Suong lan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

07/2004 : 

07/2004

07/2006 : 

07/2006

08/2006 : 

08/2006 Anh có th? hôn em không?

Slide 5: 

09/2006 B?n B?ch Ð?ng Bình Duong Noi Anh và Em di choi xa l?n d?u tiên

10/10/2006 : 

10/10/2006 Ngôi sao may m?n tu?ng truong cho tình yêu em dành cho anh! Cám on em anh s? yêu thuong em su?t d?i !!!

To be continue…… : 

To be continue……

authorStream Live Help