138

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

หน่วยที่ 5 การนิเทศแนวใหม่ :แผนนิเทศการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม : 

หน่วยที่ 5 การนิเทศแนวใหม่ :แผนนิเทศการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม ศศิพัฒน์ ไกรว่อง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ศน.ม.ที่ 17

Slide 2: 

วัตถุประสงค์ วิเคราะห์ ทำแผนนิเทศพัฒนาคุณภาพ กศ. นโยบายปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ปัญหา เป็นระบบ มีส่วนร่วม วางแผนนิเทศสภาพจริง กระบวนการ วิจัย

Slide 3: 

หลักฐาน/ร่องรอย แผนนิเทศ เพื่อ พัฒนาคุณภาพการศึกษา

Slide 4: 

แผนการนิเทศการศึกษา

Slide 5: 

คุณภาพการศึกษา คุณภาพนักเรียน คุณภาพครู คุณภาพ ศน.

Slide 6: 

เด็กมีสัมฤทธิผลสูงขึ้น พัฒนาครู ศึกษานิเทศก์

Slide 7: 

การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อวางแผนการนิเทศ วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ(ทั้งของสพท.+โรงเรียน) ปัญหา... / ปัญหา... / ปัญหา... คัดเลือก ปัญหา/เป็นปัญหาเร่งด่วนหรือไม่ หลักสูตร/กระบวนการเรียนรู้ ประกันคุณภาพ นิเทศระบบบริหาร สื่อ วัดผล เลขาฯ จัดลำดับปัญหาและหาทางช่วยเหลือในโอกาสต่อไป ไม่

Slide 8: 

สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา วางแผน + จัดทำแผนการนิเทศ เป็นระบบและมีส่วนร่วม(กระบวนการวิจัย) แผนฯ กลุ่มนิเทศ โครงการ...โครงการ...โครงการ... แผนฯ สพท.

Slide 9: 

การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ : กำหนดปัญหา

Slide 10: 

แนวทางการแก้ไขปัญหา นวัตกรรมการนิเทศ เทคนิค / รูปแบบ / วิธีการ * Coaching * สร้างเครือข่าย * ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ฯลฯ สื่อ * เอกสาร * เทคโนโลยี * เอกสารประกอบการนิเทศ * คู่มือการนิเทศ * ชุดอบรมตนเอง * E - training

Slide 11: 

ปฏิบัติกิจกรรม ตามใบกิจกรรมที่ 1

Slide 12: 

การจัดทำแผนการนิเทศการศึกษา กำหนด/เลือกปัญหาเพื่อการนิเทศ จัดทำแผนการนิเทศ ด้วยกระบวนการวิจัย ดำเนินการนิเทศและสรุปรายงานการนิเทศ ศึกษานิเทศก์มืออาชีพ หัวข้อวิจัยเดิม เลือกใหม่ ฯลฯ แบบ Gantt Chart (ตามใบกิจกรรม 2) เทคนิค/กระบวนการนิเทศต่าง ๆ นิเทศอย่างเป็นระบบ นิเทศโดยใช้กระบวนการวิจัย ตามแผนการนิเทศ ตามหลักการนิเทศ ตามกระบวนการวิจัย

Slide 13: 

การจัดทำแผนการนิเทศการศึกษา * กำหนด / เลือกปัญหาเพื่อการนิเทศ * หัวข้อวิจัย * เลือกใหม่ * ปรับประยุกต์ * ฯลฯ

Slide 14: 

การจัดทำแผนการนิเทศการศึกษา (ต่อ) * จัดทำแผนการนิเทศ ด้วยกระบวนการวิจัย * แบบ Gantt Chat (ตามใบกิจกรรม 2) * ด้วยเทคนิค / รูปแบบการนิเทศต่าง ๆ

Slide 15: 

แบบบันทึกการจัดทำแผนการนิเทศการศึกษา

Slide 16: 

เทคนิค / รูปแบบการนิเทศ ปัญหา วางแผนนิเทศ พัฒนานวัตกรรม ปฏิบัติ นิเทศ ประเมินและรายงาน

Slide 17: 

เทคนิค / รูปแบบการนิเทศ (ต่อ) วางแผน Planning ให้ความรู้ Informing ปฏิบัตินิเทศDoing แรงเสริม Reinforcing ประเมินผล Evaluating กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE

Slide 18: 

เทคนิค / รูปแบบการนิเทศ (ต่อ) วางแผน Plan ปฏิบัติตามแผน Do ปรับปรุงแก้ไข Act ตรวจสอบประเมินผล Check กระบวนการเดมมิง

Slide 19: 

เทคนิค / รูปแบบการนิเทศ (ต่อ) รูปแบบนิเทศแบบสามประสาน ปัญหา/ จุดพัฒนา วางแผนทางตรง ทางไกล สร้างสื่อ นิเทศทางตรง สร้างสื่อ ทางไกล คุณภาพนักเรียน นิเทศ ภายใน ติดตามฯ ติดตามประเมินผล ข้อมูลป้อนกลับ

Slide 20: 

การนิเทศ อย่างเป็นระบบ (การวิจัย)

Slide 21: 

การวิจัย : กระบวนการ หาความรู้ใหม่/แก้ปัญหาภายใต้วิธีการที่เชื่อถือได้

Slide 22: 

การนิเทศโดยใช้กระบวนการวิจัย ทำรายงาน สรุปผลการแก้ปัญหา/พัฒนา เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล จัดกิจกรรมแก้ปัญหา/พัฒนา วางแผน กำหนดนวัตกรรม วิเคราะห์ปัญหา

Slide 23: 

ศึกษานิเทศก์ มืออาชีพ

Slide 24: 

ปฎิบัติกิจกรรม ตามใบกิจกรรมที่ 2

Slide 25: 

ขอบคุณ สวัสดี

authorStream Live Help