Kit latihan Pentadbiran kontrak

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Training Kit PENTADBIRAN KONTRAK:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 1 Training Kit PENTADBIRAN KONTRAK

Pentadbiran Kontrak:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 2 Pentadbiran Kontrak Objektif: Untuk memastikan pentadbiran kontrak mematuhi peraturan yang ditetapkan supaya dapat menzahirkan produk sebagaimana dasar & objektif kualiti Peserta: Kumpulan Pengurusan Masa: Syarahan: 2 jam Skop: Digunapakai oleh semua pegawai yang ditugaskan untuk mentadbir kontrak

Pentadbiran Kontrak:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 3 Pentadbiran Kontrak Aktiviti 1 Perancangan Aktiviti 2 Rekabentuk Aktiviti 3 Perolehan Aktiviti 4 Pembinaan (Pent Kontrak ) Aktiviti 5 Penyerahan PROSES KERJA JKR - LEVEL 1 PEMETAAN PROSES KERJA PERKHIDMATAN PERUNDINGAN TEKNIKAL & PENGURUSAN PROJEK LAMPIRAN C OUTPUT Projek yang disiapkan INPUT Surat Kuasa, Brief Projek, Peruntukan, Peraturan, Standards

Pentadbiran Kontrak:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 4 Pentadbiran Kontrak Kandungan: Penyediaan Bayaran Pendahuluan Penyediaan Dokumen Kontrak Penyediaan Bayaran Interim Penyediaan Perubahan Kerja Penyediaan Pelarasan Harga Kontrak Penyediaan Perakuan Kelewatan Dan Lanjutan Masa/Perakuan Kerja Tidak Siap Penyediaan Penilaian Tuntutan Penyediaan Perakuan Penamatan Kontrak Penyediaan Perakuan Akaun Muktamad

Pentadbiran Kontrak:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 5 Pentadbiran Kontrak Definisi: SKALA – Sistem Pemantauan Projek JKR Secara Elektronik Kontraktor Penyiap – Kontraktor yang dilantik untuk menyiapkan kerja terbengkalai setelah Kontraktor asal ditamatkan kontraknya NCR – Non-Compliance Report; senarai prosedur yang tidak menepati piawaian SPK Singkatan: Rujuk singkatan di dalam dokumen SPK

Proses Pentadbiran Kontrak Secara keseluruhan:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 6 Proses Pentadbiran Kontrak Secara keseluruhan Sediakan Bayaran Pendahuluan melalui SKALA ( Rujuk 6 . 1 . 1 ) Sediakan Dokumen Kontrak ( Rujuk 6 . 1 . 2 ) Sediakan Perubahan Kerja melalui SKALA ( Rujuk 6 . 1 . 4 ) Sediakan Pelarasan Harga melalui SKALA ( Rujuk 6 . 1 . 5 ) Sediakan Perakuan Kelewatan & Lanjutan Masa / Perakuan Kerja Tidak Siap melalui SKALA ( Rujuk 6 . 1 . 6 ) Sediakan Penilaian Tuntutan ( Rujuk 6 . 1 . 7 ) Sediakan Perakuan Penamatan Kontrak melalui SKALA ( Rujuk 6 . 1 . 8 ) Perlantikan Kontraktor Penyiap Rujuk Prosedur JKR . PK ( O ). 03 . Sediakan Perakuan Akaun Muktamad melalui SKALA ( Rujuk 6 . 1 . 9 ) Sediakan Bayaran Interim melalui SKALA ( Rujuk 6 . 1 . 3 ) Terima SST yang telah di tandatangani Bayaran Akhir kpd Kontraktor / Tuntutan drpd Kerajaan 6 . 1 PROSES KERJA PENTADBIRAN KONTRAK 6 . 0 PROSES KERJA DAN TANGGUNGJAWAB

Bayaran Pendahuluan:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 7 Bayaran Pendahuluan Terima & Semak permohonan dari kontraktor Ruj .: Lamp A & B dan Senarai Semakan JKR . PK ( O ). 04 A - 1 Sediakan Perakuan Bayaran Pendahuluan dalam sistem SKALA Kelulusan Perakuan Bayaran Pendahuluan Penyediaan Baucer Bayaran Terima SST yang telah di tandatangan Bayaran Pendahuluan 6 . 1 . 1 Proses Kerja Penyediaan Bayaran Pendahuluan PMK PMK PP PK / PMKew

Bagaimana Menyediakan Bayaran Pendahuluan?:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 8 Bagaimana Menyediakan Bayaran Pendahuluan? Gunakan Senarai Semakan (Borang JKR.PK(O).04A-1) Bayaran hendaklah menggunakan SKALA Tempoh: Permohonan Kontraktor hendaklah dalam tempoh 3 bulan daripada Tarikh Milik Tapak. Sertakan Dokumen berikut: Keputusan L/Perolehan/ Kelulusan K.Kewangan/ Kewangan Negeri Sertakan Dokumen berikut: (samb.) SST yang telah ditanda tangani oleh Kontraktor dan disaksikan; Gerenti bagi bayaran pendahuluan; Bon Pelaksanaan (jika memilih dalam bentuk gerenti);

Bagaimana Menyediakan Bayaran Pendahuluan?:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 9 Bagaimana Menyediakan Bayaran Pendahuluan? Pastikan Gerenti teratur dari segi: Format piawai; Butiran kontrak; Nilai gerenti; Tempoh gerenti; Ditandatangani & dicop oleh Pegawai yang mengeluarkan gerenti; Duti setem dibayar

Bagaimana Menyediakan Bayaran Pendahuluan?:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 10 Bagaimana Menyediakan Bayaran Pendahuluan? Buatkan salinan dokumen di para 4 di atas dan dapatkan tandatangan Pegawai Kumpulan Pengurusan & Professional untuk salinan diakui sah; Sediakan perakuan bayaran pendahuluan untuk tandatangan PP atau Wakil PP

Bagaimana Menyediakan Bayaran Pendahuluan?:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 11 Bagaimana Menyediakan Bayaran Pendahuluan? Kemungkinan NCR Tidak menggunakan SKALA Tempoh penyediaan bayaran melebihi 3 bulan dari tarikh TMT Pastikan semua rekod kualiti bagi setiap aktiviti disimpan dan direkod dalam fail projek

Bagaimana Menyediakan Dokumen Kontrak (DK)?:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 12 Bagaimana Menyediakan Dokumen Kontrak (DK)? Penyediaan Dokumen Kontrak Ruj : Senarai Semakan JKR . PK ( O ). 04 A - 2 Semakan Dokumen Kontrak Ruj : Senarai Semakan JKR . PK ( O ). 04 A - 2 Tandatangan Dokumen Kontak Sediakan salinan & Edar Dokumen Kontrak Terima SST yang ditandatangan Dokumen Kontrak PMK / Perunding Ukur Bahan PMK PBK PMK 6 . 1 . 2 Proses Kerja Penyediaan Dokumen Kontrak

Bagaimana Menyediakan Dokumen Kontrak ?:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 13 Bagaimana Menyediakan Dokumen Kontrak ? Gunakan Senarai Semakan (Borang JKR.PK(O).04A-2) Tugas Anda? Setiap DK hendaklah lengkap & teratur serta mengandungi semua dokumen yang terkandung dalam DMT; DK hendaklah disediakan dengan kadar segera selepas SST ditandatangani oleh Kontraktor & disaksikan

Bagaimana Menyediakan Dokumen Kontrak ?:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 14 Bagaimana Menyediakan Dokumen Kontrak ? Sediakan DK? Muka hadapan berwarna kuning seperti logo JKR; Masukkan maklumat dan butiran kontrak di muka hadapan, termasuk logo & nama Kerajaan Malaysia dan nama Jabatan Pastikan kandungan DK lengkap dan teratur

Bagaimana Menyediakan Dokumen Kontrak ?:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 15 Bagaimana Menyediakan Dokumen Kontrak ? Dapatkan lukisan-lukisan kontrak berdasarkan senarai lukisan tender Sediakan DK untuk tandatangan Kontraktor dan Pegawai Yang Diberikuasa serta disaksikan Setelah ditandatangan, buatkan salinan dan buat pengedaran Simpan DK dan Bon Pelaksanaan Asal di pejabat yang menyediakan DK

Bagaimana Menyediakan Dokumen Kontrak ?:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 16 Bagaimana Menyediakan Dokumen Kontrak ? Kemungkinan NCR Menyediakan DK melebihi 4 bulan daripada tarikh SST Gagal memastikan wakil yang menandatangani kontrak bagi pihak kontraktor/Kerajaan adalah wakil/pegawai yang diberi kuasa Pastikan semua rekod kualiti bagi setiap aktiviti disimpan dan direkod dalam fail projek

Penyediaan Bayaran Interim:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 17 Penyediaan Bayaran Interim 6 . 1 . 3 Proses Kerja Penyediaan Bayaran Interim Penilaian Kerja termasuk bahan dan barang ditapak / Rujuk Bayaran Berjadual Ruj .: Lamp A dan Senarai Semakan JKR . PK ( O ). 04 A - 3 Penyediaan Perakuan Bayaran Interim termasuk potongan Bayaran Pendahuluan , Perubahan Kerja dan Pelarasan Harga melalui sistem SKALA Kelulusan Perakuan Bayaran Interim Penyediaan Baucer Bayaran SST / Dok . Kontrak yang telah di tandatangan Bayaran Interim PMK PMK PP PK / PMKew

Penyediaan Bayaran Interim:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 18 Penyediaan Bayaran Interim INPUT Bayaran hanya boleh disediakan selepas menerima SST yang telah ditandatangani oleh Kontraktor dan disaksikan. Bayaran Interim boleh disediakan sebanyak 3 kali atau dalam tempoh 4 bulan dari tarikh SST, yang mana terdahulu

Penyediaan Bayaran Interim:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 19 Penyediaan Bayaran Interim Penyediaan bayaran hendaklah menggunakan SKALA Masukkan maklumat perbelanjaan dan butiran kontrak yang lengkap dan no. interim hendaklah berturutan Masukkan Tarikh penilaian mengikut tarikh sebenar (Pastikan tempoh PP atau Wakil PP tandatangan Perakuan tidak melebihi 2 minggu selepas tarikh penilaian) Nilai kerja hendaklah mengikut ‘engineer’s certification’ berdasarkan CPM atau penilaian tapak (jika tiada ‘engineer’s certification’)

Penyediaan Bayaran Interim:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 20 Penyediaan Bayaran Interim Bayaran hendaklah merangkumi: Nilai kerja Kontraktor Utama termasuk APK & PHK 90% nilai bahan binaan di tapak Pelarasan turun naik harga (VOP) Nilai kerja Subkontraktor Dinamakan termasuk APK & PHK Nilai kerja Pembekal Dinamakan Bayaran Juruperunding (bagi kontrak R&B)

Penyediaan Bayaran Interim:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 21 Penyediaan Bayaran Interim Amaun Kurangan yang perlu disediakan: Pastikan amaun sebenar yang telah dibayar untuk bayaran interim terdahulu adalah berasaskan baucer bayaran Pastikan jumlah nilai terkumpul bayaran interim terdahulu ditolak

Penyediaan Bayaran Interim:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 22 Penyediaan Bayaran Interim Potongan yang perlu dimasukkan: Pastikan bayaran Wang Pendahuluan telah dibuat Semak pengiraan bayaran balik Pastikan jumlah amaun potongan terdahulu untuk WJP adalah 10% daripada nilai kerja tertakluk kepada nilai maksima 5% harga kontrak Semak kadar LAD dan tempoh dikenakan dan/atau sebarang pengecualian beserta rujukan surat Semak potongan lain

Penyediaan Bayaran Interim:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 23 Penyediaan Bayaran Interim Semak pengiraan bayaran disyorkan Pastikan Pegawai Pengesyor yang tandatangan Perakuan adalah pegawai yang diberi kuasa Catit nama & jawatan beliau

Penyediaan Bayaran Interim:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 24 Penyediaan Bayaran Interim Dalam pengesyoran bayaran, pastikan: Amaun berasingan diperakukan kepada: Kontraktor Utama Subkontraktor / Penerima bayaran lainnya dalam Lampiran A Borang JKR 66 Catitkan nilai bersih potongan WJP untuk dikredit dalam akaun deposit Jumlah yang perlu dibayar hendaklah digenapkan kepada ratus yang terhampir Kemukakan Perakuan kepada P.P. atau Wakil P.P. untuk tandatangan dan tindakan seterusnya

Penyediaan Bayaran Interim:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 25 Penyediaan Bayaran Interim Kemungkinan NCR Tidak menyediakan bayaran melalui SKALA Tempoh penyediaan bayaran sehingga PP tandatangan melebihi 2 minggu Bayaran tidak disediakan dalam setiap bulan Rekod Kualiti hendaklah disediakan bagi setiap Perakuan Bayaran Interim yang disediakan

Penyediaan Perubahan Kerja:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 26 Penyediaan Perubahan Kerja 6 . 1 . 4 Proses Kerja Penyediaan Perubahan Kerja Kaji Keperluan PK Ruj : Senarai Semakan JKR . PK ( O ). 0 4 A - 4 Sedia Anggaran Nilai Tentukan Peruntukan Mencukupi / Peruntukan Tambahan Projek Disediakan Semak Had Kuasa Meluluskan PK Ruj : Lamp Dok . Kontrak yang telah di tandatangan PP , WPP PMK / PP PMK Sedia Laporan Justifikasi PK Keluarkan APK melaui SKALA Hantar utk Kelulusan Kementerian Kewangan / PKN Dapatkan Kelulusan J / K PK Keluarkan APK melaui SKALA Sedia PHK WPP / PM PMK PP PBYB PP PP PMK PK Kurangan PK Tambahan < Had Kuasa J / K PK PK Tambahan > Had Kuasa J / K PK

Penyediaan Perubahan Kerja:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 27 Penyediaan Perubahan Kerja Gunakan Senarai Semakan Borang JKR.PK(O).04A – 4 Isikan latarbelakang projek serta butir-butir perubahan kerja terdahulu dan butir-butir perubahan kerja yang hendak disediakan Isikan nama dan jawatan pegawai penyemak dan yang mengesahkan

Penyediaan Perubahan Kerja:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 28 Penyediaan Perubahan Kerja Perubahan Kerja Kurangan : Pastikan Ada surat permohonan dari Jabatan Pelanggan jika perubahan diminta oleh Pelanggan Nilai bersih adalah hasil penilaian bahagian/elemen/komponen kerja yang sama Kerja tidak diperlukan dan tidak akan dilaksanakan Perubahan Kerja Tambahan : Pastikan Ada surat permohonan dari Jabatan Pelanggan jika perubahan diminta oleh Pelanggan Skop kerja dirangkumi oleh Kontrak Arahan pelaksanaan dibuat dalam tempoh Kontrak

Penyediaan Perubahan Kerja:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 29 Penyediaan Perubahan Kerja Pelaksanaan kerja tidak mengganggu tempoh penyiapan projek Peruntukan mencukupi Surat kelulusan Kem. Kewangan / Perbendaharaan Negeri jika menyebabkan melebihi peruntukan projek Surat kelulusan Kem. Kewangan jika perubahan melebihi had kelayakan KPKR Gunakan Borang JKR-APK yang terkini Satu borang APK bagi satu perubahan Borang APK hendaklah ditandatangani oleh PP yang dinamakan dalam Kontrak

Penyediaan Perubahan Kerja:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 30 Penyediaan Perubahan Kerja Kemungkinan NCR Tidak menyediakan perakuan melalui SKALA Tidak memastikan peruntukan mencukupi/ peruntukan tambahan dipohon – penyediaan ATDA Pindaan Meluluskan APK tanpa mengambilkira had-had yang telah ditentukan Pastikan semua rekod kualiti bagi setiap aktiviti disimpan dan direkod dalam fail projek

Penyediaan Pelarasan Harga Kontrak:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 31 Penyediaan Pelarasan Harga Kontrak 6 . 1 . 5 Proses Kerja Penyediaan Pelarasan Harga Kontrak Tentukan Nilai Muktamad APK , VOP , KS , Tuntutan / Perbelanjaan Sebenar WKP , WPS Semak & Sedia PHK melaui SKALA Ruj : Lamp A & B dan Senarai Semakan JKR . PK ( O ). 04 A - 5 Hantar PHK kepada kontraktor untuk persetujuan Kelulusan PHK Dokumen Kontrak / APK / WKP , WPS , VoP , KS , Tuntutan PHK PMK PMK PMK PMK Edar PHK kepada pihak - pihak berkenaan PP / WPP

Penyediaan Pelarasan Harga Kontrak:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 32 Penyediaan Pelarasan Harga Kontrak Memuktamadkan APK Keluluskan J/K PK mengikut AP 202.2 bagi PK Tambahan sahaja Pengukuran kuantiti telah dimuktamadkan Kadar harga telah dimuktamadkan Pelarasan WKP Kerja telah diawad kepada Subkontraktor / Pembekal Jumlah keuntungan dan caj layanan diambilkira dan diselaraskan Pastikan pelarasan mengambilkira PK

Penyediaan Pelarasan Harga Kontrak:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 33 Penyediaan Pelarasan Harga Kontrak Perbelanjaan WPS Pelarasan WPS ke atas jumlah yang diperuntukan di dalam kontrak hendaklah dibuat berdasarkan jumlah sebenar yang telah ditentukan mengikut Tatacara Perbelanjaan WPS Jika nilai kerja, perkhidmatan atau bekalan dijangka melebihi 30% daripada nilai asal yang diperuntukan, kelulusan pegawai menandatangani kontrak hendaklah dipohon, kecuali bagi perolehan yang diluluskan oleh Lembaga Perolehan

Penyediaan Pelarasan Harga Kontrak:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 34 Penyediaan Pelarasan Harga Kontrak Pengukuran Semula Kuantiti Sementara Pengukuran Kuantiti Sementara hendaklah dimuktamadkan Dapatkan kelulusan J/K Kerja Tambahan Kuantiti Sementara(jika perlu) Pelaksanaan Syarat Turun Naik Harga Kesemua perkiraan bulanan hingga tarikh siap kontrak telah disediakan Pelarasan perkiraan yang muktamad disediakan apabila keseluruhan kerja di dalam kontrak disiapkan

Penyediaan Pelarasan Harga Kontrak:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 35 Penyediaan Pelarasan Harga Kontrak Kelulusan Tuntutan Sertakan butiran penilaian jumlah amaun tuntutan yang diluluskan oleh J/K Tuntutan dan Kem. Kewangan/ Perbendaharaan bagi tuntutan ex-gratia dan tuntutan di luar terma kontrak Kesilapan Kuantiti/Peninggalan Kerja Dalam SK Sediakan butiran perkiraan jumlah harga akibat kesilapan/peninggalan Sertakan surat pengesahan mengenai kesilapan/ peninggalan kuantiti daripada pejabat/perunding Persetujuan kelulusan J/K Kerja Tambahan Kuantiti Sementara Borang JKR-PHK PP yang dinamakan di dalam kontrak hendaklah menandatangani borang untuk meluluskan PHK

Penyediaan Pelarasan Harga Kontrak:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 36 Penyediaan Pelarasan Harga Kontrak Kemungkinan NCR Tidak menyediakan perakuan melalui SKALA Pastikan semua rekod kualiti bagi setiap aktiviti disimpan dan direkod dalam fail projek

Penyediaan Perakuan Kelewatan & Lanjutan Masa / Perakuan Kerja Tidak Siap:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 37 Penyediaan Perakuan Kelewatan & Lanjutan Masa / Perakuan Kerja Tidak Siap 6 . 1 . 6 Proses Kerja Penyediaan Perakuan Kelewatan Dan Lanjutan Masa / Perakuan Kerja Tidak Siap Timbang Keperluan / permohonan Lanjutan Masa Sediakan Surat Amaran untuk mengeluarkan Perakuan Kerja Tidak Siap Sediakan Perakuan Kerja Tidak Siap melalui SKALA Ruj : Senarai Semakan JKR . PK ( O ). 04 A - 7 Kelulusan Perakuan Kelambatan & Lanjutan Masa / Perakuan Kerja Tidak Siap Dokumen Kontrak PMK PMK PMK PMK Edar Perakuan Kelambatan & Lanjutan Masa / Perakuan Kerja Tidak Siap kepada pihak yang berkenaan PP Sediakan Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa melalui SKALA Ruj : Senarai Semakan JKR . PK ( O ). 04 A - 6 Perakuan Kelambatan & Lanjutan Masa / Perakuan Kerja Tidak Siap PP / PMK Layak Mendapat LM Tidak Layak Mendapat LM

Penyediaan Perakuan Kelewatan & Lanjutan Masa / Perakuan Kerja Tidak Siap:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 38 Penyediaan Perakuan Kelewatan & Lanjutan Masa / Perakuan Kerja Tidak Siap PKLM PKLM hendaklah disediakan sebaik sahaja tempoh kelambatan dapat ditentukan dan seboleh-bolehnya tidak lewat daripada dua(2) bulan sebelum berakhirnya tempoh siap kontrak Pastikan kontraktor mengemukakan permohonan secara bersurat Pastikan semua polisi insuran, bon pelaksanaan serta gerenti untuk WP telah dilanjutkan Gunakan borang JKR 203T

Penyediaan Perakuan Kelewatan & Lanjutan Masa / Perakuan Kerja Tidak Siap:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 39 Penyediaan Perakuan Kelewatan & Lanjutan Masa / Perakuan Kerja Tidak Siap Perakuan Kerja Tidak Siap Pastikan surat-surat amaran telah dikeluarkan dan untuk surat amaran terakhir gunakan format yang telah ditentukan Gunakan borang JKR 203X Pastikan semua polisi insuran, bon pelaksanaan serta gerenti untuk WP telah dilanjutkan

Penyediaan Perakuan Kelewatan & Lanjutan Masa / Perakuan Kerja Tidak Siap:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 40 Penyediaan Perakuan Kelewatan & Lanjutan Masa / Perakuan Kerja Tidak Siap Perakuan Kerja Tidak Siap Perakuan Kerja Tidak Siap yang dimajukan hendaklah disertakan dengan borang ringkasan maklumat piawaian merangkumi : Huraian mengenai kemajuan kerja yang dicapai dan baki kerja serta perkiraan bila baki kerja boleh dilaksanakan Butit-butir bayaran interim kepada kontraktor dan sebab-sebab sebarang kelambatan bayaran dan bayaran tidak dibuat Pastikan Perakuan diluluskan oleh PP

Penyediaan Perakuan Kelewatan & Lanjutan Masa / Perakuan Kerja Tidak Siap:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 41 Penyediaan Perakuan Kelewatan & Lanjutan Masa / Perakuan Kerja Tidak Siap Kemungkinan NCR Perakuan disediakan tempoh kontrak siap Polisi insuran dan gerenti WP/BP tidak dilanjutkan Tidak mengeluarkan Surat Amaran Untuk Mengeluarkan Perakuan Kerja Tidak Siap Pastikan semua rekod kualiti bagi setiap aktiviti disimpan dan direkod dalam fail projek

Penyediaan Penilaian Tuntutan:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 42 Penyediaan Penilaian Tuntutan 6 . 1 . 7 Proses Kerja Penyediaan Penilaian Tuntutan Semak tuntutan dari Kontraktor Ruj : Senarai Semakan JKR . PK ( O ). 04 A - 9a Maklumkan kepada Kontraktor Nilai semula jika terima rayan daripada Kontraktor Dapatkan keputusan J / K Tuntutan Dokumen Kontrak / Notis dan Butiran Tuntutan PP / WPP PP PMK PMK Kemukakan kpd Kem . Kewangan untuk kelulusan PP Sedia laporan Penilaian Tuntutan Ruj: Senarai Semakan JKR.P K(O).04A-9b PMK Layak dipertimbang Tidak Layak dipertimbang Maklumkan kepada Kontraktor Laksanakan Proses Penyediaan PHK ( 6 . 1 . 5 ) PP Ditolak Perakuan ex Gratia Urusetia JK Tuntutan Lulus Ditolak Lulus

Penyediaan Penilaian Tuntutan:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 43 Penyediaan Penilaian Tuntutan Penyediaan Penilaian Tuntutan dan Laporan P.P. Gunakan Senarai Semakan Borang JKR.PK(O).04A-9a Fahami asas tuntutan dan tentukan sinopsis peristiwa yang menyebabkan tuntutan Tuntutan yang layak dipertimbangkan untuk dibawa ke J/K Tuntutan antaranya berciri berikut:: Asas tuntutan dibenarkan di bawah kontrak seperti AP 202 Jadual VI (e) Berpunca dari pecah kontrak atau kegagalan kerajaan atau PP yang menyebabkan pelaksanaan kerja kontraktor terhalang atau terlewat Pelaksanaan obligasi tambahan oleh kontraktor yang tidak berbentuk fizikal kekal Kontraktor mengeluarkan perbelanjaan tambahan atau menanggung kerugian secara langsung yang tidak diganti bayar melalui pembayaran di bawah mana-mana peruntukan lain di dalam kontrak

Penyediaan Penilaian Tuntutan:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 44 Penyediaan Penilaian Tuntutan Tuntutan samada kontraktor telah mematuhi semua prosedur dan syarat-syarat kontrak yang melayakkan tuntutannya dipertimbangkan Dapatkan maklumat tambahan yang berkenaan yang telah disahkan oleh PP atau wakil PP Buat pengesyoran samada memperaku atau menolak tuntutan Tentukan kuantum bayaran jika didapati wajar dibayar Format laporan PP disediakan mengikut garispanduan dalam Peraturan Mengenai Arahan Perubahan Harga Bagi Kontrak Kerja Kemukakan laporan PP yang lengkap kepada PP untuk persetujuan

Penyediaan Penilaian Tuntutan:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 45 Penyediaan Penilaian Tuntutan Penilaian Tuntutan dan Ulasan Urusetia Gunakan Senarai Semakan borang JKR.PK(O).04A-9b Tentukan format laporan PP yang diterima adalah teratur mengikut garispanduan dalam Peraturan Mengenai Arahan Perubahan Harga Bagi Kontrak Kerja Semak laporan PP dan tentukan tuntutan layak dipertimbangkan untuk dibawa ke J/K Tuntutan Tentukan samada kontraktor telah mematuhi semua prosedur dan syarat-syarat kontrak yang melayakkan tuntutannya dipertimbangkan Semak asas perakauan atau penolakan oleh PP adalah teratur Semak cara dan asas penilaian kuantum bayaran Sediakan ulasan urusetia samada setuju memperaku atau menolak permohonan atau mengesyor bayaran secara ex-gratia untuk dibentangkan di dalam mesyuarat J/K Tuntutan

Penyediaan Penilaian Tuntutan:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 46 Penyediaan Penilaian Tuntutan Kemungkinan NCR Tidak mengambil tindakan untuk menilai semula selepas menerima rayuan semula kontraktor kepada J/K Tuntutan Tidak memaklumkan kepada kontraktor mengenai penolakan permohonan tuntutan Pastikan semua rekod kualiti bagi setiap aktiviti disimpan dan direkod dalam fail projek

Penyediaan Perakuan Penamatan Kontrak:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 47 Penyediaan Perakuan Penamatan Kontrak

Penyediaan Perakuan Penamatan Kontrak:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 48 Penyediaan Perakuan Penamatan Kontrak Laporkan sekiranya kontraktor memungkiri syarat-syarat SST atau menghadapi kebankrapan atau ketidaksolvenan Keluarkan surat penamatan serta-merta tanpa Notis Sekiranya kontraktor memungkiri syarat-syarat kontrak (selain dari [1] di atas), PP atau wakil PP hendaklah membuat laporan PBK hendaklah mengeluarkan Notis Kemungkiran dan sekiranya kontraktor mengulangi kemungkiran tersebut Surat Penamatan hendaklah dikeluarkan kepada kontraktor

Penyediaan Perakuan Penamatan Kontrak:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 49 Penyediaan Perakuan Penamatan Kontrak Keluarkan surat kepada bank/insuran/syarikat kewangan untuk merampas gerenti BP/WP Lantik Kontraktor Penyiap berdasarkan Prosedur JKR.PK(O).03

Penyediaan Perakuan Penamatan Kontrak:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 50 Penyediaan Perakuan Penamatan Kontrak Kemungkinan NCR Gagal melaporkan kemungkiran kontraktor kepada Pegawai Yang Diberikuasa Tidak mengeluarkan Notis Kemungkiran kepada kontraktor Pastikan semua rekod kualiti bagi setiap aktiviti disimpan dan direkod dalam fail projek

Penyediaan Perakuan Akaun Muktamad:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 51 Penyediaan Perakuan Akaun Muktamad 6 . 1 . 9 Proses Kerja Penyediaan Perakuan Akaun Muktamad Sediakan Perakuan Muktamad / Perakuan Muktamad Kontrak yang Ditamatkan melalui SKALA Ruj : Senarai Semakan JKR . PK ( O ). 04 A - 10 Hantar Perakuan kepada Kontraktor untuk persetujuan dan tandatangan Kelulusan Perakuan Edarkan Perakuan kepada pihak yang berkenaan Dokumen Kontrak , Bayaran Interim , PHK , Tuntutan , Kos Penyiapan Kontrak , Perakuan Tak Siap Kerja , Perakuan Siap Kerja , Surat Penamatan ( jika berkenaan ) PMK PMK PP PMK Bayaran akhir kepada Kontraktor / Tuntutan daripada Kerajaan

Penyediaan Perakuan Akaun Muktamad:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 52 Penyediaan Perakuan Akaun Muktamad Sebelum PM disiapkan, pastikan: Semua WKP & WPS diselaraskan Semua item kuantiti sementara telah dibuat pengukuran semula Semua item kerja yang tidak dilaksanakan (omission) atau dikurangkan telah disediakan APK Semua APK & PHK telah diselaraskan Pelarasan baki VOP telah dibuat Semua tuntutan telah diselesaikan

Penyediaan Perakuan Akaun Muktamad:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 53 Penyediaan Perakuan Akaun Muktamad Pastikan Borang Perakuan Muktamad JKR 66A yang terkini digunakan dan pastikan butiran kontrak dimasukkan dengan betul Harga Muktamad Kontrak adalah Harga Kontrak setelah ditambah /potong jumlah bersih APK & PHK Pastikan ketepatan pada amaun berikut : Amaun dalam perkataan adalah jumlah sebenar bayaran PM Ketepatan bayaran balik kepada Kontraktor Utama bagi pelepasan deposit WJP Ketepatan baki bayaran kepada Subkontraktor/Penerima bayaran

Penyediaan Perakuan Akaun Muktamad:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 54 Penyediaan Perakuan Akaun Muktamad Pastikan ketepatan pada amaun berikut : (samb.) Ketepatan pengiraan kredit hasil bagi LAD berasaskan perbezaan tarikh CPC dengan tarikh Lanjutan Terakhir dan kadar LAD dalam kontrak Pastikan Jumlah Bayaran Muktamad menyamai BM di bawah kontrak Pegawai Pengesyor yang menandatangani Perakuan hendaklah pegawai yang diberi kuasa Pastikan pihak kontraktor adalah orang yang sama yang menandatangani kontrak atau wakil lain yang diberikuasa dan tandatangan disaksikan serta lengkap dengan tarikh serta maklumat diri

Penyediaan Perakuan Akaun Muktamad:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 55 Penyediaan Perakuan Akaun Muktamad Sebelum Perakuan Akaun dan PM diluluskan, pastikan : Perakuan Siap Kerja telah dikeluarkan Surat Akaun Statutori atau Surat Akuan Ketua Pengarah Buruh telah diterima dan disertakan bersama

Penyediaan Perakuan Akaun Muktamad:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 56 Penyediaan Perakuan Akaun Muktamad Kemungkinan NCR Tidak menyediakan perakuan melalui SKALA Penyediaan PM melebihi peruntukan yang ditetapkan di dalam Syarat-syarat Kontrak Pastikan semua rekod kualiti bagi setiap aktiviti disimpan dan direkod dalam fail projek

PENTADBIRAN KONTRAK:

© Hakcipta JKR Malaysia Training Kit Urusetia SPK JKR 57 PENTADBIRAN KONTRAK SEKIAN

authorStream Live Help