แบบฝึกเสริมทักษะ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง Wh-question แบบฝึกเสริมทักษะเป็นแบบฝึกที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมทบทวน ความรู้ ความเข้าใจหลังจากที่เรียนเนื้อหาจากบทเรียนมาแล้ว แบบฝึกเสริมทักษะที่ 1 แบบฝึกเสริมทักษะที่ 2 แบบฝึกเสริมทักษะที่ 3 อย่าลืมบันทึกคะแนนของตัวเองไว้ด้วย เพื่อดูความก้าวหน้านะค่ะ

Slide 2: 

แบบฝึกเสริมทักษะที่ 1 เรื่อง Wh-question Choose DO or DOES to complete the following present tense questions. 1. Where   John live? 2. What time   the plane leave? 3. Where   George live? 4. Where   they live? 5. Who   Helen help at home? 6. How   that child go to school? 7. When   we eat lunch in the cafeteria? do does do do do do do do does does does does does does ได้เท่าไหร่กันจ๊ะ Click กลับสู่หน้าแรก

Slide 3: 

แบบฝึกเสริมทักษะที่ 2 เรื่อง Wh-question ได้เท่าไหร่กันจ๊ะ Choose the best WH word:   1. do you want to eat? Pasta and cheese. 2. do they smoke? Cigarettes. 3. does John drive? Cars. 4. do we get up? Early in the morning. 5. does that girl go swimming? At the club. What Where What Where How What Why When Who Where Click กลับสู่หน้าแรก

Slide 4: 

แบบฝึกเสริมทักษะที่ 3 เรื่อง Wh-question ทำแบบทดสอบลงสมุดแล้วตรวจคำตอบด้านล่างค่ะ Match the question structure on the right to the answer on the left. จับคู่โครงสร้างประโยคคำถามทางขวากกับคำตอบทางซ้ายให้ตรงกัน For example: When we want to know a Place we ask a question Where…? _____Thing 1) How old...? _____Place 2) How far...? _____Person 3) Who...? _____Reason 4) How high...? _____Time 5) How many...? _____Age 6) How much...? _____Length 7) Why...? _____Width 8) How long...? _____Quantity 9) Where...? _____Number 10) How wide...? _____Height 11) What...? _____Distance 12) When...? Check Answer ตรวจคำตอบ Click กลับสู่หน้าแรก

Slide 5: 

ได้เท่าไหร่กันจ๊ะ 11 - Thing 9 - Place 3 - Person 7 - Reason 12 - Time 1 - Age 8 - Length 10 - Width 6 - Quantity 5 - Number 4 - Height 2 - Distance Answer Key Click กลับสู่หน้าแรก

authorStream Live Help