Amerika Birleşik Devleti

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ : 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

AMERİKANIN KURULUŞU : 

AMERİKANIN KURULUŞU Amerika Kıtası'nın 1492'de Avrupalılar tarafından keşfinden sonra İspanyollar, , Fransızlar ve İngilizler buradaki yerli halkların aleyhine toprak sahibi oldular. İngilizler, Amerika'daki topraklarını genişlettikten sonra, İngiltere başta olmak üzere çeşitli ülkelerden göçmenler alıp buralara yerleştirerek koloniler kurdular. 18. yüzyıl ortalarında, bu kolonilerin sayısı 13'e yükseldi ve bu Onüç Koloni , Amerika Birleşik Devletleri'nin temelini oluşturdu. Amerika Kıtası, insanlar için yeni olanaklar ve yeni bir hayat sağladı. Daha sonra, bu koloni sistemi sömürgecilik politikasına dönüştü. İngiliz kolonileri, Birleşik Krallık’a endüstri konusunda hizmet ediyordu. İngilizler kolonilerden vergi alıyordu. Koloniler zaman içinde İngiliz devletinden farklı bir kimlik geliştirmeye başladı. Nüfus hızla büyüyor, tarıma dayalı ekonomi gelişiyor, iş adamları ticari ataklarda bulunuyordu. Dinsel yapıda da farklılık vardı. Avrupa'dan gelenler tutucu bir Protestanlık geliştirmişti.

Slide 3: 

Yönetimleri de İngilizlerden farklıydı. Kolonilerin her birinde (Pensilvanya dışında), iki yasama meclisi bulunuyordu. Kolonileri temsil eden alt meclisin üyeleri mal sahipleri tarafından seçiliyor, Krallığı temsil eden üst meclis üyeleri ise İngiliz Kralı tarafından tayin ediliyordu. Kolonilerde yaşayanlar aynı zamanda mahkemeler kurmuştu ve İngiliz hukuk sistemini uyguluyordu. 1756-1763 yılları arasında İngiltere'nin Avusturya, Fransa ve Rusya ittifakıyla yaptığı savaşlar (Yedi Yıl Savaşları ), İngiliz maliyesi üzerinde ciddi bir yük oluşturmuştu. İngiltere malî yükünü gidermek amacıyla yeni vergiler koyması, Amerika'daki kolonilerin tepkisiyle karşılaştı. Koloniler yüksek vergiler ödeyip, karşılığında hiç bir şey alamamaktan rahatsızlardı. Çay ihracatına gelen yüksek ek vergiyle koloniler, 18. yüzyıl ortalarından beri hazır oldukları bağımsızlık mücadelesini hayata geçirdiler. Savaşın başlarında George Washington, Thomas Jefferson tarafından kaleme alınan ve özgürlük isteklerini dile getiren Amerikan Bağımsızlık Bildirgesini’ni yayınladı.

Slide 4: 

Altı yıl süren savaş sonunda, George Washington komutasındaki koloni güçleri tarafından yenilgiye uğratılan İngiltere geri çekilmiş ve 1783 yılında 13 koloninin bağımsızlığını kabul etmiştir. Bağımsızlıklarını ilan eden koloniler, içişlerinde serbest eyaletlerden oluşan Amerika Birleşik Devletleri'ni kurdular (1787). 1789'da Anayasanın tamamlanıp onaylanmasıyla yeni bir ulus ve Amerikan üst kimliği doğdu. Amerikan bayrağındaki 50 yıldız, 50 eyaletleri simgelemektedir.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaynakları : 

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaynakları

Slide 6: 

ABD doğal kaynaklarının zenginliği, genç ve dinamik bir insan gücüne sahip olması nedeniyle 19. yüzyıl boyunca hızla sanayileşti. Ancak 1861-1865 yılları arasında çıkan Amerikan İç Savaşı ülkeyi parçalanma tehdidi altına soktu. Savaş kuzeydeki eyaletlerin başarısıyla sonuçlandı ve ABD tekrar hızlı bir gelişme dönemine girdi. 20. yüzyıl başlarında çıkan 1. Dünya Savaşı’nın İtilaf Devletleri tarafından kazanılmasında önemli bir rol oynadı. 2.Dünya Savaşı’nda da Almanya, İtalya ve Japonya'ya karşı büyük bir başarı kazanan ABD artık bir süpergüç haline gelmişti.

Slide 7: 

ABD doğal kaynaklarının zenginliği, genç ve dinamik bir insan gücüne sahip olması nedeniyle 19. yüzyıl boyunca hızla sanayileşti. Ancak 1861-1865 yılları arasında çıkan Amerikan iç Savaşında ülkeyi parçalanma tehditi altına soktu. Savaş kuzeydeki eyaletlerin başarısıyla sonuçlandı ve ABD tekrar hızlı bir gelişme dönemine girdi. 20. yüzyıl başlarında çıkan 1.Dünya Savaşı’nın İtilaf Devletleri tarafından kazanılmasında önemli bir rol oynadı. 2. Dünya Savaşı'nda da Almanya, İtalya ve Japonya 'ya karşı büyük bir başarı kazanan ABD artık bir süpergüç haline gelmişti. Bu iki dünya savaşından sonra dünya ülkeleri iki kutuba ayrıldılar. Soğuk Savaş adıyla anılan bu dönemde ABD NATO örgütü çatısı altında Batı Bloğunun liderliğini üstlenirken, Sovyetler Birliği Doğu Bloğu’nun (Varşova Paktı) lideri durumundaydı. Soğuk Savaş yılları boyunca ABD başta Kore Savaşı ve Vietnam Savaşı olmak üzere birçok savaşlara katıldı. 1989 yılında Berlin Duvarı Yıkılışı ardında Soğuk Savaş sona erdi. 1990 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi üzerine çıkan 1.Körfez Savaş’ında ABD Irak ordusunu yendi. ABD 1995 ve 1999 yıllarında NATO ülkelerinin yardımıyla Bosna Savaşı’na ve Kosova Savaşı’na müdahale etti. 2001 yılında New York ve Washington D.C. gibi büyük ABD kentleri 11 Eylül 2001 saldırılarına sahne oldu. Bu saldırılara yanıt olarak ABD 2001 yılında Afganistan Savaşı ve 2003 yılında da Irak Savaşı’nı başlattı. Bu savaşlar halen tam olarak sonuçsuz bir şekilde devam etmektedir.

1.Dünya Savaşı Sonrası Amerika’nın Politikası : 

1.Dünya Savaşı Sonrası Amerika’nın Politikası Woodrow Wilson

Slide 9: 

Birinci dünya savaşının sonlarında ve antlaşmalarda aktif rol alma politikasını izleyen başkan Wilson'un seçimi kaybetmesiyle Amerika tekrar yalnızcılık politikası izlemeye başlar. Bu politikanın temelinde dünyanın geri kalan kısmının (yani Avrupa'nın) ciddi bir kokuşmuşluk içinde olduğu ve Amerika'nın bu durumdan uzak kalmasının tek yolunun dünyanın geri kalanından uzak durmak olduğu fikri yatar. 1920 yıllarında yapılan seçimlerle iktidara gelen başkanlar bu politikayı izlerken 1929 yılında çıkan ve bütün dünyaya yayılan ekonomik kriz 1932 yılında yönetime gelen Roosvelt'in daha da kapalı bir politika izlemeye başlamasına yol açar. Bu süre içinde senato ilerleyen dönemlerde gelebilecek başkanların da dışarıya kapalı bir politika izlemeleri için, Amerikan ticaret gemilerinin savaş bölgelerinde gezmesinin yasaklanması, Amerikan başkanının dünyada istediği bir ülkeye silah ambargosu koyabilmesi için yetkilendirilmesi gibi yasalar çıkartır.

Slide 10: 

Roosvelt ekonomik kriz döneminde Amerika'yı tekrar ayağa kaldırmakla birlikte, bu ülkenin yeni bir ekonomik model üzerine inşa edilmesini planlamaktadır. Ekonomide çarklar tekrar dönmeye başlarken, büyük bir hızla savaş içine sürüklenen Avrupa'nın, yeni model üzerine inşa edilmiş Amerika'ya zarar vereceği korkusu baş gösterir. eski dünya'nın yeni dünyaya zarar vereceği endişesiyle senato savaş malzemesi üreten şirketlere kredi verilmesinin yasaklanması gibi yeni yasalar çıkartıp ülkeyi dünyanın geri kalan kısmından tamamen soyutlamaya çalışsa da Japonyanın 7 aralık 1941'de "uyuyan devi uyandırmasıyla, Amerika yalnızcılık politikasını terkedir ve dünya siyasetine hakim olmaya çalışan aktif bir dış politika anlayışına kapılarını açar.

ABD'nin Dış Politikasında "İnsan Hakları" Konusunun Bir Araç Olarak Kullanılması : 

ABD'nin Dış Politikasında "İnsan Hakları" Konusunun Bir Araç Olarak Kullanılması Bu bildiri iki ana bölümden oluşmaktadır. Amerika'ya özgü nitelikler ve bu niteliklerin Amerikan dış politikasına etkileri birinci bölümü, Amerikan dış politikasında insan haklarının oynadığı rol ikinci bölümü oluşturmaktadır. Birinci bölümde ilk olarak Amerikalıların kendilerini diğer uluslardan farklı kıldığına inandıkları iki özellik üzerinde durulacak ve daha sonra bu özelliklerin Amerikan dış politikasını belirli dönemlerde nasıl etkilediği irdelenecektir. İkinci bölümde ise, Amerika'nın insan hakları tanımlaması üzerinde durulduktan sonra, insan hakları kavramının  Amerikan dış politikasına hangi koşullarda girdiği ve o dönemde dünyanın içinde bulunduğu durum tarihsel bir süreç içinde incelenecektir. Bu iki bölümde amaçlanan ABD’nin dış politikasında “insan hakları” konusunun bir araç olarak kullanıldığını gözler önünü sermektir.

Slide 12: 

Birinci bölümün ilk kısmında, Amerikan dış politikasını yönlendiren, Amerikan düşünce yapısını belirleyen önemli iki kurucu kavram üzerinde durulacaktır. Bu kavramlardan birincisi Amerikalıların kendi ülkelerini örnek olarak görmeleri ve tüm insanlığa kusursuz demokratik yapılarıyla ışık tuttuklarına inanmalarıdır. İkinci özellik ise Amerikalıların kendi değerlerini bütün dünyaya yayma sorumluluklarının olduğuna ısrarla inanmalarıdır. Amerika'nın tarih boyunca sadece kendisinin sahip olduğunu düşündüğü bu iki özelliğin Amerikan dış politikasına yansıması önceleri "yalnızlık politikası" sonraları da "sorumluluklarını yerine getirme politikası" olarak kendini göstermiştir.

Slide 13: 

Amerikalıların kendilerini "dünyada tanrının şehrini" kurmakla görevli bir millet olarak görmeleri 19. yüzyıla dayanır. Amerikalıların bu tür bir bakış açısına sahip olmaları "Eski Ahit” teki kişileri, İsa'nın yansımaları olarak yorumlayan İncil üzerine çalışmalar yapmış Ortaçağ alimlerinin etkisi altında kalmalarının ve kendilerini Tanrı tarafından seçilmiş, yeni bir ülke sözü verilmiş olan eski İsrailliler ile karşılaştırmalarının bir sonucudur .Bu da Amerikalıların kendilerini ahlaksal olarak üstün görmelerini ve Eski Ahitteki aslına geri dönüş çabalarını daha anlaşılır hale getirmektedir.

AMERİKAN BAŞKANLARI : 

AMERİKAN BAŞKANLARI George Washington John Adams

Slide 15: 

Thomas Jefferson James Madison

Slide 16: 

James Monroe John Quincy Adams

Slide 17: 

Andrew Jackson Martin Van Buren

Slide 18: 

William Henry Harrison John Tyler

Slide 19: 

James Knox Polk Zachary Taylor Millard Fillmore

Slide 20: 

Franklin Pierce James Buchanan Abraham Lincoln

Slide 21: 

Andrew Johnson Ulysses Simpson Grant Rutherford Birchard Hayes

Slide 22: 

James Abram Garfield Chester Alan Arthur Stephen Grover Cleveland

Slide 23: 

William Howard Taft Benjamin Harrison William McKinley Theodore Roosevelt Thomas Woodrow Wilson

Slide 24: 

Warren G. Harding Calvin Coolidge Herbert C. Hoover

Slide 25: 

Franklin Roosevelt Harry S. Truman Dwight Eisenhower

Slide 26: 

John F. Kennedy Lyndon B. Johnson Richard Nixon

Slide 27: 

Gerald Ford Jimmy Carter

Slide 28: 

Ronald Reagan George H. W. Bush Bill Clinton

Slide 29: 

George W. Bush Barack Obama

SUİKASTLE ÖLDÜRÜLEN AMERİKAN BAŞKANLARI : 

SUİKASTLE ÖLDÜRÜLEN AMERİKAN BAŞKANLARI 14 Nisan 1865 : ABD Başkanı Abraham Lincoln, Washington’da vuruldu,bir gün sonra öldü. 02 Temmuz 1881 : ABD Başkanı James Garfield vurularak öldürüldü. 06 Eylül 1901 : ABD Başkanı William McKinley Buffalo’da vuruldu. 14 Eylül 1901 de öldü. 22 Kasım 1963 : ABD Başkanı John Kennedy Dallas’ta öldürüldü.

ABRAHAM LİNCOLN VE JOHN KENNEDY ‘NİN ÖLÜMLERİ ARASINDAKİ BENZERLİK : 

ABRAHAM LİNCOLN VE JOHN KENNEDY ‘NİN ÖLÜMLERİ ARASINDAKİ BENZERLİK ABD’nin iki eski başkanı Abraham Lincoln ve John F. Kennedy’nin kaderleri arasındaki benzerlik insanın dudağını uçuklatacak cinsten. İşte okuyunca inanamayacağınız gerçekler: n Lincoln, kongreye 1846’da seçildi. Kennedy ise 1946’da. n Abraham Lincoln'un ABD Başkanı olduğu yıl 1860. Kennedy'nin 1960. n Her iki başkan da cuma günü başlarına isabet eden kurşunlarla öldü. n Lincoln'un sekreterinin soyadı Kennedy idi. Kennedy'nin sekreterinin soyadı ise Lincoln idi. n Lincoln ve Kennedy güneyliler tarafından öldürüldü. İkisinin koltuğuna güneyliler oturdu. Yerlerine gelen başkanların soyadları Johnson'dı. n Lincoln'den sonra başkan olan Andrew Johnson'ın doğum yılı 1808'di. Kennedy'den sonra başkan olan Lyndon Johnson'ın doğum yılı 1908'di. n Lincoln'u vuran John Wilkes Booth'un doğum yılı 1839'du. Kennedy'yi vuran Lee Harvey Oswald'in doğum yılı 1939'du. n Lincoln, "Kennedy" isimli tiyatroda vuruldu. Kennedy, "Lincoln" marka otomobilde! Lincoln'u vuran tiyatrodan kaçtı, bir depoda yakalandı. Kennedy'yi vuran depodan kaçtı, bir tiyatroda yakalandı. Her ikisi de davaları başlamadan öldürüldü. Lincoln ölmeden bir hafta önce Maryland Monroe'deydi. Kennedy ölmeden bir hafta önce Marilyn Monroe'yleydi.

AMERİKAN İÇ SAVAŞI : 

AMERİKAN İÇ SAVAŞI Amerika Birleşik Devletleri’nde 1861-1865 yılları arasında Kuzey ve Güney eyaletleri arasında yapılan savaş. Savaş köleliğin kaldırılmasını isteyen Kuzey eyaletleri ile köleliğin sürmesini savunan Güney eyaletleri arasında olmuştur. Görünüşte insancıl bir sebep olmasına rağmen savaşın bir de ekonomik boyutu vardı. Kuzey eyaletleri zenci kölelerin bağımsızlık kazandıktan sonra Kuzey'e gelip oradaki sanayi kuruluşlarında ucuz emek olarak çalışacaklarını umuyorlardı. Kuzeyli eyaletler mavi, güneyli eyaletler gri, henüz eyalet olmamış bölgeler yeşil olarak gösterilmiştir.

Slide 33: 

Ayrıca Kuzey, Güney ile İngiltere arasındaki ticari ilişkilerden de rahatsızdı. İngiltere Güney eyaletlerine Afrika'dan zenci köle sağlıyor, karşılığında pamuk alıyordu. Kuzey eyaletleri pamuğu hem kendi endüstrileri için istiyorlardı, hem de pamuğun ucuza dışarı satılmasına karşıydılar. Sonuçta köleliği kaldırmak istemeyen 13 Güney eyaleti Amerika Konfedere Devletleri adı altında A.B.D.'den ayrılmaya karar verdiler. Bunun üzerine 1861'de başlayan savaşı 1865'te Kuzey kazandı ve o tarihten sonra A.B.D.'de kölelik yasaklandı.

SAVAŞIN NEDENLERİ : 

SAVAŞIN NEDENLERİ 19.yüzyılın ortalarında Amerika Birleşik Devletleri’nin güneydoğu bölgelerinde büyük çiftliklerin ağırlıkta olduğu ve tarıma dayanan bir ekonomi yerleşmişti. Bu çiftliklerde özellikle pamuk, tütün ve şeker kamışı yetiştirilmekte ve gereken işgücü Afrika'dan kaçırılıp getirilen siyah ırktan oluşan kölelerden sağlanmaktaydı.

Slide 35: 

ABD’nin diğer bölgelerinde ekonomi sanayiye yönelmiş ve kölelik ortadan kalkmıştı. ABD'nin batı kesiminde hala yeni eyaletler kurulmağa devam ediyor ve bu yeni eyaletlerin çoğunda kölelik yasaklanıyordu. Bu ortamda güney eyaletleri köleliğin eninde sonunda güneyde de yasaklanacağından endişelenmekteydiler. Bu da güneyin yaşam tarzını kökünden tehdit ediyordu. Köleliği kaldırmaya söz vererek seçime katılan başkan adayı Abraham Lincoln seçimi kazanınca güneyli 7 eyalet yeni başkanın köleliği kaldıracağına kesin gözle bakarak hemen ABD‘ den bağımsızlığını ilan ettiler. Bu eyaletler Jefferson Davis'in başkanlığı altında Amerika Konfederasyon Devletleri adı altında yeni bir devlet kurdular. Kısa bir süre sonra buna 4 eyalet daha katıldı. Bu toplam 11 eyalet Amerikan İç Savaşı’nda güneyli konfederasyon tarafını oluşturdular. Ülkenin geri kalan kısmı (özellikle kuzeydoğu kısmı) da kuzeyli union "birlik" tarafını oluşturdular. Bir süre sonra iki devlet arasında savaş patlak verdi.

Kuzeyin Galibiyeti : 

Kuzeyin Galibiyeti Amerikan İç Savaşı’nın ilk yıllarında hiç bir taraf üstünlük sağlayamadı. Her iki taraftan da bir çok kayıplar oldu ve her iki taraf da zaman zaman askeri başarılar elde etse de baskın çıkamadı. 1863 yılının Temmuz ayında gerçekleşen Gettysburg savaşı önemli bir dönüm noktası oldu. Güneyden 75 bin, kuzeyden 82 bin askerin katıldığı bu kanlı savaşta her iki taraf da askerlerinin yaklaşık üçte birini kaybettiler ama kuzeyliler tartışmasız bir üstünlük sağladı. En sonunda 9 Nisan1865 tarihinde kuzey orduları güneyli ünlü komutan 1865 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler Robert e. Lee’nin ordularını bir kaç koldan sardılar ve teslim olmaya mecbur bıraktılar. Aynı yılın Haziran ayında geri kalan bütün güney askerleri de silahlarını bırakarak teslim oldular ve Amerikan İç Savaşı kuzeyin zaferiyle sona erdi. Savaşın sonuna yaklaşırken kuzeyli başkan Abraham Lincoln bir güneylinin yaptığı suikast sonucu öldürüldü.

SAVAŞIN SONUÇLARI : 

SAVAŞIN SONUÇLARI

Slide 38: 

Savaşın bitiminde güneydeki bütün kölelere özgürlük hakları verildi. Kısa bir süre sonra da köleler oy kullanma hakkını kazandılar. Abraham Lincoln, Amerikalı siyasetçi, devlet başkanı, hukukçu. Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. başkanı. Amerikan İç Savaşı sırasında başkanlık yaptı. Köleliği kaldırma sözü vererek yeni kurulmuş olan Cumhuriyetçi Parti'nin adaylığından başkan seçildi. ABD’nin güneyinde köleliğe dayanan tarım ekonomisi sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri bölünme tehlikesinin üstünden gelerek tekrar tek bir ülke olarak birleşmiş oldu.

KIZILDERELİ KATLİAMI : 

KIZILDERELİ KATLİAMI Bu günkü beyaz Amerikalıların atalarının, Amerika Kıtasına ayak basmalarıyla Kızılderililerin kültürleri, yaşam tarzları, inançları yok edilmeye başlanmıştır. Kızılderililerin direnç göstermesi sonucu ise, katliamlar başlatılmıştır. Toplu ve münferit mekanik cinayetlerin dışında, içlerine öldürücü zehirler katılmış içkiler (ateş suyu) ve çiçek hastalığı mikrobu bulaştırılmış battaniye ve giyim eşyaları dağıtılmak suretiyle, kimyasal ve biyolojik silah kullanılarak işlenilen cinayetlerin, tarihteki ilk örnekleri sergilenmiştir. Yaşam alanları ve yerleşim yerleri yağma ve tahrip edilmiştir. Kızılderililerin on binlerce yıldır yaşamakta oldukları topraklara saldırmışlar, onlar için neredeyse kutsal bir önemi olan ve hayatlarını idame ettirebilmeleri için titizlikle korudukları yüz binlerce bufalo (yabani sığır), sadece derileri için sürüler halinde yok edilmiştir. İçme suları zehirlenmiş, ormanları yakılmıştır. Beyaz Amerikalıların 1492 yılında gelip Kızılderili vatanını işgal etmelerine kadar, Kızılderili kabileleri arasında cüzzam , kızamık, boğmaca, çiçek, frengi gibi bulaşıcı ve öldürücü salgın hastalıkların hiç birisi yoktu ve bilinmiyordu.

YAPTIĞI VE KATIDIĞI SAVAŞLAR : 

YAPTIĞI VE KATIDIĞI SAVAŞLAR KÖRFEZ SAVAŞI AFGANİSTAN SAVAŞI IRAK’IN İŞGALİ VİETNAM SAVAŞI KORE SAVAŞI

Slide 41: 

HAZIRLAYAN AD: NURDAN SOYAD : GÖKTAŞ SINIF :12/B NUMARA :10411

authorStream Live Help