manag

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ. : 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ. การพัฒนาระบบบริหารของ สพฐ.

Slide 2: 

ประเด็นการนำเสนอ 1. ค่านิยมพื้นฐานของ สพฐ. 2. การแบ่งส่วนราชการใน สพป./สพม 3. การประเมินผลการปฎิบัติราชการ ของ สพป./สพม. 4. Best Practice จาก สพป.นครปฐม เขต 1

Slide 3: 

1. ค่านิยม สพฐ.

Slide 4: 

ค่านิยมพื้นฐาน ของ สพฐ. (Core Value) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ มีจิตสาธารณะและมีคุณภาพ

OBEC Core Values : 

OBEC Core Values O : Organic = live, natural B : Benevolence = generosity, helpful, friendly E : Eagerness = enthusiasm, energetic C : compliance = obey, yielding

Slide 6: 

ค่านิยมพื้นฐาน ของ สพฐ. (Core Value) O-Organic องค์กรแห่งการเรียนรู้ B-Benevolence คุณงามความดี E-Eagerness กระตือรือร้น C-Compliance ร่วมมือร่วมใจ

Slide 7: 

2. การแบ่งส่วนราชการ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2553

Slide 8: 

1. ความเป็นมา สพท.จัดตั้งโดย พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 สพท. แบ่งส่วนราชการเป็น 7 กลุ่ม โดยประกาศ ศธ.เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน สพท.2546, 2550, 2550

Slide 9: 

2. สถานการณ์ปัจจุบัน มีการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาโดย พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มีการจัดตั้ง สนง.การศึกษาเอกชนจังหวัด และ สนง.การศึกษาเอกชนอำเภอ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การแบ่งส่วนราชการที่แบ่งไว้เดิมไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

Slide 10: 

3. การแบ่งส่วนราชการใน สพป./สพม.2553 สพป./สพม. 1. กลุ่มอำนวยการ 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 3. กลุ่มนโยบายและแผน 4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 7. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

Slide 11: 

3. การแบ่งส่วนราชการใน สพป./สพม.2553 ยุบเลิกกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เนื่องจากพ้นระยะสามปีตามกฎกระทรวง ย้ายงาน “ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพในสำนักงานเขต สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา” จากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ไปไว้ที่กลุ่มอำนวยการ เพิ่มงาน “โอนสถานศึกษา” ที่เดิมไม่มีกำหนดไว้ ให้เป็นงานในความรับผิดชอบของกลุ่มนโยบายและแผน เพิ่มงาน “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ที่กำหนดไม่ชัดเจน ให้เป็นงานในความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Slide 12: 

4. ประเด็นเรื่องหน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งตามมติ ครม เมื่อ 17 สิงหาคม 2519 ตามหนังสือ ที่ สร 0201/ว78 ลว 19 ส.ค. 2519 กำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบภายในและระบบการตรวจสอบภายใน เจตนาให้เป็นเครื่องมือทางการบริหาร กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สพฐ.ไม่ได้กำหนดไว้ กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการ สพท. ไม่ได้กำหนดไว้ ประกาศ ศธ.เรื่องการแบ่งส่วนราชการ สพท.เดิม 3 ฉบับไม่ได้กำหนดไว้ ประกาศ ศธ.ครั้งนี้ไม่ได้กำหนดไว้

Slide 13: 

3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Appraisal)

แนวคิดพื้นฐาน : 

แนวคิดพื้นฐาน

Slide 15: 

ร่างกายของมนุษย์ สมอง ปอด หัวใจ ตับ ลำไส้ กะเพาะ ไต กระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเลือด

Slide 16: 

การตรวจสุขภาพร่างกาย

Slide 17: 

ระบบการบริหารงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา 185 เขต สำนักส่วนกลาง 21 สำนัก สำนัก สำนัก สพท. สพท. สถานศึกษา (31,821) สถานศึกษา สถานศึกษา อ.ก.ค.ศ สพท. กพท. กก.สถาน ศึกษา ส่วนกลาง - นโยบาย แผน งบประมาณ - วิชาการ หลักสูตร มาตรฐานการศึกษา นวัตกรรม เทคโนโลยี - กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ - ส่งเสริม สนับสนุน ประสาน สพท. แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม คุณภาพการศึกษา ตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล สถานศึกษา - จัดการเรียนการสอน -ประเมินผล/ควบคุมคุณภาพ กพฐ.

Slide 18: 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ สพฐ. Input Internal External กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ กำหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ กำหนดกลยุทธ์ จัดทำแผนปฏิบัติการ Output Outcome KPI Formation KPI Cascading Internal Process ระบบรายงานผล ระบบแรงจูงใจ การควบคุมและประเมินผล ดำเนินการตามแผนงานโครงการ Feedback

ตัวชี้วัดมาจากไหน : 

ตัวชี้วัดมาจากไหน

สพฐ.วัดอะไรบ้าง : 

สพฐ.วัดอะไรบ้าง นักเรียน โรงเรียน สพป/สพม สพฐ. ผลสัมฤทธิ์ คุณลักษณะ ร่างกาย ประเมินภายนอก ประกันภายใน KRS, ARS+EMES KRS, ARS

ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองในการปฏิบัติราชการ : 

ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองในการปฏิบัติราชการ เป็นภารกิจที่ สพฐ.ให้คำรับรองกับ รัฐมนตรีและรัฐบาล เป็นระบบรายงานแบบ Web Service และ Paperless มี 15 ตัวชี้วัด krs.obec.go.th รอบ 12 เดือน รายงานถึง 5 ต.ค.2553 KRS : KPI Report System

ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ : 

ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ เป็นผลการปฏิบิงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นระบบประเมินตนเองและตามไปดู ARS มี 6 กลยุทธ์ 30 ตัวชี้วัด EMES มี 6 กลยุทธ์ 10 ประเด็น + รร. 4 ประเภท + พัฒนาครูทั้งระบบ ARS : Action Plan Report SystemEMES : Electronic monitoring and Evaluating System

ลักษณะของเขตที่มีผลงานไม่ดี : 

ลักษณะของเขตที่มีผลงานไม่ดี ผู้บริหารไม่เล่นเอง เปลี่ยนเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ ไม่ร่วมมือ คิดว่าเป็นการเพิ่มภาระ งานทับซ้อนระหว่างกลุ่ม ขาดการสนับสนุนทรัพยากรและแรงจูงใจ

ลักษณะของเขตที่มีผลงานดี : 

ลักษณะของเขตที่มีผลงานดี ผู้บริหารเล่นเอง สรุปบทเรียน ทำ SWOT ทำงานเป็นทีม ไม่ทิ้งเป็นภาระของคนใดคนหนึ่ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีส่วนร่วม สนับสนุนทรัพยากร ระบบจูงใจ

KRS รอบ 9 เดือน ปี 2553 : 

KRS รอบ 9 เดือน ปี 2553

ARS รอบ 9 เดือน ปี 2553 : 

ARS รอบ 9 เดือน ปี 2553

ค่าคะแนนสูงสุด ปี 2552 : 

ค่าคะแนนสูงสุด ปี 2552

Slide 28: 

4.Best Practice สพป.นครปฐม เขต 1

authorStream Live Help