tho hoa ket trai

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Trường mầm non tư thục Vàng Anh Chủ Đề : Thế giới Thực vật Đề Tài : Thơ “ Hoa Kết Trái” Độ Tuổi :5-6 tuổi

Slide 2:

Yêu cầu Kiến thức - Trẻ nhận biết được vẻ đẹp của thiên nhiên ,hiểu nội dung của bài thơ Kỹ năng : Trẻ đọc thơ rõ ràng tình cảm Thái độ : Thông qua bài thơ trẻ biết yêu thiên nhiên ,bảo vệ cây trồng trong trường,ở nhà và nơi công cộng

Slide 3:

Chuẩn bị -Bài thơ trên máy tính -Một số hình ảnh về các loại hoa ,quả …. -Quả mướp ,quả cà ,quả mận ,quả lựu -Nhạc về chủ đề

Slide 4:

Hoạt động 1 -Cô trò chuyện với trẻ về các loại hoa và quả -Cô hỏi trẻ đã được ăn quả mướp chưa ăn như thế nào? -Cô hỏi trẻ về quả cà và các loại quả cô chuẩn bị trong bài giảng ….. -Các con ơi các loại hoa đua nhau khoe sắc trong nắng xuân -Còn các loại quả cho các nhiều chất vitamin bồi bổ cho cơ thể chúng ta phải không nào ? -Nhà thơ Thu Hà đã thấy cảnh đẹp của các loại hoa và kết thành trái nên đã sáng tác bài thơ hoa kết trái đó các con . -Giờ học hôm nay cô và các con hãy cùng đọc thật hay bài thơ này nhé

Slide 9:

Hoạt động 2 Hát bài “Màu Hoa” chuyển đội hình * Ñoïc thô laàn 1 : Xem moâ hình + Toùm taét noäi dung baøi thô: trong thieân nhieân coù raát nhieàu loaïi caây, moãi caây mang moät loaïi hoa khaùc nhau, caây caø nôû hoa maøu tím. Hoa cuûa caây möôùp maøu vaøng. Hoa maän laïi traéng tinh, coøn hoa löïu thì ñoû nhö ñoám löûa. Caùc loaïi hoa ñeàu raát ñeïp, hoa nôû roài ñeán moät ngaøy naøo ñoù hoa seõ keát thaønh quaû . hoa caø seõ keát thaønh quaû caø, hoa möôùp seõ keát thaønh quaû möôùp,hoa maän seõ keát thaønh quaû maän… muoán ñeå hoa keát thaønh quaû, caùc con khoâng ngaét hoa, beû caønh, phaûi baûo veä hoa nheù. * Ñoïc thô laàn 2 : Xem trình chieáu * Nghe hát lý cây bông : “ * Ñaøm thoaïi : - Caùc con vöøa nghe coâ ñoïc baøi thô gì? - Baøi thô do taùc giaû naøo saùng taùc? - Con haõy keå nhöõng loaïi hoa coù trong baøi thô? - Con haõy đọc đoạn thơ nói về màu sắc của các loaïi hoa? - Đoạn thô nào muoán nhaéc nhôû caùc baïn nhoû ñieàu gì? - Vì sao con khoâng ñöôïc ngaét hoa, beû caønh? Giaùo duïc treû bieát yeâu quyù caùc loaïi hoa vì hoa laøm ñeïp cho thieân nhieân, coù ích cho con ngöôøi.

Slide 10:

Hoa Kết Trái

Slide 11:

Hoa cµ tim tÝm

Slide 12:

Hoa m­íp vµng vµng

Slide 13:

Hoa lùu chãi chang §á nh­ ®èm löa .

Slide 14:

Hoa võng nho nhá

Slide 15:

Hoa ®ç xinh xinh

Slide 16:

Hoa mËn tr¾ng tinh Rung rinh trong giã .

Slide 17:

Nµy c¸c b¹n nhá §õng h¸i hoa t­¬i

Slide 18:

Hoa yªu mäi ng­êi Nªn hoa kÕt tr¸i

Slide 20:

Hoạt động 3 -Cô cho cả lớp cùng đọc với cô - Tổ đọc ,nhóm ,cá nhân đọc - Cô chú ý sửa sai cho trẻ ở các từ láy khó đọc

Slide 21:

Hoạt động 4 Troø chôi : “Ai nhanh h ơn ”. * Luaät chôi : Ñoäi naøo ñong ñöôïc nhieàu ñaäu nhaát ñoäi ñoù thaéng. * Caùch chôi : caùc con chia thaønh 3 ñoäi, ñöùng thaønh 3 haøng, khi coù hieäu leänh baét ñaàu, baïn ñaàu haøng seõ chaïy theo ñöôøng dích daéc leân ñong moät lon ñaäu sau ñoù chaïy qua theo ñöôøng dích daéc veà ñöùng cuoái haøng, cöù tieáp tuïc ñeán baïn tieáp theo thöïc hieän nhö vaäy cho ñeán heát haøng, ñoäi naøo ñng ñöôïc nhieàu ñaäu nhaát ñoäi ñoù daønh chieán thaéng. - Toå chöùc cho treû chôi 2 laàn. * Keát thuùc hoaït ñoäng : haùt baøi: “ vào rừng hoa ”

Slide 22:

Chào mừng các thầy cô về dự hội thi giáo viên giải cấp cơ sở

authorStream Live Help