô thuéc..cµng cè, cµng mong, cµng chøng minh th× cµng kiÖt søc vµ mÖt mái......

Slide 12:

C« ch×m nhanh vµo giÊc ngñ, dï chØ online, dï kh«ng yªu, nh­ng nghÜ vµ nhí vÒ nhau, quan t©m ®Ó s¸ng mai, cã ng­êi hái c« ¨n s¸ng ch­a, nãi cã mãn ®å ch¬i göi cho bÐ...mét c¸i g× ®ã nÆng vÒ tinh thÇn, c« kh«ng ph¶i vÏ mét h×nh ¶nh ba nu«i ë xa, ®Ó sau ®ã con c« l¹i ngãng ®îi, ®Ó sau cïng lµ mÊt m¸t, mét ng­êi thø 3 cã thÓ giµnh ®­îc t×nh yªu trän vÑn tõ ng­êi ®µn «ng, nh­ng cuéc sèng cÇn thùc tÕ, ng­êi thø 3 online cã ®­îc sù lÊp ®Çy,nh÷ng kho¶ng trèng ë hiÖn thùc, khi online ng­êi ta lu«n h­íng tíi c¸i tèt ®Ñp...

Slide 13:

¸ nh m¾t nh×n xa s¨m......, gi­êng nh­ c« ®ang ®i t×m c¸i gäi lµ niÒm tin vµo cuéc sèng, t×m c¸i ®iÒu ®· mÊt....Ph¶i ch¨ng thùc tÕ ®· d¹y cho c« mét ®iÒu r»ng h·y sèng m¹nh mÏ vµ thêi gian sÏ tr¶ lêi.

authorStream Live Help