So do vong tuan hoan cua nuoc.ppt

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chào m?ng ki ni?m 27 nam ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20.11 20.11

Slide 2: 

20 * 11 Chaøo Möøng Caùc Thaày, Coâ Giaùo Ñaõ Veà Thaêm Lôùp, Döï Giôø chào m?ng ngày nhà giáo vi?t nam

Slide 3: 

CHÀO M?NG TH?Y CÔ GIÁO V? THAM GIA H?I GI?NG CHÀO M?NG 20.11 NAM 2009 M?I TH?Y CÔ GIÁO LÀ M?T T?M GUONG Ð?O Ð?C, T? H?C VÀ SÁNG T?O

Slide 4: 

MÔN KHOA H?C L?P 4 M?I TH?Y CÔ GIÁO LÀ M?T T?M GUONG Ð?O Ð?C, T? H?C VÀ SÁNG T?O

Slide 6: 

Ki?m tra bài cu MÂY ÐU?C HÌNH THÀNH NHU TH? NÀO ? MUA T? ÐÂU RA ?

Slide 7: 

L?t ô s? Ðoán hình n?n Gi?i câu d?

Slide 8: 

Tôi là gi?t nu?c Tôi là giät m­a Tôi ra di t? nh?ng dám den Tôi dêm l?i s? mát m? và ngu?n nu?c Cho m?i ngu?i và cây c?i Ð? b?n tôi là ai? Vào m?t h«m, tôi b?ng Th?y m×nh nh? b?ng và bay lªn cao, lªn cao m·i Ð? b?n tí lµ ai ? Câ 1 Khi ? d¹ng s­¬ng tui là th? l?ng Ð? b?n tui là ai ? 1 M? 2 Câ 2 M? 4 Câ 3 M? Câ 4 M? Càng lªn cao càng l?nh càng Nhi?u h?t nu?c nh? ngung t? l?i T?o thành tôi Khi nhËn tôi c¸c b?n di nhanh v? nhà nhÐ Ð? b?n tôi là ai ? Tôi là M©y ®en 3

Slide 9: 

Th? tu ngày 18 tháng 11 nam 2009 Khoa h?c SO Ð? VÒNG TU?N HOÀN C?A NU?C TRONG T? NHIÊN.

Slide 10: 

Th? tu ngày 18 tháng 11 nam 2009 Khoa h?c SO Ð? VÒNG TU?N HOÀN C?A NU?C TRONG T? NHIÊN

Slide 11: 

Nh?ng hình nào du?c v? trong so d?? 2. So d? trên mô t? hi?n tu?ng gì? 3. Hãy mô t? hi?n tu?ng dó? Ho?t d?ng 1: Th?o lu?n nhóm dôi

Slide 12: 

Ho?t d?ng 1: Th?o lu?n nhóm dôi Dßng s«ng nh? ch?y ra s«ng l?n Hai bªn b? cã làng m?c, c¸nh d?ng C¸c d¸m m©y den và m©y tr?ng Nh?ng gi?t mua t? d¸m m©y den roi xu?ng d?nh nói và ch©n nói, nu?c t? dã ch?y ra su?i, ra s«ng, ra bi?n Nh?ng hình ?nh nào du?c v? trong so d? ?

Slide 13: 

SO Ð? NÀY G?I LÀ HI?N TU?NG GÌ ? Hãy mô t? l?i hi?n tu?ng dó

Slide 14: 

Th? tu ngày 18 tháng 11 nam 2009Khoa h?c Nu?c ? h?, ao, sông, bi?n không ng?ng bay hoi. Hoi nu?c lên cao g?p l?nh ngung t? thành nh?ng h?t nu?c nh? li ti (mây tr?ng). Càng lên cao càng l?nh, nhi?u h?t nu?c nh? h?p thành h?t nu?c l?n hon (mây den). Các h?t nu?c triu n?ng roi xu?ng t?o thành mua. Nu?c mua d?ng l?i ? h?, ao, sông, bi?n. So d? vòng tu?n hoàn c?a nu?c trong t? nhiên

Slide 16: 

Th? tu ngày 18 tháng 11 nam 2009 Khoa h?c: SO Ð? VÒNG TU?N HOÀN C?A NU?C TRONG T? NHIÊN. thi ghép dúng, ghép nhanh

Slide 17: 

Mây den Nu?c Mua Mây tr?ng

Slide 18: 

Th? tu ngày 18 tháng 11 nam 2009 Khoa h?c: SO Ð? VÒNG TU?N HOÀN C?A NU?C TRONG T? NHIÊN. Mây den Mây tr?ng Mua Hoi nu?c Nu?c

Slide 19: 

Th? tu ngày 18 tháng 11 nam 2009 Khoa h?c: SO Ð? VÒNG TU?N HOÀN C?A NU?C TRONG T? NHIÊN. Ho?t d?ng 2: Làm vi?c cá nhân Em hãy v? so d? vòng tu?n hoàn c?a nu?c trong t? nhiên. G?i ý: Ch? v? m?t cách don gi?n theo trí tu?ng tu?ng c?a em (ch? s? d?ng mui tên và ghi chú).

Slide 24: 

Th? tu ngày 18 tháng 11 nam 2009 Khoa h?c: SO Ð? VÒNG TU?N HOÀN C?A NU?C TRONG T? NHIÊN. Trò choi: Ðóng vai. Em s? nói gì? Tình hu?ng: Em nhìn th?y m?t ngu?i ph? n? dang v?t m?t túi rác xu?ng con muong c?nh nhà. Em s? nói gì v?i cô ?y?

Slide 26: 

Bµi häc kÕt thóc. Xin c¶m ¬n! KÝnh chóc c¸c thÇy c« gi¸o m¹nh khoÎ,chóc c¸c em häc giái, ch¨m ngoan! Chóc héi gi¶ng thµnh c«ng tèt ®Ñp!

Slide 28: 

TI?T D?Y Ð?N ÐÂY ÐÃ K?T THÚC – THÂN ÁI CHÀO T?M BI?T Chân thành c?m on quý th?y cô và các em

authorStream Live Help