core_value%2054

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

เวทีคิดกิจกรรมตอบสนอง core value องค์กร : 

เวทีคิดกิจกรรมตอบสนอง core value องค์กร อังคาร 17 ส.ค. 53 โดย ภก.สุฟยาน และ ทพญ.โรสนาณีย์

Slide 2: 

เวทีจัดทำ Core Value (4-6 ส.ค. 53)

Slide 3: 

เวทีจัดทำ Core Value (4-6 ส.ค. 53)

โดยใช้ Multivoting : 

โดยใช้ Multivoting

รับผิดชอบในหน้าที่เราน้องพี่ตรงต่อเวลาคุณธรรมนำชีวาใจผองข้าผูกพันองค์กร : 

รับผิดชอบในหน้าที่เราน้องพี่ตรงต่อเวลาคุณธรรมนำชีวาใจผองข้าผูกพันองค์กร คปสอ.ยะหริ่ง Core Value /CUP Cultural

นิยาม core value : 

นิยาม core value

คุณธรรม หมายถึง : 

คุณธรรม หมายถึง พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน ( 2530 : 190 ) ได้ให้ความหมายของ คุณธรรมว่า คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดีหรือหน้าที่อันพึงมีอยู่ในตัว ลิขิต ธีรเวคิน ( 2548 ) ได้กล่าวไว้ว่า คุณธรรม คือ จิตวิญญาณของปัจเจกบุคคล ศาสนาและอุดมการณ์ เป็นดวงวิญญาณของปัจเจกบุคคลและสังคมด้วย ปัจเจกบุคคลต้องมีวิญญาณ สังคมต้องมีจิตวิญญาณ คุณธรรมของปัจเจกบุคคลอยู่ที่การกล่อมเกลาเรียนรู้โดยพ่อแม่ สถาบันการศึกษา ศาสนา พรรคการเมืองและองค์กรของรัฐ รองศาสตราจารย์ ดร. ทิศนา แขมมณี ( 2546 : 4 ) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะหรือสภาวะภายในจิตใจของมนุษย์ที่เป็นไปในทางที่ถูกต้อง ดีงาม ซึ่งเป็นภาวะนามธรรมอยู่ในจิตใจ สัญญา สัญญาวิวัฒน์ ( 2527 : 387 ) ได้ให้ความหมายว่า คุณธรรม หมายถึง ความดี ความงาม ความซื่อสัตย์ ความพอดี ความอดทน ขยันหมั่นเพียร จากความหมายของคุณธรรมที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า คุณธรรม หมายถึง หลักของความดี ความงาม ความถูกต้อง ซึ่งจะแสดงออกมาโดยการกระทำ ทางกาย วาจาและจิตใจของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นหลักประจำใจในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่นและสังคม

จริยธรรม หมายถึง : 

จริยธรรม หมายถึง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ( 2546 ) ให้ความหมายของ “ จริยธรรม ” ไว้ว่า หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ พระมหาอดิศร ถิรสีโล ( 2540 ) ได้ให้ความหมายของจริยธรรมไว้ว่า หมายถึงคุณธรรมที่แสดงออกทางร่างกายในลักษณะที่ดีงามอันเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ของสังคม จริยธรรม จะมีได้ต้องปลูกฝึกหัดโดยเริ่มจากการปลูกฝังคุณธรรม พระธรรมญาณมุนี ( 2531 :103 ) ได้ให้ความหมายของจริยธรรมไว้ว่า จริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมที่เป็นรูปแบบของการปฏิบัติตน การดำเนินตนที่มีความเหมาะสมแก่ภาวะฐานะ กาลเทศะ และเหตุการณ์ในปัจจุบัน อัคลาก (أخْـلاقٌ)  อ่านว่า อัค - ลาก เป็นพหูพจน์ของคำว่า คู่ลุกุน ( خـُلقٌ ) แปลว่า สภาพทางจิตใจอันหนักแน่นซึ่งถ่ายทอดออกมาผ่านการกระทำอันสะท้อนถึงความดีหรือเลวโดยไม่อิงกับการใช้สติ หรือ ความคิดมาเป็นตัวชี้วัด แต่ความหมายตามกระบวนทัศน์ของอิสลามนั้นคำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งเพราะคำว่าอัคลากหมายถึงมารยาทและศีลธรรมอันมีลักษณะที่แสดงถึงความคิดและอุปนิสัยของมนุษย์อีกทั้งยังบ่งบอกถึงวุฒิภาวะของคนเหล่านั้นได้เพราะมนุษย์มีสติปัญญาสามารถวิเคราะห์ได้ว่าพฤติกรรมอันใดที่น่าสรรเสริญ หรือพฤติกรรมอันใดที่น่าตำหนิ  จากความหมายดังกล่าวมาพอสรุปได้ว่า จริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมในการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ควรปฏิบัติที่ดีงามเหมาะสม และเป็นที่นิยมชมชอบหรือยอมรับของสังคมเพื่อความสันติสุขแห่งตนเอง และความสงบเรียบร้อยของสังคมส่วนรวม

คุณ/จริย ธรรม ในความหมายโดยย่อ : 

คุณ/จริย ธรรม ในความหมายโดยย่อ คุณธรรม หมายถึง คุณสมบัติภายในใจใดๆ ก็ตามที่เป็นคุณสมบัติไม่เป็นโทษ ส่วน จริยธรรม หมายถึง สิ่งควรประพฤติอัน ได้แก่ พฤติกรรมเป็นการกระทำ ทางกาย วาจา ใจ อันดีงามที่ควรปฏิบัติ สรุป คุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง คุณงามความดีของบุคคลที่กระทำไปด้วยความสำนึกในจิตใจ โดยได้ยึดถือจนเป็นความเคยชิน อันเป็นคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่ดีงาม เป็นที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องของตนเอง ผู้อื่นและสังคม

หน้าที่และความรับผิดชอบ หมายถึง : 

หน้าที่และความรับผิดชอบ หมายถึง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ความหมายของ หน้าที่ ไว้ ดังนี้ คือ กิจที่ควรทำ,กิจที่ต้องทำ,วงแห่งกิจการ, สำหรับคำว่า ความรับผิดชอบ ให้ความหมายไว้ ดังนี้ คือการยอมรับตามผลที่ดีและไม่ดีในกิจการที่ได้กระทำไป หน้าที่ คือ สิ่งที่ต้องกระทำ หรือสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ทำความรับผิดชอบ คือ ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความเอาใจใส่ จดจ่อตั้งใจ มุ่งมั่นต่อหน้าที่ของตน

ตรงต่อเวลา หมายถึง : 

ตรงต่อเวลา หมายถึง การถือตามกำหนดเวลา  สำหรับกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง การตรงต่อเวลาเป็นการแสดงถึงวินัย การบังคับตัวเอง ความไม่ประมาณและเฉื่อยชาการตรงต่อเวลายังแสดงถึงอารยธรรมที่เจริญแล้ว

ตรงต่อเวลา หมายถึง : 

ตรงต่อเวลา หมายถึง ประเภท ของการตรงต่อเวลา1.ตรงต่อเวลาเข้าทำงาน และเลิกทำงาน2.ตรงต่อเวลาเมื่อมีการนัดหมาย3.ตรงต่อเวลาตามแผนงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า4.ตรงต่อเวลาที่ตั้งใจสำหรับตัวเอง การฝึกให้เป็นคนตรงต่อเวลาก็คือ 1.ทำอะไรต้องกระตือรือร้น ทำทันทีไม่ผัดเวลา2.เตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ3.ความไม่ประมาทไม่ทำอะไรจับจด4.ฝึกเคารพกฎระเบียบและหัดเกรงใจผู้อื่น

ผูกพันองค์กร (Staff engagement) คือ : 

ผูกพันองค์กร (Staff engagement) คือ ความยึดมั่นผูกพัน ต่อองค์การเป็นลักษณะของบุคคลที่มีความ เชื่ออย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่า นิยมขององค์การ มีความเต็มใจทุ่มเทความ พยายามเพื่อทำประโยชน์ให้กับองค์การ รวมทั้ง มีความปรารถนาที่จะรักษาการเป็นสมาชิกขององค์การไว้ บุคลากรที่มีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การจะเป็นผู้ที่มีความพึงพอใจในงาน พยายามที่จะทำงานให้ดีที่สุด มีจิตใจที่ต้องการเห็น ความก้าวหน้าขององค์การ รวม ทั้งก่อให้เกิดพฤติกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมการทำงาน เช่น ทำ ให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วม เอาใจใส่ทุ่มเทการทำงานนอกเหนือจากบทบาทหน้า ที่ที่องค์การกำหนดให้

ผูกพันองค์กร อธิบายได้ 3 ลักษณะ : 

ผูกพันองค์กร อธิบายได้ 3 ลักษณะ ความผูกพันด้านจิตใจ (Affective Commitment) หมายถึง ความปรารถนา อย่างแรงกล้าของบุคคลที่จะทำงานเพื่อองค์การอย่างต่อเนื่อง เป็นความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ทางจิตใจที่บุคคลรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีความรู้สึกว่าเป้าหมายและวัตถุ ประสงค์ในการทำงานของตนเองมีความสอดคล้องกับองค์การ   ทำให้บุคคลยอมรับเป้าหมายขององค์การ มีเจตคติที่ดีต่อองค์การ มีความต้องการที่จะรักษาการเป็นสมาชิกขององค์การ ไว้เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ

ผูกพันองค์กร อธิบายได้ 3 ลักษณะ : 

ผูกพันองค์กร อธิบายได้ 3 ลักษณะ 2. ความผูกพันด้านการคงอยู่หรือความผูกพันต่อเนื่อง  (Continuance commit ment) หมายถึง การที่บุคคลมีแนวโน้มที่จะทำงานในองค์การอย่างต่อเนื่อง มองความผูกพัน ในรูปของพฤติกรรมที่บุคคลปฏิบัติต่อองค์การ  มีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติงาน  ไม่เปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่ทำงาน  เกิดจากการที่บุคคลนั้นพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงผลดีผลเสียของการละทิ้งการเป็นสมาชิกขององค์การ การที่บุคลากรเป็นสมาชิกขององค์การยิ่งนานเท่าไร เท่ากับ บุคคลนั้นลงทุนกับองค์การมากขึ้น ความยึดมั่นผูกพันจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในการลงทุนกับองค์การ ซึ่งหากบุคคลรับรู้ว่าตนเองยังได้กำไร และสิ่งที่ได้รับตอบแทนจากองค์การมีความคุ้ม ค่าก็จะยังคงอยู่กับองค์การ แต่ถ้ารู้สึกว่าตนเองต้องลงทุนไปมากกว่าแต่ไม่คุ้มค่าก็จะตัดสินใจ ออกจากองค์การ

ผูกพันองค์กร อธิบายได้ 3 ลักษณะ : 

ผูกพันองค์กร อธิบายได้ 3 ลักษณะ 3. ความผูกพันเนื่องจากบรรทัดฐานทางสังคม (Normative commitment) เป็น ความจงรักภักดีและตั้งใจที่จะอุทิศตนให้กับองค์การ  เป็นบรรทัดฐานภายในจิตใจของบุคคล ที่ต้องการทำให้องค์การบรรลุเป้าหมาย   เป็นข้อผูกมัดด้านจริยธรรมภายในของบุคคลที่มีต่อองค์การ คือ บุคคลรู้สึกว่าเมื่อเข้าไปเป็นสมาชิกก็ต้องมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ เป็นหน้าที่หรือความผูกพันที่สมาชิกต้องปฏิบัติต่อองค์การ

ผูกพันองค์กร อธิบายได้ 3 ลักษณะ : 

ผูกพันองค์กร อธิบายได้ 3 ลักษณะ บุคคลที่มีความยึดมั่นผูกพันด้านจิตใจสูง จะคงอยู่กับองค์การเพราะเหตุผล ว่าอยากอยู่ (Want to) บุคคลที่มีความยึดมั่นผูกพันด้านการคงอยู่หรือด้านการลงทุนสูง จะคง อยู่กับองค์การเพราะเหตุผลว่าจำเป็นต้องอยู่ (Need to) บุคคลที่มีความยึดมั่นต่อองค์การ ด้านบรรทัดฐานสูง จะคงอยู่กับองค์การเพราะเหตุผลว่าควรอยู่ (Ought to)

Brain storming/writing : 

Brain storming/writing

Brain Storming (วาจา)/Brain Writing (เขียน) : 

Brain Storming (วาจา)/Brain Writing (เขียน) เปิดใจ ไร้กรอบ ยังไม่ต้องจัดกลุ่มก่อนว่าเป็นเรื่องอะไร เช่น 4M1E ฯลฯ ใช้ผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาจากทุกๆส่วน และห้ามผู้ที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้น ไม่วิพากษ์วิจารณ์ เน้นปริมาณยังไม่เน้นคุณภาพ (ของความคิดเห็น) เขียนตัวโตให้เห็นกันชัด

Brain Storming (วาจา)/Brain Writing (เขียน) : 

Brain Storming (วาจา)/Brain Writing (เขียน) 1 บัตร 1 ความคิด ให้เวลาจำกัด สั้น ๆ รวมกลุ่มบัตรคำภายหลัง

Slide 21: 

กระจายบัตรความคิดให้สมาชิกเท่ากัน สมาชิกท่านหนึ่งหยิบบัตร 1 ใบมาอ่าน สมาชิกท่านอื่นที่ถือบัตรความคิดที่ใกล้เคียงกันมาวางด้วยกัน ใช้บัตรความคิดที่จัดหมวดหมู่มาแล้วมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุและผล

รับผิดชอบในหน้าที่เราน้องพี่ตรงต่อเวลาคุณธรรมนำชีวาใจผองข้าผูกพันองค์กร : 

รับผิดชอบในหน้าที่เราน้องพี่ตรงต่อเวลาคุณธรรมนำชีวาใจผองข้าผูกพันองค์กร คปสอ.ยะหริ่ง Core Value /CUP Cultural

คุณธรรม จริยธรรม : 

คุณธรรม จริยธรรม บรรยายธรรม เชิญผู้รู้มาบรรยายความรู้ด้านศาสนา (ทั้งสองศาสนา) แข่งทำความดี กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมชื่นชมความดี (กล่องรับคำชื่นชม) หลังละหมาดเที่ยงร่วมกันมีการนาซีฮัต (กล่าวตักเตือนซึ่งกันและกัน) สวดมนต์ตอนเช้าก่อนปฏิบัติงาน ให้ความรู้ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน (ด้านศาสนา) การทักทายสอบถามทุกข์สุข ยิ้มแย้มระหว่างเจ้าหน้าที่ ให้สลาม อ่านหนังสือธรรมะในยามว่าง ศึกษาความรู้ด้านศาสนาเพิ่มเติม เอาศาสนาขัดเกลาจิตใจ เข้าวัดเป็นประจำ เสียสละแก่ผู้สูงอายุให้รับคิวบริการก่อน เอื้ออาทรต่อผู้ยากไร้ หรือผู้ลำบากกว่า กิจกรรมปรับเปลี่ยนความคิดในด้านบวก (ศาสนบำบัด)

คุณธรรม จริยธรรม : 

คุณธรรม จริยธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เปิดปอซอร่วมกันอย่างน้อย 1 วันในเดือนรอมฎอน (รวม คปสอ) จัดค่าย (OD) (OD ด้านคุณธรรม) รู้จักกล่าว “ขอบคุณ” “ขอโทษ” นำเสนอฮะดิษ หรือบทธรรมะ 1 บทตอนประชุม คปสอ. (ทั้งสองศาสนา) กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ในกลุ่มก่อนปฏิบัติงานทุก ๆ งาน จัดกิจกรรม BCD ทุกเดือน ละหมาดเที่ยงร่วมกัน ชมรมจริยธรรมบริจากซะกาต จัดตั้งชมรมจริยธรรม (ทั้งสองศาสนา) เข้าร่วมต่อเนื่อง บริจาคทาน ดูอาอ์ก่อนลงมือทำงาน (ขอพร) เยี่ยม ให้กำลังใจ ของขวัญผู้ได้รับผลกระทบ (งบกลาง) เริ่มที่ตัวเอง คิดดี พูดดี ทำดี สร้างความสัมพันธ์ทางจิตใจระหว่างพี่น้องเจ้าหน้าที่ คปสอ. จัดกิจกรรม ไปปฏิบัติธรรม เช่น บวชชี

คุณธรรม จริยธรรม : 

คุณธรรม จริยธรรม จัดมุมบอร์ดทำความดีของบุคลากร พูดคุยศาสนาหลังละหมาดเที่ยง นั่งในใจคนอื่น เก็บตังค์วันละบาท เป็นกองทุนเยี่ยมผู้ยากไร้ รวมกลุ่มบ้านสุดาวรรณ บานา เอื้ออาทรต่อสัตว์ร่วมโลก (แมว) ออกเยี่ยม ถวายสังฆทาน เทียนพรรษาที่วัด พัฒนาจิตใจ และแบ่งปัน คัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้มีจริยวัตรงดงามประจำเดือน และติดประกาศ ก่อนถือศีลอด หัวหน้า สอ.ซื้ออินทผาลัมแจก อสม. (หรือแจกสิ่งอื่น เช่น น้ำตาลทราย น้ำหวาน หรือพา อสม.เลี้ยงปิดปอซอ) ก่อนทำอะไรในหน่วยงาน ใช้ “ความเสมอภาค” ไม่แบ่งพรรค แบ่งพวก ทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่ขีดเส้นแบ่งหัวหน้าหรือลูกน้อง โครงการใหญ่ ที่ครอบคลุม อาจทำทุกเดือน ให้ ขรก. ดำรงอยู่ในคุณธรรมจริยธรรม เช่น ก่อนรอมฎอน หรือประเด็นอื่น ๆ ที่สนใจ(ซะกาต ระบบดอกเบี้ย ฯ) (จัดประชุมวิชาการด้านศาสนา)

คุณธรรม จริยธรรม : 

คุณธรรม จริยธรรม มีการรวมกลุ่ม (มัสตูรอ ดะวะห์) หรืออาจเข้าร่วมกับจันทร์เสี้ยว (รวมกลุ่มเรียนรู้ พัฒนาตนเองด้านศาสนา) หรือการทำบุญที่วัด ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ งาน เงิน 10 วันสุดท้ายรอมฎอน เอี๊ยะตีกาฟร่วมกัน จัดทำตารางพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมประจำวัน (คล้ายตารางทำความดีในเดือนรอมฎอน) สมุดความดีที่ฉันทำ อีกด้าน “รางวัลที่ได้รับ” “สิ่งที่ไม่ดีที่เราทำ” (ตัวอย่าง รร.อนุบาลสาธิต) ไม่แยกศาสนา ทำร่วมกัน เช่น เยี่ยมเด็กกำพร้า หรือเยี่ยมกลุ่มอื่น ๆ ทำเป็นทีม มีเวทีประกวดเรื่องเล่าด้านคุณธรรม มี KM ด้านคุณธรรม

รับผิดชอบในหน้าที่เราน้องพี่ตรงต่อเวลาคุณธรรมนำชีวาใจผองข้าผูกพันองค์กร : 

รับผิดชอบในหน้าที่เราน้องพี่ตรงต่อเวลาคุณธรรมนำชีวาใจผองข้าผูกพันองค์กร คปสอ.ยะหริ่ง Core Value /CUP Cultural

ความรับผิดชอบในหน้าที่ : 

ความรับผิดชอบในหน้าที่ เสริมสร้างขวัญกำลังใจ ในรูปคณะกรรมการ เช่น บุคลากรได้รับรางวัล ขรก.ดีเด่น (ให้มีการสรรหาบุคลากรในด้านความรับผิดชอบในทุกระดับ) พิจารณาขั้นเป็นตอน ทุกระดับ (คัดเลือกผู้รับผิดชอบงานดีเด่น) เจ้าหน้าที่ทุกคนยึดว่า “ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด” ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ส่งตรงเวลาที่กำหนด สร้างตารางควบคุมการทำงานให้ตรงกับความรับผิดชอบ (check list) ไม่ไปทำงานสาย ตรงต่อเวลา ตรงต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ทำ ทำงาน (ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย) ให้เสร็จตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย รักษาสัญญา ทำตามสัญญา สร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ ให้มีสำนึกรู้สึกดีต่อความรับผิดชอบ (สร้างจิตสำนึกสร้างความตระหนักให้มีทัศนคติทำงานด้วยใจ) ทำแผน แบบฟอร์มความรับชอบ ประเมินตนเอง ประเมินเพื่อนร่วมงาน เป็นการกระตุ้นคนที่ขาดความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบมากขึ้น (เช่น ในการประชุม ปจด.) (แบบประเมินซึ่งกันและกัน หัวหน้า-ลูกน้อง) ทุกคนตรวจสอบงานของตัวเอง มีปัญหาอุปสรรคอะไร ต้องการอะไรเพิ่มเติม (มีรูปแบบวิเคราะห์ตัวเอง)

ความรับผิดชอบ : 

ความรับผิดชอบ มอบประกาศเกียรติคุณรอบ 6 เดือน หรือ 1 ปี (ใครทำงานตรงเวลา ใครทำงานในความรับผิดชอบได้ดีเด่น ให้ทุกคน Vote) มอบหมายงานรับผิดชอบรายบุคคลให้ชัดเจน ทำ JD ชัดเจน ให้ความร่วมมือระหว่างกัน กระจกส่องเงา (ประเมินโดยให้ทุกคนรอบข้างช่วยประเมิน 360 องศา) จัดทำแผนประเมินความถนัดของตนเอง ว่าตนเองถนัดงานด้านไหน จะได้รับผิดชอบด้านนั้น ตั้งใจมุ่งมั่นในการทำงาน (ทำยังไงดี) (จัด OD) สรุปงานรอบสัปดาห์ส่งหัวหน้า ประชุมในหน่วยงาน ประชุมวิชาการเดือนละครั้ง ในการประชุมให้มีการประเมินด้านงาน และเรื่องส่วนตัว เวทีนำเสนอผลงานในหน่วยงานต่อหน้า public Weight ความสำคัญของงาน งานไหนสำคัญ ทำก่อน รับผิด รับชอบ ไม่โทษบุคคลอื่น ตั้งกฎ กำหนดบทลงโทษ คนที่ไม่รับผิดชอบในหน้าที่

ความรับผิดชอบ : 

ความรับผิดชอบ กาแฟยามเช้า Brief งานยามเช้าก่อนปฏิบัติงาน ไอติมยามบ่าย ตารางกำหนดเวลางาน ทำตารางมอบหมายงาน กำหนดส่ง ใครส่ง tick จะได้เช็คได้ว่าใครส่งตรงเวลา (check list) ให้ชาวบ้าน ผู้รับบริการประเมินเจ้าหน้าที่ ให้มีการพูดคุยระหว่างกันว่างานไหนสำคัญก่อน OD ไกล ๆ (ความรับผิดชอบ depend on ระยะทาง OD) ทำแบบฟอร์มประเมินหน้าที่รับผิดชอบในหน่วยงาน ประเมินทุก 3 mo ฟื้นฟูกิจกรรม 5 ส.ใหม่ให้เป็นนิสัย มอบหมายงานให้ตรงกับความถนัด กระตุ้นบ่อย ๆ ด้วยการพูดสอบถามบ่อย ๆ (คุยกันมากขึ้น) BAR (Before Action Review), AAR (After Action Review) จัดให้มีระบบส่งเวร ส่งงานเหมือนพยาบาล จัดทำใบส่งงาน มอบงานอะไร ให้ใคร ส่งวันไหน มีผลต่อ % เงินเดือนตอนประเมินผล ประเมินด้วยระบบ KPI (competency ด้าน ACH จะเอากิจกรรมอะไรวัด)

ความรับผิดชอบ : 

ความรับผิดชอบ สนับสนุนให้ทุกคนมีหัวข้อพัฒนาตนเอง เช่น CQI, เรื่องเล่า แบ่งเป็นระดับไหน รพ., จังหวัด, ภาค, ประเทศ รับผิดชอบ+ความคิดสร้างสรรค์ มอบ Project รายบุคคล เช่น CQI เล็ก ๆ 1 เรื่อง/ 1 คน หรือ 1 เรื่อง/1 กลุ่มคน หรือมอบหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 หัวข้อ / 1 คน ต่อเดือน จัดทำใบภาระงานประจำวันของแต่ละคน ว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้าง ทำอะไรก่อนหลัง ผลงานเป็นอย่างไร จัดเวทีผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติ แนะนำ กล่าวตักเตือน มอบนโยบาย 1 ครั้งต่อปีเป็นอย่างน้อย ทำปฏิทินงานระดับอำเภอรายเดือน

รับผิดชอบในหน้าที่เราน้องพี่ตรงต่อเวลาคุณธรรมนำชีวาใจผองข้าผูกพันองค์กร : 

รับผิดชอบในหน้าที่เราน้องพี่ตรงต่อเวลาคุณธรรมนำชีวาใจผองข้าผูกพันองค์กร คปสอ.ยะหริ่ง Core Value /CUP Cultural

ตรงต่อเวลา : 

ตรงต่อเวลา ใครมาหลัง (สายกว่า 15 นาที) ให้มาแนะนำตัวที่ Podium บอกชื่อนามสกุล และเหตุผลที่มาสาย ยกย่องชมเชยผู้ตรงเวลา ปิดประตูห้องประชุมเมื่อสาย สะสมคูปองแลกรางวัล ผู้ที่มาประชุมตรงเวลา รอบ 6 เดือน ทำสมุดบันทึกประจำตัว รอบปีทำงานสายกี่ครั้ง ทำแบบฟอร์มเวลามาประชุมประจำเดือน (รายละเอียด ออกจากบ้านเวลาเท่าใด มาถึงห้องประชุมเวลาใด) (ทราบเวลาเดินทางมาประชุมขององค์ประชุม เป็นข้อมูลพื้นฐาน) (ถ้ากำหนด 9 โมง ปกติทำได้กี่นาที ก็บริหารเวลาให้ทันด้วย) (รู้ว่าแต่ละเดือนมีคนมาประชุมตรงเวลากี่คน) ขีดเส้นแดงหลัง 08.30 น. ประกาศบนบอร์ด (มะกอเซ็ง) ทำสมุดคุมเวลาของแต่ละคน คุมเวลาของตนเอง ส่งหัวหน้า ลงเวลาจริง (Real time) Scan นิ้วมือ เวลามาและเวลากลับ (แต่ต้อง scan เหมือน ๆ กันทุกคน) รับบัตรคิวเหมือนคนไข้ 8.30 ปิดบัตรคิว รอบเดือนสรุปใครมาเร็ว

ตรงต่อเวลา : 

ตรงต่อเวลา ตอกบัตร ตั้งเวลาสำหรับตัวเองให้เร็วกว่าปกติ (ตั้งนาฬิกา) ตั้งกฎกติกาประจำตัว เพื่อนช่วยเพื่อน (โทร หา โทร ตาม) งานประจำ หากสาย ½ hr ก็ชดเท่าเวลาที่สาย ประชุม : หากสาย ก็ให้คนคนนั้นบรรยาย share เนื้อหาร่วมกับวิทยากร ใครมาสาย ให้ติ๊กในหน่วยงานว่าใครสาย แล้วให้คนนั้นหาความรู้มา share กับเพื่อนร่วมงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง ตารางภายในห้อง (ใครมาก่อนหลังให้ลงเวลา) อาจมีรางวัลปลายปี (สะสมแต้ม ใครทำงานเร็ว 10 ครั้งพาไปเที่ยวต่างจังหวัด พี่หญิงเสนอภูเก็ต) อบรมให้ความรู้ ถ้ากินเวลาชีวิตจะผิดบาปเพียงใด (เอาหลักศาสนามาแก้ปัญหา) ทำตาราง รอบเดือนสายกี่ครั้ง (สายครั้งเดียวก็เกินพอ) บทลงโทษ เช่น เดินเป็ด มองด้วยสายตาเหยียดหยาม เอารางวัลจากคนมาสายมาจ่ายแทน

ตรงต่อเวลา : 

ตรงต่อเวลา หาของกำนัลมาให้หัวหน้า หรือเพื่อนร่วมงานที่ทำงานแทนเรา กำหนดนโยบายในภาพ คปสอ. เรื่องตรงต่อเวลา เริ่มจากผู้บริหารและทีมนำเป็นแบบอย่าง สายกี่นาที ก็รับงานเพิ่มพิเศษ ชดเชยเวลาที่มาสาย เตรียมชุดทำงานล่วงหน้า จัดลำดับความสำคัญของงาน สายเก็บ 50 บาท (เอาเงินไปเที่ยว) ทำโทษเป็นรายกลุ่มงาน สาย 1 คน ลงโทษทั้งกลุ่ม (เป็นความรับผิดชอบร่วม) + ทำรายงานเสนอ มาตรการควบคุม กำหนดเวลาให้ชัดเจน เวลาทำงานควร synergistic มีบทลงโทษ สมุดบันทึกลงเวลาทำงานประจำตัว ใครไม่เคยมาสายมีรางวัล ตั้งเวลาให้ตรงกัน (ยึดเวลาห้องเป็นเวลากลาง) หากจำเป็น ติดธุระ แจ้งทุกครั้ง ไม่แจ้งแล้วสายปรับนาทีละ 1 บาท) สร้างความตระหนัก (ยังไง?) จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์สำหรับคนที่มาสาย เพื่อชดเชยเวลา

ตรงต่อเวลา : 

ตรงต่อเวลา ไม่ต้องรอสมาชิก กำหนดเวลาใด ก็เริ่มเวลานั้น ตารางงานกิจกรรมแต่ละวัน ประมาณการเวลา แล้วทำตามนั้น (ตั้งแต่นอน เข้าห้องน้ำ ฯ) / บริหารจัดการเวลา (ชดเชยเวลาหากมาสาย) เก็บเงินตาม rate เงินเดือน (กรณีมาสาย) ทำงานบริการสังคม หากมาประชุมสาย เช่น ต้องเสริฟเบรก ผู้บังคับบัญชามาก่อนลูกน้อง ต้องเป็นตัวอย่างให้กับลูกน้อง บันทึกตารางนัดหมาย อาจเป็นในมือถือ และให้แจ้งเตือนล่วงหน้า (ใช้ IT ให้เป็นประโยชน์) หาหลักสูตรการฝึกอบรม เกี่ยวกับการตรงเวลาโดยเฉพาะ แจกกระจกคนละอัน เขียนข้อความบนกระจก (core value) ให้ดูทุกวัน เข้าแถว 8.30 น. เหมือนนักเรียน มียืดเหยียดเสริม จัดเวร วันนี้ ER ดูแล ER ช่วยแจกบัตรคิวมาทำงาน กรรมการบริหารวันละ 2 คนตรวจตราการขึ้นปฏิบัติงานช่วงเช้าของ จนท. แบ่งพื้นที่ดูแลเดินตรวจ (แต่ควรทำให้ต่อเนื่อง)

รับผิดชอบในหน้าที่เราน้องพี่ตรงต่อเวลาคุณธรรมนำชีวาใจผองข้าผูกพันองค์กร : 

รับผิดชอบในหน้าที่เราน้องพี่ตรงต่อเวลาคุณธรรมนำชีวาใจผองข้าผูกพันองค์กร คปสอ.ยะหริ่ง Core Value /CUP Cultural

ผูกพันต่อองค์กร (คปสอ.) : 

ผูกพันต่อองค์กร (คปสอ.) OD/Buddy/ESB/จัดงานปีใหม่/กีฬาสี (อันนี้เคยทำมาแล้ว) จัดบ้านพักให้เพียงพอกับเจ้าหน้าที่ มี meeting บ้านพัก ทำบุญประจำปี เช่น วันก่อตั้ง รพ. Morning talk ในหน่วยงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จัดเที่ยว ดูงาน เพิ่มไฟพัฒนาองค์กร ให้ทุกคนคิดสิ่งดี ๆ ที่จะทำแก่องค์กร คนละ 5 ความคิด ทุกวัน (อาจซ้ำได้) รวบรวมส่งให้ทีมที่เกี่ยวข้อง Positive thinking อยู่แบบครอบครัว พี่น้อง ตอนเที่ยงกินข้าวร่วมกัน (Luncheon Meeting) กินด้วยกัน อย่า ตักแล้วชิ่งไปกินที่อื่น สวัสดียามเช้า ยิ้มทักทาย ให้สลาม ยิ้มทักทายให้ลูกน้อง จัดตั้งชมรม เช่น ชมรมคนรักอำเภอยะหริ่ง จัดกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ เดือนละ ครั้ง จัด project ให้เจ้าหน้าที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เดือนละครั้ง เดือนละหัวข้อ จัดเที่ยวทั้งครอบครัว

ผูกพันต่อองค์กร : 

ผูกพันต่อองค์กร เวทีประชุมเดือนละครั้ง กีฬาสี คปสอ. กิจกรรมร่วมระหว่าง สอ. กับ รพ. (อะไรก็ได้) (แล้วมันคืออะไร) ทำอาซูรอ เยี่ยมเยียนต่างหน่วยงาน (round meeting) ถามทุกข์สุข จะได้เข้าใจต่างหน่วยงาน (โดยทีมบริหาร หรือทีมนำ หรือทีมเฉพาะกิจ) ค่ายบำบัดระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้บริหาร เช่น walk rally กิจกรรมสันทนาการระดับ คปสอ. รักเพื่อนร่วมงานเหมือนรักลูกของตัวเอง (เช่น กินข้าวพร้อมกัน) ทำหน่วยงานเล็ก ๆ ให้เหมือนบ้านของตัวเอง มีครัวที่ สอ. คปสอ.สัญจร ทำ RCA หาปัจจัยเหตุใดคนไม่รักองค์กร แล้วค่อยแก้ไขปัญหา เลี้ยงอาหารในหน่วยงานทุกเดือน ปรับปรุงองค์กรให้น่าอยู่น่าทำงาน

ผูกพันต่อองค์กร : 

ผูกพันต่อองค์กร พบปะสังสรรค์ family ระดับ คปสอ. เช่น 3 เดือนครั้ง อาจให้พากับข้าวมากิน แบ่งโซนกันทำ รับน้องใหม่ ต้อนรับสมาชิกใหม่ กิจกรรมพัฒนาองค์กรเดือนละครั้ง บริหารงานแบบพ่อปกครองลูก ปกครองกันอย่างญาติพี่น้อง บริการเจ้าหน้าที่ด้วยกัน (เช่น ปรึกษา) ด้วยใจ จัดวันรายอ 6 ร่วมกัน หัวหน้าเข้าใจลูกน้อง ดูแลลูกน้อง ทุกคนมีใจให้กัน ทุกคนมีความรัก กิจกรรม : กินอาหารร่วมกัน เข้าหากันด้วยใจ ร่วมกันพัฒนาองค์กร ซื้อของกินในรถเร่ด้วยกัน ไปมาเลย์ด้วยกัน อาจเก็บตังค์สะสมทีละนิด ถึงเวลาเพิ่มตังค์อีกนิดพาไปเที่ยว สอนขับรถในสนาม

ผูกพันต่อองค์กร : 

ผูกพันต่อองค์กร RCA + แบบสอบถาม อยู่ที่นี่อะไรบ้างที่สุข อะไรบ้างที่ทุกข์ ให้ทุกคนได้รับรู้รายรับรายจ่ายของ องค์กร เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน เช่น มีหนี้เท่าใด เข้าแถวยามเช้า ห้องคาราโอเกะ ยามเที่ยง เปลี่ยน looks เจ้าหน้าที่สาสุข เหมือนตำรวจจราจร

TQ 4 all opinions : 

TQ 4 all opinions

authorStream Live Help