ธรณีพิบัติภัย

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บเรื่อง ธรณีพิบัติภัย:

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บเรื่อง ธรณีพิบัติภัย บทนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งข้อมูล ประเมินผล บทสรุป บทนำ จุดประสงค์การเรียนรู้ ผู้จัดทำ นางสาวสินีนาฏ พันธะชาติ 5314650223

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บเรื่อง ธรณีพิบัติภัย:

บทนำ ธรณีพิบัติภัย ( Geohazards ) ถือเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันและรุนแรง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือน ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุ โดยกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แบ่งธรณีพิบัติภัยเป็น 6 ประเภท คือ 1.ดินถล่ม ( Landsilde ) 2.แผ่นดินไหว ( Earthquake) 3. คลื่นสึ นามิ ( Tsunami) 4.หลุมยุบ ( Sinkhole) 5.รอยดินแยก ( Creep) 6.ตลิ่งทรุดตัว ( Bank Erosion) บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บเรื่อง ธรณีพิบัติภัย

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บเรื่อง ธรณีพิบัติภัย:

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บเรื่อง ธรณีพิบัติภัย จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.สืบค้นข้อมูลธรณีพิบัติภัยจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 2.อธิบายธรณีพิบัติที่มีต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 3.นำเสนอผลการสืบค้นโดยใช้ web 2.0 4. นักเรียนมีส่วนช่วยดูแลสังคมด้านความปลอดภัยจากธรรมชาติต่างๆ โดยใช้ทรัพยากรสื่อสารในสังคมเครือข่าย social network

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บเรื่อง ธรณีพิบัติภัย:

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บเรื่อง ธรณีพิบัติภัย ภาระงาน ภาระงานที่ 1 ภาระงานที่ 2 ภาระงานที่ 3 ภาระงานที่ 1 นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของธรณีพิบัติภัย กลุ่มละ 1 ประเภท ออกแบบการนำเสนอผลงานโดยใช้เครื่องมือในเว็บไซด์ นำเสนอผลงานของกลุ่มในเว็บไซด์

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บเรื่อง ธรณีพิบัติภัย:

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บเรื่อง ธรณีพิบัติภัย ภาระงาน ภาระงานที่ 1 ภาระงานที่ 2 ภาระงานที่ 3 ภาระงานที่ 2 นักเรียนสมัครเป็นสมาชิกของโครงการเครือข่ายเพื่อนเตือนภัย นักเรียนติดตามการพยากรณ์อากาศ การรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติจากแหล่งข้อมูลบนเว็บไซด์ นักเรียนต้องแจ้งข่าวการประกาศเตือนภัยให้บุคคลในสมาชิก social network ทราบ

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บเรื่อง ธรณีพิบัติภัย:

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บเรื่อง ธรณีพิบัติภัย ภาระงาน ภาระงานที่ 1 ภาระงานที่ 2 ภาระงานที่ 3 ภาระงานที่ 3 นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้สำหรับการเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ภัยจากธรรมชาติ 2. นำเสนอผลงานของกลุ่มเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับชมในเว็บไซด์

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บเรื่อง ธรณีพิบัติภัย:

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บเรื่อ ง ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ ภาระงานที่ 1 ภาระงานที่ 2 ภาระงานที่ 3 ภาระงานที่ 1 นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของธรณีพิบัติภัยมากลุ่มละ 1 ประเภท จากเว็บไซด์อ้างอิง ออกแบบการนำเสนองานโดยใช้ http://photopeach.com/ หรือ Photo Story 3 นำเสนอผลงานของกลุ่มใน http://www.slideshare.net/

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บเรื่อง ธรณีพิบัติภัย:

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บเรื่อง ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ ภาระงานที่ 1 ภาระงานที่ 2 ภาระงานที่ 3 ภาระงานที่ 2 นักเรียนสมัครเป็นสมาชิกของโครงการ เครือข่ายเพื่อนเตือนภัย นักเรียนติดตามการพยากรณ์อากาศ การรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติจากแหล่งข้อมูลบนเว็บไซด์ http://www.ndwc.go.th/home/ นักเรียนต้องแจ้งข่าวการประกาศเตือนภัยให้บุคคลในสมาชิก social network ทราบ

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บเรื่อง ธรณีพิบัติภัย:

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บเรื่อง ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ ภาระงานที่ 1 ภาระงานที่ 2 ภาระงานที่ 3 ภาระงานที่ 3 นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้สำหรับการเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ภัยจากธรรมชาติ 2. นำเสนอผลงานของกลุ่มเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับชมในเว็บไซด์ต่างๆ เช่น

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บเรื่อง ธรณีพิบัติภัย:

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บเรื่อง ธรณีพิบัติภัย แหล่งข้อมูล ภาระงานที่ 1 ภาระงานที่ 2 ภาระงานที่ 3 ภาระงานที่ 1 สืบค้นข้อมูลและนำเสนอ www.dmr.go.th/more_news.php?cid=3&filename=index http://region3.prd.go.th/natural-disaster/journal1.php http://geothai.net/2009/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=100008 http://photopeach.com www.slideshare.net/ http://download.cnet.com/Photo-Story-3-for-Windows/3000-12511_4-10339154.html

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บเรื่อง ธรณีพิบัติภัย:

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บเรื่อง ธรณีพิบัติภัย แหล่งข้อมูล ภาระงานที่ 1 ภาระงานที่ 2 ภาระงานที่ 3 ภาระงานที่ 2 แสดงบทบาทสมมติ www.fw192.com/ www.hi5.com www.twitter.com www.skype.com https://login.live.com www.google.com www.ndwc.go.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=156&lang=th

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บเรื่อง ธรณีพิบัติภัย:

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บเรื่อง ธรณีพิบัติภัย แหล่งข้อมูล ภาระงานที่ 1 ภาระงานที่ 2 ภาระงานที่ 3 ภาระงานที่ 3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และนำเสนอ www.fw192.com/ www.ndwc.go.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=156&lang=th www.youtube.com www.yahoo.com www.google.com www.wikipedia.com

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บเรื่อง ธรณีพิบัติภัย:

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บเรื่อง ธรณีพิบัติภัย เกณฑ์การประเมิน ภาระงานที่ 1 ภาระงานที่ 2 ภาระงานที่ 3 ภาระงานที่ 1 เกณฑ์การประเมิน 4 3 2 1 เนื้อหา ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่ครบ ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์บางส่วน ไม่ครบ ถูกต้องบางส่วน ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่ครบ รูปแบบการนำเสนอ รูปแบบถูกต้อง รูปแบบเข้าใจง่าย -สัมพันธ์กับเนื้อหา -ริเริ่มสร้างสรรค์ ขาด1 เกณฑ์ - ขาด2 เกณฑ์ ขาด3เกณฑ์

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บเรื่อง ธรณีพิบัติภัย:

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บเรื่อง ธรณีพิบัติภัย เกณฑ์การประเมิน ภาระงานที่ 1 ภาระงานที่ 2 ภาระงานที่ 3 ภาระงานที่ 2 เกณฑ์การประเมิน 4 3 2 1 รูปแบบการปฏิบัติงาน -ตรงตามวัตถุประสงค์ -มีความรับผิดชอบ -ข้อมูลมีประโยชน์ -สร้างสรรค์ ขาด1 เกณฑ์ ขาด 2 เกณฑ์ ขาด 3 เกณฑ์

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บเรื่อง ธรณีพิบัติภัย:

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บเรื่อง ธรณีพิบัติภัย เกณฑ์การประเมิน ภาระงานที่ 1 ภาระงานที่ 2 ภาระงานที่ 3 ภาระงานที่ 3 เกณฑ์การประเมิน 4 3 2 1 เนื้อหา ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่ครบ ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์บางส่วน ไม่ครบ ถูกต้องบางส่วน ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่ครบ รูปแบบการนำเสนอ การนำเสนอข้อมูลความรู้ที่ดีมีประโยชน์และสร้างสรรค์ นำเสนอข้อมูลมีความรู้และมีประโยชน์ นำเสนอข้อมูลความรู้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ นำเสนอข้อมูลความรู้อยู่บ้าง

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บเรื่อง ธรณีพิบัติภัย:

บทเรียนการเรียนรู้บนเว็บเรื่อง ธรณีพิบัติภัย บทสรุป ธรณีพิบัติภัย ( Geohazards ) เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันและรุนแรง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือน ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุ จากเหตุการณ์ธรรมชาติและภัยพิบัติต่าง ๆ ในปัจจุบัน ชี้ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ยิ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรง และความถี่มากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นทุกคนควรที่จะศึกษาและเรียนรู้วิธีป้องกันภัยจากธรณีภัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลอดเวลา

authorStream Live Help