FP7_Energetika_2011-PKS

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Sedmi okvirni program:

Sedmi okvirni program Energetika 2011 Privredna komora Srbije Beograd, 7. oktobar 2010. INFO DAN Dragan Satarić, nacionalna kontakt osoba

Slide 2:

Raspisani p oziv i Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Privredna komora Srbije Beograd, 7. oktobar 2010.

Slide 3:

Aktivne teme neažuran, ali koristan pregled Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Privredna komora Srbije Beograd, 7. oktobar 2010.

Slide 4:

Poziv 1 istraživački projekti do 16. novembra 2010. 74 miliona € Poziv 2 demonstracioni do 7. aprila 2011. 137 miliona € Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Privredna komora Srbije Beograd, 7. oktobar 2010.

Slide 5:

ukupno 74 miliona € Oblast Okvirni budžet (million a € ) Koncentrisana sunčeva energija Obnovljivi izvori energije za grejanje 18 Energija vetra 5 Proizvodnja obnovljivih goriva 15 Hvatanje i skladištenje CO2 Tehnologije čistog uglja 16 Pametne energetske mreže 20 Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Privredna komora Srbije Beograd, 7. oktobar 2010.

Slide 6:

ukupno 137 miliona € Oblast Okvirni budžet (million a € ) Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora 5 2 Obnovljivi izvori energije za grejanje i hlađenje 20 Istraživanja u preklapajućim oblastima 20 Pametne energetske mreže 3 0 Energetska efikasnost 15 Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Privredna komora Srbije Beograd, 7. oktobar 2010.

Slide 7:

Strateška dokumentacija Privredna komora Srbije Beograd, 7. oktobar 2010. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj

Slide 8:

Radna dokumentacija Privredna komora Srbije Beograd, 7. oktobar 2010. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj

Energetika 2011:

Energetika 2011 SET-Plan European Strategic Energy Technology Plan http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm 12. decembar 2009. "Okvirni program predstavlja osnovni instrument podrške implementaciji SET plana." setis.ec.europa.eu Máire Geoghegan-Quinn Evropski komesar za istraživanje, inovacije i nauku

Energetika 2011:

Energetika 2011 Strate ški tehnološki savezi Predvođeni industrijom Uvećanje finansijskih i ljudskih resursa Pokreće inovativnost i istraživanja Industrija i EK definišu teme Industrija i istraživači određuju sadržaj istraživanja Uključuju relevantne učesnike Industrijske inicijative - PPP Madrid, 3. jun 2010.

Energetika 2011:

Energetika 2011 Industrijske inicijative - način organizovanja zainteresovanih subjekata Inicijativa za električne mreže (Electricity Grids Initiative) www.smartgrids.eu Evropska inicijativa za sunce (Solar Europe Initiative) Evropska inicijativa za vetar (European Wind Initiative) www.windplatform.eu Evropska inicijativa za bioenergiju (European Bioenergy  Initiative) Evropska industrijska inicijativa za hvatanje i skladištenje ugljendioksida (European Industrial Initiative for CCS) Evropska inicijativa za pametne gradove (European Initiative on Smart Cities) www.energie-cities.org www.biofuelstp.eu www.epia.org www.ewea.org www.eupvplatform.org

Energetika 2011:

Energetika 2011 Inicijativa za električne mreže Novi alati za buduće koordinisanje i stabilno funkcionisanje panevropskog električnog sistema prenosa Nove strategije i alati za procenu pouzdanosti panevropske električne prenosne mreže * Mreža projekata za razvoj budućih evropskih električnih mreža Skladištenje i balansiranje promenljivom proizvodnjom i potražnjom električne energije Implementation Plan (2010-2012) Technology Roadmap (2010-2020)

Energetika 2011:

Energetika 2011 Evropska i nicijativa za sunce Koncentrisana fotonaponska tehnologija i ultraefikasne solarne ćelije i moduli (EU-Japan) Razvoj i uvođenje u proizvodnju inovativnih procesa i arhitektura fotonaponskih ćelija do pilot postrojenja za industrijsku primenu (NMP) Optimizacija cene i proizvodnog procesa fotonaponskog sistema sa koncentracijom Razvoj i demonstracija standardizovanih graditeljskih komponenti Skladištenje toplotne e nergije dobijene koncentrisanom sunčevom energijom Novi fluidi za prenošenje toplote kod koncentrisanih sunčevih sistema Implementation Plan (2010-2012) Technology Roadmap (2010-2020)

Energetika 2011:

Energetika 2011 Evropska i nicijativa za vetar Demonstriranje inovativne strukture pučinske vetroelektrane Razvoj alata za projektovanje grozdova farmi pučinskih vetroelektrana Implementation Plan (2010-2012) Technology Roadmap (2010-2020)

Energetika 2011:

Energetika 2011 Evropska i nicijativa za bioenergiju Razvoj novog i unapređenog, održivog, standardizovanog nosioca bioenergije Implementation Plan (2010-2012) Technology Roadmap (2010-2020)

Energetika 2011:

Energetika 2011 Evropska i nicijativa za hvatanje i skladištenje ugljendioksida Veoma efikasan proces hvatanja ugljen-dioksida, po sagorevanju, zasnovan na rastvaraču Razumevanje dugoročnih posledica geološki uskladištenog ugljen-dioksida Optimizacija integracije procesa hvatanja ugljen-dioksida u termoelektranama Povećanje efikasnosti hvatanja i smanjenje ispuštanja gasova sa efektom staklene bašte hvatanjem u industrijskim postrojenjima koji nisu termoelektrane Podrška mreži evropskih demonstracionih projekata hvatanja i skladištenja ugljen-dioksida Implementation Plan (2010-2012) Technology Roadmap (2010-2020)

Energetika 2011:

Energetika 2011 Evropska i nicijativa za pametne gradove Materijali za sisteme skladištenja toplotne energije Napredni kompaktni sistemi skladištenja toplote Implementation Plan (2010-2012) Technology Roadmap (2010-2020)

Energetika 2011:

Energetika 2011 Ostale teme Energetska efikasnost Demonstracija novih zgrada sa veoma malom potrošnjom energije Demonstracija energetske efikasnosti u proizvođačkoj industriji Energetska efikasnost u niskougljeničnim industrijskim parkovima Okeani sutrašnjice Multipraktik pomorske platforme Znanje i alati za integrisano upravljanje pomorskim aktivnostima u basenu Sredozemlja i Crnog mora

Energetika 2011:

Energetika 2011 Dodatne i n formacije potražiti na sajtu cordis.europa.eu

Slide 20:

Dragan Satarić dragan.sataric @nauka.gov.rs Hvala na pažnji

authorStream Live Help