CN22QNC

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CHÚA NH?T 22 MÙA THU?NG NIÊN NAM C TWENTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME "H? ai nh?c mình lên, s? ph?i h? xu?ng, và ai h? mình xu?ng, s? du?c nh?c lên".

Slide 2: 

Tin M?ng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 14, 1. 7-14) One Sabbath when he went to dine at the house of a ruler who belonged to the Pharisees, they were watching him. Khi ?y, nh?m m?t ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà m?t th? lãnh các ngu?i bi?t phái d? dùng b?a, và h? dò xét Ngu?i.

Slide 3: 

Now he told a parable to those who were invited, when he marked how they chose the places of honor, saying to them, Ngu?i nh?n th?y cách nh?ng k? du?c m?i, ch?n ch? nh?t, nên nói v?i h? d? ngôn này r?ng:

Slide 4: 

"When you are invited by any one to a marriage feast, do not sit down in a place of honor, lest a more eminent man than you be invited by him; Khi có ai m?i nguoi d? ti?c cu?i, nguoi d?ng ng?i vào ch? nh?t, k?o có ngu?i tr?ng hon nguoi cung du?c m?i d? ti?c v?i nguoi,

Slide 5: 

And he who invited you both will come and say to you, `Give place to this man,' and then you will begin with shame to take the lowest place. và ch? ti?c dã m?i nguoi và ngu?i ?y, d?n nói v?i nguoi r?ng: 'Xin ông nhu?ng ch? cho ngu?i này'. B?y gi? nguoi s? ph?i x?u h? di ng?i vào ch? r?t h?t.

Slide 6: 

But when you are invited, go and sit in the lowest place, so that when your host comes he may say to you, `Friend, go up higher'; Nhung khi nguoi du?c m?i, hãy di ng?i vào ch? r?t h?t, d? khi ngu?i m?i nguoi d?n, nói v?i nguoi r?ng: 'H?i b?n, xin m?i b?n lên trên'.

Slide 7: 

Then you  will be honored in the presence of all who sit at table with you. B?y gi? nguoi s? du?c danh d? tru?c m?t nh?ng ngu?i d? ti?c.

Slide 8: 

For every one who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted." Vì h? ai nh?c mình lên, s? ph?i h? xu?ng, và ai h? mình xu?ng, s? du?c nh?c lên".

Slide 9: 

He said also to the man who had invited him, "When you give a dinner or a banquet, R?i Ngu?i l?i nói v?i k? dã m?i Ngu?i r?ng: "Khi ông d?n b?a an trua hay t?i,

Slide 10: 

Do not invite your friends or your brothers or your  kinsmen or rich neighbors, lest they also invite you in return, and you  be repaid. Thì d?ng m?i b?n bè, anh em, bà con hay láng gi?ng giàu có, k?o d?n lu?t h? cung m?i ông, và nhu th? ông dã du?c tr? l? r?i.

Slide 11: 

But when you give a feast, invite the poor, the maimed, the lame, the blind, Nhung khi làm ti?c, hãy m?i nh?ng ngu?i nghèo khó tàn t?t, què qu?t, và dui mù

Slide 12: 

Ông s? có phúc, b?i h? không có gì tr? l?. Vì ông s? du?c tr? l? khi nh?ng ngu?i công chính s?ng l?i". And you will be blessed, because they cannot repay you. You will be repaid at the resurrection of the just."

Slide 13: 

Tin M?ng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 14, 1. 7-14). Khi ?y, nh?m m?t ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà m?t th? lãnh các ngu?i bi?t phái d? dùng b?a, và h? dò xét Ngu?i. Ngu?i nh?n th?y cách nh?ng k? du?c m?i, ch?n ch? nh?t, nên nói v?i h? d? ngôn này r?ng: "Khi có ai m?i nguoi d? ti?c cu?i, nguoi d?ng ng?i vào ch? nh?t, k?o có ngu?i tr?ng hon nguoi cung du?c m?i d? ti?c v?i nguoi, và ch? ti?c dã m?i nguoi và ngu?i ?y, d?n nói v?i nguoi r?ng: 'Xin ông nhu?ng ch? cho ngu?i này'. B?y gi? nguoi s? ph?i x?u h? di ng?i vào ch? r?t h?t. Nhung khi nguoi du?c m?i, hãy di ng?i vào ch? r?t h?t, d? khi ngu?i m?i nguoi d?n, nói v?i nguoi r?ng: 'H?i b?n, xin m?i b?n lên trên'. B?y gi? nguoi s? du?c danh d? tru?c m?t nh?ng ngu?i d? ti?c. Vì h? ai nh?c mình lên, s? ph?i h? xu?ng, và ai h? mình xu?ng, s? du?c nh?c lên". R?i Ngu?i l?i nói v?i k? dã m?i Ngu?i r?ng: "Khi ông d?n b?a an trua hay t?i, thì d?ng m?i b?n bè, anh em, bà con hay láng gi?ng giàu có, k?o d?n lu?t h? cung m?i ông, và nhu th? ông dã du?c tr? l? r?i. Nhung khi làm ti?c, hãy m?i nh?ng ngu?i nghèo khó tàn t?t, què qu?t, và dui mù; ông s? có phúc, b?i h? không có gì tr? l?. Vì ông s? du?c tr? l? khi nh?ng ngu?i công chính s?ng l?i". Ðó là l?i Chúa.

Slide 14: 

M?T PHÚT SUY NI?M Theo thói thu?ng, ngu?i d?i coi tr?ng ch? ng?i hon mâm c?. Chúng ta r?t quen thu?c v?i thói d?i là ng?i vào bàn ti?c ph?i theo vai v? và d?a v? trong xã h?i. Ngu?i ta coi r?t tr?ng hình th?c và ch? d?ng trong c?ng doàn xã h?i. Chúa Giêsu l?i có co h?i d?y chúng ta bài h?c v? s? khiêm nhu?ng. Chúa Giêsu còn nói v?i ông ch? nhà r?ng: Khi d?n ti?c, hãy m?i nh?ng ngu?i nghèo khó, què qu?t dui mù, ông s? có phúc.   Quan sát vi?c ch?n ch? ng?i trong b?a ti?c theo phong t?c t?p quán, ngu?i ta r?t quan tr?ng hóa v? d?a v? và ph?m giá con ngu?i. Chúa Giêsu di ngu?c l?i v?i nh?ng suy nghi c?a nh?ng ngu?i duong th?i. Chính Chúa d?n b?ng con du?ng khiêm nhu?ng. Khiêm nhu?ng chính là m?t nhân d?c. Khiêm nhu?ng là ch?p nh?n dúng s? th?t mình có. N?u chúng ta bi?t m? m?t nhìn d?i chúng ta th?y r?ng chúng ta còn thua kém bi?t bao nhiêu ngu?i v? lòng d?o d?c, v? kh? nang, v? s? hi?u bi?t và v? cu?c s?ng. Chúng ta có gì mà không ph?i là h?ng ân chúng ta dã lãnh nh?n. Tru?c m?t Chúa, chúng ta còn nghèo túng hon nhi?u. Chúng ta ch? là tro b?i và ch? nhu là hoi th? thoáng qua. Chúa rút hoi th?, chúng ta tr? v? hu vô.   Chúa Giêsu xua ra rao gi?ng trong hoàn c?nh c?a hai n?n van hóa Hy L?p và Do Thái. Ngu?i Hy L?p coi s? khiêm nhu?ng nhu là m?t s? thoái hóa và t?i l?i. Còn ngu?i Do Thái coi là m?t nhân d?c. Chúa Giêsu d?y chúng ta v? s? khiêm t?n. Kiêu ng?o là thói thu?ng ? d?i. Ai cung mu?n mình hon ngu?i khác. H? mu?n n?i nang hon, gi?i giang hon, gi?u có hon và có th? l?c hon. Vì th?, h? dã không ng?n ng?i tìm cách h? th?p hay chà d?p ngu?i khác xu?ng. Ðúng th?, kiêu ng?o ch?ng l?i kiêu ng?o. Không ai ua ngu?i kiêu ng?o. Ngay c? nh?ng ngu?i kiêu ng?o cung không ua nhau. Trái l?i, ngu?i khiêm t?n du?c m?i ngu?i yêu m?n.   Truy?n k? có hai v? bô lão ng?i l?i v?i nhau tâm s?. M?t ngu?i nói: Khi tôi còn tr?, tôi hay kiêu ng?o. S? kiêu ng?o làm tôi lo l?ng. Tôi lo v? nh?ng cái ngu?i khác nghi hay nói v? tôi. Khi tôi tru?ng thành và khôn ngoan hon. Tôi không d? ý t?i nh?ng l?i ngu?i khác nói v? tôi. Nay tôi già r?i, tôi nh?n ra r?ng ch?ng có ai d? ý hay nghi gì v? tôi c?. Th?t ra, nhi?u ngu?i nghi mình là quan tr?ng, d? r?i nghi r?ng ngu?i khác lúc nào cung d? ý d?n mình và r?i chúng ta tr? nên kiêu cang. Khiêm t?n không ph?i là s? hèn nhát mà là s? can d?m và dung m?nh. Ch? nh?ng ai m?nh m? m?i dám h? mình ph?c v? anh ch? em. Khiêm t?n ph?c v? là m?t c? ch? d?y yêu thuong và là m?t thái d? hoàn toàn t? do. Khiêm t?n m? du?ng t? do cho chúng ta di vào nu?c tr?i.

Slide 15: 

XIN TRI ÂN CÁC HÌNH ?NH ÐU?C GÓP NH?T TRÊN CÁC TRANG M?NG. XIN CHÂN THÀNH CÁM ON CÁC TÁC GI?, CÁC NHI?P ?NH GIA, CÁC NH?C SI VÀ CÁC TRANG WEB. L?I CHÚA LÀ L?I H?NG S?NG. CHÚA CÓ NH?NG L?I BAN S? S?NG Ð?I Ð?I. XIN TI?P T?C TRUY?N RAO L?I CHÂN LÝ C?A CHÚA Cám on Lm. Joseph Tr?n Vi?t Hùng Bronx, New York Jtran1957@yahoo.com

authorStream Live Help