งานนำเสนอ หิน

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

เรื่อง หิน สาระสำคัญ หินเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของโลก หินแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร การเกิดหินต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ บนผิวโลก และภายใต้ผิวโลก ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน หินต่างชนิดกัน จะมีองค์ประกอบแตกต่างกัน และใช้ประโยชน์ได้ต่างกัน จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกสมบัติของหินที่พบในในท้องถิ่น และในประเทศไทยได้ 2. จำแนกประเภทของหินพบในท้องถิ่น และในประเทศไทยได้ 3. บอกประโยชน์ของหินพบในท้องถิ่น และในประเทศไทยได้

Slide 2:

หิน หิน คือก้อนวัตถุแข็งที่ประกอบขึ้นด้วยแร่หลายชนิดผสมกัน และเกาะรวมกันอยู่ หินแต่ละก้อนอาจมีรูปร่าง ขนาด สี ลักษณะผิว และน้ำหนักแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ ชนิดของหิน นักธรณีวิทยาจำแนกหินตามลักษณะการเกิด และส่วนประกอบของเนื้อหินได้ เป็น 3 ประเภท คือ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร หินอัคนี ( Igneous Rock ) เกิดจากการเย็นตัว และแข็งตัวของหินหลอมเหลวที่ร้อนจัด ซึ่งเรียกว่า หินหนืด เมื่ออยู่ใต้เปลือกโลกเรียกหินหนืดนี้ว่า แมกมา และเมื่อผุดพ้นออกมา เรียกว่า ลาวา

Slide 3:

ชนิด แหล่งที่พบ และประโยชน์ของหินอัคนีในประเทศไทย 1. หินแกรนิต ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม. 2 หน้า 29 ) ลักษณะเนื้อหิน : เนื้อหยาบถึงหยาบมาก เนื้อหินสม่ำเสมออาจมีดอกผลึกขนาดใหญ่ แข็ง และทนทานต่อการผุพังสึกกร่อน ตัวอย่างแหล่งที่พบ : น้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี ดอยขุนตาล จังหวัดลำปาง เทือกเขา บริเวณเขตแดนไทย - พม่า เป็นต้น ประโยชน์ : ทำหินประดับ ทำหินสลัก ปูพื้นผนังอาคาร เป็นต้น

Slide 4:

2. หินบะซอลต์ ที่มา : http://school.obec.go.th/anubalchantaburi/online/ stone/ pic /4.jpg ลักษณะเนื้อหิน : เนื้อแน่นละเอียด มักมีรูพรุนมีสีดำเข้ม ไม่แวววาว มีผลึกขนาดเล็ก แข็ง และทนทานต่อการผุพังสึกกร่อน ตัวอย่างแหล่งที่พบ : จังหวัด จันทบุรี ตราด กาญจนบุรี บุรีรัมย์ ศรีสะ เกษ และลำปาง ประโยชน์ : ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทำถนน และบางบริเวณ เป็นหินต้นกำเนิด อัญมณี

Slide 5:

ที่มา : http://school.obec.go.th/anubalchantaburi/ online/stone/ pic / 3. jpg ลักษณะเนื้อหิน : เนื้อแข็ง แต่ไม่ทนทานต่อการสึกกร่อน สาก เปราะ มีรูพรุน เบา และลอยน้ำได้ ตัวอย่างแหล่งที่พบ : ตามชายฝั่งทะเล ประโยชน์ : ใช้ทำวัสดุขัดถู 3. หินพัม มิช

Slide 6:

4. หินไรโอ ไรต์ ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ (โลก ดารา ศาสตร์ และอวกาศ ม. 2 หน้า 30 ) ลักษณะเนื้อหิน : เนื้อละเอียดมาก อาจมีแร่ดอกสีอ่อน ขาว ชมพู เทา ตัวอย่างแหล่งที่พบ : จังหวัดสระบุรี ตาก ลพบุรี เลย และเพชรบูรณ์ ประโยชน์ : ใช้ในอุตสาหกรรมเซรา มิก และก่อสร้าง

Slide 7:

หินตะกอน ( Sedimentary Rock ) หินตะกอนหรือหินชั้น เกิดจากการทับถม และสะสมตัวของตะกอนต่าง ๆ ได้แก่ เศษหิน แร่ กรวด ทราย ดิน ที่ผุพังหรือสึกกร่อน ถูกชะละลายมาจากหินเดิม โดยตัวการธรรมชาติ เช่น น้ำ ลม ธารน้ำแข็ง หรือคลื่นในทะเล พัดพาไปทับถม และแข็งตัว เป็นหินในแอ่งสะสมตัว กระบวนการสำคัญในการเกิดหินตะกอนในธรรมชาติ ได้แก่ การกัดกร่อน การผุพัง การพัดพา การตกตะกอน การแข็งตัวกลายเป็นหิน เมื่อน้ำพัดพาตะกอนขนาด ต่าง ๆ ไปรวมกันในบริเวณที่เป็นแอ่งตะกอนขนาดใหญ่สุด ส่วนมากจะเคลื่อนทีไปตาม ท้องน้ำ และตกตะกอนก่อน จึงทับถมอยู่ด้านล่างสุด ตะกอนขนาดเล็ก ถูกพัดพาอยู่ ส่วนบนของสายน้ำถูกพัดพาต่อไปจากต้นกำเนิดได้มากกว่า และตกตะกอนทีหลัง ตัวเชื่อม ประสานทำให้ตะกอนจับตัวกันแน่นขึ้นจนแข็งตัวกลายเป็นหินตะกอน เป็นพวกแร่ธาตุ ต่าง ๆ ที่ละลายอยู่ในน้ำ เช่น น้ำปูน น้ำสนิมเหล็ก น้ำซิลิกา และน้ำโคลน

Slide 8:

ชนิด แหล่งที่พบ และประโยชน์ของหินตะกอนในประเทศไทย 1. หินกรวดมน หินกรวดเหลี่ยม หินกรวดมน หินกรวดเหลี่ยม ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม. 2 หน้า 25 ) ลักษณะเนื้อหิน : เนื้อหยาบ เม็ดตะกอนมีขนาดใหญ่กว่า 2 มิลลิเมตรขึ้นไป ประกอบด้วยกรวดที่มีลักษณะมน เรียกว่า หินกรวดมน ถ้าประกอบด้วยหินที่มีลักษณะ เป็นรูปเหลี่ยม เรียกว่า หินกรวดเหลี่ยม ตัวอย่างแหล่งที่พบ : พบมากในบริเวณที่ราบสูงโคราช เช่น จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ และบุรีรัมย์ ประโยชน์ : ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ใช้เป็นหินประดับ และแกะสลักเป็นรูปต่าง ๆ

Slide 9:

2. หินทราย ที่มา : http://school.obec.go.th/anubalchantaburi/online/stone/pic/9.jpg ลักษณะเนื้อหิน : เนื้อหยาบถึงละเอียด สาก มีหลายสี เม็ดตะกอนมีขนาดระหว่าง 0.062 - 2 มิลลิเมตร ประกอบด้วยหิน เศษแร่ที่มีลักษณะกลมหรือเหลี่ยม ตัวอย่างแหล่งที่พบ : พบมากในบริเวณที่ราบสูงโคราช เช่น จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี และภาคใต้พบที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประโยชน์ : ใช้ในการก่อสร้างใช้เป็นหินประดับ ใช้ทำหินลับมีด และการแกะสลัก เป็นรูปต่าง ๆ

Slide 10:

3. หินดินดาน ที่มา : http://school.obec.go.th/anubalchantaburi/online/stone/pic/6.jpg ลักษณะเนื้อหิน : เนื้อละเอียดมาก มีขนาดของเม็ดตะกอนน้อยกว่า 0.003 มิลลิเมตร ประกอบด้วยแร่ดินเหนียว มีลักษณะเป็นชั้น หรือมีแนวแตกถี่ ตัวอย่างแหล่งที่พบ : จังหวัดภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี และสระบุรี ประโยชน์ : ใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และเซรา มิก

Slide 11:

4. ศิลาแลง ที่มา : http://www 4. msu.ac.th/ satit / studentProj / 2548/ Selectted / M 102/ g 14- Rock/ takon / silalang 2. jpg ลักษณะเนื้อหิน : เนื้อแข็ง มีรูพรุน มีสีน้ำตาลแดงหรือสีน้ำตาลดำทั่วทั้งก้อน ตัวอย่างแหล่งที่พบ : พบมากที่จังหวัดบุรีรัมย์ และศรีสะ เกษ ประโยชน์ : ใช้ทำกำแพง

Slide 12:

หินแปร ( Metamorphic Rock ) หินแปร เกิดจากการแปรสภาพโดยการกระทำของความร้อน ความดัน ทำให้เนื้อหิน และโครงสร้างเปลี่ยนไปจากเดิม ลักษณะเด่นของหินแปร มีริ้วขนาน เกิดจากแรงกดดัน และแรงอัดจากน้ำหนักจำนวนมากที่กดทับหิน ทำให้หิน แปรสภาพไป หินเรียงตัวกันใหม่ เกิดการเปลี่ยนรูปร่างทำให้สามารถบอกได้ว่า หินแปร แปรสภาพมาจากหินอะไร จากเนื้อสารที่เป็นแร่ในเนื้อหินนั้น เนื้อแน่นมีความแข็ง และสีสัน สวยงามจากแถบสีของแร่ต่าง ๆ ที่ตกผลึกใหม่

Slide 13:

ชนิด แหล่งที่พบ และประโยชน์ของหินแปรในประเทศไทย 1. หินชนวน ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม. 2 หน้า 37 ) ลักษณะเนื้อหิน : เป็นแผ่นบาง ๆ เรียงตัวนานไปทางเดียวกัน ผิวหน้าเรียบ แซะเป็นแผ่นบางได้ง่าย ประกอบด้วยแร่ ไมกา และควอตซ์ เป็นส่วนใหญ่ ตัวอย่างแหล่งที่พบ : จังหวัดสระบุรี กาญจนบุรี สงขลา และนครราชสีมา ประโยชน์ : ใช้ทำหินประดับ ปูพื้น และมุงหลังคา หินเดิม : หินดินดาน หินทัฟฟ์

Slide 14:

2. หิน ชีสต์ ที่มา : http://www4.msu.ac.th/satit/studentProj/2548/ Selectted /M102/g14-Rock/ prair /chees2.jpg ลักษณะเนื้อหิน : เนื้อหยาบ มีลักษณะเป็นแผ่นแร่เรียงตัวขนานกัน ส่วนใหญ่ ประกอบด้วยแร่ไมกา คลอ ไรต์ ฮอร์เบลนด์ ควอตซ์ เฟลด์สปาร์ การ์ เนต เป็นต้น ตัวอย่างแหล่งที่พบ : เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประโยชน์ : ใช้ทำหินประดับ หินเดิม : หินดินดาน หินแกรนิต

Slide 15:

3. หิน ไนส์ ที่มา : http://pirun.ku.ac.th/~g 4686049/ picture/GNEISS.jpeg ลักษณะเนื้อหิน : มีลักษณะเป็นเม็ด เนื้อแน่นแข็ง ประกอบด้วย แร่ควอตซ์ เฟลด์สปาร์ ตัวอย่างแหล่งที่พบ : อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ประโยชน์ : ใช้ทำหินก่อสร้าง ครก สาก หินเดิม : หินทราย และหินแกรนิต

Slide 16:

5. หินอ่อน ที่มา : http://school.obec.go.th/anubalchantaburi/online/ stone/ pic /12.jpg ลักษณะเนื้อหิน : เนื้อละเอียดถึงหยาบ เนื้อแน่น และมีผลึกของแร่ แคลไซต์ ตัวอย่างแหล่งที่พบ : จังหวัดสระบุรี สุโขทัย ชัยนาท เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และยะลา ประโยชน์ : ใช้ทำหินประดับ วัสดุก่อสร้าง ทำหินแกะสลัก ตุ๊กตาหิน หินเดิม : หินปูน หิน โดโลไมต์

authorStream Live Help