SI_148222859

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Yfirlit yfir þjónustu Samtaka iðnaðarins Starfsgreinahópar SI Málefnahópar SI – fagþjónusta og ráðgjöf Stöðugreiningar - þarfagreiningar Framtíðarsýn og stefnumótun Samstarfsnet - samstarfsvettvangar Áhrif á starfsskilyrði - Málsvari iðnaðar Tölfræði og upplýsingar www.si.is

Slide 2: 

Heiti þjónustu: Starfsgreinahópar SI Markmið: Að taka virkan þátt í að móta sína eigin framtíð og starfsumhverfi og hafa áhrif á forgangsröðun verkefna SI í takt við sína eigin hagsmuni. Markhópur: Innan SI starfa starfsgreinahópar á fjölmörgum sviðum og geta fyrirtæki sem eiga aðild að SI tekið þátt í þeim starfsgreinahópum sem þau telja sig eiga samleið með og jafnvel fleiri en einum. Sem dæmi um starfsgreinahópa má nefna Samtök sprotafyrirtækja, Samtök upplýsingatæknifyrirtækja, Samtök líftæknifyrirtækja og Samtök leikjafyrirtækja (IGI). Lýsing: Við stefnumótun starfsgreina hafa verið þróaðar aðferðir sem byggjast á virkri þátttöku starfandi fyrirtækja og helstu viðskipta- og samstarfsaðila Í nánu samráði við félagsmenn er unnið að margvíslegum verkefnum sem hafa orðið til í stefnumótunarvinnu, t.d. á sviði fræðslu, markaðsmála, stjórnunar, staðla, gæðamála, lögfræði, nýsköpunar og þróunar Fulltrúar allra aðildarfélaga og starfsgreinahópa eiga aðild að ráðgjafaráði Samtaka iðnaðarins sem tekur virkan þátt í að marka stefnu fyrir Samtökin í heild og er auk þess stjórn SI til ráðgjafar í mikilvægum málefnum. Tegund stuðningsþjónustu Umfang/fjármögnun: Stöðugt er unnið að stefnumálum innan SI og verkefnum forgangsraðað á hverju ári til eins árs í senn. Starfsemi þessi er fjármögnuð af félagsgjöldum til SI og er þátttaka félagsmanna þeim að öðru leiti án kostnaðar.

Slide 3: 

Heiti þjónustu: Málefnahópar SI – fagþjónusta og ráðgjöf Markmið: Að taka virkan þátt í að móta stefnu á tilteknum starfssviðum sem eru mikilvæg fyrir starfsumhverfi fyrirtækja og hafa áhrif á forgangsröðun verkefna SI á þessum sviðum í takt við hagsmuni eigin fyrirtækja. Markhópur: Innan SI starfa málefnahópar á nokkrum lykilsviðum og geta fyrirtæki sem eiga aðild að SI tekið þátt í þeim sem þau telja sig eiga samleið með og jafnvel fleiri en einum. Sem dæmi um málefnahópa innan SI má nefna Starfsskilyrðahóp, Almannatengslahóp, Nýsköpunar- og þróunarhóp, Menntahóp, Umhverfis- og orkuhóp, Hóp um opinber innkaup. Auk þessa er unnið á fjölmörgum öðrum fagsviðum. Lýsing: Unnið er í nánu samráði við félagsmenn að margvíslegum verkefnum sem hafa orðið til í stefnumótunarvinnu, t.d. á sviði fræðslu, markaðsmála, stjórnunar, staðla, gæðamála, framleiðslu, lögfræði, nýsköpunar og þróunar , opinberra innkaupa, umhverfis- og orkumála. Málefnahóparnir vinna að útfærslu verkefna sem komið hafa fram í stefnumótun stjórnar og starfsgreinahópa SI, hver á sínu fagsviði. Þá er leitað eftir nánari fagþjónustu og ráðgjöf utanaðkomandi aðila fyrir hönd félagsmanna eða byggð upp þekking innan SI á lykilsviðum eftir því sem við á hverju sinni. Tegund stuðningsþjónustu Umfang/fjármögnun: Stöðugt er unnið að stefnumálum innan SI og verkefnum forgangsraðað á hverju ári til eins árs í senn. Málefnahópar hafa til ráðstöfunar fjármagn til að styðja við sameiginleg verkefni félagsmanna. Starfsemi þessi er fjármögnuð af félagsgjöldum til SI og er þátttaka félagsmanna þeim að öðru leiti án kostnaðar.

Slide 4: 

Heiti þjónustu: Stöðugreiningar - þarfagreiningar Markmið: Að afla upplýsinga um stöðu og þarfir fyrirtækja m.a. til að fylgjast með þróun í starfsgreinum og iðnaðinum í heild til ráðgjafar fyrir stjórnvöld við mótun starfsskilyrða, stuðningsaðgerða og átaksverkefna á ýmsum sviðum. Markhópur: Starfsgreinahópar, starfsgreinar, málefnahópar SI, iðnaðurinn í heild eða einstök fyrirtæki eða fyrirtækjahópar eftir því sem við á hverju sinni. Lýsing: Unnið er í nánu samráði við félagsmenn, stjórn og starfsgreinahópa innan SI. Leitað er samstarfs við utanaðkomandi aðila um framkvæmd kannana og greiningarvinnu eftir því sem við á. Þá er einnig unnið úr opinberum gögnum m.a. til að draga saman stöðu og þróun starfsgreina og iðnaðarins í heild. Einnig er unnið að greiningu á einstaka fyrirtækjum og samanburðarmælingum á innlendum og alþjóðlegum vettvangi. Tegund stuðningsþjónustu Umfang/fjármögnun: Umfang er breytilegt milli ára og tekur mið af þörfum á hverjum tíma. Fjármögnun er að mestu með félagsgjöldum félagsmanna.

Slide 5: 

Heiti þjónustu: Framtíðarsýn og stefnumótun Markmið: Að skýra framtíð og skilgreina áherslur fyrirtækja í iðnaði, starfsgreinahópa og iðnaðarins í heild. Markhópur: Starfsgreinahópar og starfsgreinar, iðnaðurinn í heild eða einstök fyrirtæki eða fyrirtækjahópar eftir því sem við á hverju sinni. Lýsing: Þróuð hefur verið sérstök hraðvirk aðferðafræði sem notuð er í þessu sambandi sem fyrir löngu hefur sannað gildi sitt. Unnið er í nánu samráði við félagsmenn, stjórn og starfsgreinahópa innan SI. Fyrirtækjum innan starfsgreinahópa og SI, býðst einnig þjónusta á þessu sviði. Þá hefur SI einnig unnið með þessa aðferðafræði í tengslum við samstarfsvettvanga þar sem félagsmenn SI, viðskiptavinir þeirra, stjórnvöld og stoðaðilar koma saman. Tegund stuðningsþjónustu Umfang/fjármögnun: Umfang er breytilegt milli ára og tekur mið af þörfum á hverjum tíma. Fjármögnun er að mestu með félagsgjöldum félagsmanna. Fyrirtæki greiða þó fyrir þessa þjónustu ef um verkefni fyrir einstök fyrirtæki er að ræða.

Slide 6: 

Heiti þjónustu: Samstarfsnet - samstarfsvettvangar Markmið: Að bæta skilyrði fyrir samstarfi ólíkra aðila á tilteknum tækni- eða þarfasviðum með áherslu á skýra framtíðarsýn, þróun og nýsköpun. Markhópur: Starfsgreinahópar og starfsgreinar, einstök fyrirtæki eða fyrirtækjahópar , stjórnvöld, stuðningsaðilar, rannsóknastofnanir og háskólar eftir því sem við á hverju sinni. Lýsing: Hugmynda- og aðferðafræði samstarfsvettvanga byggir á klasafræðum Porters ásamt stefnumótunaraðferðum SI. Taka verður mið af aðstæðum í hverjum klasa, en lykilþættir eru skapa tengsl milli þeirra sem eru þróa þekkingu og lausnir á tilteknu sviði og þeirra sem þekkja þarfirnar á sviðinu. Samstarfsvettvangur sjávarútvegs og iðnaðar og Heilbrigðistæknivettvangur eru dæmi um slíka vettvanga. Þá má nefna Hátækni- og sprotavettvang, Örtæknivettvang, Hönnunarvettvang og Samstarfsvettvang um opinber innkaup sem SI hafa átt aðild að komið að mótun. Tegund stuðningsþjónustu Umfang/fjármögnun: Umfang er breytilegt milli ára og tekur mið af þörfum á hverjum tíma. Fjármögnun er verkefnabundin og með sértækum hætti á hverju sviði. Fyrirtæki greiða þó fyrir þessa þjónustu ef um verkefni fyrir einstök fyrirtæki er að ræða.

authorStream Live Help