CN23QNC

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CHÚA NH?T 23 MÙA THU?NG NIÊN NAM C TWENTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME "Ai không t? b? t?t c? c?a c?i mình có, thì không th? làm môn d? Ta".

Slide 2: 

Tin M?ng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 14, 25-33). Now great multitudes accompanied him; and he turned and said to them, Khi ?y, có nhi?u dám dông cùng di v?i Chúa Giêsu, Ngu?i ngo?nh l?i b?o h? r?ng:

Slide 3: 

"If any one comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. "N?u ai d?n v?i Ta mà không b? cha m?, v? con, anh ch? em và c? m?ng s?ng mình, thì không th? làm môn d? Ta.

Slide 4: 

Whoever does not bear his own cross and come after me, cannot be my disciple. Còn ai không vác th?p giá mình mà theo Ta, thì không th? làm môn d? Ta.

Slide 5: 

For which of you, desiring to build a tower, does not first sit down and count the cost, whether he has enough to complete it? "Có ai trong các nguoi mu?n xây tháp mà tru?c tiên không ng?i tính toán phí t?n c?n thi?t, xem có d? d? hoàn t?t không?

Slide 6: 

Otherwise, when he has laid a foundation, and is not able to finish, all who see it begin to mock him, K?o d?t móng r?i mà không th? hoàn t?t, thì m?i ngu?i xem th?y s? ch? gi?u ngu?i dó

Slide 7: 

Saying, `This man began to build, and was not able to finish.' R?ng: 'Tên này kh?i s? xây c?t mà không hoàn thành n?i'.

Slide 8: 

Or what king, going to encounter another king in war, will not sit down first and take counsel whether he is able with ten thousand to meet him who comes against him with twenty thousand? "Ho?c có vua nào s?p di giao chi?n v?i m?t vua khác, mà tru?c tiên không ng?i suy nghi xem mình có th? dem mu?i ngàn quân ra duong d?u v?i d?i phuong d?n hai muoi ngàn quân ti?n dánh mình chang?

Slide 9: 

And if not, while the other is yet a great way off, he sends an embassy and asks terms of peace. B?ng ch?ng n?i, thì khi d?i phuong còn ? xa, vua ?y sai m?t phái doàn d?n c?u hoà.

Slide 10: 

Cung th?, b?t k? ai trong các nguoi không t? b? t?t c? c?a c?i mình có, thì không th? làm môn d? Ta". So therefore, whoever of you does not renounce all that he has cannot be my disciple.

Slide 11: 

Tin M?ng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ?y, có nhi?u dám dông cùng di v?i Chúa Giêsu, Ngu?i ngo?nh l?i b?o h? r?ng: "N?u ai d?n v?i Ta mà không b? cha m?, v? con, anh ch? em và c? m?ng s?ng mình, thì không th? làm môn d? Ta. Còn ai không vác th?p giá mình mà theo Ta, thì không th? làm môn d? Ta. "Có ai trong các nguoi mu?n xây tháp mà tru?c tiên không ng?i tính toán phí t?n c?n thi?t, xem có d? d? hoàn t?t không? K?o d?t móng r?i mà không th? hoàn t?t, thì m?i ngu?i xem th?y s? ch? gi?u ngu?i dó r?ng: 'Tên này kh?i s? xây c?t mà không hoàn thành n?i'. "Ho?c có vua nào s?p di giao chi?n v?i m?t vua khác, mà tru?c tiên không ng?i suy nghi xem mình có th? dem mu?i ngàn quân ra duong d?u v?i d?i phuong d?n hai muoi ngàn quân ti?n dánh mình chang? B?ng ch?ng n?i, thì khi d?i phuong còn ? xa, vua ?y sai m?t phái doàn d?n c?u hoà. Cung th?, b?t k? ai trong các nguoi không t? b? t?t c? c?a c?i mình có, thì không th? làm môn d? Ta". Ðó là l?i Chúa.

Slide 12: 

M?T PHÚT SUY NI?M Nh?ng dòi h?i c?a Chúa Giêsu trong bài Phúc âm hôm nay th?t quy?t li?t. Chúng ta t? c?m th?y r?t khó d? có th? làm môn d? c?a Chúa. Theo Chúa chúng ta không th? có thái d? d?ng dung hay ba ph?i n?a ch?ng. Mà là m?t l?a ch?n d?t khoát cho d?i s?ng Kitô H?u. Chúa Giêsu nói v?i nh?ng ngu?i theo Chúa: N?u ai d?n v?i Ta, mà không b? cha m?, v? con, anh ch? em và c? m?ng s?ng mình, thì không th? làm môn d? Ta. Chúa dòi h?i khó quá, nên Chúa có ít b?n và ít ngu?i mu?n di theo Chúa. Trong xã h?i xua cung nhu nay, ngu?i th? lãnh nào mu?n có nhi?u ngu?i theo mình, h? thu?ng khôn khéo m? ra nhi?u hu?ng thu?n l?i, h?a tuong lai t?t d?p, có ch?c cao quy?n tr?ng và ph?n thu?ng tuong x?ng. Ð?i v?i Chúa Giêsu, trong khi m?i g?i k? theo mình, Chúa không h?a ban cho gi?u sang, quy?n l?i mà là h?a s? t? b? và vác thánh giá theo Chúa. Th?t là nh?ng di?u không tu?ng và quá khó khan. Ngu?i không có lòng tin, xem dây dúng là m?t s? diên r?. T? b? gia dình, cha me, anh ch? em và m?ng s?ng, th? là t? b? t?t c? r?i. Chúng ta còn l?i gì. Chúng ta còn l?i thánh giá. Nhìn vào l?ch s? c?a Giáo H?i, chúng ta không nghi ng? v? s?c m?nh c?a Thánh giá. Nh? qua thánh giá chúng ta bi?t du?c chí khí s?t dá c?a tình yêu dung c?m noi các v? t? d?o. Thánh Tôma Aquinas khi hu?ng nhìn lên thánh giá, dã tâm s?: Ch? có mình Chúa dã d? cho con và cha dã xác quy?t: Tôi dã h?c h?i nhi?u noi thánh giá hon noi sách v?.   Chúa Giêsu nói ti?p v?i các môn d?: Ai không vác th?p giá mình mà theo Ta, thì không th? làm môn d? Ta. Noi Thánh giá chúng ta s? h?c du?c bài h?c yêu thuong, tha th? và bài h?c c?a kh? dau. Chúa Giêsu m?i g?i chúng ta t? b? và vác th?p giá theo Chúa. Nhìn chung quanh, noi dâu chúng ta cung có d?u v?t c?a thánh giá. Ðó là nh?ng dau kh? d?n v?t trong luong tâm, nh?ng s? hi?u l?m, nh?ng khích bác, nh?ng dau lòng mà không th? hé môi và nh?ng ng?m d?ng nu?t cay. Thánh giá là nh?ng b?nh t?t noi thân xác, nh?ng phi?n mu?n trong tâm h?n, nh?ng b?t công, b?o l?c, chia r? , nghi ng? c?a b?n bè thân nhân. Ðó là nh?ng thánh giá chúng ta vác h?ng ngày. Thánh giá có tr? thành giá c?u chu?c hay không, còn tùy thu?c chúng ta có bi?t vác thánh giá theo chân Chúa hay không. N?u chúng ta ôm thánh giá v?i m?i h?n d?i và hao mòn trong dau kh? mà không chia x? và tháp nh?p v?i nh?ng dau kh? th?p giá c?a Chúa Kitô, thánh giá c?a chúng ta tr? thành vô ích và n?ng n? cho cu?c s?ng. Thánh giá nh? nhàng là khi chúng ta bi?t ch?p nh?n. Thánh giá ph?i mang vác v?i s? yêu thuong, tha th? thì thánh giá s? tr? thành ngu?n s?ng và an vui. V?i s? yêu thuong và tha th? Chúa Giêsu dã mang vác thánh giá t?i d?nh d?i Canvê và ch?u ch?t trên thánh giá.

Slide 13: 

XIN TRI ÂN CÁC HÌNH ?NH ÐU?C GÓP NH?T TRÊN CÁC TRANG M?NG. XIN CHÂN THÀNH CÁM ON CÁC TÁC GI?, CÁC NHI?P ?NH GIA, CÁC NH?C SI VÀ CÁC TRANG WEB. L?I CHÚA LÀ L?I H?NG S?NG. CHÚA CÓ NH?NG L?I BAN S? S?NG Ð?I Ð?I. XIN TI?P T?C TRUY?N RAO L?I CHÂN LÝ C?A CHÚA Cám on Lm. Joseph Tr?n Vi?t Hùng Bronx, New York Jtran1957@yahoo.com

authorStream Live Help