3

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

การควบคุมกลยุทธ์Strategic Control : 

การควบคุมกลยุทธ์Strategic Control ดร.นันท์นภัส จินานุรักษ์ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ ศูนย์การศึกษาจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา

Slide 2: 

Organization and Performance Management

Slide 3: 

การจัดการองค์การแนวใหม่ การนำกลยุทธ์ ไปปฏิบัติ Strategy Implementation การควบคุมกลยุทธ์ Strategic Control การวางแผน กลยุทธ์ Strategy Formulation  วิสัยทัศน์ ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมายกุลยุทธ์  Strategy Map แผนปฏิบัติการ กระบวนงาน โครงสร้าง เทคโนโลยี คน กำกับติดตามและ ประเมินผล ทบทวนสถานการณ์เพื่อ วางกลยุทธ์ใหม่ กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์

ทำไมกลยุทธ์จึงล้มเหลว : 

ทำไมกลยุทธ์จึงล้มเหลว อนาคตไม่แน่นอน แม้จะรอบคอบแค่ไหน ผู้บริหารไม่สามารถควบคุมภายนอกได้ ผู้บริหารไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตามแผนได้

การควบคุมกลยุทธ์ : 

การควบคุมกลยุทธ์ เป็นกระบวนการพิจารณาว่ากลยุทธ์ได้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่ และมีการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา ผู้ควบคุมกลยุทธ์จะประเมินผลกระทบของกลยุทธ์และการตอบสนองที่เหมาะสม เป็นกระบวนการในการจัดการ ซึ่งต้องตรวจสอบแผนกลยุทธ์ และการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ให้เหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Slide 6: 

กำหนด มาตรฐาน การดำเนิน การแก้ไข การวัดผล การดำเนินงาน เปรียบเทียบผล กับมาตรฐาน การควบคุมกลยุทธ์

Slide 7: 

หัวใจสำคัญของทุกกระบวนการในการบริหาร PLAN วัตถุประสงค์/เป้าหมายชัดเจน(ต้องการผลสัมฤทธิ์อะไร) DO ปฏิบัติมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่วางแผนไว้ CHECK วัดว่าปฏิบัติได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่วางแผนหรือไม่(KPI ชัดเจน) ACT ปรับปรุงแก้ไขให้ได้ตามที่วางแผนไว้ A P D C แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการติดตามและการประเมินผล

กระบวนการควบคุมกลยุทธ์ : 

กระบวนการควบคุมกลยุทธ์ ขั้นตอนที่ 1 กำหนดเกณฑ์และมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 การวัดผลการดำเนินงาน ขั้นตอนที่ 3 การเปรียบเทียบและการประเมินผล ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการปรับปรุง

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดเกณฑ์และมาตรฐาน : 

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดเกณฑ์และมาตรฐาน เกณฑ์ หมายถึง สิ่งที่เรากำหนดขึ้นเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของผลลัพธ์ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของปริมาณ คุณสมบัติ หรือพฤติกรรมที่ยอมรับได้ มาตรฐาน หมายถึง เป้าหมายที่เป็นรูปธรรม ซึ่งระบุในเกณฑ์เพื่อการประเมิน

แนวทางการกำหนดเกณฑ์และมาตรฐาน : 

แนวทางการกำหนดเกณฑ์และมาตรฐาน 1.การทำกำไร (Profitability) 2.ตำแหน่งในตลาด (Market Posittion) 3.ผลิตภาพ (Productivity) 4.ผู้นำด้านคุณภาพ (Quality Leader) 5.การพัฒนาบุคลากร (Personnel Development) 6.ทัศนคติของพนักงาน (Employee Attitude) 7.ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม (Public Responsibility) 8.ความสมดุลระหว่างเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว (Balance Between Short-range and Long-range Goals)

ขั้นตอนที่ 2 การวัดผลการดำเนินงาน : 

ขั้นตอนที่ 2 การวัดผลการดำเนินงาน ผู้ควบคุมกลยุทธ์จะวัดผลการดำเนินงานตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด หรืออาจเรียกว่า การตรวจสอบกลยุทธ์ (Strategic Audit) มีขั้นตอน ดังนี้ 1.การวินิจฉัย (Diagnosis) 2.การวิเคราะห์เฉพาะด้าน (Focused Analysis) 3.การแนะนำ (Recommendation)

ขั้นตอนการตรวจสอบกลยุทธ์ (Strategic Audit) : 

ขั้นตอนการตรวจสอบกลยุทธ์ (Strategic Audit) การวินิจฉัย -ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบผล การดำเนินงาน - สร้างความเข้าใจ กำหนดกลยุทธ์ในการ สนับสนุนการดำเนินงาน - กำหนดมุมมอง การวิเคราะห์เฉพาะด้าน -ตรวจสอบสมมติฐาน กำหนดข้อสรุป การแนะนำ -กำหนดทางเลือกใน การแก้ไขปัญหา จัดทำข้อเสนอะแนะ ที่ชัดเจน

ขั้นตอนที่ 3 การเปรียบเทียบและการประเมินผล : 

ขั้นตอนที่ 3 การเปรียบเทียบและการประเมินผล ตรวจวัดให้ได้ความจริง นำผลไปเทียบกับความหวัง ความจริง > ความหวัง = ดี ความจริง < ความหวัง = ไม่ดี

ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการปรับปรุง : 

ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการปรับปรุง ถ้าผลประเมินไม่ดี ต้องปรับแก้วิธีทำงานใหม่ ถ้าผลประเมินดี ต้องตั้งเป้าให้สูงขึ้น

การเก็บข้อมูลเพื่อการประเมิน : 

การเก็บข้อมูลเพื่อการประเมิน  รายงานผลเทียบกับแผนประจำเดือน  ทบทวนความคืบหน้าทุก 6 เดือน  ประเมินสมรรถนะประจำปี  ทบทวนกลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา หาวิธีปรับปรุง / ป้องกันหรือประกาศตอกย้ำ สร้างความ เชื่อมั่นร่วมกัน กระตุ้นตลาด  ให้รางวัลผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยม

Slide 16: 

Total Quality Management (TQM) - Malcome Baldrige Criteria Leadership Information & Analysis Strategy Deployment HR Focus Process Management Customer & Market Focus Business Results Enablers Achievement Efficiency (Internal Work Process Perspective) Quality (Customer Perspective) Capacity-building (Learning & Growth Perspective) Effectiveness (Financial Perspective)

Slide 17: 

วัตถุประสงค์ OBJECTIVES ปัจจัยนำเข้า INPUTS กิจกรรม PROCESSES ผลผลิต OUTPUTS ผลลัพธ์ OUTCOMES ผลสัมฤทธิ์ RESULTS ความประหยัด ความมีประสิทธิผล ความมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานถูกต้องหรือไม่ Doing the things right ทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ Doing the right things กรอบความคิด เรื่องการวัดผลสัมฤทธิ์

ปัญหาการพัฒนาองค์การ : 

ปัญหาการพัฒนาองค์การ ไม่ได้ใช้ผลการประเมินเพื่อปรับปรุง ผู้ถูกประเมินไม่ยอมรับความจริง

สมการของความสำเร็จ สมการของความสำเร็จ สมการของความสำเร็จ

ถ้ากำหนดให้............. : 

ถ้ากำหนดให้............. P = ความมุ่งมั่น (passion) V = วิสัยทัศน์ (vision) A = การปฏิบัติ (action)

Slide 21: 

P+V+A = ความสำเร็จ (success) P+V-A = ฝันกลางวัน (day dream) V+A-P = ครึ่ง ๆ กลาง ๆ (mediocre) P+A-V = ผิดเป้า (get the wrong goal)

authorStream Live Help