Quang Trung dai pha quan Thanh

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

2010 - 2011 Trường Tiểu Học Hạnh Phước BÀI GIẢNG LỊCH SỬ 4 GIÁO VIÊN: NGUYỄN TUYÊN

Slide 2:

Kiểm tra bài cũ Câu hỏi 1: Nghĩa quân Tây Sơn tiến quân ra Bắc vào khi nào? Ai là người chỉ huy? * Nghĩa quân Tây Sơn tiến quân ra Bắc vào năm 1786, do Nguyễn Huệ tổng chỉ huy. Câu hỏi 2: Kết quả và ý nghĩa của cuộc tiến quân ra Thăng Long của Nguyễn Huệ? * Năm 1786, nghĩa quân Tây Sơn làm chủ Thăng Long, lật đổ chính quyền họ Trịnh.Thống nhất giang sơn sau hơn 200 năm chia cắt. Thứ ... ngày ... tháng ... năm 2011

Slide 3:

Giới thiệu

Lịch sử:

Lịch sử QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH ( Năm 1789 )

Slide 5:

I. Nguyên nhân. Mượn cớ giúp nhà Lê, quân Thanh sang chiếm nước ta. Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, hiệu là Quang Trung, kéo quân ra Bắc đánh quân Thanh. - Em hãy nêu nguyên nhân việc Nguyễn Huệ (Quang Trung) tiến quân ra Bắc đánh quân Thanh. Thứ ... ngày ... tháng ... năm 2011 Lịch sử Quang Trung đại phá quân Thanh

Slide 7:

II. Diễn biến - Kết quả Thảo luận nhóm 4: ( 6 phút) 1. Dựa vào SGK, điền các sự kiện chính vào đoạn (…) cho phù hợp với mốc thời gian sau: a. Ngày 20 tháng chạp năm Mậu Thân (1789)… b. Đêm mồng 3 tết năm Kỉ Dậu (1789) … c. Mờ sáng mồng 5 tết… Thứ ... ngày ... tháng ... năm 2011 Lịch sử Quang Trung đại phá quân Thanh

Slide 8:

II. Diễn biến - kết quả a. Ngày 20 tháng chạp năm Mậu Thân (1789)… Quang Trung chỉ huy quân đến Tam Điệp (Ninh Bình). Quân sĩ được lệnh ăn tết trước, rồi chia thành 5 đạo quân tiến ra Thăng Long. b. Đêm mồng 3 tết năm Kỉ Dậu (1789) … quân ta tiến đánh đồn Hà Hồi. Nghĩa quân vây kín đồn, giặc phải xin hàng. c. Mờ sáng mồng 5 tết… quân ta tấn công đồn Ngọc Hồi và đồn Đống Đa Quang Trung chỉ huy quân xông vào như vũ bão, tiêu diệt nhiều quân giặc. Sầm Nghi Đống thắt cổ tự tử, xác giặc chất thành gò đống. Tôn Sĩ Nghị cùng tàn quân bỏ chạy về phương Bắc.

Slide 9:

2. Thuật lại diễn biến sự kiện Quang Trung đại phá quân Thanh trên lược đồ. ( Hoạt động nhóm đôi ) II. Diễn biến - kết quả Thứ ... ngày ... tháng ... năm 2011 Lịch sử Quang Trung đại phá quân Thanh

Slide 10:

20 tháng chạp Đêm mồng 3 tết Kỉ Dậu Mờ sáng mồng 5 Tết

Slide 11:

III. Ý nghĩa : - Quyết tâm đánh giặc và tài nghệ quân sự của Quang Trung trong cuộc đại phá quân Thanh như thế nào? + Hành quân bộ thần tốc từ Nam ra Bắc. + Tiến quân trong dịp tết để lợi dụng sự mất cảnh giác của kẻ thù. + Chia thành nhiều hướng tiến quân. + Tấn công giặc ở nhiều thời điểm khác nhau. + Dùng ván, quấn rơm dấp nước làm lá chắn để ngăn tên, lửa đạn của kẻ thù, tiến công vào đồn giặc làm quân giặc bất ngờ, hoản loạn… Lịch sử Quang Trung đại phá quân Thanh

Slide 12:

III. Ý nghĩa : - Sự kiện Quang Trung đại phá quân Thanh có ý nghĩa gì trong công cuộc chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta ? Quang Trung đại phá quân Thanh là một trang sử oanh liệt và hào hùng của dân tộc ta trong việc chống ngoại xâm. Thứ ... ngày ... tháng 3 năm 2011 Lịch sử Quang Trung đại phá quân Thanh

Slide 13:

- Nhân dân đã làm gì để tưởng nhớ ngày Quang Trung đại phá quân Thanh? - Tổ chức giỗ trận hằng năm vào ngày mồng 5 Tết ở Gò Đống Đa ( Hà Nội ). Liên hệ : Thứ ... ngày 29 tháng ... năm 2011 Lịch sử Quang Trung đại phá quân Thanh

Slide 14:

Liên hệ : Ngoài ra, để tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc Quang Trung ( Nguyễn Huệ ) nhân dân ta còn lập đền thờ, tạc tượng, đặt tên các con đường, trường học mang tên ông. Thứ ... ngày ... tháng ... năm 2011 Lịch sử Quang Trung đại phá quân Thanh

Slide 15:

? ? ? ? ? ? ? 1 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3 4 5 6 T a m Đ i ệ p 1. Có 7 chữ cái : Nơi quân Quang Trung đến vào ngày 20 tháng chạp năm Mậu Thân? 2 .Có 11 chữ cái:Tướng giặc thắt cổ tự tử tên là gì? S ầ m N g h i Đ ố n g ? ? ? ? ? ? ? 3.Có 7 chữ cái : Nơi quân ta tấn công vào sáng mồng 5 tết Kĩ dậu? N g ọ c H ồ i ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.Có 10 chữ cái: Người chỉ huy trận đại phá quân Thanh? Q u a n g T r u n g ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5.Có 10 chữ cái: Sơ đồ quân tiến ra Thăng Long? N ă m đ ạ o q u â n ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6.Có 9 chữ cái : Quân xâm lược nước ta vào năm 1788? Q u â n T h a n h Từ khóa § è n g § A TROØ CHÔI OÂ CHÖÕ TROØ CHÔI OÂ CHÖÕ

Slide 16:

DẶN DÒ : - Chuẩn bị bài: “Những chính sách về kinh tế và văn hoá của vua Quang Trung”. Thứ ... ngày ... tháng ... năm 2011 Lịch sử Quang Trung đại phá quân Thanh

Slide 17:

Kết thúc tiết học Chúc các em học giỏi, chăm ngoan ! Chúc quý thầy cô vui, khỏe !

authorStream Live Help