valuation

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

สมสุณีย์ ดวงแข Page 1 การประเมินโครงการ (Project Evaluation) โดย อาจารย์ ยุทธนา พรหมณี

ทำไมต้องประเมินโครงการ : 

สมสุณีย์ ดวงแข Page 2 ทำไมต้องประเมินโครงการ การประเมินโครงการมีเป้าประสงค์หลักคือ ต้องการข้อมูลที่บ่งชี้ว่าโครงการที่ดำเนินการนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่หรือเป็นโครงการที่คุ้มค่าต่อการตัดสินใจในการดำเนินการหรือไม่ รวมถึงการศึกษาว่าในการดำเนินการโครงการมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขในเรื่องอะไรบ้าง และเป็นโครงการที่มีคุณค่ามากน้อยเพียงใด

การประเมินโครงการคืออะไร : 

สมสุณีย์ ดวงแข Page 3 การประเมินโครงการคืออะไร การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อสรุปผลว่าโครงการนั้น ๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย และมีประสิทธิภาพเพียงใด

ประเภทของการประเมินโครงการ : 

สมสุณีย์ ดวงแข Page 4 ประเภทของการประเมินโครงการ การประเมินโครงการจำแนกออกได้เป็น 4 ประเภท การประเมินโครงการก่อนดำเนินการ การประเมินระหว่างดำเนินการโครงการ การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการหรือประเมินผลผลิต การประเมินประสิทธิภาพ

1.การประเมินโครงการก่อนดำเนินการ : 

สมสุณีย์ ดวงแข Page 5 1.การประเมินโครงการก่อนดำเนินการ เป็นการศึกษาประเมินความเป็นไปได้ ก่อนที่เริ่มโครงการใด ๆ โดยอาจทำการศึกษาถึงประสิทธิภาพของปัจจัยป้อน ความเหมาะสมของกระบวนการที่คาดว่าจะนำมาใช้ในการบริหารจัดการโครงการ ปัญหา อุปสรรค ความเสี่ยงของโครงการ ตลอดจนผลลัพธ์ หรือประสิทธิผลที่คาดว่าจะได้รับ ในขณะเดียวกันก็อาจจะศึกษาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ เช่น- การประเมินผลกระทบด้านสังคม - การประเมินผลกระทบด้านนิเวศ - การประเมินผลกระทบด้านการเมือง - การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ

1.การประเมินระหว่างดำเนินการโครงการ : 

สมสุณีย์ ดวงแข Page 6 1.การประเมินระหว่างดำเนินการโครงการ เป็นการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงเป็นสำคัญซึ่งมักจะใช้ประเมินผลระหว่างแผนหรือระหว่างพัฒนาโครงการ ผลที่ได้จะช่วยตั้งวัตถุประสงค์ของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่แท้จริง นอกจากนั้นการประเมินระหว่างดำเนินโครงการ จะช่วยตรวจสอบว่าโครงการได้ดำเนินไปตามแผนของโครงการอย่างไร

การประเมินระหว่างดำเนินการโครงการ : 

สมสุณีย์ ดวงแข Page 7 การประเมินระหว่างดำเนินการโครงการ อาจใช้ประเมินสิ่งต่อไปนี้ 1.ทบทวนแผนของโครงการ2.การสร้างแผนของโครงการ3.การพัฒนาแบบสอบถาม4.การเตรียมข้อมูลที่จะเป็นข่าวสาร สำหรับการรายงาน 5.การแนะนำแนวทางปรับปรุงการแก้ปัญหา และการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของโครงการ

3.การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ : 

สมสุณีย์ ดวงแข Page 8 3.การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ เป็นการประเมินผลรวมสรุป มักจะใช้ประเมินหลังสิ้นสุดโครงการซึ่งผลสรุปที่ได้จะนำสู่การรายงายว่า โครงการได้บรรลุเป้าหมาย (Goals) หรือไม่อย่างไร ตลอดจนการรายงานถึงสถานภาพของโครงการว่าประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวเพียงไร มีปัญหาหรืออุปสรรคใดที่ต้องแก้ไขปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้บริหารโครงการสามารถนำไปสู่การตัดสินว่า โครงการนั้นควรดำเนินการต่อหรือยกเลิก

4.การประเมินประสิทธิภาพ : 

สมสุณีย์ ดวงแข Page 9 4.การประเมินประสิทธิภาพ การประเมินประสิทธิภาพของโครงการมักจะเริ่มจากคำถามต่าง ๆ กัน เช่น 1. ความสำเร็จของโครงการนั้น ๆ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายแล้วมี ความเหมาะสมหรือไม่ 2. ผลผลิตของโครงการเกิดจากปัจจัยที่ลงทุนไปใช่หรือไม่ 3. โครงการนี้มีผลผลิตสูงกว่าโครงการอื่น ๆ เมื่อลงทุนเท่ากันหรือไม่ และเพราะเหตุใด

การประเมินแบบซิป (CIPP Model) (Srufflebeam’s CIPP Model) : 

สมสุณีย์ ดวงแข Page 10 การประเมินแบบซิป (CIPP Model) (Srufflebeam’s CIPP Model) เป็นการประเมินภาพรวมของโครงการ ตั้งแต่บริบท ปัจจัยป้อน กระบวนการ และผลผลิต (Context, Input, Process and product) โดยจะใช้วิธีการสร้างเกณฑ์และประสิทธิภาพของโครงการ ทั้งภาพรวมหรือรายปัจจัยเป็นสำคัญ

Slide 11: 

สมสุณีย์ ดวงแข Page 11 -หลักการ - วัตถุประสงค์ของโครงการ - เป้าหมายของโครงการ - การเตรียมการภายในโครงการ - บุคลากร - วัสดุอุปกรณ์ - เครื่องมือเครื่องใช้ - งบประมาณ -การดำเนินโครงการ -กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ- การนิเทศติตามกำกับ - การประเมินผล ประสิทธิภาพของผลผลิต ประเมินสภาวะแวดล้อม ( Context Evaluation ) ประเมินการปัจจัยเบื้องต้น( Input Evaluation ) ประเมินกระบวนการ ( Process Evaluation ) การประเมินผลผลิต ( Product Evaluation )

Slide 12: 

สมสุณีย์ ดวงแข Page 12 สวัสดี

authorStream Live Help