180day

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

“180 วัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่เขตมัธยมศึกษา” : 

“180 วัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่เขตมัธยมศึกษา” นางจุรีย์ สร้อยเพชร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 The Secondary Educational Service Area Office 35

Slide 3: 

5S Organization

Slide 4: 

จิ่วแต่แจ๋ว คน(น้อย)มีคุณภาพ ใช้ ICT เน้นประสิทธิภาพ (Efficiency) Small จิ่วแต่แจ๋ว คน(น้อย)มีคุณภาพ ใช้ ICT เน้นประสิทธิภาพ (Efficiency)

Slide 5: 

ด้านวิชาการ (Academy) มืออาชีพ(Professional) คุณภาพผู้เรียน (Quality) Smart School + SBM Smart ผู้บริหาร ครู ด้านวิชาการ (Academy) มืออาชีพ(Professional) คุณภาพผู้เรียน (Quality) Smart School + SBM

Slide 6: 

เกื้อกูลกัน ให้อบอุ่น ยิ้มจากใจ Smile เกื้อกูลกัน ยิ้มจากใจ ให้อบอุ่น

Slide 7: 

จิตบริการ Service ใส่ใจผู้มาเยือน จิตบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจผู้มาเยือน

Slide 8: 

Standard สู่มาตรฐานสากล มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานชาติ มาตรฐานชาติ มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน สู่มาตรฐานสากล

แนวทางการดำเนินงาน180 วัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่เขตมัธยมศึกษา เขต 35 : 

แนวทางการดำเนินงาน180 วัน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่เขตมัธยมศึกษา เขต 35 1. ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 5 เขตพื้นที่ ลำปาง เขต 1 , 2 , 3 และ ลำพูน เขต 1 , 2 2. โครงสร้าง ตาม สพฐ. กำหนด 3. การบริหาร แบบมีส่วนร่วมในระยะ 180 วัน ตั้งกรรมการให้ความเห็น

Slide 10: 

กรรมการให้ความเห็น เขต 35 อนุกรรมการ จ.ลำพูน อนุกรรมการ จ.ลำปาง อนุกรรมการ จ.ลำพูน อนุกรรมการ จ.ลำปาง กรรมการให้ความเห็น เขต 35

4. การประสานงาน : 

4. การประสานงาน ระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หน่วยงานราชการ,เอกชน ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หน่วยงานราชการ,เอกชน

4. การประสานงาน (ต่อ) : 

4. การประสานงาน (ต่อ) ระดับเขตพื้นที่อื่น 5 เขต บุคลากร กระบวนการในการทำงาน ข้อมูล บุคลากร กระบวนการในการทำงาน ข้อมูล

4. การประสานงาน (ต่อ) : 

4. การประสานงาน (ต่อ) ระดับโรงเรียน บุคลากร งบ ประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร งบ ประมาณ วัสดุอุปกรณ์

The End Presentation : 

The End Presentation The Secondary Educational Service Area Office 35

authorStream Live Help