การทำ+Web. .

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

การทำ Web-quest:

การทำ Web-quest My favorite pet

บทนำ:

บทนำ สัตว์เลี้ยง คือ สัตว์ ที่ถูกควบคุมโดย มนุษย์ ในเรื่องการให้ อาหาร การคุ้มครองดูแล การผสมพันธุ์ ของสัตว์ตามต้องการได้ และสร้างความผูกพันต่อกันระหว่างคนกับสัตว์ จึงเรียกว่าสัตว์เลี้ยง แต่จะไม่นับสัตว์ที่อยู่ใน สวนสัตว์ สัตว์ที่อยู่ในห้องทดลองว่าเป็นสัตว์เลี้ยงด้วย เหตุเพราะไม่มีส่วนผูกพันกับชีวิตและความเป็นอยู่ของคนโดยตรง สัตว์เลี้ยงคือมิตร คือเพื่อนผู้ซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อเจ้าของ

จุดประสงค์การเรียนรู้:

จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนอ่านเรื่องราวสั้นๆ และสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านโดยใช้แผนที่ความคิดได้ 2. นักเรียนค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแสนรักได้ 3. นักเรียนทำอัลบั้มภาพเรื่อง My favorite pet โดยใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์งานได้ 4. นักเรียนประเมินผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนได้

แนะนำบทเรียน:

แนะนำบทเรียน ภายในบทเรียนแสวงรู้ หรือ WebQuest มีส่วนประกอบทั้งหมด 6 ส่วน ดังนี้ ส่วน ที่ 1 : บทนำ ภายในประกอบด้วย บทนำ จุดประสงค์การเรียนรู้ และ แนะนำบทเรียน ส่วน ที่ 2 : ภาระงาน ภายในประกอบด้วย คำสั่ง +คำอธิบาย, แหล่งข้อมูล และ เกณฑ์การประเมินผล ชิ้นงานของแต่ละภาระงาน ส่วน ที่ 3 : กระบวนการ ภายในประกอบด้วยรายละเอียดของกระบวนการในแต่ละ ชิ้นงาน ส่วนที่ 4 : แหล่งข้อมูล ภายในประกอบด้วย แหล่งข้อมูล โดยจำแนกตามภาระงาน ส่วน ที่ 5 : ประเมินผล ภายในประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินผลของแต่ละชิ้นงาน ส่วน ที่ 6 : สรุป สรุป บทเรียน

ภาระงาน:

ภาระงาน 1. เขียนแผนที่ความคิดจากการศึกษาบทความเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 2. เขียนบรรยายสัตว์เลี้ยงของตน โดยมีรูปภาพประกอบ 3. ทำอัลบั้มภาพ จากโปรแกรม Photopeach บนเว็บไซต์ www.photopeach.com 4. แชร์ผลงานกับเพื่อนใน ning.com

กระบวนการ:

กระบวนการ ภาระงานที่ 1 เขียนแผนที่ความคิดจากการศึกษาบทความเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง นักเรียนตอบคำถาม (เพื่อนคืออะไร , ทำไมต้องมีเพื่อน , เพื่อนของนักเรียนมีใครบ้าง สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนได้หรือไม่ เพราะอะไร) นักเรียนจับคู่ ศึกษาบทอ่านเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของแต่ละคนผ่านเวบไซด์ตัวอย่าง http://chakaew.exteen.com/20060409/my-favorite-pet http://www.allfreeessays.com/essays/my-favorite-pet/5349.html อภิปรายข้อมูลตามหัวข้อดังนี้ Description : color, size, character How to take care the pet Activities นักเรียนทำใบงาน แล้วบันทึกข้อมูลลงในแผนที่ความคิด นักเรียนทำใบงานแล้วตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปคำศัพท์และโครงสร้างภาษาที่พบในบทอ่าน

กระบวนการ:

กระบวนการ ภาระงานที่ 2 เขียนบรรยายสัตว์เลี้ยงของตน โดยมีรูปภาพประกอบ นักเรียนจับคู่ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต หัวข้อ my favorite pet วิเคราะห์ลีลาการเขียน การจัดกลุ่มข้อมุล การใช้ภาษาในการเขียนบรรยายสัตว์ของตน รูปภาพประกอบ นักเรียนทำใบงาน บันทึกข้อมูลที่ค้นคว้าในแผนที่ความคิด แล้วนำเสนอผลงานของตนให้ ning.com ครูเน้นยำให้นักเรียนศึกาลีลาการเขียน ความคิดหลัก ความคิดรอง คำศัพท์และโครงสร้างประโยค

กระบวนการ:

กระบวนการ ภาระงานที่ 3 ทำอัลบั้มภาพ จากโปรแกรม Photopeach บนเว็บไซต์ www.photopeach.com นักเรียนศึกษาตัวอย่าง อัลบั้มภาพ ที่สร้างจากโปรแกรม Photopeach ดูความสัมพันธ์ของรูปภาพและการบรรยายภาพ นักเรียนอภิปรายข้อดีข้อเสียของการพูดบรรยายปากเปล่า เขียนบรรยาย และการนำเสนอผ่านอัลบั้มออนไลน์ การสื่อสารแบบใดที่ดีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะอะไร นักเรียนเลือกนำเสนอแบบใด ครูชี้แจงนักเรียนว่า นักเรียนจะต้องทำอัลบั้มจากโปรแกรม photopeach บนเว็บไซด์ www.photopeach.com ก่อนที่นักเรียนจะทำอัลบั้มภาพ นักเรียนจะต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง นักเรียนอภิปรายสิ่งที่ควรเตรียมการทำงานออนไลน์ ครูบันทึกข้อมูลลงกระดาน และร่วมกันจัดหมวดหมู่ เรียงลำดับความสำคัญ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพ และวางแผนการใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ทั้งหมดที่อภิปรายกันวันนี้ คือ การทำแผนการทำงาน ระบุผู้รับผิดชอบและขอบข่ายงาน นักเรียนทำใบงาน เขียนสคริปต์การทำ photopeach และการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ my favorite pet ครูและนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องการใช้ภาษาในสคริปต์การทำงาน และนัดหมายนักเรียนในการสร้างชิ้นงานที่ห้องศูนย์การเรียนรู้

กระบวนการ:

กระบวนการ ภาระงานที่ 4 แชร์ผลงานกับเพื่อนใน ning.com ครูแนะนำโปรแกรม photopeach จาก www. Photopeach.com สาธิตการสร้างชิ้นงาน นักเรียนสร้างชิ้นงาน ครูคอยแนะนำนักเรียนค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเองแล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน นักเรียนแชร์ผลงานของตนเองบนเวบไซด์สังคมเครือข่าย www.ning.com ของ กลุ่มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานกัน ใช้เทคนิค 3-2-1 คือ 3 คำถาม 2 คำชม 1 คำแนะนำ นักเรียนประเมินผลงานของตนเอง ประเมินงานเพื่อน โดยใช้แบบประเมินผลงาน ที่สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและส่งผลการประเมินผ่านเวบไซด์สังคมเครือข่ายของกลุ่ม

แหล่งข้อมูล:

แหล่งข้อมูล http://chakaew.exteen.com/20060409/my-favorite-pet http://www.allfreeessays.com/essays/My-Favourite-Pet/5349.html

ประเมินผล:

ประเมินผล ก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างทำโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 1. สอบถามความรู้เดิมของนักเรียน 1. แบบฝึกหัดคำศัพท์เรื่อง animals 1. ทำโครงงานอัลบั้ม my favorite pets 2. แบบฝึกหัดการบรรยายสัตว์ 2 . ประเมินโครงงานด้วย Rubric 3. แบบฝึกหัดเล่าเรื่องกิจกรรมของสัตว์เลี้ยง 4. การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ 5. การบรรยายสัตว์เลี้ยง 6. การแสดงความชอบ การบอกเหตุผล 7. บันทึกการเรียนรู้

บทสรุป:

บทสรุป 1) นักเรียนทำอัลบั้มภาพ เรื่อง my favorite pet โดยถ่ายภาพ และเขียนบรรยายสัตว์เลี้ยงแสนรักของตนเองโดยใช้ภาษาง่ายๆ จัดทำอัลบั้มภาพออนไลน์โดยใช้โปรแกรม photopeach เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 2) นักเรียนเขียนบรรยายสัตว์เลี้ยงด้วยภาษาง่ายๆโดยใช้ดครงสร้างภาษาดังนี้ Adjective ที่ใช้บรรยายขนาด สี นิสัย การแสดงความชอบ ไม่ชอบ Present simple tense เพื่อบรรยายเหตุการณ์หรือกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

authorStream Live Help